0115-KDIT1.4011.893.2021.2.JG, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0115-KDIT1.4011.893.2021.2.JG - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.893.2021.2.JG Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 grudnia 2021 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 25 lutego 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski. Wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca swoje usługi świadczy na podstawie umów zawieranych z innymi przedsiębiorcami - dalej jako "Zleceniodawca". Zakres usług świadczonych dla Zleceniodawcy związany jest z przeprowadzeniem manualnych testów aplikacji webowych (testowanie oprogramowania).

Główną rolą Wnioskodawcy jako testera jest sprawdzanie nowych funkcjonalności tworzonych przez programistów oraz wykonywanie dokumentacji testowej. Istotą tego jest sprawdzenie czy wymagane funkcjonalności zostały prawidłowo zaimplementowane zgodnie z wytycznymi klientów, co realizowane jest poprzez tzw. testy manualne. Aby poprawnie przeprowadzić test manualny Wnioskodawca analizuje dokumentację, specyfikację i wymagania klientów, żeby wiedzieć jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/ funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne przez projektantów aplikacji. W trakcie przeprowadzania testów manualnych Wnioskodawca dokonuje porównania, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów. Po zakończeniu testów, w zależności od wyniku, Wnioskodawca przekazuje je do finalnej akceptacji lub też zgłasza wykryte błędy/defekty do programistów (następuje tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów).

Dodatkowo Wnioskodawca dokonuje sprawdzenia funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego. Celem takiej weryfikacji jest potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacjach. Sposób przeprowadzenia takich testów jest tożsamy do standardowych procedur opisanych powyżej.

Wśród czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach świadczonych usług jest również: sprawdzenie, czy testy przeprowadzane przez Wnioskodawcę w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji aplikacji), zarządzanie zespołem testerów oprogramowania wykonujących analogiczne do Wnioskodawcy czynności.

Do obowiązków Wnioskodawcy nie należą tworzenie i utrzymywanie środowiska testowego (programów, aplikacji), programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania ani usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.

Wnioskodawca wskazuje, że nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.) oraz Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g, h oraz i ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.).

Jednocześnie, zakresem wniosku objęte są usługi świadczone przez Wnioskodawcę w 2022 r. oraz w latach kolejnych (o ile oczywiście taki stan się utrzyma), dlatego też prośbą Wnioskodawcy jest wydanie interpretacji w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Wszystkie opisane we wniosku usługi, które Wnioskodawca wykonuje mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0.

Pytanie

Czy wykonywane w ramach działalności przez Wnioskodawcę usługi zaklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 podlegają opodatkowaniu stawką podatku ryczałtowego 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych oprogramowania - weryfikacja nowych funkcjonalności tworzonych przez programistów i ocena, czy wymagane funkcjonalności działają zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów,

- przeprowadzanie testów manualnych z biznesem,

- definiowanie wymagań testowych,

- opracowywanie i rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej oraz własnej wiedzy eksperckiej,

- zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów,

- wykonanie retestów poprawionych błędów,

- rejestracja i raportowanie wyników testów,

- analiza dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu w celu poznania jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne,

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02.30.0, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa m.in. w art. 14 ustawy o PIT, tj. kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Jak zostało wskazane w art. 6 ust. 4 ustawy o ryczałcie, uprawnienie do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje tym podatnikom, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust. 2, utrata możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych następuje w przypadku osiągnięcia przychodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadającym czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Na postawie art. 15 ust. 1 ustawy o ryczałcie, na podatnikach stosujących taką formę opodatkowania ciążą również obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem ewidencji przychodów odrębnie dla każdego roku podatkowego (dalej: ewidencja przychodów), wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadaniem i przechowywaniem dowodów zakupu towarów.

Cechą charakterystyczną formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uzależnienie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od faktycznie wykonywanych przez podatnika czynności, podlegających klasyfikacji według PKWiU 2015. W świetle art. 12 ust. 3 ustawy o ryczałcie, jeśli podatnik prowadzi działalność, z której przychody podlegają opodatkowaniu różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności.

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, działalność usługowa została zdefiniowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie klasyfikacją PKWiU 2015, z zastrzeżeniem definicji działalności gastronomicznej oraz działalności usługowej w zakresie handlu.

Artykuł 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie wskazuje właściwe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla poszczególnych rodzajów usług sklasyfikowanych według PKWiU 2015. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie, stawka ryczałtu 8,5% znajdzie zastosowanie w stosunku do przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem usług wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-8 tego artykułu.

Z kolei w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b (od 1 stycznia 2022) ustawy o ryczałcie zostało wskazane, iż właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) jest stawka 12% (od roku 2022).

Ponadto art. 12 ust. 1 pkt 2h przewiduje stawkę 15% w przypadku świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Powyższy przepis nie wskazuje jednak na zastosowanie 12% (od roku 2022) oraz 15% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do usług obejmujących:

- przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych oprogramowania - weryfikacja nowych funkcjonalności tworzonych przez programistów i ocena, czy wymagane funkcjonalności działają zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów,

- przeprowadzanie testów manualnych z biznesem,

- definiowanie wymagań testowych,

- opracowywanie i rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej oraz własnej wiedzy eksperckiej,

- zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów,

- wykonanie retestów poprawionych błędów,

- rejestracja i raportowanie wyników testów,

- analiza dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu w celu poznania jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/ funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne,

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02.30.0.

Trzeba zwrócić uwagę, iż na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie, ilekroć w ustawie pojawia się przedrostek "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, należy to rozumieć jako zawężenie zakresu wyrobów lub usług w stosunku do ich określenia w tym grupowaniu. Oznacza to, że zastosowanie takiego symbolu przy danym kodzie statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danego przepisu tylko do danego grupowania.

Konkludując powyższe, w stosunku do przychodów z działalności Wnioskodawcy obejmujących:

- przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych oprogramowania - weryfikacja nowych funkcjonalności tworzonych przez programistów i ocena, czy wymagane funkcjonalności działają zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów,

- przeprowadzanie testów manualnych z biznesem,

- definiowanie wymagań testowych,

- opracowywanie i rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej oraz własnej wiedzy eksperckiej,

- zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów,

- wykonanie retestów poprawionych błędów,

- rejestracja i raportowanie wyników testów,

- analiza dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu w celu poznania jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/ funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne,

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU: 62.02.30.0 nie powinna znaleźć zastosowania 12% (od roku 2022) oraz odpowiednio 15% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ usługi te nie mieszczą się w definicji usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) oraz usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Ze względu na fakt, iż ustawa o ryczałcie nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług obejmujących:

- przygotowywanie i przeprowadzanie testów manualnych oprogramowania - weryfikacja nowych funkcjonalności tworzonych przez programistów i ocena, czy wymagane funkcjonalności działają zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów,

- przeprowadzanie testów manualnych z biznesem,

- definiowanie wymagań testowych,

- opracowywanie i rozwój dokumentacji testowej, poprzez przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych na podstawie wymagań biznesowych, analizy systemowej oraz własnej wiedzy eksperckiej,

- zgłaszanie błędów i incydentów do poprawy przez programistów,

- wykonanie retestów poprawionych błędów,

- rejestracja i raportowanie wyników testów,

- analiza dokumentacji biznesowej i/lub projektowej w zakresie zapoznania się z założeniami działania systemu w celu poznania jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/ funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne,

które zostały zaklasyfikowane pod kodem PKWiU 62.02.30.0, zastosowanie znajdzie w przypadku tych usług stawka ryczałtu 8,5%, jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 2b pkt 2 lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazano, że zakres świadczonych przez Pana usług sklasyfikowany jest wg symbolu PKWiU 62.02.30.0. Ponadto wskazany zakres opisanych prac nie stanowi usług związanych z tworzeniem i utrzymywaniem środowiska testowego (programów, aplikacji), programowaniem (kodowaniem) testowanego oprogramowania ani usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, jak również nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia innych usług (w szczególności związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania) wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których przypisana jest wyższa stawka ryczałtu.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl