0115-KDIT1.4011.564.2022.3.MR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.564.2022.3.MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 1 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Niemczech. Uzupełnił go Pan pismem z 7 listopada 2022 r. (data wpływu 8 listopada 2022 r.) oraz pismem z 23 listopada 2022 r. będącymi odpowiedzią na wezwania. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A.B. (dalej: "Podatnik" lub "Wnioskodawca") jest obywatelem Polski oraz osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik jest zatrudniony na podstawie polskiej umowy o pracę przez spółkę X Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej również jako: "Polska Spółka" lub "Spółka Córka"). Spółka Polska jest częścią międzynarodowej grupy X, do którego należy także spółka X AG z siedzibą w Niemczech (dalej również jako. "Spółka Niemiecka" lub "Spółka Matka"). Jednocześnie Wnioskodawca został powołany na podstawie uchwały do pełnienia funkcji członka zarządu Polskiej Spółki i z tego tytułu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie stanowiące przychód z działalności wykonywanej osobiście określony w art. 13 ust. 7 ustawy o PIT.

W celu zwiększenia motywacji kluczowych osób zaangażowanych w ramach Grupy X, mających wpływ na rozwój Grupy, Spółka Matka planuje wdrożenie Programu Motywacyjnego (dalej również jako: "Program") skierowanego między innymi do wybranych pracowników spółki X Sp. z o.o.

W ramach utworzonego Programu określonym pracownikom Polskiej Spółki, w tym Wnioskodawcy, planowane jest wypłacenie premii pieniężnej przez Spółkę Niemiecką.

Możliwość otrzymania premii pieniężnej będzie powiązana z uzyskaniem określonych parametrów finansowych przez Grupę X, w tym również przez podmioty należące do Grupy w innych niż Polska krajach, na funkcjonowanie których Wnioskodawca nie ma wpływu. Wnioskodawcy nie łączy ze Spółką Niemiecką stosunek pracy ani żaden stosunek prawny, który zobowiązywałby go do określonego działania, aby móc otrzymać premię. Celem omawianej premii jest zwiększenie motywacji kluczowych osób dla Grupy X, co powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki osiągane przez całą Grupę.

Uczestnictwo w Programie i otrzymanie wyżej wskazanej premii nie będzie wynikać z umowy o pracę zawartej przez Wnioskodawcę z Polską Spółką oraz uchwały powołującej go na funkcje członka zarządu ani z innych regulacji prawa obowiązujących w Polskiej Spółce (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu wynagradzania członków zarządu). Polska Spółka w żaden sposób nie ma wpływu na wybór osób, które będą mogły otrzymać premie, na wysokość czy datę wypłaty premii, ani na sposób jej naliczania. Jeżeli w związku z premią powstaną jakieś roszczenia po stronie Wnioskodawcy, nie będą one kierowane do Polskiej Spółki, która nie uczestniczy w Programie Motywacyjnym, ani nie ma związku z wypłacaną premią. Niemniej jednak, zgodnie z przyjętą w Grupie X metodą alokacji różnego rodzaju obciążeń, kosztami premii wypłaconych na rzecz pracowników Polskiej Spółki obciążona zostanie Polska Spółka.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Uczestnictwo osób uprawnionych - Wnioskodawcy w Programie Motywacyjnym będzie wynikało z umów zawartych z niemiecką spółką X AG a osobami uprawnionymi, które mają zostać objęte programem. Polska Spółka nie jest stroną tych umów.

Koszt ekonomiczny uczestnictwa polskich pracowników w Programie motywacyjnym będzie ponoszony przez polską Spółkę X Sp. z o.o. Świadczenie/wypłata premii na rzecz osób wskazanych we wniosku zostanie dokonana przez niemiecką Spółkę X AG.

Spółka Niemiecka X AG dokonała zakwalifikowania osoby Wnioskodawcy do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Spółka X Sp. z o.o. nie jest stroną umowy Programów Motywacyjnych wskazanych we wniosku bądź innych dokumentów ustanawiających plany i regulujących prawa uczestników Programu.

Spółka Niemiecka X AG jest odpowiedzialna za zarządzanie/administrowanie Programem.

Pytanie

Czy premia, którą Wnioskodawca będzie mógł uzyskać w przyszłości od Spółki Niemieckiej powinna zostać zakwalifikowana na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych jako przychód ze źródła "inne źródła", o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego premia, którą będzie mógł uzyskać w przyszłości od Spółki Niemieckiej powinna zostać zakwalifikowana jako przychód ze źródła "inne źródła", o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o PIT:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z art. 10 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania "w szczególności" oznacza, że jest to tylko wyliczenie przykładowe i przychodami z innych źródeł są jeszcze inne przychody niewymienione wprost w tym przepisie. W praktyce powszechnie przyjmowany jest pogląd, zgodnie z którym o przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe, które nie mogą zostać przyporządkowane do pozostałych nazwanych źródeł przychodów wskazanych w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT.

Tym samym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że świadczenie jakim jest premia, która:

* będzie przyznawana w celu zwiększenia motywacji kluczowych osób zaangażowanych w ramach Grupy X, w tym Wnioskodawcy, przez Niemiecką Spółkę, z którą Wnioskodawca nie pozostaje w stosunku pracy ani w żadnym innym stosunku zobowiązaniowym,

* nie będzie stanowiła elementu umowy o pracę zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Polską Spółką,

* przyznanie premii nie będzie wynikało z dokumentów wewnętrznych obowiązujących w Polskiej Spółce (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania),

* nie jest częścią oraz nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy otrzymywanego od Polskiej Spółki,

* Polska Spółka nie ma wpływu ani na wskazanie osób, którym premia może być przyznana, na wysokość premii do wypłaty, czy na kryteria jej przyznawania i wyliczania,

nie spełnia warunków umożliwiających przypisanie jej do źródeł przychodów wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b. Ponieważ jednak, zdaniem Wnioskodawcy, premia jako taka będzie dla Wnioskodawcy przychodem, jedyna możliwa kwalifikacja na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych to kwalifikacja jako przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, czyli kwalifikacja jako dochodu z innych źródeł.

Na taką kwalifikację premii nie ma wpływu fakt, że koszt premii wypłaconej Wnioskodawcy zostanie ekonomicznie przeniesiony na Polską Spółkę. W ocenie Wnioskodawcy, o kwalifikacji danego dochodu do określonego źródła decyduje podstawa prawna do jego osiągnięcia, a nie fakt poniesienia kosztu przez określony podmiot. Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że fakt poniesienia kosztu premii przez Polską Spółkę nie oznacza, że premia jest wypłacana w ramach stosunku pracy łączącego Wnioskodawcę z Polską Spółką. Decydujące znaczenie w tej sytuacji ma fakt, że Wnioskodawcy nie przysługują wobec Polskiej Spółki żadne roszczenia w związku z premią, która nie jest elementem wynagrodzenia ze stosunku pracy zawartego z Polską Spółką i na wypłatę której Polska Spółka nie ma żadnego wpływu (w przeciwieństwie do wynagrodzeń wypłacanych swoim pracownikom).

Jednocześnie, jako że premia pieniężna nie będzie związana z wykonywanymi przez Wnioskodawcę funkcjami oraz nie wynikają z uchwał przyznającej mu wynagrodzenie z tego tytułu ani żadnego innego aktu obowiązującego w Polskiej Spółce, zdaniem Wnioskodawcy nie stanowi ona również wynagrodzenia, o którym mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o PIT.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu otrzymania przez niego premii od Spółki Matki powinien być traktowany jako świadczenie otrzymane od podmiotu, z którym danej osoby nie łączy stosunek pracy, ani inny stosunek cywilnoprawny. W związku z tym otrzymana przez Wnioskodawcę premia powinna zostać zakwalifikowana do źródła przychodu inne źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Opisane wyżej stanowisko znajduje poparcie m.in. w poniższych indywidualnych interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

* z dnia 5 marca 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.118.2019.2.MT;

* z dnia 26 sierpnia 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.218.2019.2.MC,

w których Dyrektor KIS potwierdził, że świadczenie otrzymane w ramach planu motywacyjnego od podmiotu trzeciego nie powinien zostać zakwalifikowany jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, tylko jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, kwalifikacja przychodu z tytułu otrzymania premii od Spółki Matki w ramach Programu jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT oznacza, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w stosownym zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym został osiągnięty przedmiotowy przychód, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 ustawy o PIT. Ponadto przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, przy czym Wnioskodawca będzie zobowiązany do samodzielnego obliczenia oraz odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego podatku PIT od tej płatności.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl