0115-KDIT2.4011.203.2022.3.ENB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.203.2022.3.ENB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 marca 2022 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 30 maja 2022 r. (data wpływu). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wraz z mężem mieszkała Pani w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pani mąż pracował przez około 10 lat w USA, jako lekarz. Ówczesny pracodawca Pani męża dokonywał w tamtym czasie wpłat na jego konto IRA (indywidualne konto emerytalne).W 2007 r. rozwiodła się Pani z mężem. Zgodnie z ugodą zawartą przed sądem w trakcie rozwodu, prawo do dysponowania środkami z konta IRA jej byłego męża, zostało przekazane Pani, jako przedpłata alimentów na dziecko. Ugoda w swej treści zawiera następujące zapisy: "8. Że ponadto, strony deklarują w tym miejscu, iż ich intencją jest, aby płatność i alokacja A. konta IRA (indywidualne konto emerytalne) z J., nr kontraktu (...) o wartości około dwustu tysięcy dolarów ($ 200 000,00), były wypłacone bezpośrednio B. jako przedpłata alimentów na dziecko, które mogą być należne aż do momentu uniezależnienia się przez C. 9. Że strony niemniejszym przyjmują do wiadomości i zgadzają się, iż zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi tygodniowego utrzymania, B. przysługuje $ 315 tygodniowo na utrzymanie C., i niniejszym strony zgadzają się, że opłata i przedpłata, jak uwzględniono w tym miejscu, jest odstępstwem od wskazówek, ponieważ B. w praktyce będzie otrzymywać $1100 tygodniowo na utrzymanie C. aż do 21 roku życia lub około $ 550 tygodniowo na utrzymanie C. do 25 roku życia, jeśli dotyczy."

Według Pani wiedzy wypłaty z konta IRA przez osoby w wieku poniżej 60 lat, są obłożone dodatkowymi opłatami. Z tego względu zdecydowała się Pani utrzymywać syna z własnych środków i dopiero po ukończeniu 60 lat, w październiku 2021 r. pobrała z funduszu emerytalnego kwotę 40.000 $. W momencie wypłaty środków, zapłaciła Pani podatek w kwocie 6.000$.

Zarówno w 2021 r., jak i obecnie posiadała Pani i posiada rezydencję podatkową w Polsce.

W przesłanym uzupełnieniu wyjaśniła Pani, że data urodzenia syna to 12 luty 1990 r. Na moment wypłaty środków syn był osobą pełnoletnią. Syn w roku 2021 był objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Środki wypłacone w październiku 2021 r., były środkami należnymi z tytułu alimentów za okres przypadający do momentu ukończenia przez Pani syna wieku 25 lat.

Pytanie

Czy wypłacone środki są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a u.p.d.o.f. opisane we wniosku środki, wypłacone z konta IRA, korzystają ze zwolnienia i nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wskazane w pkt 9 tego przepisu inne źródła.

Jak stanowi art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W świetle powyższego, w Pani ocenie, przedmiotowa wypłata środków stanowi przychód z innych źródeł w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są alimenty:

1)

na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

2)

na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Dokonanie wypłaty z konta IRA przed osiągnięciem określonego wieku wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Wcześniejsze wypłacenie środków przez Panią skutkowałoby zubożeniem środków przeznaczonych dla syna. Ze względu na jego dobro, kierując się racjonalnymi pobudkami, zdecydowała się Pani sfinansować potrzeby syna zabezpieczone środkami z alimentów od męża, własnymi środkami finansowymi, co w efekcie spowodowało, że kwota na dziecko nie uległa zmniejszeniu.

Uważa Pani, że opisane we wniosku środki podlegają zwolnieniu od opodatkowania w związku z tym, że zostały przyznane (jako przedpłata alimentów) i są należne za okres, sprzed ukończenia przez syna 25 roku życia, czyli za okres w którym nie podlegały opodatkowaniu, bowiem zgodnie z przywołanym już art. 21 ust. 1 pkt 127 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są alimenty przyznane na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Z wniosku wynika, że wraz z mężem mieszkała Pani w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pani mąż pracował przez około 10 lat w USA, jako lekarz. Ówczesny pracodawca Pani męża dokonywał w tamtym czasie wpłat na jego konto IRA (indywidualne konto emerytalne).W 2007 r. rozwiodła się Pani z mężem. Zgodnie z ugodą zawartą przed sądem w trakcie rozwodu, prawo do dysponowania środkami z konta IRA byłego męża, zostało przekazane Pani, jako przedpłata alimentów na dziecko. zdecydowała się Pani utrzymywać syna z własnych środków i dopiero po ukończeniu 60 lat, w październiku 2021 r. pobrała z funduszu emerytalnego kwotę 40.000 $. W momencie wypłaty środków, zapłaciła Pani podatek w kwocie 6.000$.

Zarówno w 2021 r., jak i obecnie posiadała Pani i posiada rezydencję podatkową w Polsce.

W przesłanym uzupełnieniu wyjaśniła Pani, że data urodzenia syna to 12 luty 1990 r. Na moment wypłaty środków syn był osobą pełnoletnią. Syn w roku 2021 był objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Środki wypłacone w październiku 2021 r., były środkami należnymi z tytułu alimentów za okres przypadający do momentu ukończenia przez Pani syna wieku 25 lat.

Mając zatem na uwadze, że środki należne tytułem alimentów dla Pani syna, wypłacone zostały w 2021 r. z konta IRA z USA, w sprawie zastosowanie znajduje umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).

Powyższa Umowa nie zawiera odrębnego artykułu dotyczącego opodatkowania kwot pieniężnych uzyskiwanych z tytułu alimentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Oznacza to, że tego rodzaju dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z postanowieniami art. 5 wskazanej Umowy ("Ogólne zasady opodatkowania").

Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej Umowy:

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Stosownie do art. 5 ust. 2 tej Umowy:

Postanowienia niniejszej Umowy nie będą w żaden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłączeń, zwolnień, zmniejszeń, zaliczeń lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłości przez:

a)

prawo jednego z Umawiających się Państw przy określeniu podatków pobieranych przez to Umawiające się Państwo lub

b)

przez każdą inną umowę zawartą pomiędzy Umawiającymi się Państwami.

W myśl art. 5 ust. 3 ww. Umowy polsko-amerykańskiej:

Bez względu na postanowienia niniejszej Umowy, z wyłączeniem ustępu 4, Umawiające się Państwo może opodatkować obywatela tego Umawiającego się Państwa lub osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Umawiającym się Państwie (zgodnie z zasadami artykułu 4), tak jakby niniejsza Umowa nie weszła w życie.

Z przywołanych powyżej przepisów wynika, że Polska ma prawo opodatkować dochód uzyskany z tytułu alimentów otrzymanych ze Stanów Zjednoczonych przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

W konsekwencji takie środki uzyskane tytułem alimentów podlegają opodatkowaniu w Polsce stosownie do regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2021 r.:

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są inne źródła, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 tej ustawy:

Wolne od podatku dochodowego są alimenty:

a)

na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

b)

na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359):

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

W myśl art. 133 § 1 i § 2 ww. Kodeksu:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Z zacytowanych przepisów wynika, że zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęte są uzyskane alimenty - rozumiane jako świadczenia służące zaspokojeniu określonych potrzeb osoby do nich uprawnionej - wypłacane (przekazywane) m.in. na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia. W przypadku alimentów na rzecz dzieci ustawodawca nie zastrzegł dodatkowych - poza ograniczeniem wiekowym oraz szczególnym uregulowaniem dotyczącym dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, lub rentę socjalną - warunków, które muszą być spełnione aby otrzymane kwoty alimentów były zwolnione od opodatkowania. Moment wypłaty i zasądzenia świadczenia nie ma znaczenia do zastosowania wyżej wskazanego zwolnienia. Jeśli zatem alimenty są należne za okres sprzed ukończenia przez dziecko 25 roku życia, to bez względu na okoliczność późniejszego ich otrzymania, korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego.

W konsekwencji, skoro - jak Pani wyjaśniła - środki wypłacone w październiku 2021 r., były środkami należnymi z tytułu alimentów za okres przypadający do momentu ukończenia przez Pani syna wieku 25 lat, to zgodzić się należy, że uzyskane środki korzystały ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego Pani stanowisko w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl