0115-KDIT1.4011.54.2021.1.MST

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.54.2021.1.MST

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2021 r. (data wpływu 15 stycznia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W lipcu 2016 r. Wnioskodawczyni założyła działalność gospodarczą "P.", której przedmiotem jest wynajem 7 pokoi gościnnych w Jej domu w P. Wnioskodawczyni opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Do chwili obecnej Wnioskodawczyni wynajmowała pokoje jedynie w okresie od końca czerwca do końca sierpnia, przy czym zdarzało się, że nawet w środku sezonu letniego nie miała wynajętego ani jednego pokoju. Jedyną formą reklamy był baner wiszący na budynku, w którym znajdują się pokoje do wynajęcia. Reklama ta okazuje się niewystarczająca, ponieważ Wnioskodawczyni ma tylko gości, którzy spontanicznie przyjeżdżają do P. i dopiero na miejscu szukają noclegu. Takich gości nie ma zbyt wielu, często przyjeżdżają na krótki pobyt. Szczególnie trudny był rok 2020 ze względu na pandemię i różne obostrzenia, co prawdopodobnie spowodowało, że takich spontanicznych gości było niewielu.

Wnioskodawczyni chciałaby spróbować wydłużyć okres wynajmu pokoi, aby jednak miało szansę się to udać musiałaby skorzystać z internetowych portali rezerwacyjnych, które w dzisiejszych czasach są standardem. Wnioskodawczyni chciałaby zacząć współpracę z internetowymi portalami rezerwacyjnymi, w których mogłaby ogłosić pokoje do wynajęcia (np. na portalu:..). Za ww. usługę musiałaby opłacać prowizję z tytułu rezerwacji pokoi lub opłatę za zamieszczenie ogłoszenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy korzystanie z usług internetowych portali ogłoszeniowych i opłacanie im prowizji z tytułu rezerwacji pokoi bądź opłaty z tytułu zamieszczenia ogłoszenia dotyczącego wynajmu pokoi spowoduje utratę prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, usługa pośrednictwa w pozyskiwaniu rezerwacji pokoi jest usługą specjalistyczną, a co za tym idzie skorzystanie z takich usług nie powoduje utraty prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej.

Jednym z warunków skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej wymienionym w art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prowadzenie działalności bez korzystania z usług niezatrudnionych przez podatnika na podstawie umowy o pracę oraz usług innych przedsiębiorców i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne, za które uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące.

W obecnie panujących realiach gospodarczych korzystanie z usług pośrednictwa w rezerwacji pokoi przez podmioty wynajmujące pokoje gościnne jest elementem potrzebnym i pożądanym. Obecnie większość rezerwacji miejsc noclegowych, w szczególności przez klientów zagranicznych, odbywa się za pośrednictwem portali przedstawiających w atrakcyjny sposób ofertę obiektów noclegowych. Tym samym, działalność takiego podmiotu w zakresie świadczenia pośrednictwa w przyjmowaniu rezerwacji zalicza się do działalności specjalistycznej, tj. takiej, która jest potrzebna i pożądana, by móc zaspokoić rosnące oczekiwania klientów.

Po przeanalizowaniu regulacji prawnych zawartych głównie w art. 23 i 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Wnioskodawczyni wnioskuje, że aby nabyć i zachować uprawnienia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków podmiotowych i przedmiotowych zawartych w przedmiotowej ustawie. Z przepisów tych nie wynika jednakże, że są ograniczenia ze względu na korzystanie z internetowych portali rezerwacyjnych. Wobec tego - w opinii Wnioskodawczyni - korzystanie przez nią z internetowych portali rezerwacyjnych w celu ogłaszania pokoi do wynajęcia nie powoduje utraty prawa do opodatkowania usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Zatem jako podatnik, rozliczając podatek dochodowy kartą podatkową, Wnioskodawczyni może korzystać z usług ww. portali.

Podobne stanowisko zajęto m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

* 0115-KDIT3.4011.375.2018.1.AK,

* ILPB1/4511-1-149/14-2/IM,

* 0115-KDIT3.4011.63.2018.1.JŁ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli. Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1a ustawy, zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, oraz przedsiębiorstwa w spadku.

Jak wynika z treści pkt 4 części XII tabeli, w formie karty podatkowej opodatkowane mogą być usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1.

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2.

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

3.

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4.

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

6.

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7.

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 25 ust. 3 omawianej ustawy, za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

Podkreślić należy, że aby uznać usługi za specjalistyczne, muszą być one niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Z przepisów ustawy nie wynika jednak, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności.

Jak wynika z analizy powyższych regulacji prawnych, aby nabyć i zachować uprawnienia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków podmiotowych i przedmiotowych zawartych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z przepisów tych nie wynika, by zawierały ograniczenia ze względu na korzystanie z internetowych portali rezerwacyjnych. Wobec tego, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że korzystanie przez nią z internetowych portali rezerwacyjnych nie wyłącza prawa do opodatkowania usług wynajmu pokoi zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Tak więc, rozliczając podatek dochodowy kartą podatkową, może Ona korzystać z usług ww. portali.

Końcowo, w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji tutejszy organ informuje, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl