0115-KDIT1.4011.528.2022.1.MN - Ustalenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji przez rezydenta podatkowego Malty

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.528.2022.1.MN Ustalenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji przez rezydenta podatkowego Malty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji przez rezydenta podatkowego Malty. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jest obywatelem Rumunii. Od 2016 r. mieszka i jest zameldowany na Malcie. Na Malcie jest również zatrudniony na umowie o pracę w spółce posiadającej osobowość prawną (Ltd.), mającą siedzibę na Malcie i prowadzącą tam działalność. Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody w całości podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami prawa podatkowego Malty. Centrum jego interesów życiowych jest Malta. Wnioskodawca posiada dokument poświadczający, że jest rezydentem podatkowym Malty.

W latach 2018-2019 otrzymał w ramach managerskiego programu motywacyjnego warranty subskrypcyjne na akcje spółki notowanej na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku realizacji warrantów subskrypcyjnych nabytych w ramach programu motywacyjnego Wnioskodawca nabył akcje polskiej spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka (dalej: S.A.) ta jest głównym udziałowcem spółki z siedzibą na Malcie, w której jest zatrudniony Wnioskodawca.

Głównym przedmiotem polskiej spółki akcyjnej jest obrót i zarządzanie wierzytelnościami. Polska spółka akcyjna posiada nieruchomości położone na terytorium Polski, jednakże ich wartość jest znacznie poniżej 50% wartości aktywów ogółem. Aktywa majątkowe polskiej spółki akcyjnej nie składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio, z majątku nieruchomego położonego w Polsce. Przedmiotem działalności polskiej spółki jest obrót i zarządzanie wierzytelnościami na zlecenie. Spółka nie inwestuje w nieruchomości, a posiadane są następstwem działań windykacyjnych. Nieruchomości te po unormowaniu ich sytuacji prawnej są przedmiotem sprzedaży. Tym samym spółka posiada nieruchomości położone na terytorium Polski, jednakże ich wartość nie przekracza i stale jest istotnie poniżej 50% wartości aktywów ogółem tej spółki.

Otrzymane w ramach programu motywacyjnego warranty dają posiadaczowi prawo kupna papierów wartościowych po ustalonej cenie - w tym przypadku polskiej spółki akcyjnej. W latach 2018, 2019, 2020 i 2021 Wnioskodawca skorzystał z tego prawa i dokonał sukcesywnie sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie objętych akcji polskiej spółki akcyjnej. Wartość akcji polskiej spółki w jakimkolwiek momencie w okresie 365 dni poprzedzających przeniesienie własności tych akcji nie pochodziła bezpośrednio lub pośrednio w więcej niż 50% z majątku nieruchomego położonego w Polsce, stosownie do treści art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256), zastąpionego przez art. 9 ust. 4 Konwencji MLI.

Uzyskany ze sprzedaży akcji dochód, w oparciu o przepis art. 13 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Maltą, nie został opodatkowany w Polsce. Obecnie Wnioskodawca pragnie tylko potwierdzić, że wskazana powyżej regulacja ma w sprawie zastosowanie. A tym samym dochody uzyskane w Polsce przez Wnioskodawcę ze sprzedaży na regulowanym rynku giełdy papierów wartościowych ww. akcji polskiej spółki akcyjnej, otrzymanych uprzednio jako warranty w ramach managerskiego programu motywacyjnego, nie podlegały opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie

Czy dochody Wnioskodawcy uzyskane ze zbycia akcji spółki notowanej na regulowanym rynku giełdy papierów wartościowych, nabytych w wyniku realizacji warrantów subskrypcyjnych objętych w ramach programu motywacyjnego, której mniej niż 50% wartości aktywów bezpośrednio lub pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski, podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w efekcie spoczywa na nim jako osobie niebędącej rezydentem podatkowym w Polsce, a podatnikiem-rezydentem podatkowym Malty, obowiązek podatkowy w zakresie ich rozliczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy dochód uzyskany przez niego jako nierezydenta podatkowego w Polsce, a podatnika-rezydenta podatkowego Malty ze sprzedaży akcji polskiej spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której mniej niż 50% wartości aktywów bezpośrednio lub pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski, nie podlega opodatkowaniu w Polsce i nie ciążą na nim żadne obowiązki podatkowe w tym zakresie.

Zyski z tytułu zbycia udziałów w spółkach kapitałowych, co do zasady, są opodatkowane w kraju rezydencji zbywcy. Jedynie w określonych przypadkach podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby spółki, której udziały są zbywane. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2a w zw. z art. 3 ust. 2b pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoba fizyczna, jeżeli nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiągniętych na terytorium Polski, przy czym za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Polski uważa się w szczególności dochody (przychody) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki bezpośrednio lub pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości. O tym czy źródło dochodów jest położone w Polsce decyduje w znacznej mierze okoliczność, czy jest ono trwale związane z jej terytorium. Samo zbycie prawa do źródeł dochodów, tj. udziałów, akcji, obligacji czy innych papierów wartościowych wyemitowanych przez polskie spółki, jeszcze nie spełnia tej przesłanki. Prawo to jest bowiem odrębnym źródłem dochodów.

W tym miejscu należy przywołać normę art. 13 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Maltą, z którego wynika, że zyski z przeniesienia własności akcji lub udziałów w spółce, której mienie składa się całkowicie lub głównie z majątku nieruchomego, mogą być opodatkowane w państwie, w którym mienie lub główne mienie jest położone. Oznacza to, że generalnie tylko zysk osiągnięty z przeniesienia własności udziałów w spółce, w której aktywa składają się wyłącznie lub w głównej mierze z majątku nieruchomego lub z praw do takiego majątku, powinien podlegać opodatkowaniu w państwie, w którym położony jest majątek nieruchomy. Co prawda przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają jedynie charakter norm rozdzielających i to od przepisów prawa krajowego zależy, czy zysk pochodzący ze zbycia majątku, który zgodnie z postanowieniami UPO może zostać opodatkowany w Polsce czy na Malcie rodzi obowiązek podatkowy. Co więcej, są w pewnej mierze nieprecyzyjne, bowiem nie określają procentowego udziału majątku nieruchomego w stosunku do całości aktywów spółki, której udziały (akcje) są zbywane, a jedynie ogólnie nakreślają wskaźnik mienia z majątku nieruchomego. Z pomocą przychodzi jednak przepis art. 3 ust. 2b pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który na gruncie polskiego prawa podatkowego precyzuje, że chodzi o takie podmioty, w których co najmniej 50% wartości aktywów spółki bezpośrednio lub pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów. Jednocześnie stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy wynosi 19%. Rozliczenie podatku powinno nastąpić na deklaracji PIT-38 w terminie właściwym do złożenia rocznego zeznania podatkowego.

W ocenie Wnioskodawcy powyższy przepis nie znajduje w jego sprawie zastosowania. Reguluje on bowiem przychody z kapitałów pieniężnych uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych oraz tych nierezydentów podatkowych, którzy zbywają udziały/akcje spółek, których co najmniej 50% wartości aktywów bezpośrednio lub pośrednio stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie nadmienić, że wcześniej konsultował się w sprawie również z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej. Zgodnie z uzyskaną informacją, na podstawie umowy między Maltą a Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, uwzględniając przepis art. 13 ust. 1, 2 i 5 tej umowy, dochód uzyskany na sprzedaży akcji powinien podlegać opodatkowaniu w umawiającym się państwie, którego Wnioskodawca jest rezydentem. Krajem rezydencji podatkowej Wnioskodawcy jest Malta.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy:

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 3 ust. 2a powołanej ustawy:

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy zostały określone w art. 3 ust. 2b analizowanej ustawy. Przy czym użyte w tym przepisie sformułowanie "w szczególności" oznacza, że wskazany katalog dochodów ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w tym przepisie. Zatem w szczególności za dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów uznaje się dochody (przychody) z:

- papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających (pkt 5);

- tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, tego funduszu inwestycyjnego, tej instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości (pkt 6);

- tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej (pkt 6a).

Stosownie do treści art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulacje m.in. art. 3 ust. 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Biorąc powyższe pod uwagę, mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne sprawy, osiągnął Pan dochód - w świetle art. 3a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy:

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Jednakże z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w przypadku dochodów uzyskanych przez nierezydenta ze sprzedaży akcji możliwe jest zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową w sytuacji udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji.

Powyższy przepis wskazuje bowiem, że:

Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Tym samym z uwagi na Pana status, tj. fakt, że jest Pan rezydentem podatkowym Malty oraz posiada dokument poświadczający tą okoliczność, dla określenia skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego niezbędne jest uwzględnienie zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Maltą, tj. umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 z późn. zm.).

Z opisu zdarzenia wynika, że w latach 2018, 2019, 2020 i 2021 skorzystał Pan z prawa kupna papierów wartościowych po ustalonej cenie i dokonał sukcesywnie sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie objętych akcji polskiej spółki akcyjnej.

W zakresie dochodów osiągniętych z tytułu zbycia akcji w latach 2018-2019 zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 2 ww. umowy, którego brzmienie nadano Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonym w Warszawie 6 kwietnia 2011 r., który stanowił, że:

Zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Konwencja MLI zmieniła regulacje dotyczące opodatkowania zysków majątkowych wynikające z Umowy między Polską a Maltą od 1 stycznia 2020 r. Zatem wobec dochodów uzyskanych ze zbycia akcji w latach 2020-2021 znajdzie zastosowanie art. 13 ust. 2 analizowanej umowy (w brzmieniu nadanym przez MLI), który stanowi, że:

Zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Umawiającego się Państwa z tytułu przeniesienia własności udziałów lub akcji lub porównywalnych praw, takich jak prawa w spółce osobowej lub truście, mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli w jakimkolwiek momencie w okresie 365 dni poprzedzających przeniesienie własności tych udziałów lub akcji lub porównywalnych praw ich wartość pochodziła bezpośrednio lub pośrednio w więcej niż 50% z majątku nieruchomego (nieruchomości) położonego na terytorium tego drugiego Umawiającego się Państwa.

W opisie sprawy wskazał Pan, że:

- spółka akcyjna posiada nieruchomości położone na terytorium Polski, jednakże ich wartość jest znacznie poniżej 50% wartości aktywów ogółem,

- aktywa majątkowe polskiej spółki akcyjnej nie składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio, z majątku nieruchomego położonego w Polsce,

- wartość akcji polskiej spółki w jakimkolwiek momencie w okresie 365 dni poprzedzających przeniesienie własności tych akcji nie pochodziła bezpośrednio lub pośrednio w więcej niż 50% z majątku nieruchomego położonego w Polsce.

Uwzględniając powyższe, dochody jakie uzyskał Pan ze sprzedaży akcji w latach 2018-2021 - stosownie do treści art. 13 ust. 2 Umowy - podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Pana miejscu zamieszkania, tj. Malcie. W związku ze sprzedażą akcji nie jest Pan zatem zobowiązany do zapłaty z tego tytułu podatku w Polsce.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl