0115-KDIT1.4011.822.2022.2.MR - Ustalenie skutków podatkowych wymiany udziałów

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.822.2022.2.MR Ustalenie skutków podatkowych wymiany udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych wymiany udziałów. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 31 stycznia 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca posiada 94% udziałów w kapitale zakładowym X sp. z o.o. z siedzibą w (...) ("Spółka X"), zaś pozostałe 6% udziałów posiada małżonka Wnioskodawcy oraz niektórzy pracownicy Spółki X.

Przedmiotem działalności Spółki X jest produkcja granulatu, a także przetwórstwo odpadów czystych, poprodukcyjnych, z których produkowany jest wysokojakościowy granulat.

Spółka X podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka X powstała z przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Y"- małżonki Wnioskodawcy, która objęła wszystkie udziały Spółki X pokrywając je przekształconym przedsiębiorstwem.

Wnioskodawca nabył udziały w kapitale zakładowym Spółki X w drodze darowizny udziałów dokonanej na jego rzecz przez małżonkę Wnioskodawcy w 2016 r. Obecnie Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają nadal rozwijać prowadzoną działalność w ramach Spółki X, a także rozszerzyć zakres prowadzonej działalności i stworzyć strukturę, która umożliwi efektywne zarządzanie i inwestowanie w inne spółki, w tym w szczególności takie, których przedmiotem działalności będzie obrót nieruchomościami i działalność deweloperska. W tym celu Wnioskodawca zamierza rozdzielić działalność operacyjną prowadzoną przez Spółkę X od pozostałych planowanych inwestycji, w tym dotyczących inwestowania w nieruchomości.

W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza utworzyć spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną), która będzie docelowo posiadała udziały w poszczególnych spółkach celowych, które będą prowadziły działalność w zakresie obrotu nieruchomościami i działalność deweloperską ("Spółka Holdingowa"). Spółka Holdingowa świadczyłaby również usługi wspólne dla spółek wchodzących w skład grupy (w szczególności usługi księgowe oraz administracyjne). Spółka Holdingowa będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka Holdingowa umożliwi oddzielenie funkcji i ryzyka w poszczególnych podmiotach biznesu, tj. działalności w zakresie produkcji granulatu i przetwórstwa odpadów czystych, poprodukcyjnych od planowanej działalności w zakresie obrotu nieruchomościami i działalności deweloperskiej.

Jest to dodatkowo uzasadnione tym, że Spółka X poszukuje nowych źródeł finansowania, w tym rozważane jest dopuszczenie inwestora instytucjonalnego na poziome Spółki X, który nie uczestniczyłby w planowanych inwestycjach w zakresie nieruchomości.

W celu utworzenia struktury holdingowej Wnioskodawca zamierza wnieść do Spółki Holdingowej wkład niepieniężny w postaci 94% udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki X, dających 94% praw głosów w Spółce X, w zamian za nowo wyemitowane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Holdingowej ("Aport Udziałów"). Wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce X zostanie w całości lub w części przeznaczony na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Holdingowej. Wartość emisyjna udziałów Spółki Holdingowej, które zostaną wydane Wnioskodawcy w zamian za udziały Spółki X będzie odpowiadała rynkowej wartości udziałów Spółki X wniesionych przez Wnioskodawcę do Spółki Holdingowej w drodze Aportu Udziałów.

Na skutek Aportu Udziałów Spółka Holdingowa uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce X. W następnej kolejności, po zarejestrowaniu w KRS podwyższenia kapitału Spółki Holdingowej w związku z wniesieniem aportem udziałów Wnioskodawcy, małżonka Wnioskodawcy wniosłaby do Spółki Holdingowej swoje udziały, posiadane w Spółce X, w zamian za nowo wyemitowane udziały w Spółce Holdingowej. Pracownicy posiadający udziały Spółki X nie będą wnosili swoich udziałów do Spółki Holdingowej, pozostaną oni mniejszościowymi wspólnikami Spółki X.

Na moment Aportu Udziałów Wnioskodawca, Spółka X oraz Spółka Holdingowa będą podatnikami podatku dochodowego podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Planowany Aport Udziałów będzie uzasadniony ekonomicznie, a jego celem nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

Uzupełnienie wniosku

Przyjęta wartość kosztów objęcia lub nabycia udziałów Spółki Holdingowej nabytych przez Wnioskodawcę, która pozostanie w rachunku podatkowym Wnioskodawcy do rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów nie będzie wyższa niż wartość udziałów w Spółce X jaka byłaby przyjęta przez Wnioskodawcę do rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w tej spółce, gdyby nie doszło do wymiany udziałów.

Pytanie

Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja, polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego do Spółki Holdingowej w postaci 94% udziałów w kapitale zakładowym Spółki X w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Holdingowej wydane Wnioskodawcy, będzie stanowiła wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a Ustawy o PIT, a w konsekwencji nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja polegająca na wniesieniu aportem do Spółki Holdingowej udziałów w kapitale zakładowym Spółki X w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Holdingowej będzie stanowiła wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a Ustawy o PIT, a w konsekwencji nie będzie wiązała się z powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 24 ust. 8a Ustawy o PIT, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 8b Ustawy o PIT przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

2)

wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej,

3)

wnoszone przez wspólnika udziały (akcje) nie zostały nabyte lub objęte w wyniku transakcji wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów,

4)

wartość nabywanych przez wspólnika udziałów (akcji) przyjęta dla celów podatkowych jest nie wyższa niż wartość wnoszonych przez tego wspólnika udziałów (akcji), jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów.

Kwestią, co do której Wnioskodawca ma wątpliwości jest interpretacja cytowanego powyżej punktu 4, który został dodany przez art. 1 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz. U. 2021.2105) zmieniającej m.in. ustawę o PIT z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przepis art. 24 ust. 8b pkt 4 Ustawy o PIT uzależnia neutralność wymiany udziałów z punktu widzenia wspólnika wnoszącego aport (m.in.) od zapewnienia, że "wartość nabywanych przez wspólnika udziałów (akcji) przyjęta dla celów podatkowych jest nie wyższa niż wartość wnoszonych przez tego wspólnika udziałów (akcji), jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów" - nie definiując jednak jak należy rozumieć ową "przyjętą przez wspólnika wartość dla celów podatkowych".

Obowiązujące przepisy Ustawy o PIT szczegółowo regulują zasady ustalania kosztu w przypadku zbycia udziałów nabytych w wyniku wymiany udziałów.

Jest to art. 23 ust. 1 pkt 38c Ustawy o PIT, zgodnie z którym: "Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f.

Cytowany przepis (i) odracza opodatkowanie do momentu zbycia udziałów nabytych w wyniku wymiany i (ii) jednoznacznie wskazuje, co stanowi koszt podatkowy w przypadku zbycia udziałów nabytych w wyniku wymiany. W konsekwencji podatnik wnoszący udziały w ramach neutralnej podatkowo wymiany udziałów nie ma prawa do podwyższenia kosztów uzyskania przychodów o jakiekolwiek inne wartości. Tym samym wartość objętych w ramach wymiany udziałów Spółki Holdingowej (spółki nabywającej), zarówno nominalna jak też emisyjna, nie ma znaczenia w przypadku ich późniejszego zbycia przez wnoszącego wkład w ramach aportu.

W opisanym powyżej stanie faktycznym wniosku wskazano, że wartość emisyjna udziałów Spółki Holdingowej, które zostaną wydane Wnioskodawcy w zamian za udziały Spółki X będzie odpowiadała rynkowej wartości udziałów Spółki X wniesionych przez Wnioskodawcę do Spółki Holdingowej w drodze Aportu Udziałów.

Zasadność ustalania wartości emisyjnej obejmowanych w zamian za aport udziałów w wartości rynkowej można wywodzić pośrednio z treści:

i. art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT, który stanowi, że przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio, jak też

ii. art. 175 k.s.h. § 1, który stanowi, że "Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość. § 2. Od obowiązku określonego w § 1 wspólnik oraz członkowie zarządu nie mogą być zwolnieni.

Dla Wnioskodawcy konsekwencje wniesienia aportem 94% udziałów w Spółce X w ramach neutralnej podatkowo wymiany udziałów będą następujące:

* wartość obejmowanych w zamian za aport udziałów w Spółce Holdingowej nie będzie stanowiła przychodu,

* opodatkowanie będzie odroczone do momentu zbycia udziałów w Spółce Holdingowej nabytych w wyniku aportu,

* w przypadku zbycia udziałów w Spółce Holdingowej, nabytych w wyniku aportu, koszt ich nabycia Wnioskodawca ustali zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38c Ustawy o PIT (będą to wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie udziałów 94% w Spółce X).

Oznacza to, że wymóg aby wartość nabywanych przez wspólnika udziałów (akcji) przyjęta dla celów podatkowych była nie wyższa niż wartość wnoszonych przez tego wspólnika udziałów (akcji), jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów będzie zdaniem Wnioskodawcy spełniony.

Wartość emisyjna nabywanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Holdingowej, która zostanie ustalona w wartości rynkowej wnoszonych udziałów, nie będzie miała żadnego wpływu na wartość podatkową nabywanych udziałów w Spółce Holdingowej.

Na marginesie należy wskazać na postulowane przez Konfederację Lewiatan doprecyzowanie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 12 lit. b ustawy o CIT poprzez zdefiniowanie pojęcia "przyjętej przez wspólnika dla celów podatkowych wartości udziałów (akcji)" zgodnie z Dyrektywą Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (np. jako "wartość, na podstawie której obliczano by koszt uzyskania przychodów u tego wspólnika z odpłatnego zbycia przez niego udziałów (akcji)"). Jednocześnie Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w odniesieniu do takich przypadków wskazuje, iż "wartość do celów podatkowych" oznacza wartość, na podstawie której obliczano by każdy zysk lub stratę do celów opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych akcjonariusza spółki" (Artykuł 8 ust. 7 Dyrektywy).

W ocenie Wnioskodawcy, transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego będzie spełniała wszystkie warunki wskazane w powyższych przepisach, tj.:

1)

w zamian za udziały w Spółce X Spółka Holdingowa przekaże Wnioskodawcy własne udziały,

2)

w wyniku nabycia Spółka Holdingowa uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce X,

3)

podmioty biorące udział w transakcji - Wnioskodawca oraz Spółka Holdingowa - będą na moment transakcji podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

4) Spółka Holdingowa oraz Spółka X będą podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do Ustawy o PIT. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Spółka X jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast Spółka Holdingowa będzie funkcjonowała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna,

5) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

6) Wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce X zostanie w całości lub w części przeznaczony na pokrycie kapitału zakładowego wynikającego z emisji nowych udziałów przez Spółkę Holdingową,

7) Wnoszone przez Wspólnika udziały w Spółce X nie zostały nabyte w wyniku transakcji wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca objął udziały w Spółce w drodze darowizny dokonanej przez małżonkę,

8) Wartość nabywanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Holdingowej przyjęta dla celów podatkowych nie będzie wyższa niż wartość wnoszonych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce X, jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do Wymiany Udziałów. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Spółka Holdingowa wyda Wnioskodawcy udziały o wartości nie wyższej niż wartość rynkowa udziałów w Spółce X wniesionych przez Wnioskodawcę do Spółki Holdingowej, jednocześnie Wnioskodawca nie będzie miał możliwości podwyższenia kosztów podatkowych w momencie zbycia udziałów w Spółce Holdingowej.

Reasumując, transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego będzie spełniała warunki przewidziane w art. 24 ust. 8a i 8b Ustawy o PIT, a w konsekwencji nie będzie wiązała się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Co do zasady więc wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z o.o., spółki akcyjnej - spółki w rozumieniu art. 5a pkt 28 ustawy - skutkuje powstaniem przychodu podatkowego.

Jednakże ustawodawca przewidział w tej sytuacji wyłączenie pewnych wartości z przychodów - o ile spełnione są szczególne warunki określone w ustawie.

I tak, zgodnie z art. 24 ust. 8a ww. ustawy:

Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z powołanego przepisu wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przepis ten znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty.

Warunki zastosowania powołanego przepisu określa art. 24 ust. 8b ustawy:

Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2)

wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej;

3)

wnoszone przez wspólnika udziały (akcje) nie zostały nabyte lub objęte w wyniku transakcji wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku łączenia lub podziału podmiotów;

4)

wartość nabywanych przez wspólnika udziałów (akcji) przyjęta dla celów podatkowych jest nie wyższa niż wartość wnoszonych przez tego wspólnika udziałów (akcji), jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów.

Ocena skutków podatkowych Pana sytuacji

W opisanym zdarzeniu przyszłym zarówno spółka nabywająca (Spółka Holdingowa), jak i Spółka X są podatnikami, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy. Spełniony więc będzie warunek z pkt 1 art. 24 ust. 8b.

Wskazał Pan również, że wypełnione będą warunki określone w pkt 2 i 3.

Norma z pkt 4 art. 24 ust. 8b ustawy odnosi się natomiast do relacji tzw. wartości podatkowej udziałów (akcji) nabywanych i udziałów (akcji) wnoszonych do spółki nabywającej w wyniku wymiany udziałów.

Wartość podatkowa udziałów (akcji) to przyjęta przez podatnika wartość kosztów objęcia lub nabycia udziałów (akcji), która pozostaje w rachunku podatkowym podatnika do rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Wartość podatkowa jest pochodną sposobu objęcia lub nabycia udziałów (akcji). Nie jest tożsama z ich aktualną wartością rynkową czy bilansową.

W uzupełnieniu opisu zdarzenia wskazał Pan, że przyjęta wartość kosztów objęcia lub nabycia udziałów Spółki Holdingowej nabytych przez Wnioskodawcę, która pozostanie w rachunku podatkowym Wnioskodawcy do rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów nie będzie wyższa niż wartość udziałów w Spółce X jaka byłaby przyjęta przez Wnioskodawcę do rozliczenia dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w tej spółce, gdyby nie doszło do wymiany udziałów. Wobec tego, w analizowanym zdarzeniu przyszłym spełni Pan też warunek wskazany w art. 24 ust. 8b pkt 4 ustawy.

Ponadto planowana wymiana udziałów - jak Pan wskazuje - będzie miała uzasadnienie ekonomiczne, a jej celem nie będzie uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

A zatem, skoro spełnione będą warunki określone w art. 24 ust. 8b ustawy, a w ramach opisanej transakcji Spółka Holdingowa:

* nabędzie od Pana udziały Spółki X, co da jej bezwzględną większość praw głosów w tej Spółce i

* w zamian za przekazane na jej rzecz udziały w Spółce X wyda Panu własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym

- wartość uzyskanych przez Pana udziałów w Spółce Holdingowej będzie wyłączona z przychodów na podstawie art. 24 ust. 8a ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl