0115-KDIT2.4011.35.2023.1.HD - Rozliczanie PIT w związku z przyznawaniem nagród za polecenie

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.35.2023.1.HD Rozliczanie PIT w związku z przyznawaniem nagród za polecenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika i obowiązków informacyjnych związanych z przyznawaniem nagród za polecenie. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka jest podmiotem prowadzącym szeroko rozumianą działalność IT (klasyfikacja przedmiotu działalności wg PKD 62.01.Z). W szczególności świadczone usługi obejmują usługi programistyczne realizowane na zlecenie zewnętrznych kontrahentów.

W celu świadczenia usług Spółka zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników na podstawie umów o pracę (dalej Pracownik/Pracownicy) oraz współpracowników na podstawie:

a)

umów cywilnoprawnych wykonywanych poza działalnością gospodarczą (dalej: Umowy cywilnoprawne wykonywane poza działalnością gospodarczą);

b)

umów cywilnoprawnych realizowanych na rzecz Spółki przez niezależnych podwykonawców świadczących usługi w ramach ich własnej działalności gospodarczej (dalej: Umowy o świadczenie usług).

Podmioty realizujące umowy wskazane powyżej w pkt

a)

i

b)

zwane są dalej łącznie Współpracownikami.

Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatą wynagrodzeń na podstawie zawartych umów o pracę z Pracownikami oraz Umów cywilnoprawnych wykonywanych poza działalnością gospodarczą.

Sytuacja na rynku pracy w branży IT, a w szczególności trudności w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, skłaniają Spółkę do intensyfikacji zachęt kierowanych do nieograniczonego kręgu osób fizycznych mających na celu zachęcanie ich do polecania Spółce kandydatów do pracy (dalej: Program zachęt). W szczególności Spółka planuje wdrożenie regulaminu przyznawania nagród za polecenia (dalej: Regulamin i Nagroda/Nagrody), w którym prawo do wypłaty Nagród, po spełnieniu opisanych poniżej warunków, będą mieli Pracownicy i Współpracownicy Spółki (bez względu na formę umowy łączącej ich ze Spółką), a także inne osoby obecnie nie związane ze Spółką żadną umową (dalej: Inne osoby/Inna osoba).

Nagrody będą przysługiwały osobom polecającym kandydata do pracy (bez względu na przyszłą formę wykonywania pracy przez kandydata) po spełnieniu takich zasadniczych warunków:

- uprawnione do otrzymania Nagrody będą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

- kandydat (...),

- polecony kandydat (...),

- kandydat musi przejść pozytywnie proces rekrutacyjny, przyjąć ofertę pracy, a także otrzymać pozytywną opinię po trzymiesięcznym okresie próbnym/wstępnym i przedłużyć współpracę,

- Nagroda będzie przysługiwać za polecenie kandydatów na stanowisko (...) i (...); regulamin będzie określał wysokość Nagrody,

- Nagroda za polecenie będzie wypłacana w (...) miesiącu pracy zatrudnionego kandydata,

- (...).

Przedmiotem umów o pracę zawartych z Pracownikami i umów zawartych ze Współpracownikami nie jest pozyskiwanie i rekrutacja pracowników, za wyjątkiem Pracowników i Współpracowników działu (...) Spółki, dla których podstawowym obowiązkiem są tego typu działania. Pracownicy i Współpracownicy (...) będą wyłączeni z udziału w Programie zachęt i nie będą mieli możliwości uzyskania Nagrody za polecenie. Tym samym wynagrodzenia tych Pracowników i Współpracowników działu (...) nie są przedmiotem niniejszego wniosku.

Działania w ramach Programu zachęt nie stanowią, w ocenie Spółki, konkursu, zawodów, olimpiady lub innej formy współzawodnictwa charakteryzującej się rywalizacją uczestników.

Pytania

1) Do jakiego źródła przychodów Spółka powinna zakwalifikować przychody z tytułu Nagród za polecenie wypłacanych na rzecz:

a) Pracowników;

b) Współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych poza ich działalnością gospodarczą;

c) Współpracowników na podstawie umów o świadczenie usług zawartych w ramach ich działalności gospodarczej;

d) Innych osób, których obecnie nie łączy ze Spółką żadna umowa?

2) Jakie obowiązki ciążą na Spółce w związku z wypłatą Nagród za polecenie?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem - w zakresie pytania nr 1 - wypłata Nagród za polecenie będzie realizowana na podstawie Regulaminu będącego wewnętrznym dokumentem Spółki kierowanym do nieograniczonego kręgu odbiorców. Regulamin będzie miał charakter jednostronnego zobowiązania Spółki do wypłaty Nagrody po spełnieniu opisanych powyżej warunków, nie będzie jednak zobowiązywał jakichkolwiek osób do wzięcia udziału w Programie zachęt. Tym samym Program nie kreuje dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, a sama Nagroda nie będzie stanowić zapłaty za spełnienie określonego zobowiązania Pracownika, Współpracownika lub Innej osoby.

W ocenie Spółki, wypłacone Nagrody za polecenie w przypadku Pracowników nie mogą być zaliczane do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UoPIT), tj. do przychodów ze stosunku służbowego lub ze stosunku pracy. Mimo, że wyliczenie przychodów kwalifikowanych do tego źródła zawarte w art. 12 ust. 1 UoPIT stanowi otwarty katalog przychodów, to jednak nie każde świadczenie wypłacone pracownikowi może stanowić przychód ze stosunku pracy.

Wskazuje na to między innymi orzecznictwo sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt II FSK 730/13 lub wyrok NSA z 19 lutego 2014 r. sygn. akt II FSK 650/12). Zgodnie z tymi wyrokami "nie można każdego przychodu, który jest związany ze stosunkiem pracy, towarzyszy mu albo został osiągnięty przy okazji stosunku pracy, traktować jak przychód ze stosunku pracy", w konsekwencji czego "jeżeli pracownik osiągnie przychód pozostający w związku faktycznym z wykonywaniem pracy, ale nie stanowiący przychodu ze stosunku pracy, nie będzie to przychód, o którym jest mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f."

Nagrody w ramach Programu, mimo że uzyskiwane przez Pracownika, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy, gdyż nie będą zapłatą za umówioną pracę ani nie będą się wiązać z wykonywaniem umówionej pracy w ramach uzgodnionych warunków pracy i płacy. Istotna jest również okoliczność, że osobą polecającą w ramach Programu może być każda osoba fizyczna, także nie związana ze Spółką. Tym samym Program i Regulamin nie są kierowane wyłącznie do Pracowników w ramach zawartych przez nich ze Spółką umów o pracę.

W ocenie Spółki, wypłacone nagrody za polecenie w przypadku Współpracowników wykonujących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych poza ich działalnością gospodarczą nie należy zaliczać do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 UoPIT, tj. do źródła działalność wykonywana osobiście. Przepis szczególny art. 13 UoPIT zawiera zamknięty katalog przychodów kwalifikowanych do tego źródła. Nie ma w tym katalogu Nagród wynikających z udziału w Programach zachęt jak opisany we wniosku. W szczególności Nagrody te nie mogą być kwalifikowane jako przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (art. 13. Ust. 1 pkt 8 UoPIT), ponieważ przychód z Nagrody uzyskiwany przez takich Współpracowników nie pozostaje w związku z usługami wykonywanymi przez nich na rzecz Spółki w ramach ww. umów ani nie jest przedmiotem tych umów.

W przypadku Współpracowników wykonujących na rzecz Spółki umowy o świadczenie usług w ramach ich działalności gospodarczej konieczne jest przed wypłatą Nagrody ustalenie, czy Współpracownik taki wykonuje działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania i rekrutacji personelu oraz usług podobnych. Jeżeli usługi takie leżą w zakresie jego działalności, to przychód z tytułu Nagrody będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej.

W pozostałych przypadkach, a w szczególności gdy pozyskiwanie i rekrutacja personelu nie leży w zakresie działalności gospodarczej uprawnionego Współpracownika, niezasadne jest kwalifikowanie tego przychodu do źródła wskazanego w art. art. 10 ust. 1 pkt 3 UoPIT.

W przypadku Innych osób konieczne będzie przed wypłatą Nagrody ustalenie, czy taka osoba wykonuje działalność gospodarczą i czy do zakresu tej działalności należy pozyskiwanie i rekrutacja personelu lub usługi o podobnym charakterze. Jeżeli taka Inna osoba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozyskiwania i rekrutacji personelu lub usług podobnych, to przychód z tytułu Nagrody będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej takiej osoby. W pozostałych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy uprawniona Inna osoba nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi taką działalność ale w innym zakresie niż pozyskiwanie i rekrutacja personelu niezasadne jest kwalifikowanie tego przychodu do źródła wskazanego w art. art. 10 ust. 1 pkt 3 UoPIT.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, że Nagrody wypłacone na podstawie Regulaminu na rzecz:

a) Pracowników,

b) Współpracowników wykonujących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych poza ich działalnością gospodarczą,

c) Współpracowników wykonujących na rzecz Spółki umowy o świadczenie usług w ramach ich działalności gospodarczej, jeżeli pozyskiwanie i rekrutacja personelu i temu podobne usługi nie są przedmiotem ich działalności gospodarczej,

d) Innych osób niezwiązanych aktualnie żadną umową ze Spółką, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą działalność gospodarczą, ale w zakresie innym niż pozyskiwanie i rekrutacja personelu

będą stanowić przychód z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 UoPIT.

Potwierdza to brzmienie przepisu szczególnego art. 20 UoPIT, który stanowi, że za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Natomiast w przypadku Współpracowników wykonujących na rzecz Spółki umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej, a także w przypadku Innych osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli pozyskiwanie i rekrutacja personelu i podobne usługi są przedmiotem działalności gospodarczej tych Współpracowników i tych Innych osób, Nagrody będą stanowić dochód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

Państwa zdaniem - w zakresie pytania nr 2 - zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na płatniku ciążą więc trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj. obliczenie, pobranie i wpłacenie podatku, ale wyłącznie w sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa podatkowego.

W ocenie Spółki żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada na nią obowiązków płatnika w stosunku do przychodów z innych źródeł, a także w stosunku do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z tym, w przekonaniu Spółki, nie ciąży na niej w żadnych okolicznościach obowiązek pobrania podatku dochodowego z tytułu Nagród za polecenie wypłacanych na podstawie Regulaminu opisanego na wstępie wniosku. Jednak przepisy prawa podatkowego nakładają na Spółkę obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów i przesłania jej uczestnikom Programu oraz urzędowi skarbowemu (formularz PIT-11) w odniesieniu do przychodów z innych źródeł.

W konsekwencji stanowiska Spółki w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, powyższy obowiązek informacyjny będzie dotyczył wypłaty Nagród na rzecz następujących grup beneficjentów Programu:

a) Pracownicy,

b) Współpracownicy wykonujący usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych poza ich działalnością gospodarczą,

c) Współpracownicy wykonujący na rzecz Spółki umowy o świadczenie usług w ramach ich działalności gospodarczej, jeżeli pozyskiwanie i rekrutacja personelu oraz podobne usługi nie są przedmiotem ich działalności gospodarczej,

d) Inne osoby niezwiązane obecnie żadną umową ze Spółką, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą działalność gospodarczą ale w zakresie innym niż pozyskiwanie i rekrutacja personelu.

Natomiast w odniesieniu do Współpracowników wykonujących na rzecz Spółki umowy o świadczenie usług w ramach ich działalności gospodarczej oraz Innych osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli pozyskiwanie i rekrutacja personelu i usługi podobne są przedmiotem ich działalności gospodarczej, Spółka nie ma wskazanego powyżej obowiązku informacyjnego.

Stanowisko Spółki zarówno w zakresie pytania 1 jak i pytania 2 potwierdzają interpretacje indywidualne wydane z analogicznych stanach faktycznych, w tym np. interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2022 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.454.2022.1.MKA oraz z 3 lutego 2022 r. nr 0115-KDIT1.4011.822.2021.1.MT.

Spółka jest świadoma, że powołane orzecznictwo i interpretacje mają charakter wiążący wyłącznie w indywidualnych sprawach, jednakże ich analiza była pomocna w sformułowaniu stanowiska Spółki.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy:

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zgodnie z art. 11 ust. 2a cytowanej ustawy:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1)

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2)

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

3)

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4)

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Na mocy art. 11 ust. 2b cytowanej ustawy:

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego - zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika - to wskazać należy, że dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Zatem do przychodu należy zaliczyć każdy rodzaj świadczenia, które dana osoba (podatnik) otrzymuje kosztem majątku innej osoby.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

pkt 1 - stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

pkt 2 - działalność wykonywana osobiście;

pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza;

pkt 9 - inne źródła.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy rozumiane są przez ustawodawcę szeroko. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika (pracownika) powstaniem przysporzenia majątkowego, uzyskane bezpośrednio lub pośrednio od pracodawcy i mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a)

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b)

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei na mocy art. 20 ust. 1 tej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 tej ustawy. W związku z tym, świadczenie mające realną korzyść finansową, o ile nie stanowi konkretnej kategorii przychodu zaliczanego do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b ww. ustawy, jest dla świadczeniobiorcy przychodem z innych źródeł.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa "tryby" zapłaty/poboru podatku:

* tzw. samoobliczenie (samowymiar) i zapłatę podatku przez podatnika;

* obliczenie i pobór podatku przez płatnika.

Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na podatnikach. Obowiązek poboru podatku przez płatnika dotyczy natomiast wyłącznie przypadków określonych w ustawie (art. 32, 33, 34, 35, 41 i 42e).

Ustawodawca ustanowił obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

* określenie rodzaju podmiotu, który dokonuje wypłaty (realizacji) świadczeń na rzecz podatników - przy czym ustawodawca określa rodzaj podmiotu poprzez wskazanie jego formy organizacyjnej, jego statusu bądź roli, jaką podmiot ten pełni w relacji z podatnikiem oraz

* określenie kategorii przychodów (dochodów), w odniesieniu do których na ww. podmiotach ciążą obowiązki płatnika podatku.

I tak, wymienione przepisy nakładają obowiązki płatnika m.in. na:

- osoby prawne, zwane "zakładami pracy" - w odniesieniu do uzyskiwanych od tych zakładów pracy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy (art. 32 ustawy);

- osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - w odniesieniu do dokonywanych świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1 (art. 41 ust. 1 ustawy).

Ustawa nie przewiduje natomiast obowiązków płatnika w przypadku wypłat należności z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz podatnika, który ma miejsce zamieszkania w Polsce. W odniesieniu do takich przychodów podatnik ma obowiązek samoobliczenia podatku.

Ustawodawca uregulował również sytuacje, w których podmioty, które wypłacają należności lub realizują świadczenia na rzecz podatników:

* nie mają obowiązku obliczenia i poboru podatku jako płatnicy, ale

* mają obowiązki o charakterze informacyjnym.

Przykładowo, zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

We wniosku wskazujecie Państwo, że w związku z trudnościami na rynku pracy w branży IT w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów planujecie Państwo wdrożenie "Programu zachęt" kierowanego do nieograniczonego kręgu osób fizycznych mający na celu zachęcanie ich do polecania Spółce kandydatów do pracy. Po spełnieniu wskazanych w regulaminie warunków, z tytułu polecenia kandydata do pracy, Pracownikom i Współpracownikom Spółka będzie przyznawała Nagrody. Zaznaczacie Państwo również, że działania ww. Programu nie stanowią konkursu, zawodów, olimpiady lub innej formy współzawodnictwa charakteryzującej się rywalizacją uczestników.

Wobec tego zgodzić należy się z Państwa stanowiskiem, zgodnie z którym Nagrody wypłacone na podstawie Regulaminu na rzecz:

a) Pracowników (z wyjątkiem pracowników (...));

b) Współpracowników wykonujących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych poza ich działalnością gospodarczą;

c) Współpracowników wykonujących na rzecz Spółki umowy o świadczenie usług w ramach ich działalności gospodarczej, jeżeli pozyskiwanie i rekrutacja personelu i temu podobne usługi nie są przedmiotem ich działalności gospodarczej;

d) Innych osób niezwiązanych aktualnie żadną umową ze Spółką, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą działalność gospodarczą, ale w zakresie innym niż pozyskiwanie i rekrutacja personelu

będą stanowić dla nich przychód z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka kwalifikacja oznacza również, że nie będziecie mieli Państwo obowiązku obliczenia i poboru podatku od Nagród. W odniesieniu do przychodów z innych źródeł ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje bowiem obowiązku poboru podatku przez płatnika. Jednak będą ciążyły na Państwu obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na aprobatę zasługuje również Państwa stanowisko w odniesieniu do Współpracowników wykonujących na rzecz Spółki umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej, a także w przypadku Innych osób prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli pozyskiwanie i rekrutacja personelu i podobne usługi są przedmiotem działalności gospodarczej tych Współpracowników i tych Innych osób. Nagrody dla tych osób będą stanowiły dochód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. W takim przypadku dochód (przychód) z tytułu otrzymania nagrody będzie podlegał opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Oznacza to, że w takiej sytuacji nie ciążą na Państwu żadne obowiązki płatnika/informacyjne z tytułu przyznawania nagród.

Odniesienie się do podanych przez Państwa rozstrzygnięć

Podane przez Państwa wyroki sądów administracyjnych i interpretacje indywidualne dotyczą indywidualnych spraw odrębnych podmiotów. Niemniej jednak, w toku rozważań nad sposobem rozstrzygnięcia Państwa wniosku, miałem na względzie także prezentowane w nich stanowiska i argumenty.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl