0115-KDIT1-3.4012.331.2018.2.BJ - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją budowy ciągu rekreacyjnego wokół Zbiornika wraz z budową oświetlenia na trasie A - B w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-3.4012.331.2018.2.BJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją budowy ciągu rekreacyjnego wokół Zbiornika wraz z budową oświetlenia na trasie A - B w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 11 czerwca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 22 czerwca 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją budowy ciągu rekreacyjnego wokół Zbiornika wraz z budową oświetlenia na trasie A - B w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją budowy ciągu rekreacyjnego wokół Zbiornika wraz z budową oświetlenia na trasie A-B w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT, który w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm., dalej: "Ustawa o samorządzie gminnym"), prowadzi działalność w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. W ramach tej działalności Gmina dokonuje wydatków związanych z jej działalnością opodatkowaną, tj. z działalnością prowadzoną w oparciu o zawierane z podmiotami trzecimi umowy cywilnoprawne, jak i działalnością pozostającą poza zakresem regulacji ustawy o VAT.

Przykładem wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą Gminy będą wydatki inwestycyjne na budowę ścieżki rekreacyjnej. Gmina planuje budowę ciągu rekreacyjnego wokół Zbiornika wraz z budową oświetlenia na trasie A-B. Gmina ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020.

Zbudowany ciąg rekreacyjny będzie wykorzystywany wyłącznie do celów turystycznych, bez wykorzystania go do świadczenia usług w oparciu o umowy cywilnoprawne. Gmina nie będzie pobierała opłat za korzystanie z przedmiotowej inwestycji. Gmina będzie realizować projekt w ramach zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.

W ramach utworzenia ścieżki powstanie bieżnia z utwardzoną i stabilną nawierzchnią żwirową, która umożliwi komfortową jazdę rowerem oraz spacery. Inwestycja nie będzie wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku realizacji inwestycji, Gmina będzie mogła odliczyć naliczony podatek VAT związany z realizacją inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji, jako że inwestycja będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zatem niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Stosownie do art. 86 ust. i ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, podstawowym warunkiem, od spełnienia którego uzależnione jest uzyskanie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest wykorzystanie zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Zdaniem Wnioskodawcy warunek ten nie został spełniony, bowiem realizowana inwestycja nie będzie służyła działalności gospodarczej i wykonywaniu czynności opodatkowanych - Gmina budując ścieżkę rekreacyjną oraz oświetlenie realizować będzie swoje zadania własne, działając jako organ władzy publicznej.

Prawidłowość przyjętego przez Gminę stanowiska potwierdzają wydawane interpretacje indywidualne, np. interpretacja indywidualna z 11 lipca 2017 r. sygn. 0114-KDIP4.4012.239.2017.2.BS wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który potwierdził, iż "prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi."

Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2017 r. sygn. 3063-ILPP2-3.4512.206.2016.1.ZD stwierdził, iż jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych)."

Podobnie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym budowa ścieżki rekreacyjnej nie będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, jako że Gmina nie będzie zawierała w związku z jej eksploatacją odpłatnych umów cywilnoprawnych z podmiotami korzystającymi ze ścieżki, czyli np. nie będzie pobierała opłat za korzystanie z niej, nie będzie jej wydzierżawiać, itp. W związku z powyższym, warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie został spełniony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenia przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl