0115-KDIT2.4011.22.2023.2.ENB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.22.2023.2.ENB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 stycznia 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 11 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 14 lutego 2023 r. (wpływ 16 lutego 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

W roku 2006 Pani mąż wyjechał do pracy do Irlandii. Pracował na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i płacił tam podatki. Podlegał wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom socjalnym w Irlandii (chorobowym, rentowym, emerytalnym) i płacił składki. W roku 2021 Pani mąż zachorował i był długo leczony w Irlandii. Stan Pani męża pogarszał się i w sierpniu 2021 r. wrócili Państwo do Polski w celu kontynuacji opieki paliatywnej. W listopadzie 2021 r. Pani małżonek zmarł. Po Jego śmierci zwróciła się Pani w Irlandii o przyznanie świadczenia rodzinnego "renty rodzinnej wdowiej".

Zostało Pani przyznane świadczenie rodzinne "renta wdowia" od 17 stycznia 2022 r. przez irlandzki urząd Social Welfare Services Office (...). Na decyzji widnieje kwota netto, ponieważ w Irlandii renta wdowia jest zwolniona z podatku dochodowego. Tę rentę wypłaca Zakład Opieki Społecznej - Wydział Ochrony Socjalnej na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii.

Renta wdowia wpływa do polskiego banku w euro na specjalnie w tym celu stworzony rachunek walutowy w euro. Bank polski pobiera zaliczki na podatek co miesiąc, z czym Pani się nie zgadza. Bank jednak nie posiada wiedzy co do charakteru świadczenia.

Jest Pani Polką i mieszka Pani w Polsce. Tu w 2022 r. ma Pani interesy życiowe i gospodarcze i planuje Pani, że tak też będzie w latach przyszłych. W chwili obecnej pobiera Pani własną, wypracowaną w Polsce emeryturę, czyli podlega Pani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Pytanie

1) Czy w Pani sytuacji bank powinien pobrać zaliczkę na podatek od renty wdowiej, a jeśli pobrał ją niesłusznie to jak odzyskać pobrane zaliczki?

2) Czy ciążą na Pani zobowiązania podatkowe w 2022 r. i w latach przyszłych?

3) Czy powinna Pani składać zeznanie roczne w związku z uzyskaniem świadczenia w postaci "renty wdowiej" z Irlandii?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, zgodnie z postanowieniami umowy między Polską a Irlandią o unikaniu podwójnego opodatkowania świadczenia rodzinne otrzymane z Irlandii przez wdowę mieszkającą w Polsce nie powinny być opodatkowane, ponieważ są to świadczenia otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii (nie w Irlandii Północnej). Irlandia jako kraj wydający decyzję o przyznaniu świadczenia rodzinnego "renty wdowiej" po zmarłym mężu zwalnia to świadczenie z podatku dochodowego. Uważa Pani, że Polska na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również nie powinna opodatkowywać tego świadczenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym uważa Pani, że nie ciąży na Pani zobowiązanie podatkowe, ponieważ jest to świadczenie otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii.

Pani zdaniem nie powinna składać zeznania rocznego w związku z uzyskiwaniem tego świadczenia.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 4a ww. ustawy:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z wniosku wynika, że w roku 2006 Pani mąż wyjechał do pracy do Irlandii. Pracował na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i płacił tam podatki. Podlegał wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom socjalnym w Irlandii (chorobowym, rentowym, emerytalnym) i płacił składki. W listopadzie 2021 r. Pani małżonek zmarł, a po Jego śmierci zwróciła się Pani w Irlandii o przyznanie świadczenia rodzinnego "renty rodzinnej wdowiej".

Zostało Pani przyznane świadczenie rodzinne "renta wdowia" od 17 stycznia 2022 r. przez irlandzki urząd Social Welfare Services Office (...). Na decyzji widnieje kwota netto, ponieważ w Irlandii renta wdowia jest zwolniona z podatku dochodowego. Tę rentę wypłaca Zakład Opieki Społecznej - Wydział Ochrony Socjalnej na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii.

Renta wdowia wpływa do polskiego banku w euro na specjalnie w tym celu stworzony rachunek walutowy w euro. Bank polski pobiera zaliczki na podatek co miesiąc, z czym Pani się nie zgadza. Bank jednak nie posiada wiedzy co do charakteru świadczenia.

Jest Pani Polką i mieszka Pani w Polsce. Tu w 2022 r. ma Pani interesy życiowe i gospodarcze i planuje Pani, że tak też będzie w latach przyszłych. W chwili obecnej pobiera Pani własną, wypracowaną w Polsce emeryturę, czyli podlega Pani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Z uwagi na okoliczność, że świadczenie wypłacane jest z Irlandii, w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129).

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ww. umowy:

Z uwzględnieniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacana takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy:

Określenie "renta" oznacza określoną kwotę wypłacaną okresowo w ustalonych terminach dożywotnio lub przez konkretny lub dający się wymierzyć okres, jako spełnienie zobowiązania dokonywania płatności w zamian za uprzednio w pełni wykonane świadczenie pieniężne lub w równoważniku pieniężnym.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. umowy:

Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymywana przez Panią renta wdowia z Irlandii podlega opodatkowaniu w miejscu Pani zamieszkania, tj. w Polsce, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy:

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Oznacza to, że w sytuacji gdy - jak wyjaśniono we wniosku - świadczenie to jest świadczeniem rodzinnym otrzymywanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii, to jest ono zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, nie jest Pani zobowiązana do płacenia z tytułu otrzymywania ww. świadczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również nie jest Pani zobowiązana do wykazywania tego świadczenia w zeznaniach podatkowych. Powyższe oznacza również, że bank w Polsce nie był zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Powyższe ustalenia będą miały zastosowanie również do świadczeń uzyskiwanych w latach następnych - o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny.

Odnosząc się do kwestii zwrotu pobranych zaliczek na podatek, wyjaśnić należy, że w sytuacji gdy dotąd nie złożyła Pani zeznania podatkowego za 2022 r., to w składanym zeznaniu nie powinna Pani wykazywać uzyskanych w 2022 r. przychodów z tytułu świadczenia wdowiego, a jedynie pobrane przez płatnika z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Takie postępowanie umożliwi zwrot pobranych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeśli natomiast złożyła Pani już zeznanie podatkowe za 2022 r. wykazując w nim przychody uzyskane tytułem świadczenia wdowiego z Irlandii i pobrane zaliczki, to celem zwrotu niezasadnie pobranego podatku ma Pani prawo do sporządzenia korekty tego zeznania i wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. W takiej korekcie złożonego już zeznania podatkowego za 2022 r. powinna Pani wykazać wyłącznie pobrane przez płatnika zaliczki od świadczenia z Irlandii.

Zgodnie z bowiem z art. 75 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.):

Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

W myśl natomiast art. 75 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa:

Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. Płatnik lub inkasent jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika.

Na podstawie art. 75 § 3 cyt. ustawy:

Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania (deklaracji), to podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

* zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl