0115-KDIT1.4011.244.2022.2.MT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.244.2022.2.MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

- prawidłowe w części, w jakiej dotyczy środków, które Pana rodzice wpłacili na Pana konto Funduszu Powierniczego dla Dzieci;

- nieprawidłowe w części, w jakiej dotyczy środków, które są nadwyżką ponad środki wpłacone na konto Funduszu Powierniczego dla Dzieci przez Pana rodziców.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 kwietnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Uzupełnił go Pan 21 lipca 2022 r. - w odpowiedzi na wezwanie. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Pana tata, mieszkający i pracujący w Wielkiej Brytanii założył Panu Fundusz Powierniczy dla Dzieci, gdzie wpłacał co miesiąc pewną kwotę pieniędzy. Gdy w zeszłym roku 2021 skończył Pan 18 lat to pieniądze z tego Funduszu z dywidendami (odsetki) zostały przelane na Pana rachunek bankowy w Polsce.

Za wpłacone co miesiąc pieniądze Fundusz przeliczał to na punkty. Ilość punktów zależała od ich wartości w danym momencie. W dniu wypłaty wartość zebranych punktów i ich wartość w dniu przekazania spowodowała, że wypłacone pieniądze były wyższe niż wpłacone przez Pana tatę.

Doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Środki z Funduszu Powierniczego dla Dzieci od początku były Pana własnością, ponieważ od razu konto na które były wpłacane pieniądze było na Pana imię i nazwisko i Pana rodzice nie mogli już nimi dysponować po wpłacie, ale dopiero po osiągnięciu 18 roku życia mógł je Pan wypłacić - Pan i tylko Pan, nikt więcej.

Kwota miesięczna wpłaty wynosiła 20 funtów i w zależności od kursu waluty przeliczając na złotówki PLN wynosiła od 80 do 114 zł (miesięcznie). Za te pieniądze Fundusz kupował punkty według ich przelicznika i dlatego też wynikła różnica pomiędzy wpłatą a wypłatą w dniu osiągnięcia 18 roku życia. Cena punktu była też uzależniona od czynnika gospodarczego UK.

Dostawał Pan co roku informacje na temat zgromadzonych już pieniędzy i list zawsze był zaadresowany na Pana imię i nazwisko.

Pytania

1) Czy w związku z tym musi Pan wykazać te pieniądze składając deklarację podatkową za rok 2021?

2) Czy musi Pan zapłacić podatek od róznicy wpłaconych przez Pana tatę pieniędzy a wypłaconych Panu przez Fundusz ?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że nie powinien płacić podatku od tych pieniędzy, ponieważ Pana rodzice założyli Panu ten Fundusz, aby miał Pan lepszy start. Wielka Brytania nie pobiera żadnych podatków od takich funduszy dla dzieci. Uważa Pan, że nie powinien płacić podatku od pieniędzy odkładanych przez wiele lat przez Pana rodziców na Pana konto Funduszu Powierniczego dla Dzieci.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zasada powszechności opodatkowania

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody osób fizycznych (art. 9 ust. 1 ustawy). Dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 9 ust. 2 ustawy).

Ogólną definicję przychodu zawiera art. 11 ust. 1 ustawy:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pojęcie przychodu wiąże się z przysporzeniem majątkowym po stronie podatnika, z wartością wchodzącą do jego majątku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia przy tym odrębne źródła przychodów osób fizycznych. Od tego, z jakiego źródła pochodzą przychody zależą zasady ich opodatkowania. Źródła przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1-9 ustawy.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepis ten ustanawia zasadę, zgodnie z którą osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce opodatkowuje wszystkie swoje dochody zgodnie z zasadami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - niezależnie, czy dochody te zostały uzyskane na terytorium Polski czy za granicą. Jest to zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Przepisy o nieograniczonym obowiązku podatkowym stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy).

Przychody z kapitałów pieniężnych

Odrębnym źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Przychody (dochody) te są opodatkowane na zasadach, które określa art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie łączy się ich z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (art. 30a ust. 7 ustawy).

I tak, stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy:

Od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Co do zasady zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy, pobiera płatnik (art. 41 ust. 1 i 4 ustawy).

Jeżeli jednak podatek nie został pobrany przez płatnika, to podatnik sam wykazuje należny podatek w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a (art. 45 ust. 3b ustawy).

Brak poboru zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy, ma m.in. miejsce w sytuacji, gdy przychody są wypłacane przez podmiot zagraniczny. Taki podmiot nie podlega bowiem obowiązkom płatnika określonym w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca szczegółowo uregulował sytuację podatników, którzy uzyskują przychody zagraniczne podlegające opodatkowaniu w trybie art. 30a ustawy. I tak, stosownie do: - art. 30a ust. 9 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

- art. 30a ust. 11 ustawy:

Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę podatku zapłaconego za granicą, o której mowa w ust. 9, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Przychody, do których nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jej przepisów nie stosuje się do przychodów, które podlegają przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 z późn. zm.)

Podatkowi od spadków i darowizn (...) podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: darowizny (...).

Przepisy o podatku od spadków i darowizn stosuje się również do sytuacji nabycia "zagranicznych" rzeczy lub praw majątkowych. Stosownie do art. 2 ustawy:

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawierają definicji darowizny, więc przy interpretacji tego pojęcia należy się odwołać do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego:

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje, że obowiązek podatkowy w przypadku umowy darowizny powstaje po stronie obdarowanego. Określa przy tym zasady powstania takiego obowiązku i wyjątki od obowiązku zapłaty podatku od darowizny.

Pana środki wypłacone z Funduszu Powierniczego dla Dzieci

Jak wskazał Pan w opisie sytuacji faktycznej, w 2021 r. uzyskał Pan wypłatę środków z Funduszu Powierniczego dla Dzieci. Środki te obejmowały:

1)

równowartość wpłat comiesięcznie wnoszonych na Fundusz (Pana indywidualne konto) przez Pana rodziców (dalej: Kwota 1)

2)

nadwyżkę środków ponad wartość wpłat wniesionych na Fundusz przez Pana rodziców - nadwyżka ta wynikała z przeliczania wpłacanych środków na punkty, które zostały zrealizowane jako wypłata dodatkowych środków w momencie, kiedy pobierał Pan środki z Funduszu (dalej: Kwota 2).

Skutki wypłaty Kwoty 1

Przelanie Kwoty 1 z Funduszu na Pana rachunek bankowy w Polsce nie spowodowało uzyskania przez Pana przychodu. Nie uzyskał Pan w tym momencie żadnego przysporzenia majątkowego. Przelał Pan na rachunek bankowy w Polsce środki, które już wcześniej były Pana własnością - stawały się Pana własnością od momentów przekazywania ich na Pana Fundusz Powierniczy. Uzyskiwał Pan te środki w ramach cyklicznych darowizn od rodzica.

Przelanie Kwoty 1 z Funduszu na Pana rachunek bankowy nie mieści się więc w pojęciu przychodu z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Skoro Kwota 1 nie była Pana przychodem, nie ma Pan obowiązku rozliczania Kwoty 1 w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym wykazywania jej w zeznaniu podatkowym za 2021 rok.

Jednocześnie środki wpłacane przez Pana rodzica na Fundusz miały charakter cyklicznych darowizn. Uzyskiwanie darowizn przez osoby fizyczne podlega przepisom o podatku od spadków i darowizn. Wobec tego, także w momentach uzyskiwania przez Pana środków od rodzica jako wpłat na fundusz nie miał Pan obowiązków w podatku dochodowym. Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się bowiem do przychodów, które podlegają przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Skutki wypłaty Kwoty 2

Uzyskanie przez Pana Kwoty 2 spowodowało powstanie po Pana stronie przychodów z kapitałów pieniężnych - Kwota 2 ma bowiem charakter przyrostu środków pieniężnych ponad środki, które uzyskał Pan od rodzica jako wpłaty na Fundusz.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Kwota 2 podlega zatem opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w trybie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy - jako dochodów (przychodów) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania.

Z uwagi na to, że Kwota 2 została uzyskana w ramach Funduszu Powierniczego założonego w Wielkiej Brytanii, dla pełnego określenia zasad jej opodatkowania należy również uwzględnić postanowienia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

I tak, zgodnie z art. 11 Konwencji:

1. Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek. Właściwe organy Umawiających się Państw ustalą, w drodze wzajemnego porozumienia, sposób stosowania tego ograniczenia.

(...)

4. Użyte w tym artykule określenie "odsetki" oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych. Określenie to nie obejmuje żadnego dochodu, który jest traktowany jak dywidenda zgodnie z postanowieniami artykułu 10 niniejszej Konwencji.

Opisana przez Pana nadwyżka środków wypłacanych ponad środki wpłacone do Funduszu (Kwota 2) ma charakter odsetek w rozumieniu art. 11 Konwencji polsko-brytyjskiej. Odsetki te powstały w Wielkiej Brytanii i zostały wypłacone Panu (osobie, która ma miejsce zamieszkania w Polsce). Takie odsetki:

- mogą być opodatkowane w Polsce;

- mogą być także opodatkowane w Wielkiej Brytanii, ale podatek nie może przekroczyć 5% kwoty brutto odsetek.

Jednocześnie Konwencja przewiduje metodę unikania podwójnego opodatkowania takich odsetek - odliczenie od podatku płaconego w Polsce kwoty równej podatkowi zapłaconemu od odsetek w Wielkiej Brytanii (art. 22 ust. 2 lit. b Konwencji).

A zatem, uzyskana przez Pana Kwota 2 podlega opodatkowaniu w Polsce 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przepisy przewidują prawo odliczenia od podatku polskiego podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii (art. 30a ust. 9 ustawy). Jak Pan jednak wskazał w opisie stanu faktycznego, środki uzyskane z Funduszu nie zostały opodatkowane przez Wielką Brytanię - nie zapłacił Pan więc w Wielkiej Brytanii podatku od Kwoty 2, który mógłby Pan odliczyć.

Ma Pan obowiązek wykazać dochód w postaci uzyskanej Kwoty 2 w zeznaniu podatkowym (art. 30a ust. 11 w zw. z art. 45 ust. 3b ustawy).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl