Nowość 0115-KDIT1.4011.846.2022.2.MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.846.2022.2.MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia przedmiotowego i nieprawidłowe w części dotyczącej ustalenia przychodu ze sprzedaży.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 grudnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 29 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

14 września 2022 r. sprzedała Pani działkę rolną wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego zakwalifikowaną w ewidencji gruntów jako grunty orne i łąki trwałe małżeństwu A. i B. W. Szczegóły umowy sprzedaży zawarte są w akcie notarialnym Rep. 1/22.

Działkę oznaczoną w rejestrze gruntów numerem 11 nabyła Pani wraz z całym gospodarstwem rolnym o łącznej powierzchni 3,40 ha w drodze umowy o dział spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w U. 7 kwietnia 2022 r. (Rep. 1/2022).

Na skutek sprzedaży działka ta nie utraciła charakteru rolnego, gdyż nabywca, małżeństwo A. i B. W., są właścicielami gospodarstwa rolnego, a zakup tej działki powiększył powierzchnię już posiadanego gospodarstwa, co potwierdzone zostało stosownym oświadczeniem o treści: "grunty będące przedmiotami niniejszej umowy powiększają wyżej opisane gospodarstwo rolne".

Gospodarstwo rolne po zmarłych rodzicach H. R. i E. R. stanowiło współwłasność ustanowioną prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w U. I Wydział Cywilny wydanym 6 stycznia 1989 r., sygn. akt 1/77w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po H. R. i E. R. Jako współwłaściciele nieruchomości zostali wpisani: L. M., F. R. (obecnie S.), T. R. (obecnie Z.) i L. N. - córki E. i H. - po 1/4 części każda z nich. W celu uporządkowania spraw własnościowych dopiero 7 kwietnia 2022 r. został dokonany dział spadku i całość gospodarstwa rolnego po rodzicach (łącznie 3,40 ha) na podstawie aktu notarialnego Rep. 1/2022 i umowy o dział spadku została w całości przyznana na własność na rzecz L. M.

Uzupełnienie wniosku

Pani rodzice H. R. i E. R. stali się właścicielami przedmiotowego gospodarstwa rolnego 29 czerwca 1974 r. i prowadzili je aż do śmierci. Mama zmarła w 1983 r., a tata w 1984 r. W 1989 r. miało miejsce tzw. stwierdzenie nabycia spadku, udokumentowane postanowieniem Sądu Rejonowego w U. Wydział I Cywilny sygn. akt 1/77z 6 stycznia 1989 r. Wchodzące w skład spadku po rodzicach gospodarstwo rolne o powierzchni 3,40 ha odziedziczyła Pani z mocy ustawy w 1/4 części z Pani siostrami: O. N., T. Z. i F. R.

7 kwietnia 2022 r. została zawarta między Wami umowa o dział spadku w formie aktu notarialnego - Rep. 1/2022. W wyniku zawarcia tej umowy został dokonany nieodpłatny dział spadku po Pani rodzicach: H.R. i E. R. w ten sposób, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami gospodarstwo rolne przyznane zostało w całości na własność dla Pani, bez spłat i dopłat. Przedmiotowa działka do 6 kwietnia 2022 r. stanowiła więc współwłasność każdego ze spadkobierców. Jak wynika z powyższego, w posiadanie przedmiotowej nieruchomości weszła Pani w wyniku działu spadku po rodzicach.

Od dnia nabycia przedmiotowej działki na własność, tj. od 7 kwietnia 2022 r. do dnia jej sprzedaży, tj. do 14 września 2022 r. na działce zostały przeprowadzone podstawowe zabiegi pielęgnacyjne mające na celu spulchnienie gleby, usunięcie chwastów i wyrównanie powierzchni ziemi. Wykonanie tych prac było konieczne przed planowanym jesiennym siewem zboża ozimego. Wymienione wyżej prace miały na celu przygotowanie gruntu pod użytkowanie rolnicze, a konkretnie pod wysiew zboża ozimego w okresie jesiennym. Jednak w związku ze sprzedażą tej działki wysiew zboża nie został przeprowadzony.

W związku ze sprzedażą przedmiotowa działka nie utraciła charakteru rolnego, ponieważ nadal jest wykorzystywana do upraw rolnych i w dalszym ciągu jest prowadzona działalność rolnicza. Zgodnie z oświadczeniem nabywców działki, zawartym w akcie notarialnym, grunty będące przedmiotem umowy sprzedaży zostały zakupione w celu powiększenia już posiadanego przez nabywców gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ww. dokumentem nabywcy zostali zobowiązani do prowadzenia osobiście gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez nich tej nieruchomości.

Pani wiedza na temat wykorzystywania tej działki przez nabywców w chwili obecnej jest taka, że na przedmiotowej działce jeszcze w minionym roku, tuż po zakupie działki, prowadzone były prace przygotowujące ziemię pod przyszłoroczne uprawy, m.in. usuwane były samosiejki sosny, które rozsiewają się co roku z położonego blisko sosnowego lasu. Obecnie te prace są prowadzone nadal.

Pytanie

Czy przychody uzyskane ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy mogą skorzystać ze zwolnienia od ww. podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, zwolnione od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie podatkowe ma zastosowanie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1)

podatnik uzyskała przychód z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości,

2)

nieruchomości te na moment sprzedaży wchodziły w skład gospodarstwa rolnego,

3)

przychód nie został uzyskany ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Wobec powyższego, podatnik sprzedający grunty rolne przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce ich nabycie może skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT, pod warunkiem, że z okoliczności faktycznych istniejących w dniu sprzedaży wynika, iż grunty te nie utracą charakteru rolnego, a nabywca nabył nieruchomość w celu powiększenia własnego gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. do ustawy dodano art. 10 ust. 5 i ust. 7, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z tą wprowadzoną zmianą nie powstaje obowiązek podatkowy w sytuacji, gdy sprzedający spadkobierca sprzeda nabytą nieruchomość po upływie 5 lat od nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę, a nie jak było dotychczas po upływie 5 lat liczonych od dnia nabycia przez spadkobiercę w drodze dziedziczenia.

Stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy o PIT w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 7 tej ustawy nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, ale tylko do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku. Jeżeli zatem wartość nieruchomości nabytej w wyniku działu spadku jest zgodna z udziałem posiadanym przed działem spadku - nie następuje nabycie, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością, jak i stan jej majątku.

Nabycie nieruchomości w drodze działu spadku (nawet jeżeli działu spadku dokonano bez spłat lub dopłat) w części przekraczającej udział spadkowy, stanowi w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 7 ustawy o PIT, nabycie nieruchomości, które przekracza udział nabyty w spadku. Udziały, jakie otrzymuje spadkobierca powyżej swojego udziału (jeżeli nabywa majątek w dziale spadku o wartości większej od swojego udziału w spadku) były własnością pozostałych spadkobierców, w tym przypadku Pani 3 sióstr. Nie miała Pani do nich żadnych praw aż do momentu działu spadku. Jeżeli więc w wyniku dokonanego działu spadku, przedmiotem którego była także sprzedana działka, udział w nich zwiększa się, tj. przekracza wartość udziału dotychczas posiadanego, to data działu spadku będzie również datą nabycia tego udziału w nieruchomości, o który zwiększył się udział w nich po dokonaniu tej czynności.

Wobec tego nabycie w wyniku działu spadku części majątku, który należał też do innych spadkobierców, należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 7 ustawy o PIT. Uregulowanie zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT dotyczy nabycia w drodze spadku, a nie w drodze działu spadku, są to bowiem dwie różne drogi nabycia.

Zatem odpłatne zbycie przez Panią przedmiotowej działki w udziale przypadającym na nabycie w drodze spadku nie będzie dla Pani stanowiło źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ w tej części odpłatne zbycie działek nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości przez spadkodawców, czyli Pani rodziców, a miało to miejsce 29 czerwca 1974 r. Zatem Pani przychód ze sprzedaży działki nr 11 w części przypadającej na udział nabyty w drodze spadku będzie wolny od PIT. Natomiast przychód ze sprzedaży tej działki w części dotyczącej udziału nabytego przez Panią w drodze działu spadku ponad przysługujący Pani udział w spadku, będzie dla Pani źródłem przychodu, podlegającym opodatkowaniu PIT.

Końcowy wniosek jest więc następujący: odpłatne zbycie nieruchomości, w tym otrzymanej w drodze spadku, nie będzie opodatkowane, o ile nie nastąpi w ramach wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej oraz upłynie 5-letni okres od momentu jej nabycia. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT z dniem 1 stycznia 2019 r. w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku 5-letni termin liczy się od chwili nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. W przypadku działu spadku brak jest przychodu podatkowego, ale tylko do wysokości przysługującemu podatnikowi udziału w spadku.

Powierzchnia działki nr 11, która została przez Panią sprzedana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz zawartą umową sprzedaży wynosi 0,86 ha. Pani udział nabyty w drodze spadku po rodzicach wynosił 1/4 gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,4 ha, co daje 0,85 ha przy 4 spadkobiercach.

W Pani przypadku opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie podlegać zbycie przez Panią przedmiotowej działki, ale tylko do wysokości udziału w spadku, który Pani przysługiwał jako spadkobiercy czyli 0,85 ha, a opodatkowaniu będzie podlegać przychód uzyskany z tzw. przysporzenia majątkowego czyli przychód uzyskany z 0,1 ha sprzedanej działki

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie natomiast do treści art. 10 ust. 5 ww. ustawy:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Zgodnie z ust. 7 przywołanego wyżej artykułu:

Nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Jeżeli w wyniku dokonanego działu spadku, przedmiotem którego były nieruchomości lub prawa majątkowe, udział w nich zwiększa się, tj. przekracza wartość udziału dotychczas posiadanego, to data działu spadku będzie również datą nabycia tego udziału, o który uległ powiększeniu udział w nich po dokonaniu tej czynności. Wobec tego nabycie w wyniku działu spadku części majątku, który należał do innych spadkobierców (współwłaścicieli), należy więc traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza dotychczasowy udział w spadku, należy przyjąć datę dokonania działu spadku (tj. dzień zawarcia umowy bądź uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli dział spadku dokonany był na drodze postępowania sądowego).

Według art. 21 ust. 1 pkt 28 powołanej ustawy:

Wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny.

Z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 333) stanowi, że:

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W świetle natomiast art. 1 przywołanej ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest możliwe jeśli zbywane grunty:

* są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej) lub jego część składową,

* nie mogą utracić wskutek odpłatnego zbycia rolnego charakteru.

Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych związanych z transakcją okoliczności. Ich całokształt może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu nawet wówczas, gdy nieruchomość taka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, czy też umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych. Ponadto utrata charakteru rolnego w związku z odpłatnym zbyciem może wystąpić bezpośrednio po zbyciu, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie dokonania zbycia strony umowy powinny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

Okoliczność czy dana nieruchomość w wyniku odpłatnego zbycia nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia. Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tego rodzaju nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego:

* odpłatne zbycie działki rolnej w części nabytej w drodze spadku (1/4) nie jest źródłem przychodu;

* odpłatne zbycie działki rolnej w części nabytej w drodze działu spadku (3/4), tj. ponad pierwotny udział w spadku, skutkowało powstaniem przychodu w tej części kwalifikowanego do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a omawianej ustawy w związku z art. 10 ust. 7 tej ustawy;

* przychód ten korzystał ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie można jednak zgodzić się z Pani twierdzeniem, że: "opodatkowaniu będzie podlegać przychód uzyskany z tzw. przysporzenia majątkowego czyli przychód uzyskany z 0,1 ha sprzedanej działki". W wyniku działu spadku otrzymała Pani udział 3/4 (ponad swój udział) całego gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,4 ha, a nie określoną fizycznie część tego gospodarstwa, np. działkę nr 11. Przy ustalaniu przychodu ze sprzedaży składników tego gospodarstwa (w pięcioletnim okresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy) wartość 3/4 ceny sprzedaży jest przychodem podatkowym zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl