0115-KDIT1.4011.544.2022.1.MST

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.544.2022.1.MST

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów, jakie będą przez Pana uzyskiwane z tytułu świadczonych usług według stawki 8,5%. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Pan A.B. ("Wnioskodawca") prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą X. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca będzie świadczył usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży pojazdów - autobusów, oznaczonych kodem PKWiU 45.19.4 (usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).

Wnioskodawca zawrze z polską spółką kapitałową pod firmą: Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...), o kapitale zakładowym 5.000 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy (...) (dalej: Spółka) umowę współpracy, na podstawie której będzie świadczył na jej rzecz następujące usługi polegające na:

* pozyskiwaniu potencjalnych klientów dla Spółki;

* prezentowaniu i promocji autobusów oferowanych przez Spółkę potencjalnym klientom;

* udzielaniu potencjalnym klientom wyczerpującej informacji o autobusach Spółki;

* informowaniu potencjalnych klientów o warunkach koniecznych do zawarcia umowy, w szczególności w zakresie warunków płatności, cenach pojazdów znajdujących się w ofercie Spółki, warunkach zamówienia oraz jego realizacji;

* informowaniu Spółki o prowadzonych rozmowach z potencjalnymi klientami oraz warunkach ewentualnej współpracy z potencjalnym klientem bez zbędnej zwłoki.

Wnioskodawca będzie wykonywał zlecenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następujących miastach: W., K., W., G., P., B., C., K., JG., K., SS., O., K., BB.

Z tytułu wykonywania przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki świadczeń wynikających z umowy otrzymywać on będzie wynagrodzenie prowizyjne. Wynagrodzenie prowizyjne wyczerpuje wszelkie roszczenia Spółki, które mogłyby wynikać z realizacji zawartej umowy zlecenia. Prowizja należna jest Wnioskodawcy w momencie podpisania przez Spółkę i pozyskanego przez Wnioskodawcę klienta umowy na dostawę autobusu. Wynagrodzenie prowizyjne określone zostało w umowie jako płatne za sztukę sprzedanych klientowi pozyskanemu przez Wnioskodawcę autobusów, jak poniżej:

a.

50% prowizji płatne po podpisaniu przez Spółkę i klienta pozyskanego przez Wnioskodawcę umowy na dostawę autobusu na podstawie faktury wystawionej przez Wnioskodawcę;

b.

50% prowizji płatne po dostarczeniu klientowi pozyskanemu przez Wnioskodawcę autobusu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie faktury wystawionej przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie osiągał i nie będzie osiągał przychodów z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Nie wytwarzał i nie będzie wytwarzał wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Działalność gospodarcza jest działalnością usługową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.) i nie mają do niej zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 1 tej ustawy.

Wnioskodawca nie będzie także świadczył usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub będzie wykonywał w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W roku 2021 Wnioskodawca nie osiągnął z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przychodów w kwocie ponad 2 000 000 euro.

Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec powyższego Wnioskodawca rozważa, jaką stawką zryczałtowanego podatku powinien opodatkować przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie pośrednictwa w sprzedaży autobusów.

Pytanie

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie mógł opodatkować przychody z tytułu świadczonych usług 8,5% stawką zryczałtowanego podatku zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi, które nie wchodzą w zakres PKWiU objętych stawką 12% lub 15% ryczałtu, może korzystać z niższej stawki podatku jaką jest 8,5%. Wynika to z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którym stawka ryczałtu 8,5% przeznaczona jest dla przychodów z działalności usługowej, która nie została wymieniona w klasyfikacji pozostałych stawek ryczałtu.

UZASADNIENIE

Pana stanowiska

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Co do zasady (jeżeli w ustawie nie przewidziano dla danego rodzaju usługi szczególnej stawki) działalność usługowa podlega opodatkowaniu w stawce 8,5%.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0) oraz pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1).

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i będzie osiągał przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca będzie zajmował się pośrednictwem w sprzedaży pojazdów, oznaczonym kodem PKWiU 45.19.4 (usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).

Wskazana przez Wnioskodawcę kategoria PKWiU 45.19.4 nie kwalifikuje się do grupy 46.1, ani też do pozycji 45.40.40.0, dla których obowiązuje zwiększona 15% stawka ryczałtu. Mając zatem na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy uznać, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych pod numerem 45.19.4 - Usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów samochodowych stanowią przychody z działalności usługowej. Oznacza to, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mogą być one opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza:

pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, co wynika z art. 8 ust. 1 tej ustawy.

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Stosownie natomiast do treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w niej określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia wskazał Pan, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył dla Spółki usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.19.4, tj. usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Ponadto - jak wynika z okoliczności sprawy - w odniesieniu do Pana nie istnieją przeszkody dla zastosowania ryczałtu, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Mając na względzie powołane przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług na rzecz wskazanego podmiotu mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem 8,5% stawki wynikającej z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Pana zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl