0115-KDIT1.4011.590.2022.1.MT - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi ubezpieczeniowe

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.590.2022.1.MT Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi ubezpieczeniowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie możliwości opodatkowania przychodów ze świadczonych usług ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 15% jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 września 2022 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pani działalność związaną z usługami ubezpieczeniowymi PKD 66.22.Z. Ma Pani zawartą umowę cywilnoprawną z jednym Towarzystwem Ubezpieczeniowym - czyli jest Pani Agentem Ubezpieczeniowym dla tego Towarzystwa Ubezpieczeniowego i jednocześnie zatrudnia na podstawie umowy zlecenia osobę, która wykonuje czynności związane z istotą zawodu agenta ubezpieczeniowego. W przyszłości planuje Pani zatrudnić osobę na umowę o pracę. Wybrała Pani formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Prowadzi Pani działalność od (...) sierpnia 2021 r.

Pytanie

Czy Pani działalność może być opodatkowana stawką ryczałtu w wysokości 15%?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, poprzez zatrudnianie osoby stanowiącej merytoryczne wsparcie Pani działalności oraz świadczenie usług w ramach umowy cywilnoprawnej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Pani działalności traci cechy wolnego zawodu i możliwe jest opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 15%.

Do wykonywanej przez Panią działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Osoby fizyczne (...) osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zasadą jest, że w takim przypadku opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje przy tym ograniczenia w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (art. 8 ust. 1 ustawy).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Stawki te zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy.

I tak, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 17% - dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów (art. 12 ust. 1 pkt 1);

- 15% - dla przychodów ze świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j).

Definicja wolnego zawodu

Definicję "wolnych zawodów" zawiera art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy. Wolny zawód w rozumieniu ustawy oznacza:

pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez (...) agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, (...), z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Wolnym zawodem jest więc m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez agentów ubezpieczeniowych.

Agent ubezpieczeniowy wykonuje działalność gospodarczą osobiście, jeśli nie zatrudnia na podstawie:

- umów o pracę,

- umów zlecenia,

- umów o dzieło oraz

- innych umów o podobnym charakterze

osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Stawka ryczałtu właściwa dla Pani działalności

Jak wskazała Pani w opisie okoliczności sprawy:

- prowadzi Pani działalność gospodarczą i jako formę opodatkowania wybrała Pani ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

- jest Pani agentem ubezpieczeniowym - prowadzi Pani działalność związaną z usługami ubezpieczeniowymi;

- zatrudnia Pani na podstawie umowy zlecenia osobę, która wykonuje czynności związane z istotą zawodu agenta ubezpieczeniowego.

Zatrudnienie tej osoby powoduje, że nie świadczy Pani usług w warunkach "wolnego zawodu" w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wobec tego Pani przychody ze świadczenia usług ubezpieczeniowych podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 15% (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie jego zaistnienia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl