Nowość 0115-KDIT1.4011.514.2023.1.MK - Wypłata zysku spółki niebędącej podatnikiem CIT po przekształceniu w podatnika CIT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.514.2023.1.MK Wypłata zysku spółki niebędącej podatnikiem CIT po przekształceniu w podatnika CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych wypłaty zysków. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawczyni jest spółką jawną (dalej również: "Spółka Jawna", "Spółka Przekształcana"). Spółka Jawna posiada dwóch wspólników, którymi są osoby fizyczne (dalej łącznie: Wspólnicy). Spółka ta, ze względów płynnościowych nie dokonywała w całości wypłat z tytułu udziału w zysku na rzecz Wspólników, który to zysk był przez nich na bieżąco opodatkowywany.

Wspólnicy tej spółki planują dokonać jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również: "Spółka z o.o.", "Spółka Przekształcona"), w której udziałowcami będą Wspólnicy.

W sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik do planu przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o., część kwoty niewypłaconych dotychczas udziałów w zysku będzie widniała po stronie zobowiązań jako zobowiązanie w stosunku do wspólników Spółki Jawnej. Pozostała część zasili natomiast kapitały Spółki z o.o. Wypłaty na rzecz wspólników Spółki Jawnej z tytułu niewypłaconych przez tę spółkę zysków dokonywane będą przez Spółkę z o.o. z posiadanych przez nią środków w zależności od jej sytuacji finansowej (tj. wtedy, gdy wypłata nie zaburzy płynności finansowej). Kwota przeznaczona do wypłaty nie będzie zasilać żadnego z kapitałów Spółki z o.o. Spłaty będą sukcesywnie zmniejszać zobowiązanie względem wspólników Spółki Jawnej, nie będą one wpływać na żaden kapitał Spółki z o.o. (podstawowy, zapasowy, rezerwowy). Spłat Sp. z o.o. dokonywać będzie na rzecz dawnych wspólników Spółki Jawnej niezależnie od tego, czy pozostaną w przyszłości udziałowcami Spółki z o.o. ani jaki będzie ich udział w tej spółce.

Uchwała o podziale zysków Spółki Jawnej zostanie podjęta przed przekształceniem Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. W wyniku uchwały kwoty niewypłaconych dotychczas zysków zostaną zaksięgowane po stronie zobowiązań.

Pytanie

Czy Spółka z o.o., wypłacająca na rzecz wspólników Spółki Jawnej niewypłacone dotąd zyski wypracowane przez tę Spółkę Jawną przed przekształceniem, będzie pełnić funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych zysków?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawczyni, Spółka z o.o., wypłacająca na rzecz wspólników Spółki Jawnej niewypłacone dotąd zyski wypracowane przez tę Spółkę Jawną przed przekształceniem, nie będzie pełniła funkcji (płatnika - przypis organu) podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych zysków.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a)

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;

b)

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach;

c)

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki;

d)

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT.

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Płatnikiem zryczałtowanego podatku od przychodu z tytułu dywidendy i innych przychodów związanych z udziałem w zyskach osób prawnych jest osoba prawna, która dokonuje tych świadczeń na rzecz wspólników (art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT).

W świetle powyższych regulacji, dywidendy i inne wypłaty z tytułu udziału w zyskach, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, który odprowadzany jest przez spółkę (płatnika podatku) dokonującą takich wypłat.

Spółka jawna - co do zasady - nie znajduje się w katalogu podatników podatku CIT określonym w art. 1 ustawy o CIT (poza wyjątkiem z art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT, czyli gdy wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby i fizycznej i spółka nie złoży wymaganej przez przepisy informacji; w stanie faktycznym objętym wnioskiem sytuacja taka nie występuje). Podatnikami podatku dochodowego w takiej spółce są wspólnicy, a samo opodatkowywanie dokonywane jest na bieżąco. Podatek nie zależy natomiast od samej wypłaty wspólnikom uzyskanych w ramach takiej spółki kwot. Wypłata zysku wypracowanego przez taką spółkę stanowi wypłatę opodatkowanego już dochodu wspólnika.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.), spółka jawna może być przekształcona w spółkę handlową przez jej wspólników. Spółka Przekształcona wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki przysługujące dotychczas Spółce Przekształcanej zgodnie z brzmieniem art. 553 § 1 k.s.h.

Tym samym, w skład przejmowanych przez Spółkę z o.o. obowiązków wejdą również wszelkie zobowiązania, które będą istniały po stronie Spółki Jawnej w dniu przekształcenia. Bezsprzecznie zaliczyć do nich należy także zobowiązania Spółki Przekształcanej wobec jej wspólników, w tym jej zobowiązania do wypłaty zysku przysługującego z tytułu udziału w spółce.

Wypłata środków na rzecz wspólników Spółki Jawnej (po przekształceniu: udziałowców Spółki z o.o.) przez Spółkę z o.o. dokonana będzie tytułem zobowiązania, które ciążyło na Spółce Jawnej i z dniem przekształcenia przeszło na Spółkę z o.o. Spłata ta nie będzie miała nic wspólnego z wypłatą dywidendy na rzecz udziałowców Spółki z o.o. i pomniejszać będzie jedynie kwotę zobowiązań ciążących na Spółce z o.o. wobec wspólników Spółki Jawnej. Środki te zostały wypracowane przez Spółkę Jawną, która była transparentna podatkowo, a co za tym idzie, przychody i koszty przez nią osiągane były odpowiednio przypisywane jej wspólnikom - i to oni opodatkowywali na bieżąco uzyskiwane dochody.

Tym samym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka z o.o. nie będzie pełniła roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, ponieważ przychód uzyskany przez wspólników Spółki Jawnej (po przekształceniu: udziałowców Spółki z o.o.) nie będzie miał charakteru dywidendy lub innych wypłat związanych z ich prawem do udziału w zyskach.

Stanowisko to potwierdzają liczne interpretacje. Dotyczą one wprawdzie sytuacji wypłaty zysku osiągniętego przez spółkę komandytową sprzed dnia objęcia jej podatkiem dochodowym od osób prawnych (1 stycznia 2021 r. albo 1 maja 2021 r.), a wypłacanych już po tym dniu, lecz znajdą również zastosowanie w tej sprawie. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2022 r., 0113-KDIPT2-3.4011.383.2022.3.NM:

Co do zasady, przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie generuje wypłata zysku, który wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegał opodatkowaniu u wspólnika, na rzecz którego spółka niebędąca osobą prawną dokona tej wypłaty. W sytuacji, gdy dojdzie do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - w ramach sukcesji uniwersalnej, która ma miejsce przy przekształceniu spółek - zobowiązanie do wypłaty zaległego zysku zostanie przejęte przez spółkę przekształconą. Po przekształceniu - następca prawny spółki komandytowej, czyli sp. z o.o. - zobowiązany będzie do spełnienia tego zobowiązania wobec dotychczasowych wspólników spółki komandytowej. W związku z tym przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. nie powinno mieć wpływu na skutki podatkowe wypłaty wspólnikom zysków wypracowanych przed 31 grudnia 2020 r. (30 kwietnia 2021 r.). Skoro do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, w sytuacji gdy zysk tej spółki został osiągnięty przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (a z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie), stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r., to w sytuacji gdy spółka przekształcona wypłaci wspólnikom zyski spółki komandytowej, powstałe przed 1 stycznia 2021 r., czy też 1 maja 2021 r., to wypłata ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników spółki. Należy zatem uznać, że po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę przekształconą (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), wypłata na rzecz wspólników Starych Zysków nie będzie opodatkowana, na mocy art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 28 listopada 2020 r. Tym samym nie będą na Państwu ciążyć w tym zakresie obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych."

O tym, że wypłata zysku wypracowanego przez spółkę transparentną podatkowo, a wypłacanego już po przekształceniu w spółkę opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych nie powoduje powstania przychodu po stronie wspólników stanowi także interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 kwietnia 2022 r., 0115-KDIT3.4011.1071.2021.2.JG:

W konsekwencji, wspólnik spółki cywilnej przychody i koszty podatkowe powinien rozliczać w wysokości ustalonej stosownie do jego udziału w spółce i w takim zakresie w jakim, jako wspólnik tej spółki, jest upoważniony i obowiązany do rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów tej spółki. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do niego wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy. Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Z treści powołanych przepisów wynika, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym w formie spółki cywilnej), opodatkowują dochody uzyskane z tej działalności poprzez uiszczanie w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek, a następnie dokonują rocznego rozliczenia tego dochodu oraz wpłaconych zaliczek w składanym zeznaniu podatkowym.Jeżeli podatek należny wynikający ze złożonego zeznania jest wyższy od sumy zaliczek wpłaconych za dany rok podatnicy są zobowiązani wpłacić stosowną różnicę. Co do zasady, przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie generowała wypłata zysku, który wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegał opodatkowaniu u wspólnika, na rzecz którego spółka dokona tej wypłaty."

Końcowo już Wnioskodawczyni przywołuje interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2023 r., 0112-KDIL2-2.4011.875.2022.2.IM, która dotyczyła braku opodatkowania wypłaty zysków wypracowanych przez spółkę cywilną, ale wypłacanych już przez spółkę z o.o. po przekształceniu.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni uznać należy za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacje indywidualne, które Państwo powołali dotyczą konkretnych sytuacji odrębnych podmiotów. Niemniej jednak, w toku rozważań nad sposobem rozstrzygnięcia Państwa wniosku miałem na względzie także prezentowane w nich stanowiska i argumenty.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Panństwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl