0115-KDIT1-2.4012.811.2018.1.AW - Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu w zakresie rozwoju rolnictwa.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-2.4012.811.2018.1.AW Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu w zakresie rozwoju rolnictwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2018 r. (data wpływu 26 października 2018 r.), uzupełnionym w dniu 12 grudnia 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 grudniu 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.....

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest członkiem konsorcjum zawiązanego na podstawie umowy konsorcjum zawartej 24 lipca 2017 r. Konsorcjum zostało zawiązane w celu utworzenia grupy operacyjnej o nazwie..., kwalifikującej się jako grupa operacyjna... w rozumieniu art. 56 i art. 57 rozporządzenia EFRROW (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005), w celu wspólnej realizacji operacji obejmującej opracowanie i wdrożenie do praktyki innowacji w zakresie produkcji i przetwórstwa pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej.

Liderem konsorcjum jest Uniwersytet.

Wnioskodawca, jako członek konsorcjum, podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację projektu pt..... Projekt jest realizowany w ramach Działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest z publicznych środków krajowych oraz unijnych i polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych Projektu, poniesionych i opłaconych przez beneficjenta w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach Działania "Współpraca", objętego ww. programem oraz umowie i przepisach odrębnych, stosownie do § 1 pkt 7 umowy.

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie technologii uprawy, przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu innowacyjnych produktów z pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej, osiągnięty poprzez opracowanie nowych technologii uprawy pierwotnych form pszenic w systemie niskonakładowym integrowanym i ekologicznym, opracowanie procesów produkcji i wytworzenie chleba, płatków i makaronu z pszenic okrągłoziarnowej i perskiej oraz opracowanie nowych metod marketingu dotyczących wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów.

Zgodnie z paragrafem 5 umowy, Wnioskodawca jest zobowiązany m.in. do:

1.

poniesienia kosztów kwalifikowalnych, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej mu pomocy w formie rozliczenia bezgotówkowego (...),

2.

niewspółfinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych,

3.

w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej:

a.

prowadzenia i aktualizacji strony internetowej, na której będą umieszczane informacje nt. realizowanego Projektu oraz jego rezultatów,

b.

nieprzenoszenia bez zgody Agencji prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub niedokonywania zmiany sposobu ich wykorzystywania,

c.

niedokonywania bez zgody Agencji zmiany sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,

d.

informowania Agencji o każdej zmianie w sposobie podziału zadań zaplanowanych w ramach realizacji operacji, między podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej oraz zasadach ponoszenia odpowiedzialności przez te podmioty z tytułu realizowanych zadań,

e.

niezwłocznego informowania Agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnej z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie i aktach prawnych wymienionych w paragrafie 1,

(...).

Według umowy konsorcjum, rolą Wnioskodawcy w Projekcie jest utworzenie i administrowanie stroną internetową w okresie trwania operacji i przez 5 lat po jej zakończeniu oraz promocja operacji i jej rezultatów. W związku z tym, według zestawienia rzeczowo-finansowego operacji Wnioskodawca poniesie koszty przygotowania i wydruku broszury informacyjnej o operacji, koszty utrzymania strony internetowej (koszt domeny i serwera) oraz koszty organizacji konferencji podsumowującej realizację operacji.

Lider konsorcjum jest odbiorcą dofinansowania na realizację operacji, przekazywanego w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, przez instytucję przekazującą dofinansowanie. Pozyskane w ramach operacji środki finansowe stanowić będą dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Konsorcjantów w związku z wykonywaniem zadań określonych w szczegółowym opisie operacji i umowie o dofinansowanie. Każda ze stron konsorcjum ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, będące wynikiem jej działania lub zaniechania.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W ramach dofinansowania Projektu ARiMR wymaga, aby Wnioskodawca uzyskał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości bądź braku możliwości odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towaru/usługi w toku jego realizacji.

Wnioskodawca nie będzie świadczył odpłatnie usług, ani nie będzie dokonywał odpłatnej dostawy towarów w ramach Projektu ani po jego zakończeniu. Pomoc finansowa przyznana na realizację Projektu z publicznych środków krajowych i unijnych będzie stanowić refundację części poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów kwalifikowanych operacji. Nie jest to zatem wynagrodzenie dla Wnioskodawcy za wyświadczone usługi, a jedynie forma finansowania Projektu. Zatem Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach Projektu, ani po jego zakończeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jaki wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów/usług w toku realizacji Projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca jest członkiem konsorcjum i Beneficjentem w umowie o przyznaniu pomocy, a jednocześnie jest podatnikiem VAT czynnym. Rolą Wnioskodawcy w Projekcie jest utworzenie i administrowanie stroną internetową w okresie trwania operacji i przez 5 lat po jej zakończeniu oraz promocja operacji i jej rezultatów. W związku z tym, według zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, Wnioskodawca poniesie koszty przygotowania i wydruku broszury informacyjnej o operacji, koszty utrzymania strony internetowej (koszt domeny i serwera) oraz koszty organizacji konferencji podsumowującej realizację operacji. Wszystkie efekty prac w ramach Projektu będą jawne i dostępne nieodpłatnie zarówno dla ARiMR wyłącznie na potrzeby rozliczenia z realizacji Projektu (jako załączniki do wniosku o płatność), jak również dla opinii publicznej. Wnioskodawca nie będzie świadczył odpłatnie usług, ani nie będzie dokonywał odpłatnej dostawy towarów w ramach Projektu ani po jego zakończeniu. Pomoc finansowa przyznana na realizację Projektu z publicznych środków krajowych i unijnych będzie stanowić refundację części poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów kwalifikowanych operacji. W związku z tym, że Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach Projektu, ani po jego zakończeniu, nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jaki wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją Projektu. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.

W ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. artykułu wskazano, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Analiza przedstawionych okoliczności oraz treści powołanych przepisów prawa pozwala na stwierdzenie, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ - jak podał we wniosku - nie będzie wykorzystywał zakupionych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach Projektu, ani po jego zakończeniu. Wobec powyższego, stanowisko zaprezentowane we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Ponadto zaznacza się, że wydana interpretacja nie wywołuje skutków prawnopodatkowych w odniesieniu do innych niż Wnioskodawca członków konsorcjum.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl