Nowość 0115-KDIT1.4011.747.2022.2.PSZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.747.2022.2.PSZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 listopada 2022 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów wspólnika spółki komandytowej z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. Uzupełniła go Pani pismami z 26 stycznia 2023 r. oraz z 31 stycznia 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest komandytariuszem w spółce pod firmą X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (dalej również: Spółka). Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność związana z odzyskiem surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z). Komandytariuszami Spółki są osoby fizyczne oraz osoby prawne (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Komandytariusze będący osobami fizycznymi mają miejsce zamieszkania w Polsce oraz są polskimi rezydentami podatkowymi.

Zgodnie z aktualnymi (obowiązującymi) postanowieniami umowy Spółki:

a)

każdy komandytariusz uprawniony jest do reprezentacji Spółki;

b)

komandytariusz może reprezentować Spółkę jedynie jako pełnomocnik;

c)

do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są:

i.

w przypadku jednego komandytariusza - komandytariusz działający samodzielnie,

ii. w przypadku większej liczby komandytariuszy - komandytariusz działający wspólnie z innym komandytariuszem lub komandytariusz działający wspólnie z prokurentem;

d)

prawo do prowadzenia spraw Spółki przysługuje wspólnikom, którzy mają prawo jej reprezentacji (komandytariuszom);

e)

w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności wymagana jest zgoda komandytariuszy oraz komplementariuszy wyrażona w formie uchwały Wspólników Spółki dysponujących łącznie prawem w udziale kapitałowym Spółki w wysokości co najmniej 75%;

f)

czynnościami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Spółki jest m.in. zaciąganie zobowiązań w imieniu Spółki na kwotę jednorazowo przekraczającą 500.000 złotych, określenie zasad i wynagrodzenia przysługującego komandytariuszowi za prowadzenie spraw Spółki;

g)

rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy;

h)

spółka prowadzi pełną księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Spółka, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni dokona zmiany umowy spółki, poprzez dodanie do niej następującego paragrafu:

§ 111

1. Wspólnicy otrzymują wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki.

2. Wypłata wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki następuje do 10 dnia miesiąca następującego po podjęciu uchwały Wspólników w przedmiocie wypłacie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki.

3. Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki należnego Wspólnikom ustala się każdorazowo uchwałą Wspólników.

Przez sformułowanie "prowadzenie spraw spółki" należy rozumieć prowadzenie spraw spółki w rozumieniu art. 46 Kodeksu spółek handlowych.

Wnioskodawca informuje, że "prowadzenie spraw spółki", o którym mowa w zdarzeniu przyszłym to podejmowanie wszystkich decyzji biznesowych oraz organizacyjnych dotyczących funkcjonowania spółki, tak długo jak decyzje te nie stanowią zmiany zasad określonych w umowie spółki.

Prowadzenie spraw spółki może obejmować zarówno strefę zewnętrzną - np. decyzje planistyczne, decyzje ws. podjęcia lub zaniechania świadczenia danej usługi w ofercie, jak i strefę zewnętrzną - np. decyzje w sprawie nawiązywania współpracy z innymi osobami, decyzje dotyczące promowania działalności Spółki określonymi kanałami marketingowymi. Przez prowadzenie spraw spółki rozumie się także wszystkie czynności dotyczące czynności wewnątrz spółki, czyli przykładowo czuwanie nad wykonywaniem zawartych umów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, nadzór nad pracownikami, przygotowanie ofert i budżetów, a także podejmowanie decyzji we wszystkich innych istotnych dla spółki sprawach.

Po przyjęciu stosownych uchwał wspólnicy spółki zaczną otrzymywać wynagrodzenie z tytułu ww. prowadzenia spraw spółki. Wykonywane czynności oraz wypłacane wynagrodzenie mają swoją podstawę wyłącznie w umowie spółki oraz z mocy ustawy. Nie zaistnieje pomiędzy spółką a wspólnikami zobowiązaniowy stosunek cywilnoprawny, nie zostaną zawarte żadne dodatkowe umowy. Wnioskodawca informuje, że wynagrodzenie przyznawane wspólnikom za prowadzenie spraw Spółki będzie niezależne od zysku z tytułu udziału w Spółce.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca jako komandytariusz będzie otrzymywał wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest sposób rozliczenia ww. przychodów z tytułu prowadzenia spraw Spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzupełnienie wniosku

Wniosek dotyczy obowiązków lub uprawnień podatkowych Wnioskodawcy będącego komandytariuszem spółki X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w związku z przyznaniem wspólnikom tej spółki prawa do wynagrodzenia za prowadzenie jej spraw.

Wniosek nie dotyczy obowiązków podatkowych innych wspólników spółki komandytowej.

Pytanie

Czy przychody jakie będą otrzymywali wspólnicy z tytułu wynagrodzeń za "prowadzenie spraw spółki" wypłacanych zgodnie ze zmienioną umową spółki i dopuszczalnych ze względu na art. 46 i 39 Kodeksu Spółek Handlowych należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)?

Pani stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki przez wspólnika spółki podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy o PIT, tj. jako inne źródła przychodu.

Zgodnie z art. 39 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. W doktrynie prowadzenie spraw spółki jest definiowane szeroko i obejmuje zarówno bieżące administrowanie jej działalnością i funkcjonowaniem, jak i problemy o strategicznym dla niej znaczeniu. Podkreślane jest, przedmiotem odrębnej umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką nie może być powierzenie wykonywania na rzecz spółki czynności, również wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy czy umiejętności, które mieszczą się w zakresie prowadzenia spraw danej spółki (K. Kopaczyńska-Pieczniak (w:) Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art. 1-150, red. A. Kidyba, Warszawa 2017, art. 39.).

Co do zasady, zgodnie z art. 46 Kodeksu spółek handlowych, za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Zawarta w art. 46 k.s.h. norma ma charakter dyspozytywny z uwagi na przepis art. 37 § 1 k.s.h., który stanowi, że przepis z art. 46 k.s.h. ma zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Z uwagi na powyższe, w umowie spółki możliwe jest określenie wynagrodzenia wspólników za prowadzenie spraw spółki, które to wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie ustawowego, a nie wynikającego z umowy, obowiązku prowadzenia spraw spółki. Podkreślić należy, ww. wynagrodzenie wypłacane będzie wyłącznie z tytułu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Wykorzystanie przez ustawodawcę w ww. przepisie formuły "w szczególności" oznacza, wymieniony katalog źródeł przychodu kwalifikujących się jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, stanowi katalog otwarty. Oznacza to, jako przychody z innych źródeł należy zakwalifikować wszelkie przychody, których nie można zaliczyć do któregokolwiek z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b ustawy o PIT.

Z uwagi na to, iż obowiązek prowadzenia spraw spółki jest obowiązkiem ustawowym wspólnika, a źródło do wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki ma swoje umocowanie w umowie spółki, a także nie zawarto i nie można zawrzeć żadnej innej umowy regulującej czynności wykonywane przez wspólnika w ramach prowadzenia spraw spółki, nie można zaklasyfikować wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki przez wspólnika jako żadnego innego źródła przychodu, a w szczególności jako działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT), pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) czy kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 13 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi:

* Art. 13 ust. 7 - przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

* Art. 13 ust. 8 - przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

- osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

- właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

- przedsiębiorstwa w spadku - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

* Art. 13 ust. 9 - przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw spółki przez wspólnika nie można kwalifikować do żadnej z ww. kategorii. Obowiązek prowadzenia spraw spółki przez wspólników wynika wyłącznie z normy ustawowej i nie jest oparty na żadnej innej umowie cywilnoprawnej, a wynagrodzenie należne wspólnika za prowadzenie spraw spółki ma swoje umocowanie w umowie spółki. Podkreślić należy, iż prowadzenie spraw spółki przez jej wspólnika nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o zarządzanie spółką. W związku z powyższym art. 13 pkt 7-9 ustawy o PIT w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania.

Zdaniem Wnioskodawcy prowadzenie spraw Spółki przez wspólnika nie stanowi również przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z brzmieniem ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza jest działalnością:

* wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

* polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

* polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

O przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej mówi art. 14 ustawy u.p.d.o.f. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ww. przepisami, przychodu z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki przez wspólnika nie można uznać za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału. Przyjmuje się, że do tego źródła kwalifikowane są przychody, które wynikają z prawa do udziału (akcji) w spółce.

Jak stanowi art. 24 ust. 5 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego tytułu, w tym także m.in:

- przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,

- dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce,

- dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki,

- wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;

- w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;

- wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej;

- odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę.

Sytuacje, w których podstawą dokonanej wypłaty jest tytuł prawny w postaci posiadania udziału (akcji) należy odróżnić jednak od innych przypadków, w których wypłaty dokonywane ze strony spółki nie są związane z udziałem w kapitale. Wspólnik otrzymuje bowiem wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki, które podobnie jak wynagrodzenie członków organów spółki kapitałowej, np. zarządu czy rady nadzorczej, nie powinno być traktowane jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Z uwagi na powyższe wynagrodzenia wypłacanemu wspólnikowi za prowadzenie spraw spółki nie można traktować jako przychodu ze źródeł kapitałowych.

Oznacza to, iż jak przedstawiono na wstępie, wynagrodzenie przewidziane w umowie Spółki za prowadzenie spraw tej Spółki należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy wyłącznie Pani praw i obowiązków podatkowych jako podmiotu zainteresowanego jej uzyskaniem, nie odnosi się natomiast do sytuacji prawnopodatkowej Spółki. Prawidłowość rozstrzygnięcia nie obejmuje zatem kwestii powstania bądź braku powstania po stronie Spółki obowiązków płatnika.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl