0115-KDIT1.4011.455.2021.1.MN - Zwaloryzowany wkład mieszkaniowy jako koszt podatkowy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.455.2021.1.MN Zwaloryzowany wkład mieszkaniowy jako koszt podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 maja 2021 r. (data wpływu 1 czerwca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

* w zakresie zaliczenia zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe;

* w pozostałym zakresie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

1 czerwca 2021 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W trakcie trwania małżeństwa pomiędzy małżonkami istniała i istnieje do dnia dzisiejszego wspólność ustawowa małżeńska. 19 grudnia 2003 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zawarła ze współmałżonkiem Wnioskodawczyni P. S. umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w B. przy ul. T. o pow. użytkowej 45,5 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji, przedpokoju oraz przynależnej do tego lokalu piwnicy.

W chwili zawarcia umowy P. S., będący członkiem Spółdzielni, posiadał pełny wkład mieszkaniowy. Do wspólnego zamieszkania zgłoszona została żona K. S. (Wnioskodawczyni). Aktem notarialnym z 20 marca 2017 r. sporządzonym przed notariuszem A. B. w B. (repertorium A numer...) została ustanowiona odrębna własność lokalu nr... położonego w B. przy ul. T. do którego to lokalu przynależna jest piwnica o pow. 6,3 m2 oraz udział wynoszący 518/53111 części w prawie własności działek oznaczonych numerami geodezyjnymi... o pow. 0,2740 ha i 40/35 o pow. 0,2203 ha i w prawie własności części wspólnych budynku i przeniesiona jego własność na rzecz małżonków K. i P. S.

Przed przeniesieniem własności 24 lutego 2017 r. małżonkowie K. i P. S. spłacili przypadającą na przedmiotowy lokal część zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami oraz część umorzenia kredytu w kwocie nominalnej przypadającej na ten lokal.

Małżonkowie K. i P. S. posiadają zaświadczenia wystawione przez. Spółdzielnię Mieszkaniową z 10 maja 2021 r., iż w momencie ustanowienia odrębnej własności lokalu wkład mieszkaniowy stanowił 44,86% wartości rynkowej lokalu, zaś w ramach opłat czynszowych spłacono 33.022,63 zł kredytu, natomiast jednorazowo spłacono dodatkowo zadłużenie kredytowe w wysokości 40.013,35 zł oraz kwoty 8.414,68 zł tytułem umorzenia kredytu przypadającego na przedmiotowy lokal.

W celu polepszenia warunków mieszkaniowych małżonkowie K. i P. S. 27 stycznia 2020 r. aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem K. M. (repertorium A numer...) sprzedali przedmiotowy lokal wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie za kwotę 260.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w świetle art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest zwaloryzowany wkład mieszkaniowy wpłacony do Spółdzielni Mieszkaniowej, a jeżeli tak to

2. Czy za udokumentowany wydatek w rozumieniu ww. przepisu można uznać kwotę zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego wyliczonego jako iloczyn wartości rynkowej mieszkania ustalonej na podstawie danych statystycznych i procentowego udziału wartości wkładu mieszkaniowego określonego w zaświadczeniu wydanym przez spółdzielnię mieszkaniową w stosunku do wartości rynkowej mieszkania.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w okresie wcześniejszym niż pięć lat od jego nabycia kwoty zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego ustalonego jako iloczyn wartości rynkowej mieszkania ustalonej na datę ustanowienia własności (datę nabycia) na podstawie danych statystycznych i procentowego udziału wartości wkładu mieszkaniowego określonego w zaświadczeniu wydanym przez spółdzielnię mieszkaniową w stosunku do wartości rynkowej mieszkania.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z uwagi na fakt, iż odpłatne zbycie lokalu nastąpiło przed upływem 5 lat od nabycia przychody te podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do ww. art. 22 ust. 6c ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W świetle powyższego definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, że koszty takie stanowią udokumentowane koszty nabycia nieruchomości powiększone o nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, a poczynione zostały w czasie jej posiadania.

W związku z nabyciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z ustanowieniem prawa własności małżonkowie K. i P. S. na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ponieśli następujące koszty:

1.

wkład mieszkaniowy wniesiony w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

2.

spłatę przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami,

3.

spłatę przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu Państwa.

Jak wskazano na wstępie warunkiem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na prawo własności jest pokrycie w całości przez członka spółdzielni zobowiązań wynikających z treści art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Opłaty te są tym samym bezpośrednio związane z nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego. Tak więc, wskazane w art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wpłaty tytułem wkładu mieszkaniowego oraz umorzenia kredytu są bezpośrednio związane z nabyciem lokalu mieszkalnego i w konsekwencji składają się na koszty jego nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy. Koszty związane z nabyciem lokatorskiego prawa do lokalu są kosztem określonym w ustawie w art. 22 ust. 6c, bowiem zgodnie z art. 22 ust. 6c wszystkie udokumentowane koszty nabycia są uznane za koszty, jeśli poczynione zostały w czasie posiadania lokalu.

Zdaniem Wnioskodawczyni jedyną wątpliwością jaka może się w niniejszej sprawie pojawić jest wysokość zwaloryzowanego wkładu budowlanego na dzień przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu (nie ma bowiem żadnego pisma, z którego wynikałaby jego wartość wyrażona w złotówkach - Spółdzielnia bowiem określiła jego wartość procentową w stosunku do wartości rynkowej lokalu). Zdaniem Wnioskodawczyni można w tym przypadku posiłkować się danymi statystycznymi.

Zgodnie z opracowaniem GUS (...) zgodnie z tabelą (...) średnia cena mieszkania sprzedawanego na rynku wtórnym w województwie... w 2019 r. wynosiła 4.486 zł. Wnioskodawczyni przyjmuje dane z 2019 r. gdyż sprzedaż została sfinalizowana w styczniu 2020 r., zaś ceny zostały ustalone w 2019 r. Uzyskana cena za sprzedawany lokal (cena rynkowa) wyniosła 260.000 zł co stanowi 5.714,28 zł za m2 mieszkania.

Cena ta odbiega o 27,38% od ceny średniej wojewódzkiej z powodu położenia (miasto wojewódzkie, atrakcyjna dzielnica) oraz standardu (mieszkanie w miarę nowe, technologia cegła). Średnia cena mieszkania sprzedawanego na rynku wtórnym w województwie... w 2017 r. wynosiła 3.648 zł.

Stosując tą samą proporcję co do cen z 2019 r. można ustalić iż cena rynkowa tego konkretnego mieszkania przyjmując średnie ceny mieszkania sprzedawanego na rynku wtórnym w województwie... zgodnie z tabelą (...) w 2017 r. wyniosła 44,5 m2 x 3.648 zł x 1.2738 = 206.783,60 zł.

W związku z powyższym wyliczeniem wartość zrewaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w momencie ustanowienia odrębnej własności lokalu wyniosła 206.783,60 zł x 44,86% = 92.763,12 zł

Przy sprzedaży prawa własności do lokalu, które wcześniej zostało nabyte poprzez przekształcenie ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, do kosztów nabycia poza dopłatą jaką członek spółdzielni mieszkaniowej wpłacił w związku ze zmianą prawa lokatorskiego na własnościowe można zaliczyć również zwaloryzowany wkład lokatorski, to w przypadku Wnioskodawczyni kosztem uzyskania przychodu będzie m.in. zrewaloryzowana kwota wkładu mieszkaniowego w części 50% (wspólność małżeńska) kwoty 92.763,12 zł.

Powyższe stanowisko można uznać za utrwalone zarówno w interpretacjach organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych.

Wyrok NSA z 27 września 2018 r. II FSK 2556/16, LEX nr 2591900:

Należy wyjaśnić, że z regulacji art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. wynika, że osoba której przysługuje lokatorskie prawo do lokalu, aby nabyć od spółdzielni własność tego lokalu musi spłacić przypadającą na jej lokal część kosztów budowy - w tym wkład mieszkaniowy. Poniesione przez podatnika tak rozumiane wydatki na nabycie (które następnie zostało przekształcone w prawo własności) lokalu mieszkalnego, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży tego lokalu w wysokości zwaloryzowanej przez spółdzielnię mieszkaniową na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419).

Pismo z dnia 5 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2-3.4011.268.2019.1.AD:

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że nie ma żadnych przeszkód prawnych aby do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zakwalifikować zwaloryzowany wkład mieszkaniowy. Wpłacony przez Wnioskodawcę wkład mieszkaniowy bowiem bezpośrednio wiąże się z nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego, w związku z czym może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu stosownie do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części jest nieprawidłowe, a w części prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c. prawa wieczystego użytkowania gruntów, * jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 6c tejże ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Natomiast w świetle art. 22 ust. 6e cytowanej ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 22 ust. 6f, koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

W świetle powyższego, definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, że koszty takie stanowią udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia nieruchomości powiększone o nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, a poczynione zostały w czasie jej posiadania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2017 r., na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1.

spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa;

2.

spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Aby zatem ustanowić odrębne prawo do lokalu mieszkalnego członek spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu musi spełnić określone ustawowo warunki finansowe. Przede wszystkim jest zobowiązany do spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy, w tym wkładu mieszkaniowego oraz odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Spłaty dokonane tytułem wkładu mieszkaniowego są bezpośrednio związane z nabyciem prawa własności nieruchomości i w konsekwencji składają się na koszty nabycia przedmiotowego prawa, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle poczynionych rozważań należy więc stwierdzić, że kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia opisanej we wniosku nieruchomości jest wartość zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego wniesiona przez małżonków do spółdzielni mieszkaniowej w trakcie trwania małżeństwa, w którym panował ustrój ustawowej wspólności małżeńskiej. Tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni może pomniejszyć o kwotę stanowiącą 50% zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego jako kosztu uzyskania przychodu stosownie do treści art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem art. 22 ust. 6f tejże ustawy, jednakże nie w wysokości wskazanej (obliczonej) przez Wnioskodawczynię.

W odniesieniu bowiem do "wartości wkładu mieszkaniowego", którą Wnioskodawczyni samodzielnie określiła na podstawie danych statystycznych wskazać należy, że wartość ta nie może być utożsamiana - wbrew twierdzeniom we własnym stanowisku - z pojęciem "wartości rynkowej nieruchomości". W kosztach uzyskania przychodu powinna być uwzględniona wysokość wkładu mieszkaniowego, która wynika z ksiąg spółdzielni mieszkaniowej. Jednocześnie stosownie do wymagań art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki te powinny wynikać z dokumentu potwierdzającego jego poniesienie. Przy czym samodzielnego określenia na podstawie danych statystycznych wartości zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego nie można uznać za właściwy sposób udokumentowania jego poniesienia w świetle analizowanego przepisu.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej i wyroku sądu administracyjnego należy wskazać, że dotyczą one indywidualnych spraw odrębnych podmiotów. Niemniej jednak, prezentowane w nich stanowiska są zgodnie z rozstrzygnięciem przedstawionym w tej interpretacji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl