0115-KDIT1.4011.607.2022.1.MST - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.607.2022.1.MST Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie możliwości opodatkowania dochodów ze świadczonych usług ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według określonych we wniosku stawek jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą "X.". Wnioskodawca podpisał z kontrahentem umowę, na podstawie której świadczy usługi informatyczne polegające na projektowaniu i tworzeniu grafiki komputerowej.

Wnioskodawca świadczy na rzecz swojego kontrahenta następujące usługi:

1.

(...),

2.

(...),

3.

(...),

4.

(...),

5.

(...),

6.

(...).

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opisane w pkt 1-5 powyżej klasyfikują się pod symbol PKWiU 62.01.11.0 - "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania". Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami związanymi z programowaniem. Natomiast usługi świadczone przez niego, opisane w pkt 6, klasyfikują się pod kod PKWiU 74.10.19.0 - "Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania". Wnioskodawca za usługi świadczone na rzecz kontrahenta będzie wystawiał faktury VAT.

Przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług świadczonych na rzecz kontrahenta Wnioskodawca zamierza opodatkować na zasadach określonych w art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, dalej jako: "ustawa o PIT"), tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Wnioskodawca złożył naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ustawowym terminie.

Przychody Wnioskodawcy z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2022 r. i w latach kolejnych nie przekroczą kwoty 2 000 000 euro. W związku z tym nie ma zastosowania wyłączenie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, dalej jako: "ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym"). Do wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie mają również zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Pytania

1. Czy przychody ze świadczenia usług na rzecz kontrahenta, które Wnioskodawca klasyfikuje pod symbol PKWiU 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, mogą być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy usługi te nie są związane z oprogramowaniem?

2. Czy przychody ze świadczenia usług na rzecz kontrahenta, które Wnioskodawca klasyfikuje pod symbol PKWiU 74.10.19.0 - Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania, mogą być opodatkowane stawką 14% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1

W opinii Wnioskodawcy, przychody ze świadczenia usług na rzecz klientów, które klasyfikuje on pod symbol PKWiU 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, mogą być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy usługi te nie są związane z oprogramowaniem.

Ad. 2

W opinii Wnioskodawcy, przychody ze świadczenia usług na rzecz kontrahenta, które Wnioskodawca klasyfikuje pod symbol PKWiU 74.10.19.0 - Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania, mogą być opodatkowane stawką 14% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy o PIT. Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie: wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa, na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności, z materiałów własnych wykonawcy.

Podkreślić należy, że możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona),

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona),

e)

(uchylona),

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach; 6) (uchylony).

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. O zasadach składania ww. oświadczenia stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w myśl którego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

2a) 14% przychodów ze świadczenia usług:

a)

w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

b)

architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

c)

w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

2b) 12% przychodów ze świadczenia usług:

a)

związanych z wydawaniem:

- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b)

związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

5)

8,5%:

a)

przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,

b)

przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

c)

przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85),

d)

przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),

e)

przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

f)

prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

g)

prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

h)

przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym, że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Dodać również należy, że w przypadku prowadzenia działalności, z której przychody będą podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla każdego z rodzajów prowadzonej działalności, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie wysokości przychodów z każdego rodzaju działalności.

Wnioskodawca prowadzi indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą. Wnioskodawca przed dniem osiągnięcia pierwszego przychodu dokonał wyboru sposobu opodatkowania na zasadach określonych w art. 9a ustawy o PIT (zryczałtowany podatek dochodowy - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Przedmiotem usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej na rzecz kontrahenta są następujące usługi:

1.

(...),

2.

(...),

3.

(...),

4.

(...),

5.

(...),

6.

(...).

Jak zostało przedstawione w treści stanu faktycznego, usługi jakie Wnioskodawca świadczy na rzecz kontrahenta opisane w pkt 1-5 kwalifikuje pod symbol PKWiU 62.01.11.0 - "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania". Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami związanymi z programowaniem. Natomiast usługi świadczone przez Wnioskodawcę opisane w pkt 6 klasyfikują się pod kod PKWiU 74.10.19.0 - "Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania".

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Stawka ryczałtu dla przychodów z usług zaklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 62.01.11.0 wynosić powinna 8,5%, gdyż w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej. Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, zdaniem Wnioskodawcy usługi świadczone na rzecz kontrahenta nie są usługami związanymi z oprogramowaniem. Dlatego też przychody z opodatkowania usług świadczonych na rzecz kontrahenta nie podlegają stawce 12% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę znajduje swoje uzasadnienie w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.678.2021.2.JG, w której organy podatkowe potwierdziły, że:

"przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.11 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

Ponadto, do podobnych konkluzji organy podatkowe doszły m.in. w:

- interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.901.2021.3.RK;

- interpretacji indywidualnej z dnia 18 lipca 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.367.2022.1.MST.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

W zakresie natomiast usług świadczonych przez Wnioskodawcę, które klasyfikują się pod kod PKWiU 74.10.19.0 - "Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania", to podlegają one opodatkowaniu stawką ryczałtu 14% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również swoje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe indywidualnych interpretacjach, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 1 września 2022 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.449.2022.2.ISL, gdzie organy wskazały, że:

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że skoro - jak wynika z wniosku - uzyskuje Pan przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 74.10.19.0, to właściwą będzie stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 14% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Osoby fizyczne (...) osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zasadą jest, że w takim przypadku opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje przy tym ograniczenia w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (art. 8 ust. 1 ustawy).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy. Stawki zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Dla rozróżnienia rodzajów tych działalności ustawodawca posłużył się m.in. grupowaniami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Stawka ryczałtu 8,5% dla przychodów z działalności usługowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% - dla:

przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Przy czym działalnością usługową - stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - jest:

pozarolnicza działalność gospodarcza której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zastrzeżenia z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą odpowiednio: działalności gastronomicznej i działalności usługowej w zakresie handlu.

Stawka 8,5% jest "podstawową" stawką ryczałtu dla przychodów z działalności usługowej. Przychody z usług podlegają opodatkowaniu według tej stawki - o ile ustawodawca nie wskazał ich w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy jako działalności, do których mają zastosowanie odrębne stawki ryczałtu.

Stawka ryczałtu 12% dla przychodów z określonych rodzajów usług

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy przewiduje stawkę ryczałtu ewidencjonowanego 12% m.in. dla przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1).

Oznaczenie "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza, że zakres usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu (art. 4 ust. 4 ustawy).

Grupowanie PKWiU 62.01.1 obejmuje "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych". W ramach tego grupowania mieści się:

1) PKWiU 62.01.11.0 "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania". Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu kodu komputera, włączając uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak:

- projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych,

- projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych (magazynu danych),

- projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta, inne niż programowanie stron internetowych, baz danych lub zintegrowanych pakietów programowych,

- wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta.

2) PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych". Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:

- usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

- usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Wobec tego usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) to takie spośród "Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych", które są związane z oprogramowaniem.

Stawka ryczałtu 14% dla przychodów z określonych rodzajów usług

W świetle art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

W ww. grupowaniu mieści się m.in. kod PKWiU 74.10.19.0. Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:

- usługi projektowania wzornictwa rozmaitych wyrobów poprzez harmonizację względów estetycznych z wymogami technicznymi i pozostałymi wymogami, takie jak: - projektowanie mebli, - projektowanie odzieży, obuwia i biżuterii, - projektowanie estetyczne rozmaitych pozostałych wyrobów konsumenckich,

- usługi projektowania opakowań,

- produkcję modeli trójwymiarowych,

- usługi projektowania graficznego, w tym reklam, ilustracji, plakatów.

Stawki ryczałtu właściwe dla Pana działalności

Jak wskazał Pan w opisie okoliczności faktycznych sprawy:

- świadczy Pan m.in. usługi, które należą do klasyfikacji PKWiU 62.01.11.0;

- nie świadczy Pan usług programowania;

- Pana usługi nie są związane z oprogramowaniem.

Pana przychody z opisanych usług nie są więc przychodami ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wobec tego, jako przychody z działalności usługowej, które nie mieszczą się w zakresie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8, podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%. Pana stanowisko w tym zakresie jest więc prawidłowe.

Zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych pod symbolem 62.01.11.0 jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem, wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, do których to usług przypisana jest wyższa stawka ryczałtu.

Z wniosku wynika ponadto, że świadczy Pan usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 74.10.19.0. Prawidłowo zatem ocenił Pan, że właściwą stawką ryczałtu dla opodatkowania przychodów ze świadczenia tego rodzaju usług jest stawka 14%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia oraz przedstawionego przez Pana zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja została wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Interpretacje indywidualne, które Pan powołał dotyczą indywidualnych spraw odrębnych podmiotów. Niemniej jednak, w toku rozważań nad sposobem rozstrzygnięcia wniosku organ miał na względzie także prezentowane w nich stanowiska i argumenty.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl