0115-KDIT1-2.4012.433.2018.2.AGW - Użyczenie budynku na rzecz klubów sportowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-2.4012.433.2018.2.AGW Użyczenie budynku na rzecz klubów sportowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2018 r. (data wpływu 28 marca 2018 r.), uzupełnionym dnia 25 maja 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika dla czynności odpłatnego udostępniania Budynku za pomocą Zakładu, opodatkowania usług odpłatnego udostępniania Budynku na rzecz podmiotów zewnętrznych, braku opodatkowania użyczania Budynku na rzecz np. klubów sportowych, osób fizycznych bądź prawnych w celach sportowo-rekreacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony dnia 25 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika dla czynności odpłatnego udostępniania Budynku za pomocą Zakładu, opodatkowania usług odpłatnego udostępniania Budynku na rzecz podmiotów zewnętrznych, braku opodatkowania użyczania Budynku na rzecz np. klubów sportowych, osób fizycznych bądź prawnych w celach sportowo-rekreacyjnych.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe.

Gmina M. (dalej: "Gmina lub Wnioskodawca") jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina jest właścicielem Stadionu Miejskiego w M. (dalej: "Stadion"), którym obecnie zarządza zakład budżetowy Gminy - ZOŚ w M. (dalej: "ZOŚ"; "Zakład"). Stadion był/jest przedmiotem odpłatnego udostępniania na rzecz podmiotów zewnętrznych. Odpłatne udostępnianie Stadionu odbywa się/będzie się odbywać w formacie godzinowym według stawek z cennika za wynajem ustalonego zarządzeniem Burmistrza M. z dnia XXX o nr XXX, zmienionego zarządzeniem Burmistrza M. z dnia XXX o nr XXX. Ponadto Stadion jest/będzie również wykorzystywany w sposób nieodpłatny np. przez klub sportowy, który na mocy umowy użyczenia korzysta z obiektu bezpłatnie w celach treningowych. Na terenie Stadionu organizowane są/będą również ogólnodostępne wydarzenia, na które wstęp jest/będzie bezpłatny np. "biegi śniadaniowe", organizowane przez podmioty zewnętrzne. Gmina nie wyklucza w przyszłości użyczenia Stadionu na rzecz osób fizycznych oraz prawnych celem realizacji zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Dnia 9 października 2006 r. Gmina zawarła umowę dzierżawy gruntu z K. (dalej: "Klub"), której przedmiotem była nieruchomość znajdująca się w sąsiedztwie Stadionu. W ramach zawartej umowy Klub wybudował na przedmiotowym gruncie obiekt o charakterze sportowym. W powstałym budynku (dalej: "Budynek") znajdują się szatnie sportowe, korty tenisowe oraz pokoje przeznaczone pod wynajem. Na mocy postanowień porozumienia z dnia 24 maja 2017 r. o nr XXX umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Gminą, a Klubem została rozwiązana. Zgodnie z ustaleniami umownymi, w ramach rozliczenia nakładów poniesionych przez dzierżawcę, Gmina nabyła prawo własności do wybudowanego Budynku. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT z wykazanym na niej VAT. Wartość nakładów przekroczyła łącznie kwotę 15.000 PLN.

Gmina niezwłocznie po nabyciu prawa własności Budynku i uregulowaniu związanych z tym formalności dnia 1 czerwca 2017 r. zawarła umowę użyczenia nieruchomości z Zakładem, z uwagi na fakt, że do zadań ZOŚ należy zarządzanie Stadionem. Jako że korzystanie ze Stadionu jest ściśle powiązane z wykorzystywaniem znajdującej się w Budynku szatni (Stadion nie posiada odrębnej szatni) ZOŚ od razu po rozpoczęciu zarządzania Budynkiem rozpoczął jego wykorzystywanie do:

* czynności odpłatnych - poprzez odpłatne udostępnienie płyty boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej, szatni oraz kortów tenisowych na rzecz podmiotów zewnętrznych;

* czynności nieodpłatnych - w przypadku podmiotów korzystających ze Stadionu nieodpłatnie.

Zdarza się (szczególnie z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych najemców/dzierżawców w okresie jesienno-zimowym), iż w danym okresie rozliczeniowym Budynek jest/będzie wykorzystywany jedynie do czynności nieodpłatnych.

Wpływy związane z odpłatnym udostępnianiem Stadionu oraz Budynku są ewidencjonowane przez Gminę dla celów VAT i wykazywane w składanych do urzędu skarbowego deklaracjach.

Do chwili obecnej ZOŚ nie rozpoczął działalności w zakresie wynajmu znajdujących się w Budynku pokoi. Sytuacja ta jest skutkiem zmian administracyjnych/organizacyjnych, które są niezbędne do prowadzenia tego typu działalności. Tym niemniej w 2018 r. ZOŚ planuje rozpocząć odpłatny wynajem pokoi, w szczególności w okresie letnim, z uwagi na większe zainteresowanie najmem ze strony stowarzyszeń i klubów sportowych, a także osób fizycznych bądź osób prawnych.

Gmina uchwałą nr XXX Rady Miejskiej w M. z dnia XXX podjęła decyzję o utworzeniu spółki prawa handlowego pod nazwą MOSiR Spółka z o.o. (dalej: "Spółka"), której przedmiotem działalności jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Gmina planuje zawarcie umowy cywilnoprawnej ze Spółką w zakresie dzierżawy Stadionu wraz z Budynkiem, celem zwiększenia efektywności zarządzaniem majątkiem sportowo-rekreacyjnym na terenie Gminy. Przychody z dzierżawy będą rozliczane w ewidencjach prowadzonych dla potrzeb rozliczenia podatku należnego i deklaracji podatkowej VAT-7 Gminy.

Gmina dotychczas nie odliczała VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z nabyciem własności do Budynku.

W uzupełnieniu wniosku Gmina w odpowiedzi na pytanie pierwsze - w jaki sposób rozliczyła z Klubem nakłady poniesione przez klub na wybudowanie "Budynku", jaka była ich wartość - wskazała, że rozliczyła z Klubem nakłady poniesione przez klub na wybudowanie budynku, budowli oraz urządzeń poprzez zawarcie Porozumienia w dniu 24 maja 2017 r., w którym strony ustaliły w oparciu o sporządzony w dniu 10 maja 2017 r. "XXX" na dzierżawionym od gminy M. gruncie kwotę zapłaty w wysokości XXX zł brutto.

W odpowiedzi na pytanie drugie - przy uwzględnieniu jakich czynników Gmina zamierza dokonać kalkulacji wynagrodzenia z tytułu wydzierżawienia przedmiotowego Budynku MOSiR Spółka z o.o., a w szczególności:

* jaka będzie jego wysokość,

* czy umożliwi zwrot poniesionych nakładów na nabycie "Budynku",

* czy skalkulowana będzie z uwzględnieniem realiów rynkowych,

* w jakiej relacji procentowej do wartości rozliczonych nakładów jest/będzie ustalana w stosunku rocznym wysokość pobieranej przez Gminę opłaty.

Gmina wyjaśniła, że obecnie budynek o charakterze sportowym, opisany w przedmiotowym wniosku, jest oddany w trwały zarząd na czas nieoznaczony zakładowi budżetowemu Gminy tj. ZOŚ w M. (dalej: "Zakład"). Tym niemniej, Gmina planuje w przyszłości dokonać zmiany zarządzania infrastrukturą o charakterze sportowo-administracyjnym celem poprawy sposobu wykorzystywania przedmiotowego mienia. W związku z tym, uchwałą nr XXX Rady Miejskiej w M. z dnia 28 września 2017 r. podjęła decyzję o utworzeniu spółki prawa handlowego pod nazwą MOSiR Spółka z o.o. (dalej: "Spółka"). Zadaniem Spółki, w przeciwieństwie do Zakładu, będzie wyłącznie zarządzanie i efektywne wykorzystywanie majątku sportowo-rekreacyjnego na terenie Gminy. Jednocześnie Gmina podkreśliła, że wprowadzenie takiej zmiany wymaga nakładu pracy i odpowiednich regulacji administracyjnych. W konsekwencji Gmina, na obecnym etapie prac związanych z wdrożeniem planowanego rozwiązania, nie dysponuje jeszcze informacjami dotyczącymi wartości planowanego czynszu.

Jednocześnie Gmina podkreśliła, że zamierzając wydzierżawić przedmiotowy budynek nie skupia się wyłącznie na możliwości osiągnięcia zysku lecz kieruje się również innymi czynnikami mającymi na celu zapewnić pełną funkcjonalność i efektywność infrastruktury sportowej. Przekazanie mienia do Spółki niejako zwolni bowiem Gminę z szeregu obowiązków w postaci chociażby zatrudnienia dodatkowych pracowników w Zakładzie. Tym samym Gmina podczas przyszłych negocjacji wysokości czynszu dzierżawnego będzie miała na uwadze zarówno wystąpienie korzyści finansowych związanych z umową dzierżawy, jak i brak konieczności wykonywania przez Gminę za pośrednictwem Zakładu pewnych zadań związanych z administrowaniem infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, w tym przedmiotowym budynkiem.

Gmina zwróciła ponadto uwagę na brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zgodnie z którym to przepisem podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takie działalności.

Oznacza to, co również potwierdzane jest na gruncie doktryny, iż niezależnie od faktu, czy dana działalność przynosi zysk, czy też stratę w różnej wysokości, bądź ma w określonym przedziale czasowym charakter nieodpłatny, należy uznać, iż stanowi ona działalność gospodarczą w rozumieniu rzeczonego przepisu. Przyjęcie przez ustawodawcę takiej formy omawianego przepisu uwzględnia w szczególności realia rynkowe, wedle których działające na rynku podmioty nie zawsze osiągają zyski, ale również nie zawsze zasadniczym celem podejmowanej przez te podmioty działalności jest osiągnięcie jedynie zysku. W niektórych przypadkach podjęcie się określonego działania ma na celu przykładowo zwiększenie popularności podmiotu gospodarczego, co w końcowym rozrachunku, pomimo potencjalnie wykazania w określonym okresie straty, jest uznawane za pożądany przez ten podmiot skutek wspomnianych działań. Ponadto należy mieć na względzie także uwarunkowania danego rynku w przypadku ustalenia określonej ceny i idący za tym popyt na dane świadczenie (towar) - jeżeli dany rynek nie wykazuje dużego popytu, sprzedawca, co oczywiste, nie ma znaczącej swobody w kształtowaniu wyższej ceny świadczenia w kontekście maksymalizacji zysków, czy wręcz, znalezienia jakichkolwiek nabywców.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, Gmina wskazała, iż zasadniczym celem działalności jednostek samorządu terytorialnego jest wykonywanie zadań własnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), bez względu na fakt, czy w związku z prowadzeniem tejże działalności wystąpiłby po stronie jednostek samorządu zysk czy też nie. Zatem choć zasadniczo Gmina będzie przy kalkulacji wysokości czynszu uwzględniać realia rynkowe to jednocześnie będzie miała na uwadze inne czynniki związane również z zaspokojeniem potrzeb lokalnych społeczności jak i z brakiem podejmowania przez Gminę za pośrednictwem Zakładu dodatkowych działań związanych z zarządzeniem i administrowaniem infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.

Ponadto, Gmina zwróciła uwagę, że ustalenia dotyczące zawarcia umowy dzierżawy majątku ze Spółką wymagają w szczególności czynnego udziału Rady Miejskiej. Jednocześnie Gmina wskazała, że z uwagi na obecny, przedwyborczy okres, Rada jak i pracownicy Urzędu Miejskiego są zaabsorbowani pilnymi zadaniami bieżącymi, co w konsekwencji wpływa na brak możliwości dokonania tak szczegółowych ustaleń dotyczących przyszłej umowy dzierżawy.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.

1. Czy Gmina, w zakresie odpłatnego udostępniania Budynku za pośrednictwem Zakładu na rzecz podmiotów zewnętrznych występuje/będzie występować w roli podatnika VAT?

2. Czy usługa odpłatnego udostępniania Budynku na rzecz podmiotów zewnętrznych świadczona przez Gminę za pośrednictwem ZOŚ podlega/będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

3. Czy użyczenie Budynku na rzecz np. klubów sportowych, czy też osób fizycznych bądź prawnych w celach sportowo-rekreacyjnych będzie podlegać/podlega opodatkowaniu VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy,

1. Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie odpłatnego udostępniania Budynku za pośrednictwem Zakładu na rzecz podmiotów zewnętrznych Gmina występuje/będzie występować w roli podatnika VAT.

2. Usługa odpłatnego udostępniania Budynku na rzecz podmiotów zewnętrznych świadczona przez Gminę za pośrednictwem ZOŚ podlega/będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

3. Użyczenie Budynku na rzecz np. klubów sportowych, osób fizycznych bądź prawnych nie podlega/nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Gminy

Ad. 1 i Ad. 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina za pośrednictwem ZOŚ udostępnia/będzie udostępniać odpłatnie Budynek w formie najmu w stawkach liczonych godzinowo. Najem jest niewątpliwie stosunkiem cywilnoprawnym i Gmina w tym zakresie działa/będzie działać na warunkach analogicznych do innych uczestników obrotu gospodarczego (przedsiębiorców) na gruncie art. 15 ust. 1-2 i ust. 6 ustawy o VAT.

Ponadto, mając na uwadze, że umowa najmu jest niewątpliwie umową cywilnoprawną uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowych czynności działa/będzie działała ona w roli podatnika VAT, a więc w ramach reżimu cywilnoprawnego, a nie publicznoprawnego.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie stosunku cywilnoprawnego np. najmu/dzierżawy będzie występować ona w roli podatnika VAT. Analogiczne stanowisko zostało potwierdzone w m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 września 2017 r. o sygn. 0115-KDIT1-2.4012.470.2017.l.AW, w której organ wprost wskazał, że: "Mając na uwadze, że Gmina będzie wykonywała usługę dzierżawy Stadionu na rzecz Dzierżawcy za wynagrodzeniem i będzie działała w roli podatnika VAT, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy, transakcja ta nie będzie również zwolniona z podatku, gdyż ani ustawa o VAT, ani rozporządzenia wykonawcze, nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku". Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. ILPPI/443-61/14-4/AWa, uznał, iż " (...) odpłatne udostępnienie na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy stadionu miejskiego na rzecz spółki komunalnej oraz budynku XCK na rzecz instytucji kultury, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT" Podsumowując uznać należy, że Gmina - świadcząc usługę dzierżawy Stadionu na rzecz Dzierżawcy - będzie występowała w roli podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a jednocześnie świadczona przez Gminę usługa dzierżawy Stadionu na rzecz Dzierżawcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku."

Tożsame stanowisko zostało potwierdzone również w m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 r. o sygn. IPPPl/4512-668/16-4/MPe w której organ wprost wskazał, że: "Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych)."

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Mając na uwadze, że Gmina będzie wykonywała, za pośrednictwem ZOŚ, usługę odpłatnego udostępniania (w formie najmu w stawkach godzinowych) Budynku na rzecz podmiotów zewnętrznych za wynagrodzeniem i będzie działała w roli podatnika VAT, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W opinii Gminy transakcja ta nie będzie również zwolniona z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

Stanowisko w którym odpłatne udostępniania obiektu w formie dzierżawy/najmu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT potwierdzają liczne interpretacje indywidualne w tym m.in.:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 maja 2015 r., sygn. IPTPP1/4512-169/15-2/MW, w której organ wskazał, iż: "odpłatne udostępnienie ww. boiska sportowego i kompleksu na podstawie zawartej umowy dzierżawy będzie niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. Zatem w odniesieniu do tej czynności Gmina nie będzie działała jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W analizowanym przypadku Gmina wystąpi w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność - jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy - będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. ILPP1/443-295/13-2/JSK, w której organ także potwierdził konieczność opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania majątku przez gminę na podstawie umowy dzierżawy: "(...) odpłatne udostępnienie (dzierżawa) przez Gminę przedmiotowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz Spółki stanowić będzie po stronie Gminy usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. ILPPl/443-61/14-4/AWa, w której organ uznał, iż " (...) odpłatne udostępnienie na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy stadionu miejskiego na rzecz spółki komunalnej oraz budynku XCK na rzecz instytucji kultury, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT";

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 lutego 2013 r. o sygn. IPTPP1/443-951/12/MW w której organ stwierdził, że: "Mając na uwadze obowiązujące przepisy podatkowe należy stwierdzić, że odpłatne usługi udostępniania (wynajem) świetlic wiejskich, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy";

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2012 r. o sygn. IPTPP4/443-602/12-4/ALN w której organ stanął na stanowisku, że: "Świadczenie przez Gminę usług odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne), podlegają/będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy".

Podsumowując, uznać należy, że Gmina - świadcząc usługę odpłatnego udostępniania Budynku na rzecz podmiotów zewnętrznych - będzie występowała w roli podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT a jednocześnie świadczona przez Gminę za pośrednictwem Zakładu usługa odpłatnego udostępniania Budynku na rzecz podmiotów zewnętrznych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i jednocześnie nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

Ad. 3

Zgodnie z wyżej wspomnianym już art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Użyczenie nieruchomości na gruncie podatku VAT może podlegać opodatkowaniu, gdy zostanie potraktowane jako świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu odpłatnym świadczeniem usług będzie również nieodpłatne świadczenie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Oznacza to, że aby uznać, że użyczenie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT, to jednostka samorządu terytorialnego w ramach tej czynności musi występować w roli podatnika VAT i jednocześnie użyczenie musi być dokonane na cele inne niż działalność gospodarcza tej jednostki.

Gmina użycza/będzie użyczać nieodpłatnie Budynek na rzecz klubów sportowych, osób fizycznych i prawnych w celach sportowych. Nie pobierała/nie będzie pobierać w tym zakresie żadnych opłat od korzystających podmiotów. Wykonywana przez nie działalność w ramach użyczenia była/jest związana z ich zadaniami statutowymi lub z działalnością rekreacyjno-sportową (osoby fizyczne) i jednocześnie jest powiązana z realizacją zadań własnych przez Gminę.

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446; dalej: "ustawa o samorządzie gminnym") do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w szczególności zaliczyć należy m.in. działania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym sprawy terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Tym samym Gmina użyczając Budynek na rzecz klubów sportowych/osób fizycznych/osób prawnych realizuje zadana własne z zakresy kultury fizycznej. Podmioty te bowiem wykorzystują przedmiotową infrastrukturę do działań sportowych, angażując również mieszkańców Gminy.

Tym samym Gmina użyczając Budynek podmiotom, które wykonują zadania mieszczące się w katalogu wymienionym w powyższym artykule będzie występować w roli organu władzy publicznej.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2014 r. o sygn. I SA/Go 62/14 w którym sąd wprost wskazał, że: "Trudno bowiem mówić o zastosowaniu w ogóle ustawy o VAT w sytuacji, gdy podmiot nie występuje w ramach działalności gospodarczej. Aby dana czynność mogła być bowiem opodatkowana podatkiem VAT, musi być wykonana przez podatnika VAT, co wynika nie tylko z przedmiotowej ustawy (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikiem jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2 tego przepisu) ale z konstrukcji każdego podatku, na którą składa się podmiot i przedmiot opodatkowania. Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd podziela pogląd organu podatkowego, że w sprawie nie miał zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż nieodpłatne użyczenie infrastruktury miało miejsce w związku z wykonywaniem przez gminę zadań publicznych, których realizacji nałożona jest ustawą o samorządzie gminnym."

Stanowisko to, zostało potwierdzone także w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. o sygn. I FSK 771/12, gdzie sąd wskazał, że "Zasady opodatkowania czynności organów władzy publicznej w całej Unii Europejskiej muszą być jednolite. Stąd też należy dokonać wykładni prounijnej art. 15 ust. 6 in fine ustawy o VAT. Uwzględniając regulacje zawarte w art. 13 ust. 1 Dyrektywy 112 analizowany przepis krajowy należy rozumieć w ten sposób, że organy władzy oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane mogą być traktowane za podatników podatku od wartości dodanej tylko wtedy, gdy są normalnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, dokonując typowych dla przedsiębiorców czynności."

Istotne jest zatem ustalenie czy w związku z użyczeniem Budynku Gmina występuje/będzie występować jako typowy uczestnik obrotu gospodarczego. Użyczanie nieruchomości na rzecz klubów sportowych/osób fizycznych i prawnych ma na celu wsparcie kultury fizycznej na terenie Gminy. Tym samym Gmina realizuje za pośrednictwem np. klubów sportowych zadania własne i nie czerpie z tego tytułu zysków.

W konsekwencji Gmina nie występuje tutaj w roli przedsiębiorcy i nie dokonuje typowych dla uczestników obrotu gospodarczego czynności - udostępnia bowiem nieruchomości w celu realizacji zadań własnych nałożonych na Gminę na podstawie odrębnych ustaw.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych Ministra Rozwoju i Finansów w tym m.in. w:

* interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 stycznia 2014 r. o sygn. IBPP1/443-1038/13/KJ której wprost wskazano, że: "(...) w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że oddanie nieruchomości (remizy) w bezpłatne użyczenie stowarzyszeniu OSP, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nie należy uznać za odpłatne świadczenie usług. W przedmiotowej sprawie przekazanie remizy na podstawie umowy użyczenia stowarzyszeniu OSP nie odbywa się bowiem do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, gdyż realizowane jest w związku z zadaniami własnymi Gminy (o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)",

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 maja 2012 r., sygn. IPTPP1/443-138/12-7/MW. W przedmiotowej interpretacji Dyrektor, odnosząc się do sytuacji częściowo nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich lokalnej społeczności stwierdził, iż "świadczone przez Gminę usługi nieodpłatnego wynajmu świetlic wiejskich lokalnej społeczności, jako czynności związane z realizacją zadań własnych Gminy, nie będą stanowić odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i tym samym czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reasumując, użyczenie Budynku przykładowo na rzecz klubów sportowych opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie podlega/nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ prowadzona przez nie działalność związana jest z realizacją zadań własnych Gminy nałożonych odrębnymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że w kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nakładów na Budynek wydano postanowienie nr 0115-KDIT1-2.4012. 203.2018.2.AGW.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń, a w przypadku zdarzeń przyszłych - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl