0115-KDIT1.4011.73.2021.5.MT - Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.73.2021.5.MT Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2021 r. (data wpływu 25 stycznia 2021 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania sprzedaży działek, uzupełnionym pismem z 28 kwietnia 2021 r. (data wpływu) - w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

25 stycznia 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług. Został on następnie uzupełniony - w odpowiedzi na wezwanie organu - pismem z 28 kwietnia 2021 r.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem jest współwłaścicielem na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej w udziale 1/6 części w nieruchomości - działkach powstałych z podziału działki nr X położonych w B., gmina D. Udział w działce nr X, o której mowa powyżej Wnioskodawczyni nabyła na podstawie warunkowej umowy sprzedaży - akt notarialny z dnia 20 maja 1999 r., oraz umowy przeniesienia - akt notarialny z dnia 16 czerwca 1999 r.,. Przy nabyciu ww. działki Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego.

Decyzją z dnia 16 czerwca 2020 r. Wójt Gminy D zatwierdził projekt podziału nieruchomości będącej współwłasnością Wnioskodawczyni i jej małżonka w udziale 1/6 części oraz małżonków M. i U. H. w udziale 5/6 części, tj. działki nr X o powierzchni 3,9535 ha położonej w obrębie ewidencji gruntów B, gmina D na 41 działek o numeracji X/1-X/41. Z decyzji zatwierdzającej podział wynika, że podziału dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu nowo wydzielanych działek zostanie zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Wyżej opisana działka nr X, a w konsekwencji działki powstałe z jej podziału, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w D z dnia 1999 r., zgodnie z którym działki te położone są na terenie oznaczonym symbolem:

1.

działka nr X/1 - 2.Ee działka pod stację transformatorową;

2.

działka od nr X/2 do nr X/21, nr X/23, nr X/24, od nr X/26 do nr X/40 - B.17.Mn teren zabudowy mieszkaniowej niskiej;

3.

działka nr X/41 - 1.Kj ulica dojazdowa w liniach regulacyjnych nie mniej niż 12 m;

4.

działka nr X/22 i nr X/25 wydzielane pod drogi wewnętrzne.

Wyżej opisana działka nr X, a także działki powstałe z jej podziału nigdy nie były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię do celów działalności gospodarczej. Przedmiotowe działki są oddane w nieodpłatne użytkowanie celem wypasania przez użytkownika krów.

W chwili obecnej Wnioskodawczyni zamierza zbyć nieruchomości powstałe w wyniku podziału działki nr X położonej w B gmina D. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zamierza sprzedać udział w części 1/6:

1.

w działce nr X/10 współwłaścicielom tej działki;

2.

w działkach X/11 i X/21 dzieciom współwłaścicieli tych działek.

Co do pozostałych działek Wnioskodawczyni wraz ze współwłaścicielami zamierza powierzyć ich sprzedaż pośrednikowi nieruchomości. Wnioskodawczyni nie wyklucza, że sprzedaż działek może nastąpić zarówno na rzecz podmiotów obcych, jak i podmiotów powiązanych z Wnioskodawczynią lub pozostałymi współwłaścicielami. Środki pochodzące ze zbycia nieruchomości Podatnik planuje przeznaczyć na zabezpieczenie emerytalne oraz cele konsumpcyjne. Sprzedaż działek, na które Wnioskodawczyni wraz ze współwłaścicielami ma potencjalnych kupców nastąpi prawdopodobnie w 2021 r. Sprzedaż pozostałych działek będzie miała miejsce wtedy, gdy pojawi się osoba zainteresowana zakupem.

Wnioskodawczyni nie zamierza ponosić nakładów na przedmiotowe działki takich jak: uzbrojenie w sieć wodociągową czy kanalizacyjną, uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną, budowę drogi.

W odniesieniu do działek, które powstały z podziału działki nr X w B Wnioskodawczyni wskazała ponadto następujące okoliczności:

* Podział działki nr X został przeprowadzony w związku z brakiem potencjalnego zainteresowanego na zakup całego gruntu. Celem podziału było zwiększenie szans na sprzedaż. Ze względu na obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego różnica w cenie za metr kwadratowy gruntu przy sprzedaży całego terenu a sprzedażą wydzielonych działek byłaby niewielka, co oznacza, że determinantem podziału nie było zwiększenie przychodu ze sprzedaży, a jedynie sama możliwość dokonania tej sprzedaży. Podział zainicjowany został przez Wnioskodawczynię i pozostałych współwłaścicieli.

* Działki powstałe z podziału działki nr X były, są i będą wykorzystywane na odłogowanie.

* Sprzedawane działki nie były, nie są i nie będą od momentu nabycia do momentu sprzedaży udostępniane przez Wnioskodawczynię osobom trzecim na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opracowany z własnej inicjatywy Gminy D.

* Wnioskodawczyni nie udzieliła i nie zamierza udzielać pełnomocnictwa czy jakiegokolwiek umocowania prawnego do działania w jej imieniu w związku ze sprzedażą działek.

* Wnioskodawczyni wraz ze współwłaścicielami powierzyli pośrednikowi:

o wyszukiwanie potencjalnych kupujących zainteresowanych zakupem Nieruchomości objętej przedmiotem niniejszej Umowy;

o prowadzenie z potencjalnymi kupującymi rozmów i negocjacji;

o okazanie nieruchomości potencjalnym kupującym poprzez bezpośrednią prezentację;

o przekazywanie potencjalnym kontrahentom oraz innym pośrednikom informacji dotyczących nieruchomości.

* Udział w działce nr X został zakupiony na zabezpieczenie celów mieszkaniowych dzieci Wnioskodawczyni i jej małżonka. Teren został zakupiony ze środków własnych Wnioskodawczyni i jej małżonka.

* Od momentu nabycia do momentu sprzedaży jedynymi czynnościami podejmowanymi przez Wnioskodawczynię, związanymi z zaangażowaniem własnych środków finansowych było dokonanie podziału terenu. Wnioskodawczyni nie ponosiła wydatków związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, uzbrojenia terenu (wyposażenia w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne) oraz budowy drogi. Wydzielenie działki drogowej narzucone zostało poprzez ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podział terenu byłyby niemożliwy bez wydzielenia działki drogowej o parametrach określonych w planie.

* Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi współwłaścicielami próbowali sprzedać udział w całym terenie przed podziałem działki nr X. Wobec braku chętnego na zakup całości Wnioskodawczyni wraz ze współwłaścicielami podjęła decyzję o podziale nieruchomości.

* Działki są oferowane do sprzedaży za pośrednictwem biura nieruchomości, które umieszcza oferty na portalach internetowych dedykowanych obrotowi nieruchomości, na własnej stronie internetowej biura nieruchomości oraz poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej biura nieruchomości na sprzedawanym terenie. Koszty związane z ww. działaniami ponosi biuro nieruchomości pośredniczące w sprzedaży.

* Po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę D na terenie przeznaczonym pod drogi wewnętrzne Gmina D we własnym zakresie i na własny koszt wykonała sieć kanalizacji sanitarnej, stanowiącej część systemu kanalizacji sanitarnej m.in. dla miejscowości B. Wnioskodawczyni wraz ze współwłaścicielami nie partycypowali na żadnym etapie w kosztach budowy tej sieci. W pozostałym zakresie teren nie został uzbrojony w żadną sieć.

Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem jest również współwłaścicielem na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej w udziale 1/6 części w nieruchomości - działkach nr Y, Z, XY, XZ, XYZ, XXY, XXZ i YYY z obrębu B, gmina D o łącznej powierzchni 18,2156 ha nabytej na podstawie warunkowej umowy sprzedaży - akt notarialny z dnia 21 stycznia 1999 r., oraz umowy przeniesienia - akt notarialny z dnia 22 stycznia 1999 r.,.

Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyła na podstawie aktu notarialnego - umowy sprzedaży z dnia 9 grudnia 1997 r., działki nr XZZ/39 i XZZ/40 położone w obrębie W. w gminie K. o łącznej powierzchni 27 arów i 66 m kw., będące nieruchomością rolną niezabudowaną oraz udział wynoszący 2/76 części w nieruchomości działce nr XZZ/99 położonej w obrębie W. w gminie K., również będącej nieruchomością rolną niezabudowaną.

Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyła na podstawie aktu notarialnego - umowy sprzedaży z dnia 9 grudnia 1997 r., działki nr XZZ/33, XZZ/34, XZZ/35 i XZZ/36 położone w obrębie W. w gminie K. o łącznej powierzchni 20 arów i 24 m kw., będące nieruchomością rolną niezabudowaną oraz udział wynoszący 4/76 części w nieruchomości działce nr XZZ/99 położonej w obrębie W. w gminie K, również będącej nieruchomością rolną niezabudowaną.

Na podstawie aktu notarialnego umowy sprzedaży z dnia 27 września 2019 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem sprzedali opisane powyżej działki nr XZZ/33 i nr XZZ/35 oraz udział w działce nr XZZ/99. Działki będące przedmiotem sprzedaży nie były objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie zostały wydane dla nich decyzje o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów i budynków sprzedane działki na moment sprzedaży oznaczone były jako grunty orne. Sprzedane działki nigdy nie były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię do celów działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie ponosiła nakładów na sprzedane działki, a także działki pozostające nadal we własności Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni w dniu 13 maja 2020 r. uzyskała decyzję Starosty K. w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie działek nr XZZ/39 i XZZ/40, które polegało na zmianie klasy gruntu oznaczonych dotychczas w ewidencji jako RIIIb (grunty orne klasy IIIb) na RIVa (grunty orne klasy IVa). Zmiana nastąpiła na wniosek Wnioskodawczyni i jej męża. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów celem umożliwienia zabudowy rekreacyjnej.

W odniesieniu do działek XZZ/33, XZZ/35 i udziału w działce XZZ/99, Wnioskodawczyni wskazała ponadto następujące okoliczności:

* Działki nie były od momentu ich nabycia do momentu ich sprzedaży udostępniane osobom trzecim na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.

* Od momentu nabycia do momentu sprzedaży działki były odłogowane.

* W związku z nabyciem działek Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego.

* Wnioskodawczyni pozyskała nabywcę nieruchomości w drodze tzw. poczty pantoflowej.

* Wnioskodawczyni nie zawierała przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości działek.

* Wnioskodawczyni nie udzieliła pełnomocnictwa czy jakiegokolwiek umocowania prawnego do działania w jej imieniu w związku ze sprzedażą działek.

* Wnioskodawczyni nie korzystała z biura nieruchomości, nie podejmowała żadnych działań marketingowych.

* Wnioskodawczyni nie podejmowała żadnych działań zmierzających do zwiększenia wartości przedmiotowej nieruchomości.

* Nieruchomość została nabyta na realizację celów rekreacyjnych Wnioskodawczyni i jej rodziny.

* Zakup działek został sfinansowany ze środków własnych Wnioskodawczyni i współmałżonka.

Udziały w działkach nr Y, Z, XY, XZ, XYZ, XXY, XXZ i YYY z obrębu B, gmina D zostały nabyte w tych samych celach, w których nabyta została działka nr X, tj. w celu zabezpieczenia przyszłych potrzeb mieszkaniowych dzieci. Zakup tych działek został poczyniony z własnych środków Wnioskodawczyni i jej małżonka. Wnioskodawczyni nie ponosiła żadnych nakładów na ww. działki.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, przy czym nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych. Wymienione we wniosku o interpretację nieruchomości nie są i nie były związane z tą działalnością gospodarczą.

Wnioskodawczyni posiada inne nieruchomości nie wymienione we wniosku o interpretację, tj.:

1.

trzy działki w I. Na działce BBB Wnioskodawczyni posadowiła budynek o powierzchni 50 m kw. Opisany kompleks jest wykorzystywany przez Wnioskodawczynię w celach rekreacyjnych jej i jej rodziny w sezonie letnim.

2.

szeregowiec położony w S.;

3.

mieszkanie trzypokojowe położone w S;

4.

mieszkanie pięciopokojowe położone w S;

5.

mieszkanie dwupokojowe położone w S;

6.

garaż murowany przy ul. B. w S;

7.

udział w mieszkaniu przy ul. C nabyty w spadku po ojcu.

Wcześniej Wnioskodawczyni dokonywała sprzedaży następujących nieruchomości:

1.

mieszkanie dwupokojowe, zakupione w latach 80-tych, w mieszkaniu tym Wnioskodawczyni realizowała cel mieszkaniowy;

2.

mieszkanie przy ul. D., nabyte w 1992 r., realizowany cel mieszkaniowy, zbyte w drodze zamiany w 1992 r.;

3.

mieszkanie trzypokojowe przy ul. C, nabyte w drodze zamiany w 1992 r., w mieszkaniu tym Wnioskodawczyni realizowała cel mieszkaniowy, zbyte w 1999 r.;

4.

udział 1/2 w działce gruntu nr AAA oraz udział 1/2 w działce AAX/8, zabudowane budynkiem mieszkalnym, stodołą, garażem i piwnicą wolnostojącą, jako gospodarstwo rolne, położone w W.; zakupione w 1999 r., a zbyte w 2000 r.;

5.

mieszkanie przy ul. C., zakupione w 1999 r., sprzedane w 2002 r.

Na moment złożenia wniosku o interpretację oraz jego uzupełnienia Wnioskodawczyni - poza planowaną sprzedażą działek, które powstały z podziału działki nr X - nie zamierza sprzedać innej działki i udziału w działkach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, które dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym sprzedaż działek powstałych z podziału działki nr X położonych w B. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dokonana po upływie 5 lat od nabycia - na mocy regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż działek nr XZZ/33 i nr XZZ/35 oraz udziału w działce nr XZZ/99 położonych w obrębie ewidencyjnym W. podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dokonana po upływie 5 lat od nabycia - na mocy regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są między innymi:

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W okolicznościach przedstawionego zdarzenia przyszłego nabycie nieruchomości działki nr X nastąpiło w 1999 r., a zatem ponad 20 lat temu. Temu nabyciu nie można przypisać znamion działalności handlowej, gdyż towarzyszyła mu jedynie chęć zabezpieczenia przyszłości, godnej emerytury, a nie cel handlowy.

Liczba i zakres transakcji sprzedaży, fakt, że przed sprzedażą Wnioskodawczyni dokonała podziału gruntu na działki w celu ominięcia obostrzeń związanych ze sprzedażą gruntów rolnych, nie jest wystarczająca dla uznania, że Wnioskodawczyni prowadzi lub będzie prowadziła działalność gospodarczą, bowiem całość powyższych elementów nadal może być jedynie dążeniem podatnika do uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych przeprowadzonej transakcji, co mieści się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. ma na celu prawidłowe gospodarowanie tym majątkiem. W pełni zrozumiały jest także podział działek dużych na mniejsze, ponieważ w obecnej dobie zainteresowanie małymi działkami jest znacznie większe niż dużymi, a tym samym sprzedaż majątku prywatnego w całości często jest trudna, wiąże się z długim okresem oczekiwania na nabywcę, obostrzeniami związanymi z gruntami rolnymi i często po znacznie obniżonej cenie. Stąd zbywcy dokonują podziału działek na mniejsze, co daje większą gwarancję ich zbycia, a przynajmniej części z nich i uzyskania środków finansowych.

Z okoliczności przywołanych w zdarzeniu przyszłym nie wynika, aby Wnioskodawczyni przejawiała aktywność w zakresie obrotu działkami, podobną do aktywności producentów, handlowców i usługodawców prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni w zakresie działki nr X oraz działek powstałych z jej podziału nie angażowała i nie będzie angażowała środków podobnych do tych, które wykorzystywane są przez przedsiębiorców. Nie sposób tym samym przypisać Wnioskodawczyni, że działa i będzie działała w ramach działalności gospodarczej.

Mając na względzie okoliczności zdarzenia przyszłego sprzedaż działek powstałych z podziału działki nr X w B. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie będzie generowała przychodu z działalności gospodarczej, ani przychodu ze zbycia nieruchomości.

Ad. 2

Stanowisko wyrażone powyżej w ocenie Wnioskodawczyni jest aktualne w odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego, w ramach którego Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży działek nr XZZ/33 i nr XZZ/35 oraz udziału w działce nr XZZ/99 położonych w obrębie ewidencyjnym W. Zdaniem Wnioskodawczyni sprzedaż ww. działek położonych we W. nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie generowała przychodu z tytułu działalności gospodarczej, a także ze względu na upływ ponad 20 lat od dnia ich nabycia nie powstał przychód ze zbycia nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

System opodatkowania dochodów osób fizycznych jest oparty na konstrukcji "źródeł przychodów". Ustawodawca pogrupował przychody, które uzyskują osoby fizyczne w oparciu o "źródło" tych przychodów, czyli "przyczynę/czynnik sprawczy/powód" ich powstania/uzyskania, "pochodzenie" tych przychodów. Zasady opodatkowania uwzględniają specyfikę poszczególnych źródeł.

Źródła przychodów zostały określone przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednym z nich jest - wskazane w punkcie 8 tego przepisu - odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d. innych rzeczy, * jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jak wynika z tego przepisu, odrębnym źródłem przychodu jest m.in. czynność odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw do nieruchomości, pod warunkiem, że: 1. nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej;

Jeśli ten warunek nie jest spełniony - czyli jeśli zbycie następuje w okolicznościach, które są wykonywaniem działalności gospodarczej - to przychody z takiego zbycia są zaliczane do źródła "pozarolnicza działalność gospodarcza", określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 omawianej ustawy.

2. następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - w przypadku nieruchomości i praw do nieruchomości. Odpłatne zbycie dokonywane po upływie tego terminu nie stanowi źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie wiąże się z powstaniem obowiązków podatkowych w tym podatku po stronie zbywającego.

W analizowanym przypadku Wnioskodawczyni wraz z mężem:

* sprzedali w 2019 r. działki XZZ/33, XZZ/35 i udział w działce XZZ/99, położone w obrębie W. Wnioskodawczyni wraz mężem kupili te nieruchomości w 1997 r.;

* sprzedadzą udziały w działkach X/10, X/11 i X/21, położonych w B. oraz planują sprzedać udziały w pozostałych działkach powstałych z podziału działki nr X w B. Wnioskodawczyni z mężem kupili udział w działce nr X w B. w 1999 r. Ten rok należy zatem uznać za rok nabycia udziału w poszczególnych, podzielonych działkach.

Wobec tego, zarówno w przypadku sprzedaży w 2019 r. działek w obrębie W., jak i w przypadku planowanych sprzedaży działek powstałych z podziału działki nr X w B, jest i będzie spełniony warunek upływu 5 lat pomiędzy końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a momentem sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomości.

Dla potrzeb oceny, czy opisane sprzedaże "nie następują w wykonywaniu działalności gospodarczej", konieczne jest odniesienie się do art. 5a pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to działalność, która ma następujące cechy:

1.

jest działalnością zarobkową;

2.

jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły;

3.

jest prowadzona we własnym imieniu.

Działalność "zarobkowa" to działalność której celem jest "zarabianie", generowanie zysku, zapewnienie określonego dochodu. Sposób jej prowadzenia jest podporządkowany temu, aby osiągać jak najlepsze wyniki gospodarcze. Jednocześnie, brak osiągnięcia celu, jakim jest realny zysk, nie oznacza, że prowadzona działalność nie miała charakteru zarobkowego. Istotny jest bowiem cel jej prowadzenia, a nie ostateczne efekty. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się bowiem z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów.

Jednocześnie, nie można utożsamiać "działalności zarobkowej" w rozumieniu ustawy z jakimkolwiek działaniem podatnika, które daje efekt zysku. W przepisie mowa jest bowiem o "działalności", czyli nie o pojedynczych działaniach podatnika, ale zespole działań podejmowanych w określonym celu.

Cecha "prowadzenia działalności w sposób zorganizowany i ciągły" nie oznacza konieczności spełnienia formalnych wymogów organizacji działalności (np. rejestracji urzędowej). Cecha ta odnosi się do faktycznego sposobu jej prowadzenia. I tak:

* "zorganizowany" to będący efektem "organizowania". "Organizować" natomiast to "przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie", albo "nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek" (Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000);

* "ciągłość" w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względną stałość jej wykonywania. Kryterium "ciągłości" służy wyeliminowaniu z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Nie oznacza to jednak, że działalność gospodarcza nie może być prowadzona tylko sezonowo albo poprzez powtarzanie cyklu lub określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu o charakterze zarobkowym (bez względu na okres, w jakim powiązane ze sobą czynności służące realizacji tego celu miałyby być realizowane).

W opisanych okolicznościach nie ma podstaw do stwierdzenia, że Wnioskodawczyni sprzedała i będzie sprzedawała opisane działki w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zachowanie sprzedających w odniesieniu do posiadanych nieruchomości to czynności, które nie noszą znamion zorganizowanej działalności o charakterze handlowym. Jak wskazała Wnioskodawczyni w opisie okoliczności faktycznych sprawy:

* Nieruchomości nie zostały kupione w celu późniejszej sprzedaży - działki w obrębie W. były kupione dla celów rekreacyjnych Wnioskodawczyni i jej rodziny, a udział w działce nr X w B. - w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni i jego rodziny.

* Nieruchomości w okresie ich posiadania przez Wnioskodawczynię nie były wykorzystywane w celach zarobkowych, nie były źródłem przychodów Wnioskodawczyni - były odłogowane.

* Wnioskodawczyni nie podejmowała czynności, które miały na celu zwiększenie atrakcyjności nieruchomości jako przedmiotu sprzedaży, w szczególności dotyczących ustanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie działki nr X w B. Wnioskodawczyni nie ponosiła również nakładów na uzbrojenie działek.

* podział działki nr X w B. nie miał na celu zwiększenia potencjalnych przychodów ze sprzedaży, ale służył znalezieniu osób zainteresowanych zakupem (działka była oferowana w całości do sprzedaży, ale nie było chętnych na zakup tak dużej nieruchomości).

Także sposób "organizacji" sprzedaży działek, tj. korzystanie z usług pośrednictwa biura nieruchomości, nie przemawia za uznaniem, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność handlową o zorganizowanym i ciągłym charakterze. W szczególności, zakres czynności powierzonych pośrednikowi sprzedaży nieruchomości i sposoby oferowania nieruchomości do sprzedaży nie wykraczają poza standardowe warunki tego typu usług świadczonych dla klientów prywatnych.

Co istotne, Wnioskodawczyni nie dokonywała wcześniej sprzedaży nieruchomości, które mogłyby zostać uznane za element "ciągłości" działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Nie planuje również innych sprzedaży nieruchomości niż opisane we wniosku.

Okoliczności faktyczne wskazane przez Wnioskodawczynię nie dają zatem podstaw do uznania, że sprzedaż w 2019 r. działek w obrębie W. i planowane sprzedaże udziałów w działkach powstałych z podziału działki nr X w B, nastąpiły i nastąpią w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Tym samym, przychody uzyskane ze zrealizowanej i planowanych sprzedaży działek i udziałów w działkach nie będą pochodziły ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Skutki podatkowe tych transakcji należy ustalić w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy. Zgodnie z tym przepisem, opisane sprzedaże działek i udziałów w działkach (tj. zarówno sprzedaż z 2019 r., jak i planowane sprzedaże udziałów w działkach powstałych z podziału działki nr X w B.) nie stanowią źródła przychodu, z uwagi na upływ 5 lat od końca roku podatkowego, w którym Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli nieruchomości do momentu sprzedaży/planowanej sprzedaży działek i udziałów w działkach.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem tej interpretacji indywidualnej jest wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniosek w zakresie podatku od towarów i usług jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl