0115-KDIT1.4011.556.2022.2.JG, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0115-KDIT1.4011.556.2022.2.JG - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.556.2022.2.JG Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 września 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 5 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - 1 grudnia 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawczyni od dnia 10 marca 2016 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Podatniczki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z).

Wnioskodawczyni posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 w zw. z ust. 1a ustawy o PIT i od 1 stycznia 2022 r. rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ZPD. Dokumentację podatkową dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawczyni prowadzi w formie ewidencji przychodów.

Wnioskodawczyni świadczy usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Zakres usług świadczonych przez Wnioskodawczynię związany jest z realizowaniem zadań IT Project Managera - z nadzorem nad prawidłową realizacją poszczególnych faz projektów, komunikacja z zespołem projektowym, wsparcie operacyjne w zarządzaniu projektem i spotkania z klientem.

Faktycznie wykonywana działalność Wnioskodawczyni w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu, lecz na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne będą inne osoby, niezależne od Wnioskodawczyni. Klienci Wnioskodawczyni są zamawiającymi koncepcję oprogramowania lub też jego rozwinięcia, a sama Wnioskodawczyni doradza w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, sama jednak nie uczestniczy w procesie programowania.

W związku z powyżej opisaną usługą Wnioskodawczyni wyszczególnia:

1)

nadzór nad prawidłową realizacją poszczególnych faz projektów;

2)

komunikację z zespołem projektowym;

3)

wsparcie operacyjne w zarządzaniu projektem;

4)

spotkania z klientem.

Podkreślenia wymaga fakt, że działalność prowadzona przez Podatniczkę jest działalnością usługową. Wnioskodawczyni świadcząc ww. usługi nie dokonuje żadnych ingerencji w kodzie źródłowym aplikacji.

Wnioskodawczyni wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o wydanie opinii interpretacyjnej w przedmiocie klasyfikacji statystycznej świadczonych przez Podatniczkę usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Dodatkowo Podatniczka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej w celu sklasyfikowania przez Organ wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) świadczonych przez Podatniczkę usług na gruncie podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni za świadczone usługi przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne jest i będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i uprzednio zaakceptowanej przez Spółkę faktury VAT, która zostanie doręczona Spółce przez Wnioskodawczynię np. pocztą elektroniczną.

Wnioskodawczyni oświadcza, że od początku prowadzenia działalności przychody z działalności gospodarczej Podatniczki nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro w którymkolwiek roku podatkowym oraz nigdy nie wystąpiły przesłanki wyłączające opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych określone w art. 8 ustawy o ZPD.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności Wnioskodawczyni chciałaby opodatkować przychody osiągane przez świadczenie ww. usług ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Uzupełnienie wniosku

Wnioskodawczyni wskazuje, że wniosek dotyczy oceny, czy Wnioskodawczyni może opodatkować przychody z tych usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% - bez oceny, czy stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie zakwalifikowania opisanych usług do grupowania 62.01.12.0 PKWiU jest prawidłowe.

Wsparcie operacyjne w zarządzaniu projektem polega na spisywaniu i raportowaniu każdej z faz cyklu życia projektu, zgłaszaniu zapotrzebowania na zasoby, przedstawianiu postępów pracy czy informowaniu o ewentualnym ryzyku projektowym. Dotyczy wdrażania strategii projektu i realizowania poszczególnych celów operacyjnych. Wnioskodawczyni realizuje czynności polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących projektu, bowiem na ich podstawie podejmowane są niezbędne decyzje do realizacji podstawowych funkcji i celów projektu.

Wnioskodawczyni świadczy usługę polegającą na świadczeniu na rzecz klienta usług w zakresie IT oraz realizacji projektów konsultingowych poprzez zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, pilnowanie terminów, odpowiadanie za budżet, spotkania z klientem czy przygotowanie dokumentacji projektowej. Efektem jest przeprowadzenie projektu przez wszystkie poszczególne fazy projektów.

Jednakże Wnioskodawczyni podkreśla, że faktycznie wykonywana działalność Wnioskodawczyni w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu, lecz na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne są inne osoby, niezależnie od Wnioskodawczyni. Klienci Wnioskodawczyni są zamawiającymi koncepcję oprogramowania lub też jego rozwinięcia, a sama Wnioskodawczyni doradza w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, sama jednak nie uczestniczy w procesie programowania.

Wnioskodawczyni projektuje i nadzoruje proces tworzenia i wdrażania programów. Wnioskodawczyni podkreśla, że faktycznie wykonywana przez Nią działalność w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu.

Działalność polegająca na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów polega na przygotowaniu harmonogramu działań oraz analizowaniu ryzyka związanego z tym harmonogramem, monitorowaniu i kontrolowaniu projektu pod kątem budżetu, parametrów i jakości wykonanej pracy, wprowadzaniu narzędzi niezbędnych do komunikacji i spełnienia założeń czy prowadzenie dokumentacji projektowej.

Wnioskodawczyni poprzez doradzanie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań rozumie analizowanie ryzyka związanego z harmonogramem projektu, ustalanie priorytetów zadań, delegowanie poszczególnych obowiązków w ramach zespołu oraz przede wszystkim określanie kierunku działania. Doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań dotyczy zakresu tematycznego związanego z rozwiązaniami mającymi związek z projektowaniem i nadzorowaniem procesu tworzenia i wdrażania programów. Wnioskodawczyni jeszcze raz podkreśla, że faktycznie wykonywana działalność Wnioskodawczyni w żadnym miejscu nie będzie polegała na programowaniu, lecz na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów. Za pisanie kodów programów odpowiedzialne są inne osoby, niezależnie od Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni nie doradza w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań programistycznych. Doradztwo przejawia się w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań, przy czym sama Wnioskodawczyni nie uczestniczy w procesie programowania.

Wnioskodawczyni wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o wydanie opinii interpretacyjnej w przedmiocie klasyfikacji statystycznej świadczonych przez Wnioskodawczynię usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676).

Wnioskodawczyni wskazuje, że usługi opisane we wniosku są zaklasyfikowane jako usługi z grupowania 62.01.12.0, tj. usługi związane z projektowaniem i rozwijaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, tym samym działalność Wnioskodawczyni, w zakresie świadczonych usług wskazanych we wniosku, jest uznana za działalność usługową.

Pytanie

Czy wskazane w opisanym powyżej zdarzeniu usługi są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ZPD?

Pani stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawczyni, usługi, które zostały opisane we wniosku są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ZPD osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej osoby fizycznej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe, jeśli przychody podatnika w danym roku, w którym chce skorzystać z omawianej formy opodatkowania nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro oraz podatnik nie spełnia żadnej z negatywnych przesłanek wymienionych w art. 8 ustawy o ZPD.

Jak wskazano w opisie zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. W żadnym roku prowadzenia działalności przychody z działalności gospodarczej Podatniczki nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro rocznie oraz nie spełnia ona żadnej z negatywnych przesłanek do zastosowania ryczałtowej formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z opisanej działalności gospodarczej.

Zdaniem Podatniczki powyższe wskazuje, iż spełnia ona formalne warunki do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Główną wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia czy opisane przez nią usługi opodatkowane są 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ZPD.

W przytoczonym przepisie określono, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% m.in. dla przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Wnioskodawczyni świadczy usługi związane z realizacją zadań IT Project Managera, czyli w szczególności:

* nadzór nad prawidłową realizacją poszczególnych faz projektów;

* komunikację z zespołem projektowym;

* wsparcie operacyjne w zarządzaniu projektem;

* spotkania z klientem.

Mając na uwadze powyższą klasyfikację świadczonych usług Wnioskodawczyni może opodatkować przychody stawką 8,5%, jeśli świadczone przez Podatniczkę usługi nie zostały wymienione w innych punktach art. 12 ust. 1.

Ustawa o ZPD nie przewiduje odrębnej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów osiągniętych z usług związanych z realizacją zadań IT Project Managera, które mieszczą się w usługach związanych z projektowaniem i rozwijaniem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Reasumując:

1)

podatniczka spełnia wszelkie wymogi formalne, aby móc skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2)

podatniczka w ramach opisanych we wniosku usług świadczy działalność usługową w rozumieniu ustawy o ZPD,

3)

stawka podatku opisanych usług nie została określona w art. 12 ust. 1 pkt 1-4, 6-8, tym samym zastosowanie znajdzie stawka ryczałtu 8,5% jako właściwa dla przychodów z działalności usługowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.),

ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy,

opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy,

sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

* 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikowała Pani świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl