0115-KDIT1.4011.32.2023.2.MR - Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.32.2023.2.MR Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 9 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 12 marca 2023 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest jednoosobowym przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG, współpracującym z firmą X Limited z siedzibą Wielkiej Brytanii (dalej: Spółka) jako niezależny wykonawca na podstawie umowy o świadczenie usług, tj. "Business to Business - wykonawca świadczący usługę na rzecz innego przedsiębiorstwa" (dalej Umowa). Spółka jest podmiotem prawa angielskiego będącym odpowiednikiem polskiej spółki z o.o. z siedzibą w A. Zgodnie z Umową prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo Anglii i Walii.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, tj. podlega na terytorium Polski nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca w roku 2022 wybrał opodatkowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym.

Wnioskodawca jako niezależny wykonawca na podstawie umowy o świadczenie usług, tj. "Business to Business - wykonawca świadczący usługę na rzecz innego przedsiębiorstwa" (dalej Umowa) zajmuje się dostarczaniem:

- umów (...), projektowanie i rozbudowywanie ulepszeń (...);

- Integracje tworzenie umów (...);

- Zarządzanie: przegląd i testowanie tworzonych umów (...);

- Back-end tworzenie baz danych i rozwiązań API dla celów przechowywania w pamięci podręcznej danych wykorzystywanych na poziomie front-end.

Wykonawca realizuje zlecenie w charakterze niezależnego wykonawcy z możliwością jego przejęcia na własność i przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie uzgodnionych usług. Spółka X nie jest uprawniona do prowadzenia jakiegokolwiek nadzoru, wydawania poleceń czy kontrolowania wykonawcy lub jego przedstawicieli w zakresie sposobu czy realizacji usług. O ile w Umowie nie wskazano wyraźnie inaczej, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do udzielenia zlecenia Spółce jakichkolwiek prac, a Spółka nie jest zobowiązana do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Wnioskodawcy.

Zgodnie z Umową Wnioskodawca za świadczenie usług na rzecz Spółki otrzymuje stosowne miesięczne wynagrodzenie. Rzeczywiste płatności miesięczne rozliczane są w oparciu o faktury miesięczne.

Wszystkie faktury są płatne w terminie 30 dni roboczych od ich otrzymania. W razie braku płatności w uzgodnionych terminach Wnioskodawca ma prawo dochodzić odsetek i zwrotu kosztów windykacji zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zwłoki w płatności. Spółka jest właścicielem wszelkich kodów i wszelkich innych form własności intelektualnej powstałych w ramach realizacji umowy. Na żądanie Spółki Wnioskodawca będzie posiadał ubezpieczenie pozwalające na pokrycie zobowiązań wynikających z jego prac (Spółka będzie miała prawo wglądu do kopii odpowiedniej dokumentacji).

Wnioskodawca odpowiada za opłacanie podatków i składek na krajowe ubezpieczenie dla swych pracowników.

Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody incydentalne lub konsekwencyjne wynikające z braku realizacji przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek części projektu w sposób terminowy, niezależnie od tego czy takie niewykonanie obowiązku wynika z celowego działania lub zaniechania, bądź niedbalstwa ze strony Wnioskodawcy, czy też jakiegokolwiek przedstawiciela lub pracownika Spółki, bądź osoby trzeciej.

Spółka potwierdziła w umowie, iż żadne z postanowień warunków Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spółki z tytułu zgonu czy uszczerbku na zdrowiu wynikającego z niedbalstwa Spółki, oszustwa czy złożenia przez Spółkę niezgodnego z prawdą oświadczenia, ani też żadnej innych formy odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczonych zgodnie z przepisami prawa angielskiego i walijskiego.

Żadne z postanowień Umowy nie nadaje i nie może być interpretowane jako nadające jemu status pracownika lub pełnomocnika Spółki. Umowa nie ustanawia pomiędzy Wnioskodawcą i Spółką żadnych zobowiązań w tym zakresie.

W ramach prowadzonego przez Spółkę programu motywacyjnego na podstawie "Zawiadomienie o przyznaniu Tokenów ograniczonych i umowa" (dalej: "Zawiadomienie o przyznaniu") w dniu 29 marca 2022 r. Wnioskodawcy zostało przyznanych ogółem 54.365,64 Tokenów Ograniczonych.

W "Zawiadomienie o przyznaniu" X Limited ("X"), zgodnie ze swym Planem Tokenów Ograniczonych ("Plan"), przyznała Uczestnikowi - Wnioskodawcy w dniu 29 marca 2022 r. liczbę Tokenów wskazaną ogółem 54.365,64. Tokeny ograniczone podlegają wszystkim warunkom "Zawiadomienia o przyznaniu", a także warunkom Planu, które zostają włączone w całości w treść niniejszego dokumentu.

Harmonogram przyrastania uprawnień:

Uprawnienie do 4.081,15 Tokenów ograniczonych powstaje z datą przyznania.

Uprawnienia do pozostałej części Tokenów ograniczonych będą przyrastać co miesiąc w sposób wskazany w poniższej tabeli, pod warunkiem braku Rozwiązania dotyczącego Uczestnika - Wnioskodawcy przed zamknięciem dnia działalności w danej dacie przyrośnięcia uprawnień. W przypadku Rozwiązania w ciągu miesiąca, uprawnienia za dany miesiąc przyrastają w sposób proporcjonalny.

Okres przyrastania uprawnień

Liczba tokenów ograniczonych, do których uprawnienia przyrastają każdego miesiąca w okresie przyrastania uprawnień

* 19 kwietnia 2022 r. do 18 lipca 2022 r. (3 miesiące) 433,05;

* 19 lipca 2022 r. do 18 lipca 2023 r. (12 miesięcy) 906,09;

* 19 lipca 2023 r. do 18 lipca 2024 r. (12 miesięcy) 1359,14;

* 19 lipca 2024 r. do 18 lipca 2025 r. (12 miesięcy) 1812,19.

Warunki dodatkowe:

1) Wnioskodawca - Uczestnik jest zarejestrowanym właścicielem każdego Tokenu ograniczonego przyznanego na mocy niniejszego dokumentu do czasu lub o ile nie dojdzie do przepadku, sprzedaży lub zbycia takiego Tokenu Ograniczonego zgodnie z warunkami Planu, o ile Administrator - X Limited nie ustali inaczej wedle własnego uznania, do czasu zniesienia mających zastosowanie ograniczeń Tokeny będą posiadane raczej w formie wpisu do rejestru niż w formie dostarczonej Uczestnikowi - Wnioskodawcy.

Wraz z powstaniem uprawnienia do Tokenu ograniczonego (lub w takim innym czasie, kiedy Token ograniczony zostanie wliczony do dochodu) Uczestnik - Wnioskodawca będzie zobowiązany do spełnienia mającego zastosowanie obowiązku w zakresie zatrzymania podatku, jeśli dotyczy, jak określono w Planie.

Wskazane "Zawiadomienie o przyznaniu" nie daje Uczestnikowi - Wnioskodawcy żadnego prawa w zakresie kontynuacji świadczenia pracy lub usług na rzecz Usługobiorcy czy jakiegokolwiek innego członka Grupy X.

Niniejsze "Zawiadomienie o przyznaniu" należy interpretować zgodnie z przepisami prawa angielskiego, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

Tokeny ograniczone podlegają warunkom obowiązującym zgodnie z warunkami "Planu Tokenów Ograniczonych X Limited".

W ramach "Planu Tokenów Ograniczonych X Limited" dostępnych będzie 1.087.312,73 Tokenów, co stanowi 4% Tokenów ogółem w sieci.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje na postanowienia zawarte w warunkach "Planu Tokenów Ograniczonych X Limited" w pkt 4:

(a) Postanowienia ogólne Tokeny ograniczone mogą być przyznawane Uprawnionym Odbiorcom w formie i na warunkach uznanych przez Administratora (X Limited) za odpowiednie. Postanowienia oddzielnych Przydziałów Tokenów ograniczonych będą określane w oddzielnych Umowach w sprawie Tokenów ograniczonych, które to umowy nie muszą być takie same. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ust. 4 (b) niniejszego Planu, a także za wyjątkiem postanowień przeciwnych zawartych w Umowie w sprawie Tokenów ograniczonych, Uczestnik (Wnioskodawca) posiada generalnie prawa i przywileje właściciela Tokenów ograniczonych.

(b) Uprawnienie i ograniczenia zbycia

1) Uprawnienie do Tokenów ograniczonych powstaje w taki sposób, w takich terminach lub po osiągnięciu takich wyników czy spełnieniu innych warunków, jakie każdorazowo określi Administrator (X Limited) i jakie zostaną zawarte w Umowie w sprawie Tokenów ograniczonych; niemniej jednak z zastrzeżeniem, iż niezależnie od jakichkolwiek terminów powstania uprawnienia, Administrator (X Limited) może - wedle własnego uznania - przyspieszyć powstanie uprawnienia do jakiegokolwiek Tokenu ograniczonego w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. O ile Administrator (X Limited) nie określi inaczej, uprawnienie do Przydziału Tokenu ograniczonego powstaje wyłącznie w czasie, gdy Uczestnik - Wnioskodawca jest aktywnym pracownikiem Usługobiorcy lub aktywnie świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy, a wszelkie uprawnienia (poza uprawnieniami wynikającymi z danego Rozwiązania) wygasają wraz z Rozwiązaniem dotyczącym danego Uczestnika - Wnioskodawcy z jakiejkolwiek przyczyny (lub we wcześniejszym terminie - w dacie, w której ustanie aktywne zatrudnienie lub aktywne świadczenie usług przez Uczestnika (Wnioskodawcy)). Uprawnienia powstają do ostatniego dnia pracy lub usług włącznie. W przypadku niepełnych miesięcy uprawnienia za dany miesiąc przyrastają proporcjonalnie. Dla celów wyłącznie niniejszego ust. 4 (b), aktywny stosunek pracy lub inny stosunek usług Uczestnika (Wnioskodawcy) nie obejmuje okresu wypowiedzenia przewidzianego przepisami prawa lub warunkami jakiejkolwiek umowy, a ponadto aktywny stosunek pracy nie obejmuje okresu "zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy" czy podobnego okresu przewidzianego w przepisach prawa czy warunkach jakiejkolwiek umowy. W zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa oraz o ile Administrator (X Limited) nie ustali inaczej przyrastanie uprawnień zostaje zawieszone w okresie zatwierdzonego urlopu bezpłatnego Uczestnika (Wnioskodawcy), po którym Uczestnikowi (Wnioskodawcy) przysługuje prawo powrotu do pracy i ulega wznowieniu po powrocie Uczestnika (Wnioskodawcy) do aktywnej pracy. Ponadto, o ile Administrator (X Limited) nie określi inaczej, w przypadku ustalenia przez Administratora (X Limited), iż wysłanie na urlop, zwolnienie tymczasowe czy podobne zdarzenie dotyczące Uczestnika (Wnioskodawcy) nie stanowi Rozwiązania, przyrastanie uprawnień zostanie zawieszone w okresie takiego urlopu przymusowego, zwolnienia tymczasowego czy podobnego zdarzenia i zostaje wznowione po powrocie Uczestnika - Wnioskodawcy do aktywnej pracy.

2) Poza wszelkimi innymi ograniczeniami określonymi w Umowie w sprawie Tokenów ograniczonych Uczestnika (Wnioskodawcy), Uczestnik (Wnioskodawca) nie jest upoważniony do sprzedaży, zbycia, zastawienia czy do obciążenia Tokenu ograniczonego w jakiejkolwiek innej formie do czasu, narośnie uprawienie do Tokenu ograniczonego zgodnie z warunkami Umowy w sprawie Tokenów ograniczonych.

(c) Rozwiązanie stosunku pracy lub usług. O ile Administrator (X Limited) nie określi inaczej w Umowie w sprawie Tokenów ograniczonych, Umowie Uczestnika (Wnioskodawcy) czy inny sposób, w przypadku Rozwiązania dotyczącego Uczestnika (Wnioskodawcy) z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem, w jakim narośnie uprawnienie do Tokenu ograniczonego, (1) przyrastanie uprawnień (zgodnie z ust. 4 (b)) w odniesieniu do Tokenów ograniczonych Uczestnika (Wnioskodawcy) ustaje, (2) wszelkie Tokeny ograniczone Uczestnika (Wnioskodawcy), do których uprawnienie jeszcze nie powstało ulegają automatycznemu przepadkowi bez wynagrodzenia z dniem takiego Rozwiązania, oraz (3) uprawnienia przyrastają do ostatniego dnia świadczenia usług włącznie. W przypadku niepełnych miesięcy uprawnienia za dany miesiąc przyrastają proporcjonalnie.

Dla celów planowania i sprawozdawczości finansowej Spółka zleciła firmie audytorskiej sporządzenie wyceny tokenu. W oparciu o dostarczone przez Spółkę informacje oraz przeprowadzoną analizę firma audytorska sporządziła w dniu 22 lutego 2022 r. wycenę, w której wskazała, iż zgodnie z jej opinią godziwa wartość rynkowa jednego Tokenu na dzień 30 września 2021 wynosi (...) USD.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje również na informacje zawarte w przedmiotowej dokumentacji związanej z dokonaną wyceną tokenu przez międzynarodową firmę audytorską. X, założony w (...) r. jest portfelem niepowierniczym (non-custodial protocol) XXX, który umożliwia użytkownikom pożyczanie niemalże wszystkich aktywów krypto. Protokół X został stworzony przez spółkę zajmującą się tworzeniem oprogramowania - X. Protokół X stanowi (...) powiązanych przy pomocy systemu modułowego. Każdy moduł obsługuje określone obszary protokołu.

Moduły (...):

- (...);

- (...);

- (...).

Moduły (...):

- (...) - tokeny (...);

- (...) - tokeny (...).

Protokołem X zarządzać będzie (...). Powiernicy to posiadacze tokenu zarządzającego (governance token) natywnego dla protokołu, czyli tokenu o nazwie X. Tokeny mogą być wykorzystywane celem (...).

Środkami X zarządzać będą posiadacze tokenu X. (...).

Celem zachęcenia twórców do budowania na bazie X i celem wsparcia ich integracji w szerszym ekosystemie DeFi (zdecentralizowanych finansów), część Środków X zasili program Przydziałów X. Celem przydziałów jest wspieranie rozwoju X poprzez (...).

W dacie wyceny Spółka posiadała wsparcie ze strony kilka podmiotów, w tym (...) i innych.

Tokeny ograniczone zostały przyznane Wnioskodawcy w dniu 29 marca 2022 r. nieodpłatnie. W tym miejscu Wnioskodawca oświadcza, że do dnia dzisiejszego, tj. 9 stycznia 2023 r. fizycznie dostarczono do Wnioskodawcy 6.687,72 z przysługujących mu Tokenów, co miało miejsce dnia 5 września 2022 r.

Wnioskodawca wskazuje, iż występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, gdyż nie jest pewny co do ustalenia właściwego źródła przychodu, a w konsekwencji prawidłowego opodatkowania.

Uzupełnienie wniosku

W ocenie Wnioskodawcy Tokeny ograniczone, które przyznano nieodpłatnie i które zostaną przez Wnioskodawcę odpłatnie zbyte spełniają definicję waluty wirtualnej, zawartą w art. 5a pkt 33a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy Tokeny ograniczone nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Wnioskodawca nie prowadzi/nie będzie prowadził działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pytania

1. Czy w opisanym stanie faktycznym można uznać, iż Wnioskodawca ma obowiązek rozpoznać przychód z działalności gospodarczej w momencie nieodpłatnego przyznania Tokenów ograniczonych i określić jego wartość wg ceny rynkowej z dnia przyznania Wnioskodawcy Tokenów ograniczonych?

2. Czy w przypadku dokonania odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę przyznanych nieodpłatnie Tokenów Wnioskodawca ma obowiązek rozpoznać przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie pytania 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym w momencie nieodpłatnego przyznania Tokenów ograniczonych ma obowiązek rozpoznać przychód z działalności gospodarczej i określić jego wartość wg ceny rynkowej z dnia przyznania Wnioskodawcy Tokenów ograniczonych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powyższego przepisu wynika, ze opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartym w cytowanej ustawie bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy źródłem przychodów jest m.in.

1)

pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3) oraz

2)

kapitały pieniężne i prawa majątkowe (pkt 7).

Stosownie do art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia oraz świadczenia w naturze otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Wnioskodawca stwierdza, iż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można mówić o powstaniu przychodu w sytuacji kiedy:

- świadczenie ma wymierną korzyść dla podatnika, niezależnie od formy przysporzenia, na potrzeby podatku dochodowego przychód zawsze wyrażany jest kwotowo (w pieniądzu) dlatego tez mianem przychodu należy określić wartość pieniężną otrzymywanych przez podatnika przysporzeń;

- podatnik musi tę korzyść (świadczenie) otrzymać, a zatem przychód musi mieć charakter trwały, definitywny i bezwarunkowy.

Wnioskodawca wskazuje, iż podobne stanowisko zostało zaprezentowane w następujących orzeczeniach sądowych:

a) NSA w wyroku z 25 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1034/15) zauważył, że "Przychód jest w istocie określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny";

b)

wyrok NSA z 13 grudnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3310/16) "Nie ulega zatem wątpliwości, że aby powstał przychód (opodatkowanie) muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

1)

świadczenie musi mieć wymierną korzyść dla podatnika oraz

2)

podatnik musi tę korzyść (świadczenie) otrzymać;

c)

wyrok WSA w Olsztynie z 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I SA/OI 267/18)" (...) przychód to wpływy, zwłaszcza pieniężne, uzyskane w określonym czasie. Przychodem będzie każde przysporzenie majątkowe podatnika, które powiększy wartość jego majątku lub zmniejszy jego zobowiązania i które będzie miało charakter ostateczny. Wartości pozostawione do dyspozycji to takie pieniądze i wartości pieniężne, które podatnik ma możliwość włączyć do swojego władztwa, a więc ma możliwość skorzystania z tych pieniędzy i nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji podatnika".

Wnioskodawca uczestniczy w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w ramach którego przyznano mu Tokeny ograniczone, to jednak nie uzyskuje od tej spółki zagranicznej świadczeń lub innych należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca na rzecz spółki X Limited, tj. organizatora Programu, świadczy usługi w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, na podstawie umowy o świadczenie usług. Wnioskodawca zauważa że Program motywacyjny, o którym mowa we wniosku, nie spełnia przesłanek programu motywacyjnego, o których mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stąd zasady opodatkowania określone w tych regulacjach nie znajdą zastosowania w tej sprawie.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w momencie nieodpłatnego przyznania Tokenów niewątpliwie po jego stronie powstaje przysporzenie majątkowe, które z uwagi na brak możliwości odroczenia go w czasie na mocy art. 24 ust. 11 ww. ustawy podlega opodatkowaniu zgodnie z uregulowaniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym zakresie.

W myśl art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane.

Wnioskodawca zauważa, że dyspozycja ww. regulacji wskazuje wprost źródło przychodów, do którego należy zakwalifikować wskazane przychody. Analizowany przepis stanowi bowiem, że przychód taki jest zaliczany do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane.

W ocenie Wnioskodawcy konieczne jest zatem przypisanie nieodpłatnego świadczenia do stosownego źródła przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy kwalifikację źródła przychodu należy ustalić na podstawie rodzaju stosunku prawnego łączącego Wnioskodawcę ze spółką, ponieważ regulacja w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza w takim przypadku przychody z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub z innych praw pochodnych ze źródła z kapitałów pieniężnych i wiąże zaliczenie źródła przychodów z realizacji takich praw ze źródłem przychodów, w ramach którego zostały uzyskane te pochodne instrumenty finansowe lub prawa pochodne jako nieodpłatne świadczenie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne Wnioskodawca uważa, że przychody uzyskiwane przez niego, jako uczestnika Programu motywacyjnego prowadzącego działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi na rzecz zagranicznej spółki organizującej przedmiotowy Program, są dla Wnioskodawcy przychodami związanymi z czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy przychód uzyskany w ramach Programu motywacyjnego, tj. bezpłatnego przyznania Tokenów, należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy wartość tego przychodu należy określić na podstawie art. 11 ust. 2a w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wg ceny rynkowej z dnia przyznania Wnioskodawcy Tokenów ograniczonych.

W myśl art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się

1)

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2)

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

3)

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4)

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in.:

- przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych (pkt 6 lit. a);

- przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających (pkt 10),

- przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej (pkt 11).

Instrument pochodny to instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości określonego instrumentu bazowego (podstawowego), np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu finansowego, wskaźnika finansowego itp.

Nabywca pochodnego instrumentu finansowego jest uprawniony do uzyskania świadczenia, zaś jego "wystawca" jest zobowiązany do realizacji zobowiązania w określonym terminie i na określonych warunkach, wyznaczanych w odniesieniu do wartości aktywów, na którym oparty został pochodny instrument finansowy. Jedną z form realizacji pochodnego instrumentu finansowego jest zapłata odpowiedniej kwoty rozliczenia.

Ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

c)

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności, uprawnienie do emisji lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2017/565,

d)

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,

e)

opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez dostawę, pod warunkiem że są dopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi z wyłączeniem produktów energetycznych będących przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykonywane przez dostawę,

f)

niedopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez dostawę, a które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,

g)

instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,

h)

kontrakty na różnicę,

i)

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie.

W tym miejscu Wnioskodawca dodatkowo wskazuje, że Tokeny, które zostały przyznane Wnioskodawcy, nie posiadają definicji legalnej. Token jest w rzeczywistości nowym terminem odnoszącym się do jednostki wartości wydanej przez podmiot prywatny. Można wskazać na podobieństwo Tokenów do walut wirtualnych, jednak Tokeny są czymś więcej niż taka waluta, ponieważ mogą być używane w szerszym spectrum zastosowań.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 - dalej: ustawa o UPP), tj. art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o UPP, ilekroć w ustawie jest mowa o walucie wirtualnej rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a)

prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b)

międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c)

pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

d)

instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

e)

wekslem lub czekiem - oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż analizując cechy definicji waluty wirtualnej zawartej w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o UPP oraz opisane cechy Tokenów można stwierdzić, że Tokeny są pewnym cyfrowym odzwierciedleniem wartości oraz nie są:

- prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

- międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

- pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

- instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

- wekslem lub czekiem.

Jednocześnie jest możliwe, że Tokeny będą mogły być wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze, być może będą akceptowalne jako środek wymiany, będą przechowywane elektronicznie, będą mogły być przeniesione i będą przedmiotem handlu elektronicznego.

W związku z tym należy stwierdzić, że Tokeny wpisują się w definicję waluty wirtualnej w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o UPP.

Z uwagi na to, że Wnioskodawca nabył nieodpłatnie Tokeny od Spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Wnioskodawca dodatkowo odwołuje się do odpowiednich uregulowań Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840) dalej: "Umowa").

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. Umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Polski, w związku z powyższym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu nieodpłatnego nabycia Tokenów, stanowiący w ocenie Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Pana stanowisko w sprawie pytania 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę odpłatnego zbycia przyznanych Wnioskodawcy nieodpłatnie Tokenów Wnioskodawca ma obowiązek rozpoznać przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak bowiem stanowi art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.

W myśl art. 17 ust. 1f omawianej ustawy, przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Zgodnie z ust. 1g przepis art. 17 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy odpłatne zbycie Tokenów nabytych w ramach opisanego Programu motywacyjnego zaliczone zostanie do źródła przychodów - kapitały pieniężne.

W myśl art. 30b ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 1b ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14-16.

Stosownie do treści art. 30b ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 i 1a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Jak stanowi art. 30b ust. 5d ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1 nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Stosownie do art. 30b ust. 6 pkt 2 cytowanej ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia walut wirtualnych i obliczyć należny podatek dochodowy.

W myśl art. 30b ust. 6a ww. ustawy, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, podatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14-16, także wtedy, gdy w roku podatkowym nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

W myśl art. 45 ust. 1a pkt 1 omawianej ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

W tym miejscu Wnioskodawca zauważa, że w związku ze sprzedażą Tokenów będzie uprawniony do zastosowania odpowiednich kosztów uzyskania przychodów z tytułu osiągniętego przychodu z odpłatnego zbycia Tokenów nabytych w ramach Programu motywacyjnego. Należy wskazać, że skoro przez regulację art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla przychodów z takich realizacji praw ustawodawca wyraźnie zmienił ich kwalifikację w zakresie źródła, a tym samym zmienił zasady ustalania tego przychodu na właściwe - co do zasady - należy uwzględniać także reguły określone w art. 11 ust. 2-2b tej ustawy, to taka sytuacja wpisuje się bezpośrednio w hipotezę art. 22 ust. 1d ww. ustawy.

W myśl art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio

1)

wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo

2)

wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń albo

3)

równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług - pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Przepis ten daje możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych - w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy/prawa otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie - wartości przychodu określonego na moment otrzymania/nabycia tych rzeczy/praw z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń i świadczeń w naturze, określonego zgodnie z art. 11 ust. 2, ust. 2a i ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia oraz świadczenia w naturze otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W myśl art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ww. ustawy:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1)

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2)

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

3)

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4)

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Odrębnym od pozarolniczej działalności gospodarczej źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c), o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

Według art. 17 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.

W myśl art. 17 ust. 1f ww. ustawy:

Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Przepis art. 17 ust. 1g ww. ustawy stanowi, że:

Przepis ust. 1 pkt 11 stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak stanowi art. 5a pkt 33a ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o walucie wirtualnej oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W świetle przytoczonych przepisów należy stwierdzić, że przychody z obrotu walutami wirtualnymi stanowią przychód z kapitałów pieniężnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższą zasadę stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ocena skutków podatkowych Pana sytuacji

Z opisu zdarzeniu wynika, że przyznano Panu nieodpłatnie Tokeny, które spełniają definicję waluty wirtualnej, zawartą w art. 5a pkt 33a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wskazał Pan, że nie prowadzi/nie będzie prowadził działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nieodpłatne przyznanie Tokenów spowodowało po Pana stronie powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w tym momencie należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane w ramach programów motywacyjnych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są dla nich bowiem czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wartość tego przychodu należy określić na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia (przyznania).

Natomiast przychody z odpłatnego zbycia Tokenów powinien Pan zaliczyć do źródła przychodów kapitały pieniężne, wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

* stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia, oraz

* zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ta interpretacja dotyczy problematyki będącej ściśle przedmiotem Pana zapytania, tj. w zakresie objętym ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie badaliśmy kwestii dotyczącej ustalenia miejsca opodatkowania otrzymanych świadczeń na gruncie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

Treść pytań wyznacza granice tematyczne wydanej interpretacji. W interpretacji indywidualnej odnieśliśmy się więc tylko do kwestii będącej przedmiotem Pana zapytania.

Jednocześnie kwestia spełnienia przez Tokeny ograniczone warunków określonych w definicji waluty wirtualnej stanowiła element stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i nie podlegała ocenie w ramach interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl