0115-KDIT1.4011.627.2022.1.PSZ - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.627.2022.1.PSZ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 października 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Stan faktyczny

Do roku 2021 pracował Pan na umowie o pracę w firmie X. Sp.k. i korzystał z opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej poprzez ewidencjonowanie prac PKWiU 72.19.12.0 DTBR - Działalność twórcza - badania i rozwój w ramach umowy o pracę, wysokość honorariów z tego tytułu osiągała całość dochodu. We wrześniu 2021 r. przeszedł Pan na emeryturę i wznowił działalność gospodarczą wykonując pracę dla innych firm niż firma, z której przeszedł Pan na emeryturę.

W ramach działalności gospodarczej wykonywał Pan prace:

1) PKWiU 72.19.12.0 DTBR - Działalność twórcza badania i rozwój, oraz

2) PKWiU 62.01.12.0 usługi związane z projektowaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych polegające na rozwijaniu i ulepszaniu poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejących aplikacji informatycznych.

W roku 2021 wybrał Pan dla dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatek liniowy wg 19% stawki. W roku 2022 wybrał Pan dla dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W całym okresie opisanej działalności ponosi Pan odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie czynności oraz jest w tym zakresie ubezpieczony oraz kieruje Pan zleconymi przez firmę-klienta pracami zgodnie z Umową, w zakresie zlecenia. Działalność prowadzi Pan w siedzibie swojej firmy, a realizowane produkty przekazuje wyznaczonym w Umowie reprezentantom Klienta. Ponosi Pan ryzyko gospodarcze związane z działalnością i jest w tym zakresie ubezpieczony. Świadczone usługi polegają na opracowaniu koncepcji biznesowych zgodnie z wymaganiami oraz na rozwijaniu i ulepszaniu poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejącej aplikacji informatycznej, która związana jest z oprogramowaniem Klienta. Oprogramowaniem tym jest np. system autorstwa firmy (...) pod nazwą (...).

Zdarzenie przyszłe

Do roku 2021 pracował Pan na umowę o pracę w firmie X. Sp.k. i korzystał z opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej poprzez ewidencjonowanie prac PKWiU 72.19.12.0 DTBR - Działalność twórcza - badania i rozwój w ramach umowy o pracę, wysokość honorariów z tego tytułu osiągała całość dochodu. W wrześniu 2021 przeszedł Pan na emeryturę i wznowił działalność gospodarczą wykonując pracę dla innych firm niż firma, z której przeszedł Pan na emeryturę. W ramach działalności gospodarczej będzie wykonywał Pan prace

1) PKWiU 72.19.12.0 DTBR - Działalność twórcza badania i rozwój, oraz

2) PKWiU 62.01.12.0 usługi związane z projektowaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych polegającej na rozwijaniu i ulepszaniu poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejących aplikacji informatycznych.

W roku 2022 wybrał Pan, dla dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W całym okresie opisanej działalności ponosi Pan odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie czynności oraz jest Pan w tym zakresie ubezpieczony oraz będzie kierował zleconymi przez firmę-klienta pracami zgodnie z Umową, w zakresie zlecenia. Działalność będzie Pan prowadził w siedzibie swojej firmy, a realizowane produkty przekazywał wyznaczonym w Umowie reprezentantom Klienta. Ponosi Pan ryzyko gospodarcze związane z działalnością i jest w tym zakresie ubezpieczony. Świadczone usługi polegają na opracowaniu koncepcji biznesowych zgodnie z wymaganiami oraz na rozwijaniu i ulepszaniu poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejącej aplikacji informatycznej, która związana jest z oprogramowaniem Klienta. Oprogramowaniem tym jest np. system autorstwa firmy (...) pod nazwą (...).

Pytania

1. Czy w okresie prowadzonej działalności w roku 2021 i 2022 od 1 stycznia 2022 r. opisanej jak wyżej - PKWiU 72.19.12.0 DTBR - Działalność twórcza - badania i rozwój oraz PKWiU 62.01.12.0 usługi związane z projektowaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - polegającej na rozwijaniu i ulepszaniu poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejącej aplikacji informatycznej, może Pan w roku 2022 skorzystać z opodatkowania stawką ryczałtową 8,5%?

2. Czy w okresie prowadzonej działalności w roku 2022 i kolejnych latach: PKWiU 72.19.12.0 DTB - Działalność twórcza - badania i rozwój oraz PKWiU 62.01.12.0 usługi związane z projektowaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, polegającej na rozwijaniu i ulepszaniu poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejącej aplikacji informatycznej, może Pan skorzystać w roku 2022 z opodatkowania stawką ryczałtową 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Stan faktyczny

Zdaniem Pana, w okresie prowadzonej działalności w roku 2021 od 1 października 2021 opisanej jak wyżej: PKWiU 72.19.12.0 DTBR - Działalność twórcza - badania i rozwój oraz PKWiU 62.01.12.0 usługi związane z projektowaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w roku 2022, polegającej na rozwijaniu i ulepszaniu poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejącej aplikacji informatycznej, może Pan skorzystać z opodatkowania stawką ryczałtową 8,5%.

Zdarzenie przyszłe

Zdaniem Pana, w okresie prowadzonej działalności w roku 2022: PKWiU 72.19.12.0 DTBR - Działalność twórcza - badania i rozwój oraz PKWiU 62.01.12.0 usługi związane z projektowaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w roku 2022, polegającej na rozwijaniu i ulepszaniu poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejącej aplikacji informatycznej, może Pan skorzystać z opodatkowania stawką ryczałtową 8,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.),

ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy,

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

- 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72) - art. 12 ust. 1 pkt 4 lit.e.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto, możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazano, że zakres świadczonych przez Pana usług jest sklasyfikowany wg symbolu PKWiU:

- 72.19.12.0 - Usługi w zakresie badań stosowanych i badań przemysłowych w dziedzinie fizyki,

- 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - polegające na rozwijaniu i ulepszaniu poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejących aplikacji informatycznych.

W tym miejscu pokreślić należy, że wyjaśnienia do PKWiU 2015, wydane przez Główny Urząd Statystyczny, dla "usług związanych z oprogramowaniem" zawierają następującą charakterystykę: "podklasa 62.01 - usługi związane z oprogramowaniem" obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

W podklasie tej znajduje się kategoria 62.01.1 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, która obejmuje dwa poniższe grupowania:

- PKWiU 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania;

- PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Co istotne, grupowanie PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych obejmuje:

- usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne;

- usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Wskazać należy, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania. Okoliczność, że wykonywana przez Pana działalność nie będzie polegała na programowaniu nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem.

Jak wynika z treści wniosku oraz wyjaśnień do PKWiU, świadczone przez Pana usługi związane są m.in. z oprogramowaniem. Skoro do Pana obowiązków w ramach świadczonych usług należy m.in. rozwijanie i ulepszanie poprzez usprawnianie i dodawanie nowych funkcjonalności do już istniejących aplikacji informatycznych, to opisane usługi niewątpliwie są związane z oprogramowaniem. Tym samym usługi te (PKWiU 62.01.12.0) objęte są dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b omawianej ustawy, a zatem przychód uzyskany przez Pana z tytułu ich świadczenia powinien zostać opodatkowany stawką ryczałtu w wysokości 12%.

Natomiast przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 72.19.12.0 będą opodatkowane 8,5% stawką do wysokości 100.000 zł przychodów, a od nadwyżki tej kwoty - 12,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nieprawidłowe jest więc Pana stanowisko także w tej części, ponieważ nie uwzględnia Pan konieczności zastosowania wyższej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku przekroczenia limitu przychodów.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl