Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 października 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1.4011.611.2020.2.MR
Rozliczenia PIT w związku z przekształceniem spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2020 r. (data wpływu 6 sierpnia 2020 r.), uzupełnionym w dniu 13 października 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji........; jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (przedsiębiorca przekształcany) na podstawie art. 584 zn. 1 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Wpis przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpił w dniu 2 stycznia 2020 r.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawca) wymagało m.in. sporządzenia planu przekształcenia i poddania tego planu badaniu biegłego rewidenta w zakresie prawidłowości i rzetelności.

W związku z wiekiem jednego ze wspólników (przedsiębiorcy przekształcanego), celem uproszczenia formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz w związku z potrzebą i chęcią zaangażowania członków rodziny wspólnika (przedsiębiorcy przekształcanego) do prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca rozważa przekształcenie w spółkę komandytową w trybie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Przed przekształceniem wspólnik (przedsiębiorca przekształcany) zamierza zawrzeć umowę darowizny i na jej podstawie przekazać część udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz swojego syna. Wspólnikami Wnioskodawcy na moment przekształcenia w spółkę komandytową będą więc: przedsiębiorca przekształcany oraz jego syn, z których jeden będzie miał w spółce przekształcanej status komandytariusza, a drugi - komplementariusza. Spółka komandytowa będzie następcą prawnym Wnioskodawcy i przejdą na nią wszelkie prawa i obowiązki Wnioskodawcy, w tym związane ze zdarzeniem przyszłym opisanym w niniejszym wniosku. Powyższe wynika z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zgodnie z którym spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej) oraz z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytową nie będzie skutkować zwiększeniem majątku spółki komandytowej, albowiem wartość kapitałów własnych spółki nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem. Po przekształceniu w spółkę komandytową nie rozważa się likwidacji spółki komandytowej. Planowana pełna nazwa (firma) przekształconej spółki ma przyjąć brzmienie:..... spółka komandytowa. Siedzibą spółki ma być..... Adres siedziby to......Stopień zaawansowania przygotowań do przekształcenia Wnioskodawcy jest uzależniony m.in. od oceny skutków prawnych i podatkowych planowanego procesu przekształcenia i w związku z tym:

a. Wnioskodawca nie sporządził planu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową,

b.

dotychczasowi udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podjęli uchwały o przekształceniu,

c.

nie powołano członków organów spółki przekształconej,

d.

nie uzyskano zgody dotychczasowych udziałowców na uczestnictwo w spółce przekształconej,

e.

nie doszło do podpisania statutu spółki przekształconej,

f.

nie zawarto umowy spółki.

Kapitał zakładowy Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy przekształcanego, ustalony został w wysokości niższej niż obliczona dla celów przekształcenia wartość bilansowa majątku przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Pozostała część tego majątku przekazana została na kapitał zapasowy Wnioskodawcy, co oznacza, że przy przekształceniu osobie fizycznej (przedsiębiorcy przekształcanemu) wydane zostały udziały w kapitale zakładowym o wartości nominalnej niższej niż wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy przekształcanego obliczonej dla celów przekształcenia. Nadwyżka wartości bilansowej majątku tego przedsiębiorstwa nad wartością nominalną udziałów, które zostały wydane osobie fizycznej, została przelana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy, w myśl art. 154 § 3 w zw. z art. 584 (4) Kodeksu spółek handlowych. Nie jest wykluczone, że na kapitał zapasowy Wnioskodawcy na dzień przekształcenia będzie się również składał zysk z działalności Wnioskodawcy prowadzonej od momentu powstania (2 stycznia 2020 r.) do momentu (dnia) przekształcenia w spółkę komandytową - o ile w tym okresie taki zysk zostanie wypracowany i nie zostanie przed dniem przekształcenia podzielony między wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca będzie prowadził analitykę pozwalającą na rozdzielenie i ustalenie - w ramach kapitału zapasowego - części pochodzącej z przekształcenia przedsiębiorcy przekształcanego oraz części pochodzącej z zysku wypracowanego w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W przeciwnym wypadku Wnioskodawca przekaże zysk za 2020 rok wypracowany w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy na inny kapitał utworzony wyłącznie z zysku (np. kapitał rezerwowy).

Niniejszy wniosek dotyczy obowiązków Wnioskodawcy, jako płatnika, w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową w odniesieniu do zysku wypracowanego przez osobę fizyczną (przedsiębiorcę przekształcanego) w ramach prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa do dnia przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcę), który to zysk został przekazany na kapitał zapasowy Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazuje, że w dniu 16 października 2019 r., na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego, o którym mowa w niniejszym opisie zdarzenia przyszłego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0112-KDIL3-3.4011.333.2019.1.MM, w której uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy przekształcanego, zgodnie z którym w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pochodzące z zysku wypracowanego przez przedsiębiorcę przekształcanego przed przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i opodatkowane przed przekształceniem przedsiębiorcy przekształcanego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będą stanowiły dochodu (przychodu) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością analizuje skutki podatkowe przekształcenia z perspektywy obowiązków płatnika działając w imieniu i na rzecz spółki komandytowej, mającej powstać w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy i mającej w przyszłości przejąć prawa i obowiązki Wnioskodawcy (spółki przekształcanej), w tym jako płatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy) w spółkę komandytową środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy), pochodzące z zysku wypracowanego przez przedsiębiorcę przekształcanego przed przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcę) i opodatkowane przed przekształceniem przedsiębiorcy przekształcanego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcę), nie będą stanowiły dochodu (przychodu) na dzień przekształcenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) po stronie żadnego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy), a w związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do żadnego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy) w spółkę komandytową, środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy), pochodzące z zysku wypracowanego przez przedsiębiorcę przekształcanego przed przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcę) i opodatkowane przed przekształceniem przedsiębiorcy przekształcanego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcę), nie będą stanowiły dochodu (przychodu) na dzień przekształcenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) po stronie żadnego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy), a w związku z powyższym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do żadnego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: Kodeks spółek handlowych). Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 Kodeksu spółek handlowych). Na podstawie art. 553 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta - o ile przepisy tak stanowią (art. 559 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne, przy czym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zysku osób prawnych.

Na mocy art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8 (co wynika z art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje swoim zakresem zysku osiągniętego przed przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, który to zysk został opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i który to zysk został przekazany na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wskutek przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższe zasady braku opodatkowania (neutralności podatkowej) na dzień przekształcenia dotyczą wszystkich wspólników przekształcanej spółki kapitałowej, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie różnicują oceny skutków podatkowych przekształcenia od statusu i kategorii wspólników. Wnioskodawca, jako płatnik, nie ma w takim przypadku obowiązku pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać objęty jedynie zysk (zarówno niepodzielony, jak i przekazany na kapitały inne niż zakładowy) osiągnięty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w toku jej własnej działalności. Wprowadzając w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie podzielonych przed datą przekształcenia w spółkę osobową. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość kapitału zapasowego utworzonego na etapie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie stanowiła zysku niepodzielonego, jak również zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, a następnie przekształcenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową oznacza następstwo prawne podmiotów. Zgodnie z art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki (sukcesja uniwersalna). Spółka przekształcona nie stanowi nowego podmiotu rozpoczynającego działalność, lecz stanowi kontynuację spółki przekształcanej w zmienionej formie prawnej.

Podsumowując, w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy), pochodzące z zysku wypracowanego przez przedsiębiorcę przed przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcę) i opodatkowane przez przedsiębiorcę przed przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcę), nie będą stanowiły na dzień przekształcenia dochodu (przychodu) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyżej zaprezentowana ocena skutków podatkowych odnosi się do każdego ze wspólników Wnioskodawcy na dzień przekształcenia. Wnioskodawca nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do żadnego ze wspólników Wnioskodawcy w odniesieniu do środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Wnioskodawcy, pochodzących z zysku wypracowanego i opodatkowanego przez przedsiębiorcę przed przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcę).

Powyżej określone skutki podatkowe przekształcenia zostały przedstawione przez Wnioskodawcę z perspektywy obowiązków płatnika, którym będzie w przyszłości spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy i która przejmie z mocy prawa uprawnienia i obowiązki Wnioskodawcy (spółki przekształcanej), w tym jako płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 ww. ustawy).

Na podstawie art. 553 § 1 i 3 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej z uwzględnieniem art. 5761.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Cytowany przepis dotyczy sytuacji przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. Na jego mocy podstawą do rozpoznania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osoby prawnej z tytułu przekształcenia jest istnienie - na dzień przekształcenia:

* niepodzielonych zysków w spółce lub

* zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.

W myśl art. 5a pkt 28 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć jest w niej mowa o spółce oznacza to spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251).

W kategorii "spółki" w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mieści się więc m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jako spółka posiadająca osobowość prawną, stosownie do art. 12 Kodeksu spółek handlowych.

Natomiast spółką niebędącą osobą prawną jest spółka inna niż określona w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 26 tej ustawy). Do wskazanej kategorii należy m.in. spółka komandytowa.

Pojęcie niepodzielonych zysków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje cały zbiór zysków wypracowanych przez spółkę i niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółkę niebędącą osobą prawną, a więc zarówno zyski wypracowane przez spółkę od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące), jak i zyski z lat poprzednich. Warunkiem ich opodatkowania na moment przekształcenia - jako przychodu wspólników spółki przekształcanej z udziału w zyskach tej osoby prawnej - jest, aby nie zostały do tego momentu podzielone. Taka sytuacja ma miejsce, gdy spółka nie podjęła w stosownym trybie decyzji o przekazaniu zysku do podziału celem wypłacenia go uprawnionym wspólnikom w formie dywidendy.

Opodatkowaniu na moment przekształcenia podlegają również zyski wypracowane przez spółkę, bez względu na datę ich osiągnięcia, które zostały przekazane na kapitały tej spółki inne niż kapitał zakładowy. W odniesieniu do tych zysków - podobnie, jak w przypadku zysków niepodzielonych - nie została podjęta decyzja o przeznaczeniu do wypłaty wspólnikom.

Powstanie po stronie wspólnika spółki dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną jest więc uzależnione od istnienia, na moment przekształcenia, zysków (bez względu na datę ich osiągnięcia), w odniesieniu do których spółka nie podjęła decyzji o ich podziale bądź w odniesieniu do których spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu na kapitały inne niż kapitał zakładowy. A contrario - dochodem (przychodem) wspólnika z tytułu przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną nie są wartości inne niż ww. zyski.

Według art. 41 ust. 4c ustawy spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.

Tym samym - w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową - przychodem wspólników sp. z o.o. będzie jedynie wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy w sp. z o.o.

Reasumując, zysk ujęty na kapitale zapasowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy (osoby fizycznej) nie jest zyskiem, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowiłby przychód na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Wobec tego spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia sp. z o.o. - Wnioskodawcy nie będzie zobowiązana na dzień przekształcenia do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ust. 4c ustawy, od tej wartości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl