0115-KDIT1.4011.46.2023.2.MST - 50% koszty podatkowe w przypadku wytwarzania elementów elektronicznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.46.2023.2.MST 50% koszty podatkowe w przypadku wytwarzania elementów elektronicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego - w części, która dotyczy uznania czynności podejmowanych przez Państwa Pracowników za działalność badawczo-rozwojową - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - 15 marca 2023 r. Zakres wniosku jest następujący:

Opis zdarzenia przyszłego

X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka") prowadzi działalność na terenie Polski, podlega opodatkowaniu na jej terenie. Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia Pracowników.

Przedmiotem działalności Spółki, który zgłoszono do Rejestru Przedsiębiorców KRS jest:

- produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z),

- produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),

- produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),

- produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (26.30.Z),

- produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z),

- produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),

- produkcja zegarków i zegarów (26.52.Z),

- produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (26.60.Z),

- produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z),

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).

Spółka prowadzi też działalność związaną z oprogramowaniem (kod PKD 62.01.Z). Zatrudnia Pracowników na stanowiskach: Inżynier Elektronik, Inżynier Automatyk, Inżynier Mechanik, Inżynier Testów.

Uzupełnienie wniosku

Spółka poniżej przedstawia zakres czynności wykonywanych przez jej Pracowników:

1. Inżynier Elektronik - celem stanowiska jest zaprojektowanie urządzeń elektronicznych, na co składają się takie czynności, jak:

(...)

2. Inżynier Automatyk - celem stanowiska jest zaprojektowanie, budowa oraz zaprogramowanie maszyn, na co składają się następujące czynności:

(...)

3. Inżynier Mechanik - celem stanowiska jest zaprojektowanie części mechanicznej maszyn i oprzyrządowania produkcyjnego, na co składają się takie czynności, jak:

(...)

4. Inżynier Testów - celem stanowiska jest zaprojektowanie części testowej dla maszyn i oprzyrządowania produkcyjnego, na co składają się poniższe czynności:

(...)

W wyniku czynności wykonywanych przez Pracowników Spółki powstają utwory i są to:

- w przypadku osoby na stanowisku Inżyniera Elektronika utworami są wykonane przez Pracowników projekty urządzeń elektronicznych według autorskich koncepcji;

- w przypadku Inżynierów Automatyków utworami są:

1)

utworzone wymagania oprogramowania urządzeń automatyki według autorskich i oryginalnych koncepcji,

2)

utworzone scenariusze konfiguracji sprzętowych urządzeń automatyki według autorskich i oryginalnych koncepcji,

3)

utworzone oprogramowania dla urządzeń automatyki według autorskich i oryginalnych koncepcji.

W przypadku Inżynierów Mechaników utworami są: zaprojektowanie oprzyrządowania produkcyjnego według autorskich i oryginalnych koncepcji oraz tworzenie programów na maszyny CNC według autorskich i oryginalnych koncepcji.

W przypadku Inżynierów Testów utworami są wykonane projekty elektryczne według autorskich i oryginalnych koncepcji.

Na pytanie organu, czy Pracownicy są twórcami bądź współtwórcami tych utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Spółka udzieliła odpowiedzi twierdzącej wskazując, że w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy polegających na działalności twórczej Pracownik Spółki staje się pierwotnym twórcą lub współtwórcą utworów.

Pracownicy przenoszą na Spółkę majątkowe prawa autorskie do utworów, a umowa wyodrębnia wynagrodzenie z tego tytułu. Zapis w umowie brzmi:

"Pracownik niniejszym zbywa na rzecz Pracodawcy wszelkie majątkowe prawa autorskie, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do Utworów, które zostaną przez niego stworzone w przyszłości w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, aż do ustania umowy o pracę (niezależnie czy w ramach ustalonych czy po ustalonych godzinach pracy). Nabycie majątkowych praw autorskich do Utworów przez Pracodawcę następuje z chwilą przyjęcia Utworu. W celu umożliwienia Pracodawcy przyjęcia Utworu Pracownik niezwłocznie po jego stworzeniu, nie później jednak niż w ciągu jednego dnia, dostarczy Pracodawcy Utwór, a gdy dostarczenie takiego Utworu nie będzie możliwe poinformuje Pracodawcę o stworzeniu takiego Utworu. Niedostarczenie przez Pracownika Utworu pomimo jego stworzenia lub niepoinformowanie o jego stworzeniu może zostać uznane przez Pracodawcę za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Wynagrodzenie to STAWKA MIESIĘCZNA, na którą składa się:

a)

zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie brutto ("Honorarium") z tytułu nabycia przez Pracodawcę autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych przez Pracownika w ramach stosunku pracy, a nadto do eksploatacji przez Pracodawcę takich utworów czy praw w granicach uprawnień przysługujących Pracodawcy,

b)

zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie brutto ("Wynagrodzenie") z tytułu wykonywania czynności niebędących czynnościami o charakterze twórczym".

Utwory powstałe w efekcie pracy Pracowników mają zawsze charakter oryginalny, indywidualny, zawsze są efektem wykreowania przez danego Pracownika nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej, ponieważ każda tworzona maszyna w wyniku której tworzone są utwory ma własny, indywidualny projekt, który do tej pory nie wystąpił w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Utwory te nie są efektem pracy, której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mającej charakter powtarzalny.

Pracownicy uczestniczą w badaniach naukowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - ich zadania obejmują badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie znaczących ulepszeń.

Pracownicy Spółki uczestniczą także w pracach rozwojowych, o których mowa w art. 4 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, a zatem uczestniczą w pracach, które spełniają następujące warunki:

* są wyodrębnione z uwagi na cel ich prowadzenia,

* obejmują łącznie:

i. nabywanie wiedzy i umiejętności,

ii. łączenie wiedzy i umiejętności,

iii. kształtowanie wiedzy i umiejętności.

iv. wykorzystywanie wiedzy i umiejętności; * służą planowaniu produkcji bądź projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów.

Czynności, w których uczestniczą Pracownicy, a w wyniku których powstaje utwór, to działania, których celem nie są rutynowe, okresowe zmiany produktów, lecz czynności te są nastawione na niepowtarzalne, jednorazowe, indywidualne produkty.

Spółka potwierdza, że Pracownicy podejmują swoje czynności w sposób systematyczny, tj. uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia. Pracownicy otrzymują cele do osiągnięcia od przełożonych i realizują je w określonym czasie, który jest definiowany przez przełożonego, podobnie jak i harmonogram prac. Zaplanowane zadania oraz dokonane postępy są utrwalane w specjalnie przeznaczonym do tego programie, który umożliwia usystematyzowane zarządzanie pracą specjalistów, ale również wykonywanie raportów z postępów prac.

Zwiększenie zasobów wiedzy przejawia się w tym, że Pracownicy w trakcie pracy nad projektowanym, nowym produktem zdobywają i wykorzystują aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności w celu planowania oraz projektowania i tworzenia nowych, zmienionych czy usprawnionych produktów.

Pracownicy Spółki zwiększają zasoby wiedzy prowadząc badania przemysłowe będące pierwszym etapem prac do realizacji projektów - zdobyta wiedza na początkowych etapach projektu jest wykorzystywana do opracowania produktów. Przykładem zwiększenia zasobów wiedzy może być pierwszy etap prac nad budową urządzeń wykorzystujących roboty wyposażone w sztuczną inteligencję - praca nad takim projektem wymaga przeprowadzenia badań, zebrania informacji i zdobycia wiedzy do realizacji i implementacji tej wiedzy w praktyce gospodarczej Wnioskodawcy.

Wykorzystanie posiadanych już zasobów wiedzy przejawia się w takim wykorzystaniu informacji i doświadczeń z zakresu elektroniki, mechaniki, automatyki i testów, że w efekcie powstaje zupełnie nowe, niewystępujące dotąd w działalności gospodarczej Wnioskodawcy końcowe urządzenie czy też nowa generacja istniejącego już urządzenia albo też ulepszona wersja istniejącego już urządzenia - z nowymi funkcjonalnościami lub też przyspieszonym działaniem.

Pytania

1. Czy przedstawiony opis stanu faktycznego Spółki wraz z zakresem czynności wykonywanych przez jej Pracowników wpisuje się w działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT?

2. Czy w związku z tym Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może uwzględnić w procesie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy Pracowników Spółki, zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o PIT, 50% koszty uzyskania przychodów wyliczone od kwoty honorarium autorskiego, które ma być wypłacone pracownikom za przekazanie praw autorskich do tych utworów?

3. Czy biorąc pod uwagę opisaną specyfikę działalności i specyfikę stanowisk istnieją formalne przeciwwskazania do zastosowania PKUP?

Państwa stanowisko w sprawie pierwszego pytania

X (zwana dalej "Spółką") to firma inżynierska oferująca kompleksowe rozwiązania przemysłowe dla fabryk. Spółka specjalizuje się w automatyzowaniu procesów produkcyjnych oraz budowaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji wraz z zaawansowanymi systemami testowymi, które usprawniają procesy produkcyjne. Inżynierowie pracujący w Spółce zajmują się projektowaniem, wytworzeniem i zaprogramowaniem szeroko rozumianych układów sterowania dla urządzeń przemysłowych oraz projektowaniem maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych i stanowisk zrobotyzowanych. Produkty firmy skierowane są do potencjonalnie nieograniczonego grona klientów oraz na potrzeby wewnętrzne firmy - działalność rozwojowa.

Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Zespół inżynierów konstruuje systemy, na które składają się oprogramowanie i algorytmika oraz komponenty. Spółka projektuje i buduje zautomatyzowane linie montażowe w sposób zindywidualizowany zgodny profilem działalności klienta zewnętrznego. Dzięki elastyczności samej koncepcji proces produkcji można łatwo przebudować lub rozbudować o dodatkowe etapy, dostosowując go do nowych projektów produkcyjnych czy też strategicznych innowacji na hali produkcyjnej.

W ramach projektów na potrzeby wewnętrzne Spółka rozwija różne technologie od mechaniki poprzez sprzęt, systemy wizyjne, software - programy komputerowe dla maszyn, aż po software dla rozwiązań chmurowych. Proces, którego efektem jest stworzenie nowego produktu na zlecenie klienta zewnętrznego jest podzielony w Spółce na etapy:

- dobór elementów sterujących urządzeniami pod kątem poprawności, jakości i niezawodności wykonania procesu oraz dobór głównego sterownika oraz jego konfiguracja,

- projektowanie schematu układu zasilania i sterowania,

- projektowanie urządzeń elektronicznych,

- projektowanie oprzyrządowania produkcyjnego,

- stworzenie programów sterujących poszczególnymi urządzeniami (tworzenie programów komputerowych),

- stworzenie algorytmów programu głównego (sekwencji akcji, decyzji, zdarzeń),

- testowanie algorytmu i programów,

- walidacja układu sterowania oraz programów sterujących poprzez wykonanie szeregu testów,

- napisanie dokumentacji dotyczącej poprawnej pracy, zasad obsługi oraz konserwacji.

Proces, którego efektem jest stworzenie nowego produktu na wewnętrzne potrzeby Spółki (działalność Badania i rozwój - B+R, czyli działalność rozwojowa) wygląda następująco: całość prac nad rozwijanym produktem prowadzona jest w etapach zgodnych z kolejnymi poziomami gotowości technologicznej (TRL ang. technology readiness level). Jest to często stosowane podejście dla działań w obszarze Badania i Rozwój (B+R) ukierunkowanych na opracowanie produktu. Zespół pracuje w tzw. sprintach (czyli określonych jednostkach czasowych), a prowadzenie zespołu bazuje na metodach tzw. projektowania zwinnego (w którym systematycznie planuje się kolejne zadania i wprowadza ulepszenia procesu). Wyniki badań i testów w postaci raportów, filmów są regularnie składowane na przeznaczonym do tego celu serwerze.

Wskazane powyżej etapy są bezpośrednio ze sobą powiązane i mają za zadanie doprowadzić do powstania końcowego produktu, czy też powstania nowej generacji istniejącego już urządzenia albo też ulepszenia istniejącego już urządzenia. W związku z powyższym całość procesu prowadzonego przez Spółkę stanowi działalność badawczo-rozwojową, gdyż w ramach tego procesu prowadzone są prace rozwojowe, których celem jest opracowanie nowych lub zmienionych/zmodyfikowanych/ulepszonych produktów, procesów lub usług. Obecna działalność zespołu, którego celem jest stworzenie nowego produktu na potrzeby wewnętrzne Spółki koncentruje się na badaniach i rozwoju w ramach projektu tzw. Smart Machines - czyli inteligentne maszyny. Jednym z przykładowych projektów B+R (Badania+Rozwój), w którym brali udział członkowie tego zespołu jest projekt NCBiR: Numer projektu POIR.01.01.01-00-0123/19. Należy stwierdzić, że celem każdego procesu wykonywanego przez Spółkę jest doprowadzenie do stworzenia, zbadania i wprowadzenia nowego lub ulepszonego produktu. Dodatkowo, w ramach tych prac prowadzone są prace mające na celu rozwój i wypracowanie nowych procedur/procesów, które mogą być wykorzystywane w kolejnych projektach badawczych.

Spółka planuje wprowadzić 50% koszty uzyskania przychodu dla twórczej części pracy dla następujących stanowisk w zakresie działalności badawczo-rozwojowej: Inżynier Elektronik (Hardware Engineer), Inżynier Automatyk, Inżynier Mechanik, Inżynier Testów Hardware.

Zakres czynności wykonywanych przez Pracowników Spółki sprowadza się do następujących czynności:

1) Inżynier Elektronik - celem stanowiska jest zaprojektowanie urządzeń elektronicznych, na co składa się (...).

2) Inżynier Automatyk - celem stanowiska jest zaprojektowanie, budowa oraz zaprogramowanie maszyn, na co składa się (...).

3) Inżynier Mechanik - celem stanowiska jest zaprojektowanie części mechanicznej maszyn i oprzyrządowania produkcyjnego, na co składają się czynności: (...).

4) Inżynier Testów - celem stanowiska jest zaprojektowanie części testowej (sprawdzającej poprawność działania) dla maszyn i oprzyrządowania produkcyjnego na co składa się: (...).

Zdaniem Wnioskodawcy utwory wykonywane przez Pracowników na wyżej wymienionych stanowiskach podczas etapów projektowania (w zakresie elektroniki, schematów elektrycznych, automatyki i mechaniki) stanowią utwory w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 w związku z art. 22 ust. 9b pkt 8 Ustawy o PIT i tym samym mogą być przedmiotem raportowania na potrzeby kosztów uzyskania przychodu wskazanych w art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o PIT, tj. 50% kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawca definiuje zamknięty katalog utworów, które tworzą jego Pracownicy:

- projekty urządzeń elektronicznych według autorskich i oryginalnych koncepcji,

- projekty wymagań oprogramowania urządzeń automatyki według autorskich i oryginalnych koncepcji,

- utworzone scenariusze konfiguracji sprzętowych urządzeń automatyki według autorskich i oryginalnych koncepcji,

- utworzone programy komputerowe dla urządzeń automatyki według autorskich i oryginalnych koncepcji,

- utworzone programy komputerowe na maszyny CNC według autorskich i oryginalnych koncepcji,

- utwory w postaci projektów elektrycznych według autorskich i oryginalnych koncepcji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w zakresie pytania pierwszego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W świetle art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

2)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

3)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Z ustawowej definicji prac badawczo-rozwojowych wynika, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 5a pkt 38 ustawy podatkowej wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Najbardziej właściwą definicją systematyczności prowadzenia działalności B+R jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo "systematycznie" odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Podsumowując, działalność badawczo-rozwojowa to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, w tym badań naukowych (nakierowanych na nową wiedzę i umiejętności) oraz prac rozwojowych (nakierowanych na wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności) w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (również w formie nowych technologii).

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że przepisy dotyczące działalności badawczo-rozwojowej należy interpretować ściśle, a zatem do działalności badawczo-rozwojowej można zaliczyć tylko te działania podatnika, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do przedmiotu wątpliwości wyrażonych przez Państwa w pierwszym pytaniu, tj. dotyczących określenia, czy zakres czynności wykonywanych przez Pracowników, których zatrudniacie Państwo na stanowiskach: Inżynier Elektronik, Inżynier Automatyk, Inżynier Mechanik i Inżynier Testów, spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że jak wynika z opisu sprawy:

- Pracownicy zatrudnieni przez Państwa na ww. stanowiskach uczestniczą w badaniach naukowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - ich zadania obejmują badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Ponadto Pracownicy uczestniczą w pracach rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy, tj. w pracach obejmujących nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów;

- czynności wykonywane przez Państwa Pracowników nie polegają na działaniach obejmujących zmiany rutynowe i okresowe, lecz czynności te są nastawione na niepowtarzalne, jednorazowe, indywidualne produkty;

- zatrudnieni przez Państwa Pracownicy wykonując swoje obowiązki podejmują prace w sposób systematyczny, tj. uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia;

- celem prac wykonywanych przez tych Pracowników jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności oraz cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego, czynności podejmowane przez Państwa Pracowników zatrudnionych na stanowiskach: Inżynier Elektronik, Inżynier Automatyk, Inżynier Mechanik i Inżynier Testów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Państwa stanowisko w tym zakresie jest więc prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem tej interpretacji jest odpowiedź na Państwa wątpliwości w zakresie pierwszego pytania. Zagadnienie dotyczące kosztów uzyskania przychodów (pytanie drugie i trzecie) jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl