0115-KDIT1.4011.100.2022.2.JG - Opodatkowanie kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1.4011.100.2022.2.JG Opodatkowanie kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 31 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 kwietnia 2022 r. (wpływ 27 kwietnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą A. NIP: (...) w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przeważającą działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (kod PKD 62.01.Z) jest działalność związana z oprogramowaniem. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1 listopada 2016 r.

Dnia 28 września 2020 r. Wnioskodawca zawarł umowę o świadczenie usług informatycznych programistycznych z firmą M. Sp. z o.o., z siedzibą w X., przy ulicy K., (...) X., KRS: (...), która weszła w życie w dniu 1 października 2020 r.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Jest to oprogramowanie tworzone i rozwijane pod potrzeby indywidualne Zleceniodawcy.

W zawartej umowie czytamy:

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stałego świadczenia w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usług informatycznych polegających na tworzeniu założeń i schematów oprogramowania, urządzeń, systemów informatycznych, tworzenia lub modyfikacji oprogramowania, baz danych lub ich części (tj. w szczególności tworzeniu lub modyfikacji kodu źródłowego, algorytmów), testowanie oprogramowania, urządzeń i systemów informatycznych oraz wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z tymi czynnościami.

2. Powierzane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę czynności, Zleceniobiorca będzie wykonywać - w ramach posiadanych przez Zleceniobiorcę kompetencji - samodzielnie bądź we współpracy z innymi osobami wskazanymi przez Zleceniodawcę.

3. Zleceniobiorcy przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie za każdy miesiąc wykonywania umowy, które płatne jest raz w miesiącu, z dołu, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Zleceniobiorcę, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę i doręczonej Zleceniodawcy faktury.

4. Zleceniobiorca świadczyć będzie usługi objęte Umową w lokalu swojej siedziby, w lokalu siedziby Zleceniodawcy lub w każdym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym będzie to konieczne ze względu na interes Zleceniodawcy lub ustalenia Stron. Miejsce wykonywania czynności będzie uzgadniane pomiędzy Stronami.

5. Zleceniobiorca może samodzielnie określać sposób wykonywania czynności objętych Umową

6. Strony ustalają zgodnie, że autorskie prawa majątkowe (bez ograniczeń terytorialnych i czasowych) do utworów powstałych w wyniku świadczenia usług objętych Umową Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę z chwilą ustalenia utworu, w ramach zryczałtowanego wynagrodzenia, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a.

utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b.

obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, poprzez wprowadzanie do obrotu lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c.

wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz do sieci teleinformatycznych (np. Internet),

d.

wykorzystywania utworów w prowadzonej działalności gospodarczej w celach produkcyjnych, usługowych, informacyjnych, promocyjnych i reklamowych,

e.

tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która zmiany te wykonała;

f.

utrwalenie audiowizualne jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu lub formatu;

g.

wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami umowy;

h.

nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników, nie wyłączając nośników cyfrowych lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie nagrań, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami umowy;

i.

wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, sporządzonych zgodnie z postanowieniami umowy nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej oraz sieci Internet i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie.

7. W przypadku, w którym utwór powstał we współpracy z innymi osobami, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do tego utworu w tej części, w której mu one przysługują.

8. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania autorskich praw zależnych i osobistych w odniesieniu do utworów, w szczególności do decydowania o dokonywaniu zmian i publikacji.

Przykład tworzonego oprogramowania to:

1.

oprogramowanie do (...),

2.

oprogramowanie do (...),

3.

oprogramowanie do (...),

4.

oprogramowanie do (...),

5.

oprogramowanie do (...).

Jednocześnie w dniu 11 października 2021 r. Wnioskodawca zawarł w W. umowę nr (...) na świadczenie usług informatycznych z firmą A. Sp. z o.o. z siedzibą we W. (adres: (...)), KRS (...), która weszła w życie w dniu 2 listopada 2021 r.

W zawartej umowie czytamy:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż celem niniejszej Umowy jest podjęcie pomiędzy nimi współpracy w zakresie świadczenia usług IT oraz określenia jej warunków. Strony oświadczają, iż prowadzą działalność gospodarczą na rynku usług IT.

2. Zleceniodawca na mocy Umowy zobowiązuje się zlecać Partnerowi wykonywanie usług szczegółowo wskazanych każdorazowo w odrębnym zamówieniu (zwanym dalej "Protokołem Uzgodnień"), będącym Załącznikiem nr 1 Umowy, a Partner zobowiązuje się te usługi wykonywać - w zakresie i na warunkach określonych w Umowie oraz w odpowiednim Protokole Uzgodnień, za wynagrodzeniem określonym Protokole Uzgodnień.

3. Partner będzie świadczył usługi w miejscu wybranym przez siebie, chyba że charakter usług będzie wymagał świadczenia ich w określonym miejscu. W takim wypadku Partner będzie świadczył usługi w miejscu wskazanym w Protokole Uzgodnień, lub w innym miejscu wymaganym z uwagi na specyfikę usługi.

4. Usługi świadczone przez Partnera będą realizowane w wymiarze wymaganym przez charakter usług i okoliczności uzasadnione interesem Klienta Zleceniodawcy. Partner będzie świadczył usługi w czasie określonym w Protokole Uzgodnień. Świadczenie usług w większym wymiarze godzin niż wskazane w Protokole Uzgodnień może być wykonywane jedynie na wyraźne zlecenie Zleceniodawcy i po akceptacji Partnera.

5. Partnerowi za faktycznie wykonane usługi określone w umowie oraz szczegółowo wskazane w obowiązującym Protokole Uzgodnień, w tym za przeniesienie na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do stworzonych przez Partnera utworów, przysługuje wynagrodzenie w wysokości wskazanej każdorazowo w Protokole Uzgodnień i obliczane na podstawie zasad w nim wskazanych.

6. Wynagrodzenie wyczerpuje wszystkie roszczenia Partnera z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów (zdefiniowanych poniżej), innych praw lub udzielenia zezwoleń oraz podjęcia zobowiązań, oraz przeniesienia własności nośników, na których zapisane są rezultaty Usług. Partnerowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z powyższych tytułów.

7. Wynagrodzenie ustalone w sposób wskazany w Umowie wypłacane będzie co miesiąc, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury.

8. Partner przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów (lub ich części) w rozumieniu prawa autorskiego powstałe w wykonaniu obowiązków Partnera zakreślonych niniejszą Umową, w zakresie określonym poniżej, we wszelkich postaciach i na wszelkich polach eksploatacji, zarówno na terytorium Polski, jak i za granicą bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych, z chwilą powstania utworu, lub jego wyodrębnialnej części i ustalenia takiego utworu lub jego części w jakiejkolwiek formie, niezależnie czy ustalenie obejmuje całość czy część utworu, i niezależnie od tego czy odpowiednio całość lub część utworu osiągnęła ostateczną formę. Gdyby przeniesienie praw nie było możliwe w chwili opisanej w niniejszym ustępie, następuje ono najpóźniej z chwilą przekazania utworu lub jego części Zleceniodawcy, w szczególności przez wprowadzenie do sieci komputerowej Zleceniodawcy lub jego kontrahenta.

9. Partner przenosi na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do utworów stanowiących programy komputerowe, wskazanych powyżej, na wszystkich znanych polach eksploatacji opisanych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Partner przenosi na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych do utworów mających inną postać niż programy komputerowe, wskazanych powyżej, na wszystkich znanych polach eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11. Partner przenosi na Zleceniodawcę prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie zależnymi prawami autorskimi do utworów, jak również na sporządzanie opracowań, jeżeli w świetle prawa autorskiego wymagana byłaby zgoda na sporządzenie opracowania. Zleceniodawca jest również uprawniony do swobodnej modyfikacji przedmiotu praw autorskich według własnego uznania, tworzenia opracowań oraz wykonywania praw zależnych do opracowań Utworów.

12. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności kody źródłowe oprogramowania. Partner zobowiązany jest do przekazania Zleceniodawcy kodów źródłowych niezwłocznie po ich stworzeniu. Przeniesienie praw autorskich następuje w momencie wydania utworu Zleceniodawcy.

W Protokole Uzgodnień nr 1 do umowy o współpracy nr (...) zawartej w dniu 11 października 2021 r., czytamy że miejscem świadczenia usługi związanej z rozwojem i utrzymania systemów oraz aplikacji będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a usługa będzie wykonywana na rzecz Kontrahenta A. Sp. z o.o. i będzie obowiązywała od 2 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Przykład tworzonego oprogramowania to:

1.

oprogramowanie dotyczące (...),

2.

oprogramowanie dotyczące (...),

3.

oprogramowanie dotyczące (...),

4.

oprogramowanie dotyczące (...).

Utwory tworzone i modyfikowane przez Wnioskodawcę są chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

Na podstawie umowy Wnioskodawca przenosi na rzecz ww. Zleceniodawców prawa autorskie majątkowe do każdego stworzonego utworu, na wszelkich znanych w chwili przyjęcia utworu polach eksploatacji, wraz z zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych, w zakresie rozporządzania i korzystania z utworu w każdy dozwolony prawnie i przydatny Zleceniodawcom sposób, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnienie egzemplarzy utworu w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu na elektronicznych nośnikach informacji, techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera;

b)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono-wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy utworu, rozpowszechnianie w szczególności poprzez publiczne odtworzenie oraz nadawanie i reemisję w stacjach radiowych, telewizyjnych, kinach;

c)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie, w tym na stronie internetowej Zleceniodawców.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na Zleceniodawców obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar poza tym terytorium. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa powyżej, następuje z chwilą przyjęcia tego utworu przez Zleceniodawców, czyli zapisania utworu na serwerze Zleceniodawców.

W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez Wnioskodawcę obowiązków będących przedmiotem umowy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca nie ma prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez Zleceniodawcę w zakresie wykraczającym poza ryczałtowe wynagrodzenie, które obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili jego przyjęcia oraz ewentualne wynagrodzenie za realizację prawa do nadzoru autorskiego.

Wnioskodawca prowadzi działalność w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb Zleceniodawcy, i zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działania Wnioskodawcy można podzielić na następujące etapy:

1.

zapoznanie się z problemem, zakresem pracy, efektem końcowym i kryteriami akceptacyjnymi;

2.

zapoznanie się z dziedziną danego zakresu, w którym tworzone lub poprawiane jest rozwiązanie;

3.

zaprojektowanie rozwiązania;

4.

implementacja;

5.

wytworzenie funkcjonalności testującej poprawność danego rozwiązania;

6.

wdrożenie rozwiązania.

Tworząc i rozwijając oprogramowanie Wnioskodawca używa języków programowania: (...), (...), (...) i (...).

Projekty polegające na tworzeniu i rozwoju oprogramowania mają skomplikowany charakter i każdorazowo wymagają podjęcia wielu prac i czynności o charakterze programistycznym. Mają one indywidualny, innowacyjny oraz niepowtarzalny charakter. Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepsza produkty, procesy, które w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u Zleceniodawcy. Wnioskodawca przenosi całość praw autorskich na rzecz Zleceniodawcy na mocy umowy o świadczenie usług. Wnioskodawca przenosi prawa autorskie odpłatnie na rzecz Zleceniodawcy. Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest uwzględniony w cenie usługi.

Wnioskodawca zamierza skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), uregulowanego w art. 30ca ustawy o PIT, za rok 2021 i w latach następnych.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Wnioskodawca prowadzi ewidencję związaną z IP BOX zgodnie z istniejącymi zasadami i wymogami. W prowadzonej ewidencji pozarachunkowej Wnioskodawca wyodrębnia prawa IP Box (prawa autorskie do oprogramowania), spełniając tym samym wymóg wynikający z art. 30cb ustawy o PIT. W przedmiotowej ewidencji Wnioskodawca dokonuje wyodrębnienia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Wnioskodawca dokonuje również wyodrębnienia kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT. Rozwiązanie ewidencyjne umożliwia ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ewidencja taka prowadzona jest na bieżąco od dnia 1 stycznia 2021 r.

Do kosztów bezpośrednich związanych z tworzeniem i rozwojem oprogramowania Wnioskodawca zalicza:

1. Koszty składek ubezpieczenia społecznego - koszt obowiązkowy prowadzonej działalności;

2. Koszty usług księgowych - potrzebne do tworzenia ewidencji IP BOX;

3. Usługi Internetowe - miesięczny ryczałt za dostęp do sieci Internet - potrzebne do tworzenia kodu źródłowego, testowania prototypów;

4. Zakup i utrzymanie serwera i domeny - potrzebne do testowania prototypów;

5. Zakup komputera i sprzętu komputerowego,

6. Zakup literatury fachowej;

7. Koszt szkoleń branżowych.

Różnica pomiędzy ustalonymi w powyższy sposób Przychodami IP Box oraz Kosztami IP Box stanowić będzie dochód z Praw IP Box (Dochód IP Box). Pozostały dochód osiągany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych.

Uzupełnienie wniosku

Podatnicy chcący skorzystać z ulgi muszą wytworzyć, rozwinąć lub ulepszyć kwalifikowane IP, czyli prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

- zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;

- należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT;

- podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

W przypadku ulgi IP BOX równie ważne jak wytworzenie kwalifikowanego IP jest także prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Jej definicję znajdziemy w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT. Działalność badawczo-rozwojowa oznacza "działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań". Użycie spójnika "lub" oznacza, że w celu uznania działalności podatnika za działalność badawczo-rozwojową wystarczy, aby prowadził on badania naukowe lub tylko prace rozwojowe. Podatnik może oczywiście prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe. W każdej z powyższych sytuacji spełniona zostanie definicja działalności badawczo-rozwojowej.

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca samodzielnie nie prowadził i nie będzie prowadził badań naukowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca samodzielnie prowadzi i będzie prowadził prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prace rozwojowe Wnioskodawca prowadzi od 1 października 2020 r. do 31 października 2021 r. w firmie M. Sp. z o.o., a następnie od 2 listopada 2021 r. do chwili obecnej i nadal w firmie A. Sp. z o.o. Od dnia 1 stycznia 2021 r. Wnioskodawca prowadzi ewidencję do celów IP Box

Dla M. Sp. z o.o. zostały wykonane trzy projekty rozwojowe. Pierwszy dotyczył przygotowania funkcjonalności eksportowania danych z wewnętrznego systemu do zewnętrznego oprogramowania SAP. Została ona pomyślnie wdrożona i jej innowacyjność polegała na wprowadzeniu do istniejącego produktu nowych możliwości znacząco ułatwiających pracę poprzez automatyzację komunikacji między dwoma programami w miejsce ręcznego przepisywania danych. Drugi polegał na przygotowaniu skryptu pobierającego, przetwarzającego i przechowującego dane adresowe z Polskiego Rejestru Granic. Innowacja polegała na znaczącym udoskonaleniu funkcjonalności. Dotychczasowe źródła informacji o lokalizacji liczników prądowych były obarczone dużymi błędami. Z racji różnic w API i przechowywania danych w innym formacie projekt wymagał stworzenia skryptu od podstaw bez korzystania z dotychczasowych rozwiązań. Po dostosowaniu do różnego sposobu wprowadzania adresów przez monterów, testy nowego modułu wskazały na znaczącą poprawę jakości wyników. Obecnie trwa migracja na skrypt pobierający dane z PRG. Trzeci projekt dotyczył uwierzytelniania instalatora aplikacji, który wcześniej nie posiadał żadnego cyfrowego certyfikatu, co powodowało problemy z systemami bezpieczeństwa. Obecnie zostało to zażegnane i instalator jest podpisywany.

Dla A. Sp. z o.o. także zostały wykonane trzy projekty rozwojowe. Pierwszy polegał na dostosowaniu (...). Innowacyjność polegała na znaczącym udoskonaleniu istniejącej funkcjonalności. Drugi polegał na przygotowaniu (...). Wcześniej istniejąca wersja działała relatywnie wolno i nie przenosiła informacji o filtrach i sortowaniu. Żeby to zmienić należało napisać nowy moduł, który dał tak znaczącą poprawę, że został przeniesiony w inne miejsca w produkcie. Trzeci projekt polegał na podniesieniu (...). Z racji na brak zgodności pomiędzy poszczególnymi wersjami wiązało się to ze znaczącym przebudowaniem całej części projektu. Konieczność zmian wynikała ze statusu "deprecated" ówcześnie wykorzystywanych wersji i wiążących się z tym zagrożeń dla bezpieczeństwa. Innowacyjność tutaj polegała na przebudowaniu architektury pod zastosowanie nowszych rozwiązań i podniesienie bezpieczeństwa systemu.

Modyfikowanie przez Wnioskodawcę utworów oznacza rozwijanie oprogramowania.

Utwory tworzone, rozwijane i modyfikowane przez Wnioskodawcę są chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w każdym przypadku, tj. tworzenia, modyfikowania, rozwijania utworów odrębnymi programami komputerowymi lub częściami programów komputerowych o określonych funkcjonalnościach, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Działalność opisana we wniosku jest działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę, a nie w zespole programistów.

Efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie Wnioskodawca przenosi na Zleceniodawców zawsze są efektem podejmowanych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wynagrodzenie jakie Wnioskodawca otrzymuje od Zleceniodawców jest łączną zapłatą za całość czynności jakie realizuje w ramach umów, w tym za przeniesienie na zleceniodawców autorskich praw majątkowych do stworzonych przez Wnioskodawcę utworów.

Przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność związana z oprogramowaniem (Kod PKD 62.01.Z), ale Wnioskodawca wykonuje również działalność rachunkowo-księgową (Kod PKD 69.20.Z) dla innych podmiotów gospodarczych i tu osiąga dodatkowy dochód czyli pozostały dochód w swojej działalności gospodarczej, który nie podlega pod IP Box. Do celów rachunkowo-księgowych Wnioskodawca używa oddzielny sprzęt komputerowy, który zakupił w 2016 r., który z oczywistych względów nie może i nie nadaje się do celów programowania związanych z IP-Box.

Co do kosztów:

- Komputer i sprzęt komputerowy jest narzędziem do bezpośredniego wytworzenia, rozwijania i ulepszania oprogramowania czyli kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, ponieważ inaczej tego nie zrobimy. W wypadku Wnioskodawcy to komputer, monitor, switch, komputer serwerowy.

- Dedykowane oprogramowane jest niezbędne do wytwarzania nowych aplikacji, udoskonalania istniejących i testowania działania zmian. W przypadku Wnioskodawcy w nich zawiera się (...), (...) Server oraz dodatek wspomagający tworzenie kodu (...).

- W cały czas rozwijającej się branży IT programiści muszą zawsze zdobywać nowe umiejętności i stale zwiększać swoją wiedzę, poznawać nowe technologie i rozwiązania. Rynek wymaga od programistów, żeby zawsze trzymali rękę na pulsie i byli na bieżąco z nowościami w branży. Chcąc programować należy wykazać się niekiedy certyfikatami umiejętności programowania w określonym języku programowania. Szkolenia branżowe pozwalają na znacznie szybsze przyswajanie wiedzy oraz są wymagane aby zdobyć certyfikat z określonego zakresu wiedzy programistycznej.

- Wiadomo, że w programowaniu, informatyce, rozwoju komputerów i sprzętu komputerowego postęp jest bardzo szybki. Aby móc działać i pisać programy Wnioskodawca musi być z tym na bieżąco, musi się również uczyć. Aby temu sprostać Wnioskodawca musi kupować literaturę fachową związaną z językami programowania np. (...), (...), (...), (...).

- Serwer to w wypadku Wnioskodawcy urządzenie (dodatkowy komputer) plus oprogramowanie bez którego by nie działał, jego zasadniczym zadaniem jest współdzielenie zasobów i świadczenie usług, dostarczając określonych funkcjonalności, albo udostępniając żądane zasoby innym komputerom w sieci (klientom). Koszty utrzymania serwera to koszty opłaty za Internet.

- Koszty komputera (laptop Wnioskodawcy teraz kosztuje 5 tysięcy zł).

- Koszty literatury fachowej (około 500 zł na rok).

- Koszty szkoleń branżowych (Kurs programowania w chmurze (...) (490 USD), egzamin na certyfikat (...) to 100 USD).

- Koszt oprogramowania ((...) to 129 euro rocznie, (...) to 45 dolarów miesięcznie, (...), z którego też Wnioskodawca korzysta to 499 dolarów jednorazowo).

- Koszt hostingu to około 120 zł na rok, koszt domeny to około 150 zł rocznie.

- Wnioskodawca prowadzi Podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz dodatkową ewidencję do celów IP Box.

Obecnie Wnioskodawca wykonuje usługi dla firmy A. Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy i tutaj nic nie może się zmienić, stan faktyczny się nie zmieni, do chwili rozwiązania umowy z ww. firmą.

Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie przez Wnioskodawcę opisanych we wniosku czynności ponoszą Zleceniodawcy. Wnioskodawca świadczy usługi w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a M. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o. nie sprawowała i nie sprawuje nad Wnioskodawcą kierownictwa.

Tak jak każdy przedsiębiorca Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze prowadząc działalność gospodarczą.

Pytania

1. Czy opisane prace które Wnioskodawca wykonuje, polegające na tworzeniu i modyfikowaniu oprogramowania, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o PIT?

2. Czy prawa IP Box wskazane we wniosku spełniają definicję kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT?

3. Czy dochód osiągany z praw IP Box wskazanych we wniosku będzie mógł podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%?

4. Czy ustalając wskaźnik Nexus Wnioskodawca będzie miał prawo do uwzględniania kosztów opisanych we wniosku?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, prace które wykonuje spełniają ustawową definicję działalności badawczo-rozwojowej. Stosownie do treści art. 5a ust. 38 ustawy o PIT przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ustawodawca definiując w art. 5a ust. 39 ustawy o PIT termin badania naukowe oraz definiując pojęcie prace rozwojowe odwołuje się wprost do definicji zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm., dalej zwaną UPSWN). Tym samym, przez badania naukowe zgodnie z art. 5a ust. 39 w zw. z art. 4 ust. 2 UPSWN rozumie się: badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; badania aplikacyjne rozumiane, jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast przez prace rozwojowe, stosownie do treści art. 5a ust. 38 w zw. z art. 4 ust. 3 UPSWN, należy rozumieć działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca jest dostawcą usług programistycznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje prace programistyczne zlecane przez Zleceniodawcę, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Prace badawczo-rozwojowe są realizowane w sposób ciągły i systematyczny. W celu realizacji prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawca wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności z dziedziny nauki i technologii.

Należy przy tym podkreślić, iż opisane w stanie faktycznym podejmowane prace zmierzające do stworzenia oprogramowania nie mają charakteru prac rutynowych, a zadania i problemy przed którymi Wnioskodawca jest stawiany wymagają zawsze indywidualnego podejścia i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy nie powinno ulegać wątpliwości, iż realizowane przez niego prace podejmowane w zakresie tworzenia oprogramowania spełniają definicję prac badawczo-rozwojowych, a konkretnie prac rozwojowych, o których mowa w art. 5a ust. 38 ustawy o PIT.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, utwory powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spełniają wszystkie przesłanki, aby uznać je za kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Za takie ustawodawca w art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT traktuje m in. autorskie prawo do programu komputerowego. Warunkiem jest jego ochrona prawna na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest UE, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. W opisie wniosku Wnioskodawca wskazał, że działania prowadzone w ramach działalności gospodarczej stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a ust. 38 ustawy o PIT. Praca Wnioskodawcy spełnia bowiem definicję prac rozwojowych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Wnioskodawca wskazuje, że w ramach działalności m.in. tworzy i rozwija oprogramowanie, co ustawodawca wymaga, aby uznać je za prace rozwojowe. Prace, które Wnioskodawca wykonuje są programami komputerowymi, podlegającymi osobnej ochronie, o której mowa w art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi MF do IP BOX (pkt 80), program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Stwierdzono ponadto, że pojęcie to należy traktować szeroko. Wnioskodawca uważa, że w takim razie wytwarza program komputerowy, który podkreśla, podlega ochronie prawnej.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, może opodatkować dochód z prowadzonej działalności polegającej na prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej do programu komputerowego wskazanej w art. 30ca i art. 30cb ustawy o PIT. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i rozwijaniu programów komputerowych na zlecenie. Wnioskodawca przenosi prawa autorskie do programów wytworzonych na Zleceniodawcę za wynagrodzeniem, które jest zliczone jako składowa usługi. Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzi działalność badawczo-rozwojową, w tym prace rozwojowe, w związku z czym ponosi koszty, które mogą być uznane za bezpośrednie, bowiem są związane bezpośrednio z tworzeniem i rozwojem oprogramowania. Wobec czego, Wnioskodawca jest w stanie ustalić wskaźnik Nexus dla tworzonych IP. Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności oraz nie działa pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez Zleceniodawcę. Zarówno tworzone jak i rozwijane oprogramowanie (tworzone funkcjonalności implementowane w kod źródłowy) są chronione przez art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 30ca ust. 2, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego. Warunkiem jest, że podlegają one ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw. W odesłaniu do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) w art. 1 ustawodawca wskazuje, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). W myśl art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT podatnik zobowiązany jest zaprowadzić ewidencję, która umożliwia wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach podatkowych. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Z uwagi na to, że Wnioskodawca spełnia te wszystkie przesłanki ma prawo do opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw autorskich w stawce 5%.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mógł zaliczyć wskazane koszty do wskaźnika Nexus. Ustawodawca w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT wskazuje, że podatnik chcący skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej zobowiązany jest obliczyć tzw. wskaźnik Nexus. Jedną ze składowych mających zastosowanie w przedmiotowym wskaźniku są koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Zastrzeżono przy tym, że nie wszystkie koszty uznać można za kwalifikowane. Nie są bezpośrednio związane kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wartość odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Ustawodawca posłużył się tu katalogiem otwartym takich kosztów.

Głównymi kosztami w prowadzonej działalności są koszty bezpośrednio związane z działalnością polegającą na realizacji praw autorskich powyżej opisanych w stanie faktycznym. Wszystkie wymienione przez Wnioskodawcę wydatki są faktycznie ponoszone na prowadzoną bezpośrednio działalność twórczą, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń i zmierza do tworzenia i rozwijania programów komputerowych. A więc koszty bezpośrednie związane z tworzeniem i rozwojem oprogramowania:

1. Koszty składek ubezpieczenia społecznego - koszt obowiązkowy prowadzonej działalności;

2. Koszty usług księgowych - potrzebne do tworzenia ewidencji IP BOX;

3. Usługi Internetowe - miesięczny ryczałt za dostęp do sieci Internet - potrzebne do tworzenia kodu źródłowego, testowania prototypów;

4. Zakup i utrzymanie serwera i domeny - potrzebne do testowania prototypów;

5. Zakup komputera i sprzętu komputerowego;

6. Zakup literatury fachowej;

7. Koszt szkoleń branżowych.

Są one kosztami bezpośrednimi, a więc takimi, których wartość powinna zostać zaliczona przy obliczaniu wskaźnika Nexus. Wnioskodawca będzie ustalać odrębne wskaźniki Nexus dla poszczególnych "Praw IP Box".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. poz. 288),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, badania naukowe są działalnością obejmującą:

1.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym (art. 30ca ust. 3 ustawy).

W świetle natomiast ust. 4 art. 30ca tej ustawy, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

[ (a+b) x 1,3) / a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji (art. 30cb ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Jak wynika z powyższych regulacji podatnicy, którzy opodatkowują dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy, przedstawione we wniosku działania podejmowane przez Wnioskodawcę mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż - jak sam wskazał we wniosku - mają twórczy charakter, są podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększania oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań i obejmują prace rozwojowe w świetle definicji wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podkreślenia jednak wymaga, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość usług świadczonych przez Wnioskodawcę ani też całość prowadzonej przez niego działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu. Jak zaznaczono w opisie zdarzenia, zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku rozwijania (modyfikowania) utworów, efekty prac Wnioskodawcy są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na gruncie rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że autorskie prawa do programów komputerowych chronionych z powyższego przepisu, tworzonych i rozwijanych w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy - w zakresie, w jakim stanowią nowe i indywidualne rozwiązania będące bezpośrednim efektem prac badawczo-rozwojowych - są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika ponadto, że Wnioskodawca zamierza opodatkować preferencyjną stawką podatkową osiągnięty dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży usługi oraz że prowadzi on odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję zawierającą elementy wskazane w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyniąc to na bieżąco. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że świadczenie usług będzie się odbywać na tożsamych zasadach jak opisane we wniosku.

W konsekwencji, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania do sumy kwalifikowanych dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjnego opodatkowania według stawki 5%. Wyeksponować w tym miejscu należy, że o ile podstawą opodatkowania preferencyjną stawką podatkową jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP osiągniętych w roku podatkowym, to wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co istotne, podatnik ma obowiązek ustalenia odrębnych wskaźników nexus dla poszczególnych kwalifikowanych IP. Zaznaczenia przy tym wymaga, że w sytuacji Wnioskodawcy opodatkowaniu 5% stawką będzie podlegała suma przemnożonych przez wskaźniki nexus dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. autorskich praw do programów komputerowych uwzględnionych w cenie sprzedaży świadczonej usługi.

W odniesieniu natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących ustalania wskaźnika nexus (możliwości uznania wydatków wymienionych we wniosku za koszty prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej - art. 30ca ust. 4 ustawy) wskazać należy, że ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki wymienione we wniosku w zakresie, w jakim są przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową Wnioskodawcy, mogą zostać uwzględnione przy ustalaniu wskaźnika/wskaźników nexus (art. 30ca ust. 4 lit. a ustawy).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia oraz w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl