0115-KDIT1.4011.614.2022.2.PSZ - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.614.2022.2.PSZ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 października 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Uzupełnił go Pan pismem z 12 grudnia 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca od dnia (...) lipca 2019 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych (...). Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Podatnika według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z).

Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 1a ustawy o PIT i od 1 stycznia 2022 r. rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ZPD.

Dokumentację podatkową dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca prowadzi w formie ewidencji przychodów.

W dniu (...) maja 2020 r. Wnioskodawca zawarł ze spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski (dalej: "Spółka") umowę o świadczenie usług (dalej: "Umowa"). Obecnie Wnioskodawca prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstw w zakresie usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - działalność ta sklasyfikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod poz. 62.01.Z.

W ramach Umowy Podatnik zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług takich, jak usługi wsparcia informatycznego oraz projektowanie i rozwijanie systemu (...). System (...) jest zintegrowanym systemem komputerowym, który wymaga skonfigurowania zgodnie z wymaganiami klienta. Szczegółowy zakres działalności odnosi się do wdrożenia i rozwoju systemu (...), na który składa się:

1)

mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych;

2)

konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie (...);

3)

przygotowanie klienta do pracy z systemem (...), które uwzględniają migrację danych z innych systemów do systemu (...).

Czynności te nie polegają na programowaniu (tworzeniu kodów źródłowych przez Wnioskodawcę w charakterze programisty).

Podkreślenia wymaga fakt, że działalność prowadzona przez Podatnika jest działalnością usługową. Wnioskodawca świadcząc ww. usługi nie dokonuje żadnych ingerencji w kodzie źródłowym aplikacji. W przypadku, gdy w trakcie realizowanych zadań okaże się, że niezbędne jest ingerencja w kod źródłowy systemu Wnioskodawca odnotowuje taki fakt i sygnalizuje konieczność ww. modyfikacji do odpowiedniego zespołu programistów. Sam Podatnik nie uczestniczy w procesie programowania, tym samym w procesie świadczenia przez niego usług na rzecz Spółek lub ich klientów nie powstają programy komputerowe.

Wnioskodawca wystąpił do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o wydanie opinii interpretacyjnej w przedmiocie klasyfikacji statystycznej świadczonych przez Podatnika usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Dodatkowo Podatnik wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej w celu sklasyfikowania przez Organ wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) świadczonych przez Podatnika usług na gruncie podatku od towarów i usług.

Wnioskodawcy za świadczone usługi przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne jest i będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i uprzednio zaakceptowanej przez Spółkę faktury VAT, która zostanie doręczona Spółce przez Wnioskodawcę np. pocztą elektroniczną.

Wnioskodawca oświadcza, że od początku prowadzenia działalności przychody z działalności gospodarczej Podatnika nie przekroczyły kwoty 2.000.000 euro w którymkolwiek roku podatkowym oraz nigdy nie wystąpiły przesłanki wyłączające opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określone w art. 8 ustawy o ZPD.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności Wnioskodawca chciałby opodatkować przychody osiągane przez świadczenie ww. usług ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Uzupełnienie wniosku

Wnioskodawca wskazuje, że wniosek dotyczy oceny, czy Wnioskodawca może opodatkować przychody z tych usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% - bez oceny, czy stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zakwalifikowania opisanych usług do grupowania 62.01.12.0 PKWiU jest prawidłowe.

(...) jest oprogramowaniem, jeśli przez oprogramowanie (ang. Software) należy rozumieć ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w wyznaczonym przez twórcę zakresie. Określenie "oprogramowanie" może funkcjonować jako synonim terminów "program komputerowy", "aplikacja", "system komputerowy", przy czym stosuje się je zazwyczaj na oznaczenie większych programów oraz ich zbiorów.

Oprogramowanie tworzą programiści w procesie programowania. Rozróżniamy oprogramowanie (software) i sprzęt komputerowy (hardware) - gdzie sprzęt komputerowy to materialna część komputera jako taka i odróżnia się go od software'u - czyli oprogramowania. System (...) składa się z bazy danych, warstwy aplikacji oraz warstwy prezentacji. Baza danych zawiera informacje wykorzystywane przez (...), które można przeglądać, aktualizować, archiwizować czy też usuwać. Warstwa aplikacji polega na wprowadzaniu zmian, przywoływaniu danych czy generowaniu raportów. Natomiast warstwa prezentacji składa się z interfejsu, na którym pracuje użytkownik.

System (...) jest gotowym programem, który posiada zaimplementowane rozwiązania i daje użytkownikom określone możliwości. Produkt ten posiada pewnego rodzaju opcje dopasowania do konkretnych przypadków poprzez odpowiednią edycję i wybór elementów, jednak są one wspólne i niezależne od klienta. Dlatego też korzystając z nich należy się liczyć z pewnymi ograniczeniami oraz koniecznością działania w ramach konkretnych schematów narzuconych przez twórcę.

Wnioskodawca jako konsultant (...) zajmując się "wdrożeniem" systemu (...) rozumianym jako następujące czynności:

1)

opracowanie koncepcji, która zawiera: strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz sposób jej modelowania w systemie (...), struktury danych przetwarzane w systemie, rzeczywiste funkcje i procesy gospodarcze przedsiębiorstwa oraz sposób ich modelowania w systemie (...), opracowanie i konfiguracja interfejsów, raportów, formularzy i innych rozszerzeń standardowej funkcjonalności;

2)

szkolenia pracowników klienta odpowiedzialnych za poszczególne moduły funkcjonalne systemu (...);

3)

opracowanie specyfikacji rozszerzeń. Standardowy system (...) zapewnia szeroką funkcjonalność i możliwości konfiguracji przez ustawienie odpowiednich parametrów systemu. Jeśli jednak pewne funkcje nie mogą być odzwierciedlone w ramach standardu (...) możliwe jest opracowanie dodatkowych rozszerzeń funkcjonalnych i ich integracji z systemem. Do zadań Wnioskodawcy należy opracowanie logiki rozszerzeń, natomiast w przypadku zmian kodu źródłowego - wykonywane jest to przez programistów;

4)

opracowanie scenariuszy testów modułowych i integracyjnych. Scenariusze testów stanowią podstawę weryfikacji prototypu systemu bądź konkretnego rozszerzenia systemu i odbioru fazy realizacji. Ich opracowanie pozwala odnieść opis procesów biznesowych z koncepcji do konkretnych operacji wykonywanych w systemie;

5)

przygotowywanie prototypów rozwiązań. Na podstawie przygotowanej koncepcji buduje się w środowisku testowym tzw. prototyp systemu i następnie przeprowadza jego testy. Budowa prototypu polega na skonfigurowaniu parametrów systemu (...) zgodnie z wymaganiami klienta określonymi w koncepcji. W przypadku specyficznych wymagań wykonuje się odpowiednie rozszerzenia funkcjonalne (...);

6)

konfiguracja systemu. Każdy obszar systemu (...) posiada zbiór tabel konfiguracyjnych, dzięki którym można ustalać działanie funkcji modułowych; istnieje również pewna grupa tabel międzymodułowych, w których wprowadzone wpisy wpływają na działanie wszystkich obszarów (np. definicja jednostek miary). Konfiguracja polega na wprowadzaniu do tabel konfiguracyjnych określonych parametrów sterujących pracą systemu;

7)

opracowanie interfejsów z systemami zewnętrznymi. Przedsiębiorstwo może się komunikować z innymi podmiotami gospodarczymi w sposób automatyczny, za pomocą interfejsów, gdzie następuje wymiana danych pomiędzy różnymi systemami. System (...) ma standardowe serwisy umożliwiające komunikację z systemami zewnętrznymi, które są na tyle uniwersalne, że nie ograniczają one integracji do konkretnych systemów, stąd podanie określonej listy systemów zewnętrznych nie jest możliwe. Opracowanie interfejsów polega na zidentyfikowaniu danych, które mają być przesyłane oraz ich struktury;

8)

przygotowanie i przetestowanie mechanizmów masowego importu danych do systemu (...) oraz mechanizmów ekstrakcji danych z systemów źródłowych. Szczegółowy opis formatu, w którym dane będą wprowadzane do systemu (...) wynika z ustaleń dokonanych w fazie koncepcji (np. jakie atrybuty opisują klientów, dostawców lub produkty firmy);

9)

walidacja (testowanie) prototypu. Po opracowaniu prototypu systemu (...) bądź określonego rozszerzenia konieczna jest walidacja jego prawidłowego działania. Celem testów jest zarówno sprawdzenie zakresu konfiguracji (czy prototyp zawiera obsługę wszystkich wymaganych procesów i funkcji), jak i jej poprawności (czy system działa bez błędów);

10)

wsparcie funkcjonowania systemu. W ciągu pierwszych tygodni po uruchomieniu systemu bądź danego rozszerzenia wspierają klienta w razie pytań lub problemów.

Czynności te nie obejmują doradztwa na rzecz klienta w zakresie doboru oprogramowania lub sprzętu komputerowego ani instalowania oprogramowania.

W ramach "rozwijania systemu (...)" Wnioskodawca wykonuje następujące czynności:

1)

mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych;

2)

konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie (...);

3)

aktualizacja istniejących funkcjonalności poprzez usuwanie błędów, wgrywanie nowych wersji systemu oraz/lub wersji poszczególnych komponentów systemu.

4)

zmiany algorytmów w celu poprawy wydajności,

5)

projektowanie nowych funkcjonalności, przy czym projektowanie odnosi się do opracowania logi działania poszczególnych komponentów i nie uwzględnia wykonywania pracy programistycznej (pisanie/zmiana kodu źródłowego).

Wnioskodawca podkreśla, że czynności te nie polegają na programowaniu (tworzeniu kodów źródłowych przez Wnioskodawcę w charakterze programisty). Zakres tych czynności pokrywa się z "rozwojem/utrzymaniem wdrożonego systemu (...)", ponieważ zakres czynności wdrożenia i rozwijania systemu (...) są ze sobą ściśle powiązane. System (...) po wdrożeniu nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować - trzeba go utrzymywać, sprawdzać czy wszystkie procesy działają, czy wszystkie automatyzacje odpowiednio procesują dane etc.

"Projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów do innych systemów informatycznych" polega przede wszystkim na:

1)

opracowanie koncepcji, która zawiera: strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz sposób jej modelowania w systemie (...), struktury danych przetwarzane w systemie, rzeczywiste funkcje i procesy gospodarcze przedsiębiorstwa oraz sposób ich modelowania w systemie (...), opracowanie i konfiguracja interfejsów, raportów, formularzy i innych rozszerzeń standardowej funkcjonalności;

2)

szkolenia pracowników klienta odpowiedzialnych za poszczególne moduły funkcjonalne systemu (...);

3)

opracowanie specyfikacji rozszerzeń. Standardowy system (...) zapewnia szeroką funkcjonalność i możliwości konfiguracji przez ustawienie odpowiednich parametrów systemu. Jeśli jednak pewne funkcje nie mogą być odzwierciedlone w ramach standardu (...) możliwe jest opracowanie dodatkowych rozszerzeń funkcjonalnych i ich integracji z systemem. Do zadań Wnioskodawcy należy opracowanie logiki rozszerzeń, natomiast w przypadku zmian kodu źródłowego wykonywane jest to przez programistów;

4)

opracowanie scenariuszy testów modułowych i integracyjnych. Scenariusze testów stanowią podstawę weryfikacji prototypu systemu bądź konkretnego rozszerzenia systemu i odbioru fazy realizacji. Ich opracowanie pozwala odnieść opis procesów biznesowych z koncepcji do konkretnych operacji wykonywanych w systemie;

5)

przygotowywanie prototypów rozwiązań. Na podstawie przygotowanej koncepcji buduje się w środowisku testowym tzw. prototyp systemu i następnie przeprowadza jego testy. Budowa prototypu polega na skonfigurowaniu parametrów systemu (...) zgodnie z wymaganiami klienta określonymi w koncepcji. W przypadku specyficznych wymagań wykonuje się odpowiednie rozszerzenia funkcjonalne (...);

6)

konfiguracja systemu. Każdy obszar systemu (...) posiada zbiór tabel konfiguracyjnych, dzięki którym można ustalać działanie funkcji modułowych; istnieje również pewna grupa tabel międzymodułowych, w których wprowadzone wpisy wpływają na działanie wszystkich obszarów (np. definicja jednostek miary). Konfiguracja polega na wprowadzaniu do tabel konfiguracyjnych określonych parametrów sterujących pracą systemu;

7)

opracowanie interfejsów z systemami zewnętrznymi. Przedsiębiorstwo może się komunikować z innymi podmiotami gospodarczymi w sposób automatyczny za pomocą interfejsów, gdzie następuje wymiana danych pomiędzy różnymi systemami. System (...) ma standardowe serwisy umożliwiające komunikację z systemami zewnętrznymi, które są na tyle uniwersalne, że nie ograniczają one integracji do konkretnych systemów, stąd podanie określonej listy systemów zewnętrznych nie jest możliwe. Opracowanie interfejsów polega na zidentyfikowaniu danych, które mają być przesyłane oraz ich struktury;

8)

przygotowanie i przetestowanie mechanizmów masowego importu danych do systemu (...) oraz mechanizmów ekstrakcji danych z systemów źródłowych. Szczegółowy opis formatu, w którym dane będą wprowadzane do systemu (...) wynika z ustaleń dokonanych w fazie koncepcji (np. jakie atrybuty opisują klientów, dostawców lub produkty firmy);

9)

walidacja (testowanie) prototypu. Po opracowaniu prototypu systemu (...) bądź określonego rozszerzenia konieczna jest walidacja jego prawidłowego działania. Celem testów jest zarówno sprawdzenie zakresu konfiguracji (czy prototyp zawiera obsługę wszystkich wymaganych procesów i funkcji), jak i jej poprawności (czy system działa bez błędów);

10)

wsparcie funkcjonowania systemu. W ciągu pierwszych tygodni po uruchomieniu systemu bądź danego rozszerzenia wspierają klienta w razie pytań lub problemów.

W tradycyjnych modelach biznesowych zarządzanie danymi jest często zdecentralizowane, a każdy dział firmy przechowuje swoje dane operacyjne w oddzielnych bazach danych, co uniemożliwia pracownikom innych departamentów wgląd w dane, które ich nie dotyczą. Dodatkowo takie rozproszone zarządzanie danymi może prowadzić do duplikowania danych, co z kolei zwiększa koszty związane z ich przechowywaniem oraz ryzyko błędów.

Dzięki scentralizowaniu procesu zarządzania danymi oprogramowanie (...) daje wszystkim działom przedsiębiorstwa dostęp do tych samych informacji. Takie rozwiązanie pozwala lepiej zarządzać procesami biznesowymi, bowiem wszyscy pracownicy, niezależnie od działu, w którym są zatrudnieni, uzyskują łatwy dostęp do aktualnych danych firmy. To z kolei przyspiesza przepływy pracy, poprawia wydajność operacyjną, zwiększa produktywność i poprawia doświadczenia klientów, w efekcie czego firma generuje wyższe dochody.

"Rozwiązania w systemie informatycznym (...)" dotyczą obsługi procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa, m.in. procesów finansowych, kontrolingowych, HR'owych, logistycznych, sprzedażowych, zakupowych, produkcyjnych i wiele innych.

Przedsiębiorstwo może się komunikować z innymi podmiotami gospodarczymi w sposób automatyczny, za pomocą interfejsów, gdzie następuje wymiana danych pomiędzy różnymi systemami. System (...) ma standardowe serwisy umożliwiające komunikację z systemami zewnętrznymi, które są na tyle uniwersalne, że nie ograniczają one integracji do konkretnych systemów, stąd podanie określonej listy systemów zewnętrznych nie jest możliwe. Opracowanie interfejsów polega na zidentyfikowaniu danych, które mają być przesyłane oraz ich struktury.

Każdy obszar systemu (...) posiada zbiór tabel konfiguracyjnych, dzięki którym można ustalać działanie funkcji modułowych; istnieje również pewna grupa tabel międzymodułowych, w których wprowadzone wpisy wpływają na działanie wszystkich obszarów (np. definicja jednostek miary). Konfiguracja polega na wprowadzaniu do tabel konfiguracyjnych określonych parametrów sterujących pracą systemu.

Standardowy system (...) zapewnia szeroką funkcjonalność i możliwości konfiguracji przez ustawienie odpowiednich parametrów systemu. Nie wszystkie funkcjonalności zawarte w (...) są wykorzystywane przez dane przedsiębiorstwo albo dana funkcjonalność posiada wiele wariatów działania. Aby (...) odpowiednio działał zgodnie z wymaganiami klienta trzeba zaprojektować rozwiązanie czyli włączyć tylko te funkcjonalności, które są wymagane przez klienta i w wersji, która jest odpowiednia dla danego procesu biznesowego w przedsiębiorstwie. Jeśli jednak pewne funkcje nie mogą być odzwierciedlone w ramach standardu (...) możliwe jest opracowanie/zaprojektowanie dodatkowych rozszerzeń funkcjonalnych i ich integracji z systemem. Do zadań Wnioskodawcy wtedy należy zaprojektowanie logiki rozszerzeń, natomiast w przypadku zmian kodu źródłowego wykonywane jest to przez programistów.

Po opracowaniu prototypu systemu (...) bądź określonego rozszerzenia konieczna jest walidacja jego prawidłowego działania. Celem testów jest zarówno sprawdzenie zakresu konfiguracji (czy prototyp zawiera obsługę wszystkich wymaganych procesów i funkcji), jak i jej poprawności (czy system działa bez błędów).

"Konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie (...)" polega na wprowadzeniu koncepcji w życie, tj. odpowiednie zaprojektowanie systemu (...), jego rozwijanie oraz przetestowanie, w celu sprawdzenia czy fizyczna wersja koncepcji odpowiada potrzebom klientów. Czynność ta nie polega natomiast na programowaniu, pisaniu kodu źródłowego.

Przygotowanie klienta do pracy z systemem (...) polega na przedstawieniu mu mechanizmów działania systemu w zrozumiały dla niego sposób. W ramach ww. przygotowania Wnioskodawca konfiguruje system (...) zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Migracja danych polega na przygotowaniu i przetestowanie mechanizmów masowego importu danych do systemu (...) oraz mechanizmów ekstrakcji danych z systemów źródłowych. Do głównych zadań możemy zaliczyć szczegółowy opis formatu danych, w którym dane będą wprowadzane do systemu (...).

Usługi Wnioskodawcy nie obejmują zarządzania systemem (...) lub zarządzania siecią informatyczną, w ramach której funkcjonuje system (...).

Wnioskodawca wystąpił do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o wydanie opinii interpretacyjnej w przedmiocie klasyfikacji statystycznej świadczonych przez Wnioskodawcę usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676). Wnioskodawca wskazuje, że usługi opisane we wniosku są zaklasyfikowane jako usługi z grupowania 62.01.12.0, tj. usługi związane z projektowaniem i rozwijaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, tym samym działalność Wnioskodawcy, w zakresie świadczonych usług wskazanych we wniosku, jest uznana za działalność usługową.

Pytanie

Czy wskazane w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym usługi są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ZPD?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy usługi, które zostały opisane we wniosku są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ZPD osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej osoby fizycznej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe, jeśli przychody podatnika w danym roku, w którym chce skorzystać z omawianej formy opodatkowania nie przekroczyły kwoty 2.000.000 euro oraz podatnik nie spełnia żadnej z negatywnych przesłanek wymienionych w art. 8 ustawy o ZPD.

Jak wskazano w opisie zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych (...). W żadnym roku prowadzenia działalności przychody z działalności gospodarczej podatnika nie przekroczyły kwoty 2.000.000 euro rocznie oraz nie spełnia on żadnej z negatywnych przesłanek do zastosowania ryczałtowej formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z opisanej działalności gospodarczej.

Zdaniem Podatnika powyższe wskazuje, iż spełnia on formalne warunki do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Główną wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia czy opisane przez niego usługi opodatkowane są 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ZPD.

W przytoczonym przepisie określono, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% m.in. dla przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Wnioskodawca świadczy usługi polegające na:

- mapowaniu wymagań klienta oraz projektowaniu koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych;

- konfigurowaniu, projektowaniu oraz testowaniu w systemie (...);

- przygotowaniu klienta do pracy z systemem (...), które uwzględniają migrację danych z innych systemów do systemu (...).

Ustawa o ZPD nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług obejmujących usługi wsparcia informatycznego oraz projektowania i rozwijania systemu (...), które mieszczą się w grupowaniu 62.01.12.0 (usługi związane z projektowaniem i rozwijaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych).

Reasumując:

1)

podatnik spełnia wszelkie wymogi formalne, aby móc skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2)

podatnik w ramach opisanych we wniosku usług świadczy działalność usługową w rozumieniu ustawy o ZPD,

3)

stawka podatku opisanych usług nie została określona w art. 12 ust. 1 pkt 1-4, 6-8, tym samym zastosowanie znajdzie stawka ryczałtu 8,5% jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi jej art. 8 ust. 1.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Ustawodawca ustalił wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w art. 12 ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wykonuje Pan w ramach działalności gospodarczej usługi, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0. Usługi te polegają na:

1)

mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych;

2)

konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie (...);

3)

przygotowanie klienta do pracy z systemem (...), które uwzględniają migrację danych z innych systemów do systemu (...).

Wskazał Pan również, że system (...) jest zintegrowanym system komputerowym, który wymaga skonfigurowania zgodnie z wymaganiami klienta. Natomiast konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie (...) polega na wprowadzeniu koncepcji w życie, tj. odpowiednie zaprojektowanie systemu (...), jego rozwijanie oraz przetestowanie w celu sprawdzenia czy fizyczna wersja koncepcji odpowiada potrzebom klientów. Czynność ta nie polega natomiast na programowaniu, pisaniu kodu źródłowego.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania. Okoliczność, że wykonywana przez Pana działalność nie będzie polegała na programowaniu, pisaniu kodu źródłowego nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że świadczone usługi są związane z rozwojem systemu (...) (w ramach konfigurowania oraz projektowania w systemie...). System komputerowy (...), bez względu na stosowane nazewnictwo, to oprogramowanie wspomagające prowadzenie przedsiębiorstwa. Skoro system ten stanowi oprogramowanie to opisane usługi niewątpliwie są związane z oprogramowaniem, a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu.

Uwzględniając powyższe, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług - jako usług związanych z oprogramowaniem - podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia oraz w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl