0115-KDIT1-3.4012.185.2019.2.AT - Zwolnienie z VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 maja 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-3.4012.185.2019.2.AT Zwolnienie z VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2019 r. (data wpływu 25 marca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 30 kwietnia 2019 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży nieruchomości (częściowo zabudowana nieruchomość, składająca się z działek nr 27/4, 84 i 61) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 30 kwietnia 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży nieruchomości (częściowo zabudowana nieruchomość, składająca się z działek nr 27/4, 84 i 61).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Syndyk Masy Upadłości.... w upadłości likwidacyjnej - Spółki będącej czynnym podatnikiem podatku VAT, wykonującej czynności opodatkowane, zamierza sprzedać prawa własności częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej-działki nr 27/4, nr 84, nr 61 o łącznej powierzchni... ha, na których posadowiony jest budynek hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej... m2, budynek biurowy o pow. użytkowej... m2, budynek magazynu materiałów budowlanych o powierzchni użytkowej.... m2, budynek wiaty magazynowej o pow. użytkowej... m2 oraz budowle wykonane z betonu, tj. place, chodniki i drogi położone przy ul.... w....

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w.... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr.

Powyższą nieruchomość.... w upadłości likwidacyjnej zakupiła na podstawie umowy sprzedaży z dnia... lipca 2000 r. (akt not. nr...) jako nieruchomość gruntową od Gminy.... Na przedmiotowych nieruchomościach usytuowane były niedokończone budowle rozpoczętej i przerwanej w końcu lat... budowy... byłego... - zmontowano konstrukcję nadziemia dużej hali, częściowo podpiwniczonej, wykonano piwnicę i zamontowano słupy drugiej hali magazynowej. Ponadto na nieruchomościach tych znajdowały się fragmenty fundamentów trzeciej hali i budynek, przeznaczony na trafostację oraz fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Powyższą nieruchomość gruntową zakupiono bez podatku VAT.

Upadły następnie poniósł wydatki na ulepszenie w latach 2000-2011 w wysokości "przekraczającej 30% wartości początkowej". Ostatni nakład został poniesiony w październiku 2011 r.

Spółka po dokonaniu ulepszenia wprowadziła daną nieruchomość na stan środków trwałych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował poniższe informacje.

Budynki w całości wykorzystywane są do czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę.

Od miesiąca grudnia 2017 r. wynajęto halę produkcyjno-magazynową wraz z przyległym placem manewrowym oraz budynkiem administracyjno-socjalnym na rzecz... z siedzibą w... na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie produkcji prefabrykatów budowlanych. Umowę najmu zawarto na czas nieokreślony.

Nie wszystkie budynki i budowle znajdujące się na nieruchomości mającej być przedmiotem sprzedaży były ulepszone w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym po ich oddaniu przez Wnioskodawcę do użytkowania. Ulepszeniu, po oddaniu do użytkowania podlegał:

a.

budynek wiaty magazynowej - został przyjęty na stan środków trwałych w wartości... zł i w dniu... listopada 2006 r. oddany do użytkowania, następnie... grudnia 2008 r. poniesione nakłady zgromadzone na ulepszenie budynku przekazano na podwyższenie wartości początkowej budynku o kwotę... zł, co stanowiło...% wartości początkowej budynku przed ulepszeniem,

b.

budowle, tj. place i drogi zostały przyjęte na stan środków trwałych w wartości... zł i w dniu... kwietnia 2008 r. oddane do użytkowania, następnie... grudnia 2009 r. poniesione nakłady zgromadzone na ulepszenie budowli przekazano na podwyższenie ich wartości początkowej o kwotę... zł, co stanowiło...% wartości początkowej budowli przed ulepszeniem. Drugi raz podwyższono wartość początkową budowli... października 2011 r. o kwotę... zł, co stanowiło...% wartości początkowej budowli przed ulepszeniem.

Wnioskodawcy z tytułu wydatków poniesionych na ulepszenie budynku wiaty magazynowej i budowli przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i wydatki na ulepszenie nie przekraczały 30% wartości początkowej budynków i budowli. Natomiast budynek hali produkcyjnej został przyjęty na stan środków trwałych w wartości... zł i w dniu... listopada 2006 r. oddany do użytkowania, budynek biurowy został przyjęty na stan środków trwałych w wartości... zł i w dniu... lipca 2002 r. oddany do użytkowania, budynek magazynu materiałów budowlanych został przyjęty na stan środków trwałych w wartości... zł i w dniu... listopada 2006 r. oddany do użytkowania. Budynek hali produkcyjnej, budynek biurowy i budynek magazynu materiałów budowlanych po oddaniu przez Wnioskodawcę do użytkowania i wprowadzeniu na stan środków trwałych nie były objęte ulepszeniem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Ulepszeniem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, po oddaniu przez Wnioskodawcę do użytkowania, objęty był tylko budynek wiaty magazynowej i budowle, tj. place i drogi.

Wartość wydatków na ulepszenie w stosunku do budynku wiaty magazynowej i budowli była niższa niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie.

Czy transakcja zbycia częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 27/4, nr 84, nr 61 wraz z budynkami (hala produkcyjna, budynek biurowy, budynek magazynu materiałów budowlanych, budynek wiaty magazynowej, place i drogi) będzie korzystać z prawa do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja zbycia częściowo zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 27/4, nr 84, nr 61 wraz z budynkami (hala produkcyjna, budynek biurowy, budynek magazynu materiałów budowlanych, budynek wiaty magazynowej, place i drogi) będzie korzystać z prawa do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ do pierwszego ich zasiedlenia doszło w 2011 r. oraz pomiędzy planowaną dostawą budynku a jej pierwszym zasiedleniem upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Istotą pierwszego zasiedlenia jest oddanie nieruchomości do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem może być więc dostawa nieruchomości, może też być oddanie nieruchomości w najem czy też dzierżawę.

Należy podkreślić, że NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 382/14, orzeczenie prawomocne) stwierdził, że ustawowa definicja pierwszego zasiedlenia jest niezgodna z dyrektywą w sprawie VAT w zakresie, w jakim zawiera warunek "w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu". Tym samym w sytuacji, gdy podatnik użytkował daną nieruchomość na potrzeby własnej działalności gospodarczej przez wymagany ustawą okres (tj. 2 lata), to przy sprzedaży tej nieruchomości również będzie miał prawo do zwolnienia z VAT.

Podatnicy powołując się bezpośrednio na przepisy dyrektywy w sprawie VAT mogą więc sprzedać użytkowaną przez okres 2 lat nieruchomość korzystając ze zwolnienia z VAT lub też opodatkować transakcję-zgodnie z regulacjami krajowymi w tym zakresie.

Po wyroku NSA, należy przyjąć stanowisko, iż przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć pierwsze zajęcie budynku lub użytkowanie, w tym także na potrzeby własnej działalności gospodarczej po wybudowaniu nieruchomości.

Prezentowane odmienne podejście do definicji pierwszego zasiedlenia, ostatecznie zostało rozwiązane w wyroku TSUE.

W wyroku o sygn. akt C-308/16 z dnia 16 listopada 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaprezentował stanowisko, że określając definicje pierwsze zasiedlenie, w pierwszej kolejności należy uwzględnić kontekst przepisu i cel danego uregulowania. W uzasadnieniu TSUE zaznaczył, że polski ustawodawca wyłączył dostawę budynku w zakresie zwolnienia z VAT i uzależnił rozpoczęcie biegu terminu zasiedlenia od czynności podlegających opodatkowaniu, tj. najmu lub sprzedaży, natomiast zdaniem TSUE nie należy dokonywać powiązania definicji pierwszego zasiedlenia z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to, że budynek powinien zostać uznany za objęty pierwszym zasiedleniem również wtedy, gdy po wybudowaniu nie jest przedmiotem sprzedaży, najmu lub innych czynności opodatkowanych.

W związku powyższym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolnienie z VAT przysługuje także podatnikom, którzy użytkowali daną nieruchomość przez co najmniej 2 lat na potrzeby własne.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą" - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazuje, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy, ustawodawca określił co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.) - zwanej dalej "Dyrektywą" - posługują się zwrotem "pierwsze zasiedlenie", jednakże go nie definiują oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Dyrektywy, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji:

a.

dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem;

b.

dostawa terenu budowlanego.

Jak stanowi art. 12 ust. 2 zd. drugie Dyrektywy, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a, do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie "gruntu związanego z budynkiem".

Tym samym, państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków.

W konsekwencji, zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako "pierwsze zajęcie budynku, używanie". W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

W kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. akt I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że: "Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako »pierwsze zajęcie budynku, używanie«. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Sąd krajowy celem zapewnienia skuteczności normom dyrektywy 112 stwierdził zatem częściową niezgodność art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o VAT z art. 12 ust. 1 lit. a i 2 dyrektywy 112, jak też art. 135 ust. 1 lit. j dyrektywy 112. Mowa tu o części dotyczącej użytego w treści art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o VAT warunku »w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu«. Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej, albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia - rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu".

W tym miejscu należy nadmienić, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (ust. 7a ww. artykułu).

Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.

W złożonym wniosku poinformowano, że Syndyk Masy Upadłości Spółki w upadłości likwidacyjnej (Wnioskodawca), będącej czynnym podatnikiem podatku VAT wykonującym czynności opodatkowane zamierza sprzedać prawa własności częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 27/4, nr 84, nr 61 o łącznej powierzchni... ha, na których posadowiony jest budynek hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej... m2, budynek biurowy o pow. użytkowej... m2, budynek magazynu materiałów budowlanych o powierzchni użytkowej... m2, budynek wiaty magazynowej o pow. użytkowej... m2 oraz budowle wykonane z betonu tj. place, chodniki i drogi położone przy ul.... w.... Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr....

Powyższą nieruchomość Spółka zakupiła na podstawie umowy sprzedaży z dnia... lipca 2000 r. (akt not. nr...) jako nieruchomość gruntową. Na nieruchomościach usytuowane były niedokończone budowle rozpoczętej i przerwanej w końcu lat... budowy... byłego... (konstrukcja nadziemia dużej hali, częściowo podpiwniczonej, piwnica, słupy drugiej hali magazynowej). Ponadto znajdowały się tam fragmenty fundamentów trzeciej hali i budynek, przeznaczony na trafostację oraz fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Powyższą nieruchomość gruntową zakupiono bez podatku VAT.

Upadły poniósł wydatki na ulepszenie w latach 2000-2011. Ostatni nakład został poniesiony w październiku 2011 r.

Spółka po dokonaniu ulepszenia wprowadziła daną nieruchomość na stan środków trwałych.

Budynki w całości wykorzystywane są do czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę.

Od miesiąca grudnia 2017 r. wynajęto halę produkcyjno-magazynową wraz z przyległym placem manewrowym oraz budynkiem administracyjno-socjalnym. Umowę najmu zawarto na czas nieokreślony.

Nie wszystkie budynki i budowle znajdujące się na nieruchomości mającej być przedmiotem sprzedaży były ulepszone w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym po ich oddaniu przez Wnioskodawcę do użytkowania. Ulepszeniu, po oddaniu do użytkowania podlegał:

a.

budynek wiaty magazynowej - został przyjęty na stan środków trwałych w wartości... zł i w dniu... listopada 2006 r. oddany do użytkowania, następnie... grudnia 2008 r. poniesione nakłady zgromadzone na ulepszenie budynku przekazano na podwyższenie wartości początkowej budynku o kwotę... zł, co stanowiło...% wartości początkowej budynku przed ulepszeniem,

b.

budowle, tj. place i drogi zostały przyjęte na stan środków trwałych w wartości... zł i w dniu... kwietnia 2008 r. oddane do użytkowania, następnie... grudnia 2009 r. poniesione nakłady zgromadzone na ulepszenie budowli przekazano na podwyższenie ich wartości początkowej o kwotę... zł, co stanowiło...% wartości początkowej budowli przed ulepszeniem. Drugi raz podwyższono wartość początkową budowli... października 2011 r. o kwotę... zł, co stanowiło...% wartości początkowej budowli przed ulepszeniem.

Wnioskodawcy z tytułu wydatków poniesionych na ulepszenie budynku wiaty magazynowej i budowli przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i wydatki na ulepszenie nie przekraczały 30% wartości początkowej budynków i budowli. Natomiast: budynek hali produkcyjnej został przyjęty na stan środków trwałych i w dniu... listopada 2006 r. oddany do użytkowania; budynek biurowy został przyjęty na stan środków trwałych i w dniu... lipca 2002 r. oddany do użytkowania; budynek magazynu materiałów budowlanych został przyjęty na stan środków trwałych i w dniu... listopada 2006 r. oddany do użytkowania. Budynek hali produkcyjnej, budynek biurowy i budynek magazynu materiałów budowlanych po oddaniu przez Wnioskodawcę do użytkowania i wprowadzeniu na stan środków trwałych nie były objęte ulepszeniem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Ulepszeniem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, po oddaniu przez Wnioskodawcę do użytkowania, objęty był tylko budynek wiaty magazynowej i budowle, tj. place i drogi.

Na tle powyższych okoliczności sprawy powzięto wątpliwość w przedmiocie możliwości zastosowania dla planowanej sprzedaży zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Analiza powołanych przepisów prawa w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że dostawa częściowo zabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr 27/4, nr 84, nr 61; KW nr...) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku. Podstawą do zastosowania zwolnienia od podatku w odniesieniu do budynków i budowli znajdujących się na wskazanych działkach będzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W tej sytuacji bowie2 dostawa będzie miała miejsce po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Odpowiednio zwolnieniem tym objęta będzie także dostawa gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy), na którym posadowione są przedmiotowe budynki i budowle.

W rezultacie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl