0115-KDIT1.4011.344.2022.4.MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.344.2022.4.MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec wypłaty dywidendy w przypadku wypłaty zysku wypracowanego w trakcie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 14 lipca 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

X Sp. z o.o. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium RP. Siedziba i zarząd Wnioskodawcy znajduje się na terytorium RP. Od dnia 1 stycznia 2022 r. Spółka opodatkowana jest ryczałtem od przychodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka jest małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zamierza wypłacać zyski wypracowane w trakcie opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek.

Uzupełnienie wniosku

Zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem zostanie na podstawie uchwały o podziale zysku wypłacony w całości lub w części udziałowcom Spółki. Zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem nie zostanie na podstawie uchwały o podziale zysku przeznaczony na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem.

Pytanie

Czy Wnioskodawca, podejmując decyzję o wypłacie zysku wypracowanego w trakcie opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek, powinien podatek od ryczałtu od przychodów spółek pobrać z przeznaczonej do wypłaty kwoty i od pozostałej po tym pomniejszeniu kwoty pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dywidendy?

Państwa stanowisko w sprawie

Na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający: wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku). Podstawę opodatkowania stanowi wówczas - zgodnie z art. 28n ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto. Z powyższego wynika, że kwota podzielonego zysku netto stanowi podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek.

Na podstawie art. 28c pkt 4 ww. ustawy zysk (strata) netto oznacza zysk (stratę) netto ustalany na podstawie przepisów o rachunkowości. Natomiast w myśl art. 28c pkt 3 tej ustawy, wynik finansowy netto oznacza zysk (stratę) netto ustalany na podstawie przepisów o rachunkowości. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na wynik finansowy netto składają się:

1)

wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

2)

wynik operacji finansowych;

3)

(uchylony);

4)

obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Z powyższego wynika, że wynik finansowy netto jest to wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka. Zatem wysokość wyniku finansowego netto jest związana z zobowiązaniami podatkowymi jednostki za dany rok obrotowy. Na podstawie art. 5 Ordynacji podatkowej zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe ma charakter indywidualny, skierowany do konkretnego podatnika. Zobowiązanie podatkowe nie może być przerzucone na inny podmiot; jest ono zobowiązaniem ciążącym na konkretnym podatniku.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W myśl art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

Z powyższego wynika, że płatnik wykonując nałożone na niego obowiązki jest obowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia do właściwego organu podatkowego zryczałtowanego podatku z tytułu wypłacanej dywidendy. Właściwa jest w tym przypadku stawka podatku dochodowego w wysokości 19%. Podstawę opodatkowania stanowi przychód.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a)

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b)

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c)

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

d)

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Zatem przychodem z tytułu dywidend, który podlega opodatkowaniu, jest kwota faktycznie uzyskana przez osobę fizyczną z tego tytułu.

Analizując model opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek oraz model opodatkowania udziałowców spółek opodatkowanych ryczałtem od przychodów spółek należy podnieść kilka kwestii.

Po pierwsze, od momentu osiągnięcia zysku do momentu transferowania tego zysku do udziałowców poprzez dywidendę powstają dwa zobowiązania podatkowe. Pierwsze zobowiązanie podatkowe obciąża spółkę opodatkowaną ryczałtem na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązanie to powstaje w związku z wypłatą zysku. Momentem powstania obowiązku podatkowego jest w tym przypadku uchwała o podziale zysku. Przedmiotem opodatkowania jest wypłacany zysk, a podstawą opodatkowania jego wysokość. Przy tym, wypłacie podlegają zyski wypracowane w poszczególnych latach opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek. Zatem wysokość tego zobowiązania podatkowego jest warunkowana wysokością nie abstrakcyjnego zysku, lecz wysokością konkretnie określonego wypracowanego zysku, tj. zysku przypisanego do konkretnego roku obrotowego. Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe powstaje w ścisłym powiązaniu z zyskiem wypracowanym w konkretnym roku obrotowym, podlegającym następnie wypłacie. Od wysokości zysku z danego roku obrotowego, który następnie podlega wypłacie, zależy wysokość zobowiązania podatkowego powstającego na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie sposób zatem twierdzić, że zobowiązanie to powstaje w oderwaniu od zysku konkretnego roku obrotowego. To bezpośrednie powiązanie powoduje, że zobowiązanie podatkowe powinno być alokowane do zysku finansowego tego konkretnego roku podatkowego, z którego zysk ma zostać wypłacony. Zatem decydując się na wypłatę zysku z danego roku obrotowego należy w pierwszej kolejności dokonać jego umniejszenia o ryczałt od przychodów spółek w celu wykonania ciążącego na spółce zobowiązania podatkowego. Dla lepszego zobrazowania Wnioskodawca posłuży się następującym przykładem:

Abstrakcyjna spółka (nie Wnioskodawca) osiągnęła zysk za rok 2022 w wysokości 500 000 zł. Z uwagi na brak podatku dochodowego od osób prawnych do zapłaty w roku 2022 ustalono wyłącznie wysokość zysku brutto. Spółka w 2023 r. decyduje się wypłacić całość tego zysku udziałowcom. Oznacza to, że Spółka jest obowiązana zapłacić ryczałt od przychodów spółek w wysokości 50 000 zł (przy stawce ryczałtu w wysokości 10%). Spółka uiszcza ten podatek ze środków wypłacanych, ponieważ podatek jest bezpośrednio związany z zyskiem roku 2022. Tym samym do wypłaty udziałowcom pozostaje 450 000 zł.

Z kolei drugie zobowiązanie podatkowe powstaje po stronie udziałowców, którym Spółka wypłaca zysk. Obowiązek podatkowy w tym zakresie powstaje w momencie otrzymania środków, a podstawą opodatkowania jest w tym przypadku kwota otrzymywanej dywidendy. Przy tym kwota przekazywana podlega pomniejszeniu o podatek dochodowy wspólników, który - technicznie - jest obliczany, pobierany i wpłacany do właściwego organu podatkowego przez spółkę wypłacającą będącą płatnikiem tego zryczałtowanego podatku.

Należy podkreślić, że powołane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają podstawy opodatkowania dla zryczałtowanego podatku od dywidend jako zysku brutto, lecz posługują się sformułowaniem "uzyskanych dochodów (przychodów)" oraz "dokonywanych wypłat". Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest kwota "skierowana" do wypłaty udziałowcom po uprzednim jej pomniejszeniu o zapłacony przez Spółkę i finansowany z tej kwoty ryczałt od przychodów spółek. Zatem podejmując uchwałę o wypłacie wspólnikom określonej kwoty Spółka, jako podatnik, powinna w pierwszej kolejności od tej kwoty zapłacić metodą "w stu" ryczałt od przychodów spółek, a do podziału przeznaczyć pozostałą kwotę i od niej pobrać zryczałtowany podatek od dywidendy. W przeciwnym wypadku podstawa opodatkowania udziałowców zawierałaby, jako jeden z elementów kształtujących jej wysokość, ryczałt od przychodów spółek płacony przez spółkę wypłacającą dywidendę - podczas gdy kwota tego podatku jest zobowiązaniem podatkowym podatnika, którym jest spółka wypłacająca i nie może być uznawane za przysporzenie udziałowca otrzymującego dywidendę. Ponadto kwota ryczałtu od przychodów spółek nie może być uznana za kwotę otrzymaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie jest to w żadnym przypadku kwota należna i przekazywana udziałowcom.

Podsumowując, w przypadku wypłaty zysku z danego roku obrotowego mamy do czynienia z dwoma zobowiązaniami podatkowymi: zobowiązaniem podatkowym spółki (ryczałt od przychodów spółek) oraz jej udziałowców (zryczałtowany podatek od dywidendy). Rozliczenie jest w tym przypadku dwufazowe: spółka obowiązana jest zapłacić ryczałt od przychodów spółek (faza 1), a następnie, od pozostałej kwoty, powinna pobrać (jako płatnik) zryczałtowany podatek od wypłacanej dywidendy. Przy tym podstawy opodatkowania są w tym przypadku różne. Podstawą opodatkowania dla ryczałtu od przychodów spółek jest bowiem wypłacana kwota. Natomiast podstawą opodatkowania dla pobrania zryczałtowanego podatku od dywidendy jest kwota faktycznie należna udziałowcom, tj. wypłacana po pomniejszeniu o zapłacony przez Spółkę ryczałt od przychodów spółek. Aby w sposób czytelny zaprezentować stanowisko Wnioskodawcy posłużono się przykładem:

Abstrakcyjna spółka (nie Wnioskodawca) osiągnęła zysk za rok podatkowy 2022 r. w wysokości 500 000 zł. Spółka, chcąc wypłacić taką kwotę, jest obowiązana do zapłaty ryczałtu od przychodów Spółek. Wobec powyższego zysk, przed jego wypłatą udziałowcom i pobraniem zryczałtowanego podatku od dywidend, jest pomniejszany o wysokość ryczałtu od przychodów spółek - w ten sposób otrzymywany jest wynik netto, który w tym przykładzie (przy założeniu, że wypłacający nie jest małym podatnikiem) wynosi 450 000 zł. Zryczałtowany podatek od dywidendy Spółka, jako płatnik podatku, powinna pobrać zatem od kwoty 450 000 zł, tj. od kwoty zysku netto za rok obrotowy 2022.

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, podejmując decyzję o wypłacie zysku wypracowanego w trakcie opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek Wnioskodawca powinien podatek od ryczałtu od przychodów spółek pobrać z kwoty przeznaczonej wstępnie do wypłaty i od pozostałej po tym pomniejszeniu kwoty pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dywidendy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 tej ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, które stanowić będą trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów podlegających opodatkowaniu decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono majątek podatnika (takie, którymi może rozporządzać jak właściciel).

Katalog źródeł przychodów został określony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wśród nich art. 10 ust. 1 pkt 7. Zgodnie z jego treścią:

Źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

a)

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b)

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c)

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

d)

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy:

Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W myśl natomiast art. 30a ust. 19 cyt. ustawy:

Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych przez tę spółkę w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pochodzą z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki, pomniejsza się o kwotę stanowiącą:

1)

90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany - w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo

2)

70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany - w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 28o ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Ryczałt wynosi:

1)

10% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności;

2)

20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-13, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

W myśl art. 41 ust. 4ab cyt. Ustawy:

Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 19.

Wobec powyższego, otrzymane przez wspólnika podzielone zyski pochodzące z podziału zysku spółki w okresie, gdy spółka opodatkowana była ryczałtem od dochodów spółek, podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, analogicznie jak dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach otrzymywane z innych spółek.

Jednak w przypadku podzielonych zysków spółki otrzymanych z zysków spółki, które były opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek, podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od tych przychodów podlega pomniejszeniu o odpowiedni wskaźnik procentowy należnego od spółki ryczałtu od dochodów spółek. Istotne jest, w jaki sposób spółka była opodatkowana w okresie, za który osiągnięty przez spółkę zysk jest wypłacony w postaci podzielonych zysków spółki. Dlatego też zyski spółki osiągane za każdy rok, w którym spółka była opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek powinny być wyodrębnione w kapitale własnym spółki. Przy czym zyski spółki z okresu, gdy była opodatkowana ryczałtem powinny być wyodrębnione w kapitałach własnych spółki nie tylko w okresie, w którym jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, ale również, gdy będzie miała zyski z tego okresu do podziału już po zakończeniu okresu opodatkowania ryczałtem.

W przypadku, gdy podzielony zysk spółki wypłacany przez spółkę opodatkowaną ryczałtem od dochodów spółek pochodzi z podziału wyodrębnionego w kapitale zysku wypracowanego w okresie, w którym była ona opodatkowana ryczałtem - wówczas należny podatek dochodowy każdego wspólnika tej spółki ulega pomniejszeniu o odpowiedni wskaźnik procentowy należnego od spółki ryczałtu od dochodów spółek. W zależności od stawki ryczałtu od dochodów spółek (10% albo 20% - w zależności od statusu podatnika) wskaźnik odliczenia od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (przychody z zysków kapitałowych - stawka 19%) wynosi:

1)

90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany - w przypadku przychodów z podzielonego zysku spółki wypłaconych z zysków spółki, które zostały opodatkowane 10% ryczałtem od dochodów spółek, albo

2)

70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany - w przypadku przychodów z podzielonego zysku spółki wypłaconych z zysków spółki, które zostały opodatkowane 20% ryczałtem od dochodów spółek.

Udział wspólnika ustalany jest według stanu posiadania przez niego udziału w zysku spółki z dnia, w którym wspólnik staje się uprawnionym do otrzymania wypłaty podzielonego zysku spółki. Zasady nabywania prawa do podzielonego zysku spółki przez wspólników określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że są Państwo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 stycznia 2022 r. wybrali Państwo opodatkowanie na zasadach przewidzianych w Rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ryczałtem od dochodów spółek. Są Państwo małym podatnikiem w rozumieniu ww. ustawy.

Wobec tego w przypadku opodatkowania przychodów z podzielonych zysków spółki otrzymanych ze spółki będącej małym podatnikiem wskaźnik odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymanej wypłaty podzielonych zysków spółki wynosi 90% należnego ryczałtu od dochodów spółek z tytułu podziału zysku netto (proporcjonalnie do udziału wspólnika w zysku spółki).

W świetle przytoczonych powyżej przepisów Państwa stanowisko jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja indywidualna odnosi się wyłącznie do wątpliwości określonych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie dokonujemy wyliczeń, np. podstawy opodatkowania czy ewentualnej wysokości podatku. W związku z tym w ramach swoich kompetencji nie możemy odnieść się do wyliczeń wskazanych przez Państwa we własnym stanowisku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl