0115-KDIT1.4011.916.2021.1.JG, Stawka ryczałtu od przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU... - OpenLEX

0115-KDIT1.4011.916.2021.1.JG - Stawka ryczałtu od przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.916.2021.1.JG Stawka ryczałtu od przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 grudnia 2021 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Od 3 grudnia 2021 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG. Uzyskuje przychody, które w ciągu roku podatkowego nie przekraczają kwoty 250 tysięcy euro. Nie pozostaje w żadnym stosunku pracy, a dochody Wnioskodawcy opodatkowane są podatkiem liniowym. Wnioskodawca jest również czynnym płatnikiem podatku VAT. Na początku działalności Wnioskodawca świadczył różne usługi informatyczne (żadne z nich nie były programowaniem, a raczej wsparciem zespołów IT w zakresie głownie analizy biznesowej i metodyk wytwórczych oprogramowania). W ciągu ostatniego roku Wnioskodawca wyspecjalizował się we wdrażaniu procesów zarządzania IT, analizie systemowej i wsparciu obsługi aplikacji.

W dniu 15 października 2021 r. Wnioskodawca zawarł umowę o świadczenie usług z X. Sp. z o.o. z siedzibą w K. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie usług związanych z migracją danych pomiędzy rożnymi systemami komputerowymi oraz projektowaniem systemów IT. Po zapoznaniu się z różnicami między klasyfikacją PKD a PKWiU Wnioskodawca stwierdził, że wcześniejsza klasyfikacja: 62.02.Z nie odpowiada dostarczanemu zakresowi usług i powinna zostać zmieniona na 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W skład świadczonych przez Wnioskodawcę usług wchodzą następujące czynności:

- analiza wymagań i specyfikacji systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez kontrahenta,

- modelowanie i projektowanie procesów biznesowych, automatyzacji procesów wdrożeniowych, technologii informatycznych dla systemów komputerowych lub ich poszczególnych składowych,

- projektowanie koncepcji rozwiązania i prototypów systemów komputerowych i procesów ich wdrażania,

- projektowanie standardów dla architektury, komponentów i konfiguracji systemów komputerowych,

- definiowanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej dla systemów komputerowych, procesów automatyzacji ich wdrażania,

- prezentowanie zaprojektowanych rozwiązań technologii informatycznych kontrahentowi,

- wspieranie wiedzą oraz pomoc dla zespołów realizujących implementacje zaproponowanych rozwiązań i technologii,

- wspieranie wiedzą oraz pomoc przy uruchamianiu systemów komputerowych rozbudowanych o zaprojektowane technologie informatyczne,

- przygotowanie klienta do pracy z systemami informatycznymi, które uwzględniają migrację danych z innych systemów,

- aktywny udział w spotkaniach biznesowych i projektowych, raportowanie spotkań,

- kierowanie zespołami specjalistów i ekspertów IT, którzy realizują projekty na rzecz klienta,

- planowanie i nadzorowanie harmonogramów projektowych informatycznych,

- dokumentacja dla użytkownika końcowego,

- dokumentacja biznesowa,

- optymalizacja wykorzystania zasobów na potrzeby realizacji projektów IT,

- komunikacja z klientami IT.

Usługi wyżej wymienione nie są związane z tworzeniem i modyfikowaniem oprogramowania. Przyszłe kontrakty, począwszy od października 2021 r., Wnioskodawca planuje budować na wyżej wymienionych usługach, dlatego też zmienił PKD, aby doprecyzować zakres do 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 r. Wnioskodawca planuje rozliczać się w oparciu o podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określony w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zaznaczyć przy tym należy, że wysokość przewidywanego wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę z tytułu wspomnianej już umowy oraz umów przyszłych nie przekroczy limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wym. w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a, który to limit dotyczy możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pytanie

Czy w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, zgodnie z PKWiU 62.01.12.0, może być opodatkowany, począwszy od 1 stycznia 2022 r., w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, jak również w oparciu o pozytywne interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: sygn. 0112-KDIL2-2.4011.134.2020.2.WS, 0115-KDIT1.4011.930.2020.2.MR, 0114-KDIP3-2.4011.675.2019.1.MJ przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, zgodnie z PKWiU 62.01.12.0, może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 15% przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

Natomiast w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazano, że zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług sklasyfikowany będzie wg symbolu PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 będą mogły od 1 stycznia 2022 r. być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zaznaczyć również należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli Wnioskodawca faktycznie nie uzyska przychodów ze świadczenia innych usług (w szczególności usług związanych z oprogramowaniem) wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu.

Pomimo możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę od przyszłego roku podatkowego z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w stawce 8,5% przepisy powołane przez niego we własnym stanowisku są nieaktualne - obowiązywały do 31 grudnia 2020 r. Stąd też organ interpretacyjny nie mógł uznać stanowiska Wnioskodawcy jako prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl