0115-KDIT2-1.4011.141.2018.3.MK - Zwolnienie z PIT przychodu ze zbycia nieruchomości przeznaczonego na cele mieszkaniowe.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2-1.4011.141.2018.3.MK Zwolnienie z PIT przychodu ze zbycia nieruchomości przeznaczonego na cele mieszkaniowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniach 24 maja 2018 r. oraz 12 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest:

* prawidłowe w odniesieniu do działki nr 388/19,

* nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny, uzupełniony w dniach 24 maja 2018 r. oraz 12 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku złożonym przez:

* Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

K, zam. ul....., 00-000...., PESEL...,

* Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

E, zam. al...., 00-000...., PESEL....

i jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

Aktem notarialnym z dnia 17 lipca 2017 r., Repertorium A..., Zainteresowani otrzymali jako rodzeństwo po połowie darowiznę w postaci działki niezabudowanej w miejscowości A (obręb 00, powiat..., województwo...). Powyższy akt notarialny został zrealizowany na podstawie umowy o przeniesienie własności w wykonaniu zapisu testamentowego, oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń o wykonanie zapisów testamentowych i umowy o dział spadku oraz darowizn. Pani E otrzymała udział 1/2 części działki nr 388/3 i Pan K otrzymał udział 1/2 części działki 388/3. Darowizny dokonała babcia obdarowanych, Pani Z. Do darowizny zastosowano zwolnienie z podatku, potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego. Dla działki nr 388/3 prowadzona była księga wieczysta nr.... (wcześniej....).

Decyzją Wójta Gminy A z 10 listopada 2017 r., działka nr 388/3 o powierzchni 0,45 ha została podzielona na nowe działki: nr 388/20 o powierzchni 0,0565 ha, nr 388/21 o powierzchni 0,0609 ha, nr 388/22 o powierzchni 0,0569 ha, nr 388/23 o powierzchni 0,0758 ha, nr 388/24 o powierzchni 0,1981 ha.

Jednocześnie w tej samej decyzji działka sąsiednia nr 388/2, nr księgi wieczystej.... została podzielona na nowe działki: nr 388/15 o powierzchni 0,1152 ha, nr 388/16 o powierzchni 0,1116 ha, nr 388/17 o powierzchni 0,1151 ha, nr 388/18 o powierzchni 0,1966 ha, nr 388/19 o powierzchni 0,0036 ha.

Działki nr 388/15, 388/16, 388/17, 388/18, 388/20, 388/21, 388/22 i 388/23 zostały przeznaczone pod zabudowę czterech budynków mieszkalnych, a działki nr 388/24 i 388/19 zostały przeznaczone na drogę dojazdową do powyższych działek.

Powyższą decyzję o podziale działek wydano na podstawie Postanowienia Wójta Gminy A nr... z dnia 25 sierpnia 2017 r., w której wstępny projekt podziału działek został zaakceptowany jako zgodny z Decyzją Wójta Gminy A z dnia 4 września 2015 r., znak..... W tej ostatniej, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działek nr 388/2 i 388/3 dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z ustaleniem zasad podziału terenu pod projektowaną zabudowę i komunikację. Decyzja stała się ostateczna z dniem 8 października 2015 r. dla całych działek nr 388/2 i 388/3. Warunki zabudowy zostały wydane na ówczesnych właścicieli działek, tj. Państwa W i L oraz Pani Z. Zarówno działka nr 388/2, jak i działka nr 388/3 w księgach wieczystych figurują jako grunty orne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, zaś raz do roku płacony jest od ich powierzchni podatek rolny.

Aktem notarialnym Repertorium A nr.../... z dnia 26 lutego 2018 r., dokonano zamiany działek nr 388/15, 388/17, 388/19, 388/21, 388/23 i 388/24, zniesienia współwłasności pomiędzy bratem, Panem K a siostrą, Panią E oraz ustanowiono służebności dla dojazdu do dalej położonych działek.

Zarówno Pani E, jak i Pan K pozostają w związkach małżeńskich, udziały nieruchomości objętej KW nr... stanowią ich majątki osobiste, a umów majątkowych małżeńskich nie zawierali, co zostało zapisane w akcie notarialnym.

Z właścicielami sąsiedniej działki nr 388/2 aktem notarialnym została dokonana zamiana w następujący sposób:

a. Pani E i Pan K nabyli, każde z nich z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr..., udziały wynoszące po 1/2 części od sąsiadów w nowo utworzonych niezabudowanych działkach nr 388/15 obszaru 0,1152 ha oraz nr 388/17 obszaru 0,1151 oraz 1/4 części niezabudowanej nowo utworzonej działce nr 388/19,

b. Małżeństwo sąsiadów nabyło z nieruchomości objętej kw.nr... udziały wynoszące po 1/2 części od Pana K i Pani E w nowo utworzonych nieruchomościach działek nr 388/21 obszaru 0,0609 ha oraz nr 388/23 obszaru 0,0758 ha, a ponadto po 1/4 utworzonej działce nr 388/24 obszaru 0,1981 ha stanowiącej drogę.

Ponadto do aktu notarialnego podano następujące wartości zamienianych udziałów w nieruchomościach opisanych w pkt a): udziały wynoszące po 1/2 części w działkach nr 388/21 i 388/23 na kwoty po 20.500 zł, natomiast udziały wynoszące po 1/4 części działki nr 388/24 na kwoty po 14 270 zł, zaś w pkt b): udziały wynoszące po 1/2 części w działkach nr 388/15 i 388/17 na kwoty po 34.500 zł, natomiast udziały wynoszące po 1/4 części w działce nr 388/19 na kwoty po 270 zł. Umowy te nastąpiły bez żadnych dopłat, przy równej wartości zamienianych udziałów. Podane wartości odpowiadają wartościom rynkowym.

W części zniesienia współwłasności pomiędzy rodzeństwem, Pani E i Pan K dokonali częściowego zniesienia współwłasności, w ten sposób, że Pani E otrzymała działki nr 388/15 o powierzchni 0,1152 ha i 388/20 o powierzchni 0,0565 ha na łączną kwotę 51.510 zł. Pan K otrzymał nieruchomość 388/17 o powierzchni 0,1151 ha i 388/22 o powierzchni 0,0569 ha na łączną kwotę 51.600 zł.

Pomiędzy rodzeństwem nie nastąpiły żadne rozliczenia finansowe i zniesienie współwłasności nastąpiło bez spłat na rzecz któregokolwiek z nich. Łączna wartość nieruchomości podlegająca zniesieniu współwłasności wynosiła 103.110 zł.

Pan K zdecydował się na budowę domu mieszkalnego na innej działce niż 388/17, na którą otrzymał pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Działkę 388/17 zamierza sprzedać w ciągu 2 lat, a kwotę z tej sprzedaży przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego na działce z pozwoleniem na budowę. Pan K nie planuje budowy domu na działce 388/17. Dom wybuduje na działce z pozwoleniem na budowę, a środki ze sprzedaży działki 388/17 przeznaczy na tę budowę.

Pani E nie będąca stroną postępowania zamierza na działce nr 388/15 rozpocząć budowę domu, ale nie wcześniej niż za 6-7 lat. Pani E trudno określić stopień prawdopodobieństwa, ponieważ nie wie kiedy uda się jej uzbierać środki finansowe na ten cel.

Zarówno Pan K jaki i Pani E swoje nieruchomości, w których realizują własne cele mieszkaniowe.

Pan K zamierza przeznaczyć przychód ze sprzedaży działki 388/17 na budowę domu jednorodzinnego na działce z pozwoleniem na budowę, w którym potem zamieszka.

Pani E zamierza pozostawić na razie działkę bez rozpoczęcia na niej budowy z zamiarem wybudowania domu w przyszłości, w zależności od uzbieranych środków finansowych, tak aby mogła w nim zamieszkać.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie działek nr 388/15, 388/17 i 388/19, przy zamianie gruntów, gdzie działki 388/15 i 388/17 posiadają warunki zabudowy na budynki mieszkalne, a działka 388/19 została przeznaczona na drogę dojazdową, stanowi dla Zainteresowanych wydatek na własne cele mieszkaniowe, uprawniający do zastosowania zwolnienia z podatku zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zainteresowani stoją na stanowisku:

* w zakresie nabycia działek nr 388/15 i 388/17 w drodze zamiany gruntów - nabycie uprawnia do zastosowania zwolnienia z zapłaty podatku zgodnie z art. 21 ust. 25 lit. 3 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* w zakresie nabycia udziałów w działce nr 388/19 w drodze zamiany gruntów - nabycie nie uprawnia do zastosowania zwolnienia na podstawie powyższych przepisów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości (gruntu). Zamiana jest zaś umową o podobnym charakterze, co sprzedaż.

Traktując zamianę jako transakcję kupna-sprzedaży Zainteresowani dokonali sprzedaży działek:

* 388/21 o powierzchni 0,609 ha - działka z warunkami zabudowy na budynek mieszkalny,

* 388/23 o powierzchni 0,0758 ha - działka z warunkami zabudowy na budynek mieszkalny.

Wartość sprzedanych działek wynosi po 20.500 zł każda. Razem 41.000 zł.

* 388/24 o powierzchni 0,1981 ha - droga po 1/2 udziału Zainteresowana i Zainteresowany.

Wartość sprzedanych udziałów po 1/4 z całości dla kupujących po 14.270 zł każdy. Razem 28.540 zł.

Zainteresowani dokonali zakupu działek:

* 388/15 o powierzchni 0,1152 ha - działka z warunkami zabudowy na budynek mieszkalny,

* 388/17 o powierzchni 0,1151 ha - działka z warunkami zabudowy na budynek mieszkalny.

Wartość zakupionych działek wynosi po 34.500 zł każda. Razem 69.000 zł.

* 388/19 o powierzchni 0,0036 ha - droga po 1/2 udziału Zainteresowana i Zainteresowany

Wartość zakupionych udziałów po 1/4 z całości dla kupujących po 270 zł. Razem 540 zł.

Od momentu końca roku w którym Pani E i Pan K otrzymali darowiznę, do dnia dokonania zamiany z właścicielami sąsiednich działek nie upłynęło 5 lat. Powołując się jednak na art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zainteresowani mogą skorzystać ze zwolnienia, jeżeli w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego w którym dokonano zbycia nieruchomości wydatkują przychód na własne cele mieszkaniowe. Takiego wydatkowania na własne cele mieszkaniowe dokonali, przekazując go na zakup działek nr 388/15 i nr 388/17.

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, Zainteresowani uznali te, które zostały wykazane w art. 21 ust. 25 pkt 3 lit.c. Grunt przeznaczony pod zabudowę budynku mieszkalnego, to według Nich taki, na którym możliwa jest budowa budynku mieszkalnego. Charakter takiego gruntu można między innymi wykazać poprzez przedstawienie decyzji o warunkach zabudowy, która w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego określa sposób zagospodarowania i zabudowy terenu. W momencie zamiany działek, posiadały one status prawny gruntu przeznaczonego pod zabudowę budynkami mieszkalnymi, gdyż miały ustalone warunki zabudowy na budowę czterech domów mieszkalnych. Zdaniem Zainteresowanych, nie ma znaczenia, kto występował o warunki zabudowy, gdyż ważne jest przeznaczenie samego gruntu.

Pani E i Pan K uważają, że na podstawie powyższych przepisów, co do wydatków poniesionych na zakup działki 388/15 i 388/17, nie muszą dokonywać zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie nie obejmuje ich co do wydatków poniesionych na zakup działki nr 388/19, na której została wyznaczona droga dojazdowa do drogi publicznej. Nie zachodzi w tej części związek pomiędzy sprzedażą nieruchomości a przeznaczeniem przychodu z jej zbycia na własne cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w odniesieniu do działki nr 388/19 i nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 3 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c.

gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub

d.

gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit.a.

Ulgi i zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania wynikającej z art. 84 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Tym samym podkreślenia wymaga fakt, że tylko określone zdarzenia prawne bądź spełnienie określonych przesłanek, od których ustawodawca uzależnia prawo do zwolnienia z opodatkowania skutkuje zwolnieniem dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w prawie podatkowym w stosunku do wszelkich ulg i zwolnień zabronione jest stosowanie rozszerzającej wykładni przepisów.

Z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w określonym terminie, środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym wydatki, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Należy zauważyć, że powołany przepis przewiduje zwolnienie ze względu na "własne cele mieszkaniowe". Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis.

Intencją ustawodawcy tworzącego to zwolnienie było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw majątkowych przeznaczonych do zaspakajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia "cele mieszkaniowe" przymiotnikiem "własne".

Zwolnieniem tym nie są zatem objęte przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym nie wskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na zakup nieruchomości. Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu "własne cele mieszkaniowe", które należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych powinna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie będzie takie cele realizować.

Wyrażenie "własne cele mieszkaniowe" należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu, a nie do nabycia gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie zamieszka w wybudowanym budynku mieszkalnym (nieruchomości).

Jednocześnie samo poniesienie wydatku na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie nie świadczy jeszcze o tym, że zostanie spełniona przesłanka do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych.

Mając na uwadze treść przywołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany udziału w działce nr 388/19 przeznaczonej na drogę dojazdową nie stanowi wydatku poniesionego na własne cele mieszkaniowe, bowiem wydatki te nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nabycie drogi dojazdowej nie stanowi nabycia gruntu na realizację własnych celów mieszkaniowych, lecz nabycie terenu umożliwiającego dojazd. W konsekwencji dochód w części odpowiadającej udziałowi wydatków poniesionych na nabycie udziału w drodze dojazdowej w przychodzie z odpłatnego zbycia działki nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia.

W uzupełnionym opisie stanu faktycznego Pan K w sposób wyraźny stwierdził, że zdecydował się na budowę domu mieszkalnego na innej działce niż 388/17. Działkę 388/17 zamierza sprzedać w ciągu 2 lat a kwotę z tej sprzedaży przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego na działce z pozwoleniem na budowę (nie planuje budowy domu na działce 388/17). Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku Pana K zwolnienie przedmiotowe w odniesieniu do nabycia działki 388/17 nie będzie miało zastosowania (własny cel mieszkaniowy nie będzie zrealizowany).

Z przedstawionego po uzupełnieniu stanu faktycznego wynika również, że Pani E zamierza na działce nr 388/15 rozpocząć budowę domu, ale nie wcześniej niż za 6-7 lat. Co więcej, Pani E trudno określić czy w ogóle dom zostanie wybudowany, ponieważ nie wie kiedy uda się Jej uzbierać środki finansowe na ten cel. W przedmiotowej sprawie budowa domu na działce 388/15 jest więc zdarzeniem przyszłym wysoce niepewnym. Nie jest wykluczone, że fakt wybudowania domu w ogóle nie wystąpi, ponieważ Zainteresowana sama nie wie czy i kiedy uda się Jej uzbierać środki finansowe na ten cel. Ocena czy działania Pani E będą podejmowane w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych nie może być dokonywana tylko na podstawie deklarowanych motywów działania. Przedmiotowe zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jednak regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków. Samo poniesienie przez podatnika wydatku nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego - jak wskazano powyżej - jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. W rozpatrywanej sprawie nabycie w drodze zamiany działki 388/15 nie będzie spełniało przesłanek do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Nie będzie spełniony podstawowy warunek uprawniający do jego zastosowania, to jest niewątpliwe zamieszkanie w wybudowanym budynku mieszkalnym. Podkreślenia wymaga również, że samo formalne przeznaczenie nabytego gruntu bez faktycznych działań nie daje podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35 - 016 Rzeszów w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl