0115-KDIT2-3.4011.11.2017.1.DK, Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka. - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0115-KDIT2-3.4011.11.2017.1.DK - Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2-3.4011.11.2017.1.DK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2017 r. (data wpływu 14 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 2001 Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem lokal mieszkalny na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, do majątku wspólnego. W trakcie trwania małżeństwa nie dokonywano zmian ustroju majątkowego. W dniu 30 grudnia 2009 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 19 stycznia 2010 r. (poświadczenie dziedziczenia) Wnioskodawczyni stała się jedyną spadkobierczynią po zmarłym mężu. W dniu 22 czerwca 2012 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi pomieszczeniami i gruntem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odniesieniu do zadanego pytania Wnioskodawczyni wskazała, że przychód uzyskany w 2012 r. z tytułu odpłatnego zbycia ww. nieruchomości jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ od momentu jej nabycia upłynęło ponad pięć lat.

Niewątpliwie sytuacja prawna małżonków objętych wspólnością ustawową jest szczególna. Oznacza bowiem, że nabycie w czasie jej trwania nieruchomości, wiąże się z nabyciem przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale.

Orzecznictwo sądowo administracyjne w szeregu orzeczeń wypowiedziało się jednoznacznie w kwestii "wspólności małżeńskiej". Wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1101/10, gdzie wskazano, iż:

" (...) nie ma możliwości określenia w jakiej części nastąpiło nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. przez małżonków nabywających razem tą nieruchomość a pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej z art. 31 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (...).

Wskazać należy, że wspólność małżeńska ma specyficzny charakter, została ukształtowana jako wspólność łączna, którą charakteryzuje to, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2016 r. sygn. akt II FSK 1249/14).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 447/14 stwierdził; "Wadliwy jest pogląd, zgodnie z którym, w wyniku śmierci jednego z małżonków znajdującego się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, drugi małżonek nabywa w drodze spadku po pierwszym małżonku, po raz drugi, udział w tej samej nieruchomości, ponieważ z uwagi na istotę wspólności majątkowej, nie jest możliwe wyodrębnienie przypadającego każdemu z małżonków udziału w nieruchomości już podczas pierwotnego, wspólnego jej nabycia".

Mając na uwadze powyższe orzeczenia, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła po upływie pięciu lat od daty nabycia, dlatego też korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl