0115-KDIT1-3.4012.296.2018.1.BJ - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - przebudowy parku nad jeziorkiem.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-3.4012.296.2018.1.BJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - przebudowy parku nad jeziorkiem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2018 r. (data wpływu 25 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "X" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "X".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina podpisała umowę z Województwem na realizację projektu pn. "X". Realizacja projektu rozpoczęła się 29 marca 2016 r., zaplanowane zakończenie przewidziano na 31 grudnia 2018 r.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie funkcji społecznych obszaru rewitalizacji Gminy poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem w... (wraz urządzeniem terenów zielonych w sąsiedztwie parku), nadanie mu nowych funkcji społecznych (kulturalnych, gospodarczych i rekreacyjnych) oraz podniesienie jego atrakcyjności funkcjonalnej i estetycznej, z zachowaniem jego regionalnego dziedzictwa. Tym samym wpisuje się w SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020: Oś priorytetowej 8 - Obszary wymagające rewitalizacji. Działania 8.1. - Rewitalizacja obszarów miejskich. Gmina w budżecie ww. projektu wykazała podatek VAT w kosztach kwalifikowanych.

Na mocy powyższej umowy realizowane będą następujące zadania/etapy:

* przygotowanie dokumentacji projektowej - ta część została już wykonana,

* studium wykonalności - ta część została już wykonana,

* nadzór w projekcie,

* działania promocyjne,

* roboty budowlane, na które składają się następujące zadania inwestycyjne:

* budowa miejsca prezentacji twórczości artystycznej,

* budowa wiaty "grzybka" wraz z zapleczem do tzw. małej gastronomii (altana z częścią gastronomiczną),

* parking dla samochodów osobowych,

* sanitariaty ogólnodostępne,

* kładka i promenada dla pieszych nad tzw. rowem RM,

* zatoki na ławki parkowe - wraz z ławkami parkowymi,

* plac ćwiczeń na przyrządach,

* plac gier stolikowych,

* zadaszenie - altana widokowa na wyspie.

* budowa z przebudową alejek w obrębie terenów zielonych

* budowa oświetlenia terenu i przyłączy wod.- kan.

W wyniku realizacji powyższych etapów inwestycji zwiększy się liczba osób korzystających z oferty kulturalnej Gminy, a także osób odwiedzających objęte wsparciem cenne społecznie miejsce (park nad jeziorkiem).

Realizacja projektu na tym terenie wpłynie na nadanie mu nowej funkcji kulturalnej i społecznej oraz przyczyni się do realizacji założonych działań rewitalizacyjnych. Zagospodarowanie terenu parku oraz terenów zielonych w sąsiedztwie parku nad jeziorkiem w..., poprzez realizację wszystkich założeń inwestycyjnych, jest niezbędne by uczynić z tego zdegradowanego obszaru, miejsce bezpieczne oraz atrakcyjne. Nowa infrastruktura stanowić będzie miejsce spójne pod względem użyteczności funkcjonalnej, wykorzystywanej przez mieszkańców jako miejsce odpoczynku i wspólnej rekreacji oraz baza do podejmowania aktywności społecznej i publicznej. Dzięki powstałej infrastrukturze powstanie miejsce gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas wolny.

Gmina występuje w roli beneficjenta, zamawiającego i pozostanie właścicielem majątku powstałego w ramach projektu. Faktury dokumentujące zakupy towarów i usług nabywanych na potrzeby realizacji inwestycji wystawione będą na Gminę i opłacone również przez Gminę. Gmina nabywając towary i usługi związane z realizacją projektu nie będzie działała w charakterze podatnika. Nabyte towary i usługi nie będą przez Gminę wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny.

Gmina nie będzie pobierała opłat i nie będzie osiągała dochodu z projektu, który jest przedmiotem wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu unijnego pn.: "X"?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupów towarów, materiałów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu unijnego pn.: "X". Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z kolei art. 86 ust. 1 stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art, 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku realizacja projektu na tym terenie wpłynie na nadanie mu nowej funkcji kulturalnej i społecznej oraz przyczyni się do realizacji założonych działań rewitalizacyjnych. Nowa infrastruktura stanowić będzie miejsce spójne pod względem użyteczności funkcjonalnej, wykorzystywanej przez mieszkańców jako miejsce odpoczynku i wspólnej rekreacji oraz baza do podejmowania aktywności społecznej i publicznej. Ponieważ zakupy dokonywane dla realizacji przedmiotowego zadania nie są dokonywane na rzecz działalności opodatkowanej lecz dla działalności niepodlegającej VAT podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Biorąc pod uwagę treść wniosku oraz powołanych przepisów należy stwierdzić, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu - jak wynika z treści wniosku - nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl