0115-KDIT1-1.4012.846.2017.14.S.AKA - Rozliczanie VAT w ramach koncernu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-1.4012.846.2017.14.S.AKA Rozliczanie VAT w ramach koncernu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

1)

ponownie rozpatruję sprawę Pana wniosku z 28 listopada 2017 r. (wpływ 4 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 3 października 2018 r. sygn. I SA/Ol 449/18 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 2022 r. sygn. I FSK 2412/18,

2)

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktur odpowiednio na rzecz A. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o. z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w wyniku zrealizowania Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej z A. Sp. z o.o. oraz Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej z B. Sp. z o.o. - jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 grudnia 2017 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z 28 listopada 2017 r., który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktur odpowiednio na rzecz A. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o. z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w wyniku zrealizowania Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej z A. Sp. z o.o. oraz Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej z B. Sp. z o.o.

Uzupełnił go Pan pismem z 29 listopada 2017 r. (1 grudnia 2017 r.) oraz - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 22 lutego 2018 r. (wpływ 22 lutego 2018 r. i 1 marca 2018 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) (B. Sp. z o.o.) prowadził współpracę gospodarczą z C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...), KRS: (...), NIP: (...), REGON: (...) (C. Sp. z o.o.), C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w (...), KRS: (...), NIP: (...), REGON: (...) (C. Sp. z o.o. Sp.k.) oraz P.G. prowadzącym jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą D. P.G., ul. (...), (...), NIP: (...) (D. P. G., Wnioskodawca).

B. Sp. z o.o. został założony przez M.L. w dniu 25 marca 2011 r.

A. Sp. z o.o. został założony przez M. L. w 2014 r.

C. Sp. z o.o. został założony przez T.M. oraz jego małżonkę w dniu 2 stycznia 2014 r.

G. Sp. z o.o. Sp.k. powstała w dniu 7 marca 2014 r. w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "F" T.M. Spółka jawna z siedzibą w (...) nr KRS (...) i nr REGON (...). Wspólnikami F. Sp. z o.o. Sp.k. zostali T.M. oraz ww. C. Sp. z o.o.

P. G. prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W celu rzetelnego oraz kompleksowego opisania charakteru usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz B. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o. oraz relacji biznesowych istniejących pomiędzy opisanymi powyżej podmiotami należy w pierwszej kolejności przedstawić uwarunkowania historyczne oraz ekonomiczno-prawne, które doprowadziły do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Wnioskodawcą a B. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o.

I. Działalność gospodarcza E Sp. z o.o.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że M.L. (główny udziałowiec B. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o. a także członek zarządu B. Sp. z o.o. w okresie od dnia zawiązania tej spółki do dnia wykreślenia go ze składu jej zarządu na podstawie wpisu nr (...) do KRS z 15 grudnia 2016 r. oraz w okresie od 25 września 2017 r. a także członek zarządu A. Sp. z o.o. w okresie od 22 czerwca 2014 r. do dnia wykreślenia go ze składu jej zarządu na podstawie wpisu nr (...) do KRS z 28 listopada 2016 r.), T. M. (główny udziałowiec w C. Sp. z o.o. oraz członek zarządu tej spółki w okresie od dnia jej zawiązania do dnia złożenia niniejszego wniosku, główny wspólnik w G. Sp. z o.o. Sp.k. oraz osoba sprawująca funkcję członka zarządu komplementariusza tej spółki w okresie od dnia powstania spółki pod firmą G. Sp. z o.o. Sp.k. do dnia złożenia niniejszego wniosku) oraz P.G. współpracowali przez wiele lat ze sobą w ramach E. Sp. z o.o. (od 2004 r.).

Wspólnikami I E. Sp. z o.o. byli M.L. oraz P.G., zaś T.M. pełnił w tej spółce funkcję prokurenta. E. Sp. z o.o. zajmowała się pośrednictwem w organizowaniu dla polskich przedsiębiorstw mięsnych kontraktów na rozbiór mięsa w niemieckich zakładach mięsnych. Usługa świadczona przez E. Sp. z o.o. polegała na tym, że na zlecenie polskiego przedsiębiorstwa mięsnego poszukiwała ona niemieckiego zakładu mięsnego, który byłby zainteresowany zleceniem wykonania w jego zakładzie usług w zakresie rozbioru mięsa. Usługa realizowana przez E. Sp. z o.o. nie ograniczała się wyłącznie do samego doprowadzenia do zawarcia umowy pomiędzy polskim oraz niemieckim zakładem - E. Sp. z o.o. zapewniała bowiem także wykwalifikowanych pracowników gotowych wyjechać do pracy na terenie Niemiec oraz gwarantowała kompleksową obsługę kontraktu na terytorium Niemiec.

Co do zasady, niemieckie podmioty były zainteresowane takimi usługami z uwagi na to, że polskie przedsiębiorstwa miały niższe koszty związane z zatrudnieniem pracowników - osoby te zatrudnione były bowiem w polskich przedsiębiorstwach, zgodnie z polskimi przepisami prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, zaś pracę na terytorium Niemiec w tamtejszych zakładach mięsnych wykonywały w ramach delegacji służbowych z polskiego zakładu, po uzyskaniu dla każdego pracownika Zaświadczenia E 101 wydawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższe usługi mogły być świadczone przez E. Sp. z o.o. dzięki doświadczeniu oraz umiejętnościom jakie posiadały osoby zaangażowane w działalność tej spółki. Każda bowiem z kluczowych osób działających w ramach E. Sp. z o.o. posiadała odmienne kompetencje, które nawzajem się uzupełniały.

Tak więc:

- M.L. był odpowiedzialny za utrzymywanie relacji handlowych z kluczowymi klientami z rynku niemieckiego - do jego obowiązków należało w szczególności prowadzenie negocjacji, rozmów handlowych, organizacja warunków pracy i zamieszkania dla pracowników oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją kontraktu na płaszczyźnie handlowej. Przez wiele lat współpracy z niemieckimi klientami M.L. wyrobił sobie dobrą markę na tamtejszym rynku w szczególności u takich klientów jak H. i I.

- P.G. był odpowiedzialny zaś za odcinek techniczny oraz technologiczny związany z organizacją kontraktu na rozbiór mięsa. P.G. jest z wykształcenia mistrzem z zawodu masarz, rozbieracz, wędliniarz, z dwudziestoletnim doświadczeniem, w związku z czym posiadał wszelkie niezbędne umiejętności oraz informacje, aby w ramach E. Sp. z o.o. zajmować się całokształtem takich zagadnień. Do zadań P.G. należało przede wszystkim poznanie specyfiki funkcjonowania danego zakładu, opracowanie schematu organizacyjnego wraz z przydzieleniem obowiązków do poszczególnych stanowisk pracy, określenie liczby niezbędnych pracowników oraz ich specjalizacji, oszacowanie możliwej do uzyskania wydajności pracy na poszczególnych stanowiskach pracy - wykonanie wszystkich tych czynności było niezbędne, aby móc oszacować koszty realizacji danego kontraktu, bez ich przeprowadzenia brak było możliwości przygotowania zapewniającej rentowność oferty handlowej.

- T.M. - był odpowiedzialny za proces organizacji kontraktów na płaszczyźnie formalno-prawnej. T.M. organizował dla wszystkich pracowników Zaświadczenia E 101 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także zajmował się rozliczaniem pracowników w zakresie kadrowo-płacowym. Zadania przyporządkowane do T.M. wynikały z posiadanego przez niego wykształcenia w zakresie ekonomii oraz rachunkowości. T.M. sprawował także funkcję prokurenta w E. z o.o. i był odpowiedzialny za wszystkie kwestie formalno-prawne związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa, w tym m.in.: opracowywanie umów pomiędzy E. Sp. z o.o., a jej polskimi kontrahentami oraz pomiędzy polskimi kontrahentami a niemieckimi zakładami mięsnymi.

E. Sp. z o.o. świadczyła usługi w tym zakresie przez wiele lat ze znacznym powodzeniem. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, stworzeniu dużego zespołu pracowników oraz pozyskanemu zaufaniu niemieckich klientów E. Sp. z o.o. uzyskała możliwość, aby samemu pozyskać kontrakt na rozbiór mięsa od niemieckich klientów. W konsekwencji tego E. Sp. z o.o. rozpoczęła realizację takich kontraktów na własną rękę. Jednakże, w latach 2009-2012, w rezultacie zawarcia kilku kontraktów (z firmami J. oraz K.) E. Sp. z o.o. poniosła znaczne straty finansowe przekraczające 200.000,00 EUR i w związku z tym jej wspólnicy M.L. oraz P.G., a także blisko współpracujący z nimi T.M. powzięli decyzję o zakończeniu wspólnej działalności w ramach E. Sp. z o.o. Wspólnicy nie zdecydowali się jednak na likwidację E. Sp. z o.o. - spółka ta istnieje do dnia dzisiejszego, jednak nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej.

II. Działalności gospodarcze M.L., P.G. i T.M.

Po zakończeniu aktywnej działalności w ramach E. Sp. z o.o. M.L., P.G. oraz T.M. podjęli decyzje, aby rozwijać własne aktywności gospodarcze.

M.L. utworzył m.in.: B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. i za pośrednictwem tych podmiotów planował prowadzić działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa w organizacji kontraktów na rozbiór mięsa na terenie Niemiec. W ocenie M.L. powołanie przez niego co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych zajmujących się świadczeniem analogicznych usług było podyktowane wolą dywersyfikacji ryzyka ekonomicznego związanego z tą aktywnością. Tworząc te podmioty M.L. zakładał bowiem, że będą one pośredniczyć przy organizacji kontraktów na znaczną skalę. Podstawą dla tej aktywności gospodarczej miało być doświadczenie zawodowe oraz reputacja jakie zdobył M.L. w trakcie funkcjonowania E. Sp. z o.o.

P.G. podjął decyzję o rozszerzeniu prowadzonej przez niego aktywności zawodowej o świadczenie usług transportu towarowego przy wykorzystaniu pojazdów typu TIR. Jednocześnie P.G. kontynuował świadczenie usług w zakresie doradztwa technicznego oraz technologicznego związanego z organizacją kontraktów na rozbiór mięsa na terenie niemieckich zakładów mięsnych, była to bowiem aktywność w obszarze której posiadał bardzo rozległe doświadczenia i która gwarantowała mu bardzo dobre dochody. Aktywność w powyższym zakresie P.G. prowadził w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

T.M. uznał z kolei, że dzięki doświadczeniu, jakie zdobył w trakcie pracy w ramach E. Sp. z o.o., a także bazując na kontaktach z wykwalifikowanymi pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy w niemieckich zakładach mięsnych, może rozpocząć własną działalność gospodarczą w obszarze świadczenia usług rozbioru mięsa. W celu prowadzenia tej aktywności gospodarczej T.M. utworzył G. Sp. z o.o. Sp.k. G. Sp. z o.o. Sp.k. rozpoczęła świadczenia usług w tym zakresie - spółka ta pozyskiwała kontrakty od niemieckich zakładów mięsnych dzięki pośrednictwu M.L. oraz jego spółki B. Sp. z o.o. Ponadto, G. Sp. z o.o. Sp.k. korzystała także ze wsparcia technicznego ze strony P.G., ponieważ T.M. nie posiadał wiedzy w obszarze technicznych aspektów związanych z organizacją pracy w zakładzie mięsnym - z tego też względu niezbędne było wsparcie ze strony P.G. Należy podkreślić, że działalność gospodarcza G. Sp. z o.o. Sp.k. opierała się na modelu biznesowym bardzo zbliżonym do tego, który realizowany był wcześniej przez E. Sp. z o.o. - wynika to z faktu, że pracownicy wyjeżdżający na kontrakty do Niemiec byli formalnie zatrudnieni w polskiej spółce i podlegali pod polskie regulacje prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, podstawą zaś ich pracy na terytorium Niemiec było oddelegowanie do tymczasowej pracy za granicą oraz Zaświadczenie E 101 wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

III. Zakaz oddelegowywania pracowników z Polski do Niemiec - Porozumienie z 21 września 2015 r. " (...)"

Biorąc pod uwagę opisane powyżej okoliczności oraz model biznesowy, realizowany przez G. Sp. z o.o. Sp.k. przy wsparciu ze strony B. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o. (Spółek M.L.) oraz P.G. należy w tym miejscu opisać skutki, jakie wywarło zawarcie w dniu 21 września 2015 r. przez największe niemieckie koncerny w branży mięsnej Porozumienia p.n. w języku niemieckim: "(...)" (tłumaczenie na j. polski: "(...)") (Porozumienie).

Porozumienie to zostało zawarte pod presją ze strony niemieckiego rządu federalnego. Na skutek zmian polityki rządu niemieckiego ograniczono możliwość korzystania w branży mięsnej z usług świadczonych przez polskie przedsiębiorstwa (typu G. Sp. z o.o. Sp.k.). Zgodnie z punktem 2 tego Porozumienia od lipca 2016 r. jego sygnatariusze (w tym także firmy H. i I.) zobowiązali się tak dostosować swoją organizację i struktury działania tak, aby wszyscy pracownicy wykonujący na ich rzecz czynności podlegali niemieckim przepisom prawnym w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W praktyce oznaczało to, że sygnatariusze tego Porozumienia zobowiązali się korzystać tylko z usług spółek, które zatrudniały pracowników w taki sposób, aby podlegali oni pod niemieckie przepisy prawa pracy oraz zabezpieczenia socjalnego.

Wobec powyższego podmioty polskie, które dotychczas świadczyły tego typu usługi na rzecz przedsiębiorstw niemieckich zatrudniając polskich pracowników w oparciu o polskie przepisy prawa pracy oraz krajowy system ubezpieczeń społecznych (ZUS), miały perspektywę, że w nieodległej przyszłości (koniec czerwca 2016 r.) utracą możliwość operowania na rynku niemieckim. Jedną z takich spółek była m.in. opisana powyżej G. Sp. z o.o. Sp.k. Jako że G. Sp. z o.o. Sp.k. dobrze wywiązywała się z zadań z zakresu rozbioru mięsa i posiadała w tym zakresie renomę na terenie Niemiec, jej wspólnik T.M., działając poprzez spółkę pod firmą C. Sp. z o.o., chcąc wykorzystać posiadane doświadczenie i osiągnięcia G. Sp. z o.o. Sp.k., postanowiła zająć się pośrednictwem w poszukiwaniu dla niemieckich przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego podwykonawców zajmujących się rozbiorem mięsa oraz tak przemodelować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą, aby zachować źródło dochodu. Jak wynikało bowiem wprost z treści ww. Porozumienia, władze niemieckie wykluczały możliwość, aby od 1 lipca 2016 r. podmioty zarejestrowane na terytorium Polski mogły dalej świadczyć usługi rozbioru mięsa w niemieckich zakładach przetwórczych poprzez oddelegowywanie do pracy na terenie Niemiec pracowników zatrudnionych w polskich podmiotach. Taka decyzja rządu niemieckiego zamykała przed polskimi podmiotami możliwość dalszego operowania na rynku niemieckim w ramach dotychczasowego modelu prawno-biznesowego. Jeżeli podmioty te chciały utrzymać się na rynku i dalej prowadzić aktywność gospodarczą musiały podjąć działania prowadzące do zmiany modelu w ramach którego funkcjonują.

IV. Ramowa umowa współpracy z 11 stycznia 2016 r.

Mając powyższe na uwadze T.M., reprezentujący C. Sp. z o.o, podjął rozmowy handlowe ze znajdującym się w podobnej sytuacji M.L., reprezentującym B. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o. Rozmowy dotyczyły optymalnych rozwiązań w zakresie warunków zatrudnienia pracowników w oparciu o niemieckie przepisy prawa. Podmioty uczestniczące w tych rozmowach porównywały koszty polskich i niemieckich ubezpieczeń oraz koszty zatrudniania w Polsce i Niemczech. Rozmowy zakończyły się podjęciem sformalizowanej współpracy między C. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o., co zostało stwierdzone w postanowieniach Ramowej umowy współpracy z 11 stycznia 2016 r. (Ramowa umowa).

Intencją C. Sp. z o.o. było świadczenie przez tę spółkę usług pośrednictwa w zawieraniu umów między przedsiębiorcami niemieckimi zajmującymi się rozbiorem mięsa, a tamtejszymi przedsiębiorstwami przetwórstwa mięsnego, zaś M.L., działając za pośrednictwem spółek B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. miał dla niej poszukiwać klientów na terenie Niemiec, wykorzystując przy tym posiadane już kontakty w szeregu przedsiębiorstw takich jak: H., I. czy też L. C. Sp. z o.o. zależało na bezpośredniej współpracy z M.L. oraz jego spółkami B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o., aby dzięki wiedzy, kontaktom oraz renomie (marce) posiadanym przez M.L. na rynku niemieckim zwiększyć swoje szanse na pozyskanie zleceń z tego rynku. Zawierając Ramową umowę M.L. (działając w imieniu B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o.) oraz T.M. (działając m.in. w imieniu C. Sp. z o.o.) określili, że wkładem we wzajemną współpracę ze strony M.L. są kontakty z niemieckimi zakładami przetwórczymi oraz pewna baza pracowników gotowych do wykonywania pracy na terytorium Niemiec, zaś ze strony T.M. wiedza i doświadczenia związane z realizacją kontraktów na rozbiór mięsa na terytorium Niemiec oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników (pkt (...) Ramowej umowy).

W dacie zawarcia tej Ramowej Umowy M.L. oraz T.M. prognozowali, że jeżeli uda im się doprowadzić do zawarcia umowy na rozbiór mięsa pomiędzy niemieckimi przedsiębiorstwami to należna im prowizja będzie wynosić 8% wartości kontraktu (prowizja miała być płacona przez przedsiębiorstwo, które dzięki staraniom podjętym przez M.L. oraz T.M. pozyskałoby kontrakt na rozbiór mięsa). Jednocześnie strony ustaliły, że przedsiębiorstwa M.L. (B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o.) będą partycypować w tej prowizji w 87,5%, zaś przedsiębiorstwa T.M. w 12,5% - reguła ta wynika wprost z treści pkt (...) Ramowej umowy. Istotne jest także to, że już na etapie zawarcia Ramowej Umowy M.L. oraz T.M. uznali, że ich współpraca nie będzie ograniczać się wyłącznie do prostego pośredniczenia w zawarciu umowy na rozbiór mięsa i na tym etapie będzie się kończyć - jak wynika bowiem wprost z treści pkt (...) Ramowej Umowy jej strony zaplanowały, że zakres świadczonych przez nich usług obejmować będzie także pełne wsparcie w trakcie całego procesu realizacji kontraktu na rozbiór mięsa: organizacja procesu produkcji, zarządzenia, kalkulacja i optymalizacja kosztów. Strony dały także jasny wyraz swoim intencjom stwierdzając w pkt (...) Ramowej Umowy, że będą ze sobą lojalnie współpracować oraz zobowiązują się zawrzeć w przyszłości wszelkie kolejne umowy, które będą stanowiły realizację oraz konkretyzację zobowiązań zaciągniętych pierwotnie w Ramowej Umowie. Wnioskodawca uważa za zasadne podkreślić, że w dacie zawarcia przez B. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o. i C. Sp. z o.o. Ramowej Umowy brak było jeszcze precyzyjnych informacji jaki konkretnie model działania na rynku niemieckim będzie dopuszczalny w świetle ww. Porozumienia. Biorąc powyższe pod uwagę żadna ze stron tego Porozumienia na tym etapie współpracy nie była w stanie w pełni skonkretyzować zasad na których chciałyby działać w przyszłości na rynku niemieckim. Ramowa Umowa miała zaś stanowić wyraz ich wspólnego zaangażowania oraz woli współpracy, która miała przynieść korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.

V. Przedwstępna umowa zlecenia z 18 stycznia 2016 r. zawarta pomiędzy P.G. a B. Sp. z o.o.

W związku z tym, że dla skutecznego pozyskania klienta niezbędne jest nie tylko posiadanie kontaktów na danym rynku, umiejętność organizacji działalności gospodarczej czy znajomość specyfiki danej branży, ale i szczegółowa wiedza techniczna, pozwalająca zoptymalizować rozbiór mięsa pod względem technicznym, przygotować kalkulację cenową zaplanowanego procesu czy też jak najlepiej dobrać pracowników, wyżej wymienione spółki (C. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o.) musiały z kolei skorzystać z usług posiadającego te wszystkie informacje przedsiębiorcy - P.G., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D. P.G.

Z uwagi na to, że C. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. ustalili, że to po stronie spółek M.L. tj.: B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. będzie spoczywał ciężar związany z zapewnieniem doradztwa technicznego oraz technologicznego niezbędnego na etapie negocjowania warunków kontraktu na rozbiór mięsa oraz jego realizacji, B. Sp. z o.o. w dniu 18 stycznia 2016 r. zawarła z P.G. Przedwstępną umowę zlecenia (Przedwstępna umowa zlecenia z B. Sp. z o.o.). Na bazie tej umowy P.G. zobowiązał się wykonać na rzecz zlecającego (tj.: B. Sp. z o.o.) szereg czynności technicznych o charakterze wstępnym, celem zaś przeprowadzenia tych czynności było pozyskanie przez zlecającego (tj.: B. Sp. z o.o.) wiedzy na temat parametrów technologicznych oraz technicznych w oparciu o które mogą być prowadzone prace w zakresie rozbioru mięsa na terenie zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa I. - wynika to bezpośrednio z treści § (...) Przedwstępnej umowy zlecenia z 18 stycznia 2016 r.

W oparciu o postanowienia Przedwstępnej umowa zlecenia z 18 stycznia 2016 r. zlecający (tj.: B. Sp. z o.o.) powierzył P.G. wykonywanie szeregu czynności technicznych powiązanych bezpośrednio z pozyskaniem zlecenia od przedsiębiorstwa I. Czynności, jakie miały być realizowane przez P.G. na rzecz B. Sp. z o.o. miały przede wszystkim charakter techniczny, a ich zakres wynikał z wykształcenia, doświadczenia oraz wiedzy posiadanej przez P.G. Warto zaznaczyć, że umowa ta została zawarta na czas określony. W jej treści zostało wyraźnie zaznaczone, że B. Sp. z o.o. wraz z C. Sp. z o.o. prowadzą negocjacje mające na celu doprowadzenie do zawarcia przez przedsiębiorstwa świadczące usługi rozbioru mięsa kontraktu z I. W przypadku, gdy B. Sp. z o.o. oraz C. Sp. z o.o. udałoby się doprowadzić do zawarcia tejże umowy, przedsiębiorstwo P.G. miało mieć zagwarantowane prawo do świadczenia usług wsparcia technicznego w toku realizacji tych umów - postanowienia w tej kwestii przewidziane zostały w § (...) tej umowy. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w ramach realizacji zobowiązań wynikających z Przedwstępnej umowy zlecenia z 18 stycznia 2016 r. P.G. sporządził na zlecenie B. Sp. z o.o. Schemat organizacyjny dla kontraktu z I., który stanowił podstawowy dokument, w oparciu o który B. Sp. z o.o. zrealizował na rzecz C. Sp. z o.o. usługi do których był zobowiązany względem tej spółki (uczestnictwo w przygotowaniu kalkulacji rentowności świadczenia usług rozbioru mięsa w ramach przedsiębiorstwa I.- w oparciu o organizację pracy oraz jej wydajność jaka może zostać uzyskana w ramach przedsiębiorstwa I.). Dokument ten był niezbędny, aby spółka B. Sp. z o.o. mogła sporządzić kalkulacje ekonomiczne i przygotować ofertę świadczenia usług rozbioru mięsa dla przedsiębiorstwa I.).

Bazując więc na postanowieniach Ramowej umowy współpracy z 11 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy C. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o., a także na regułach postępowania określonych w Przedwstępnej umowie zlecenia z 18 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy B. Sp. z o.o. oraz P.G., M.L. i oraz T.M. podjęli działania mające na celu pozyskanie zlecenia na rozbiór mięsa w zakładach należących do I., który to kontrakt mógłby zostać następnie zaoferowany jako gotowy do realizacji na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się usługowo rozbiorem mięsa.

Proces zbierania informacji technicznych oraz negocjacji z przedstawicielami I. trwał wiele miesięcy i wymagał przeprowadzenia szeregu rozmów handlowych - celem tych rozmów było, oprócz ustalenia warunków cenowych realizacji kontraktu, określenie także w jakiej formie prawnej będzie musiało funkcjonować przedsiębiorstwo, które będzie faktycznie realizować usługi rozbioru mięsa w zakładach należących do I. Kwestia ta była niezwykle istotna, gdyż firmie I. bardzo zależało, aby wypracowany model działania był w pełni zgodny z wymaganiami stawianymi przez niemiecki rząd federalny, a wynikającymi z treści ww. Porozumienia z 21 września 2015 r. W toku tych negocjacji 31 marca 2016 r. przedstawiciele I. ostatecznie oświadczyli, że nie zgadzają się, aby przedsiębiorstwem realizującym ewentualny przyszły kontrakt była polska spółka posiadająca odział na terytorium Niemiec, czy też jakikolwiek inny podmiot gospodarczy, w którym nie byłby zaangażowany bezpośrednio (jako wspólnik) M.L. W ocenie przedstawicieli I. osoba M.L. ma dawać gwarancję, że cały duży kontrakt zostanie prawidłowo zrealizowany w zgodzie w wysokimi standardami, jakie obowiązują w zakładach I. Biorąc to pod uwagę M.L. oraz P.G. zawarli w marcu 2016 r. umowę spółki niemieckiego prawa handlowego pod firmą Ł. z siedzibą w (...) (Ł.).

VI. Przedwstępna umowa zlecenia z 18 stycznia 2016 r. zawarta pomiędzy P.G. a A. Sp. z o.o.

Z uwagi na to, że T.M. oraz M.L. uzgodnili, że będą podejmować wspólnie działania mające na celu pozyskanie także zlecenia na rozbiór mięsa od przedsiębiorstwa H., zaś M.L. zależało na rozłożeniu ryzyka gospodarczego oraz ekonomicznego związanego z prowadzeniem tych dwóch przedsięwzięć (spodziewane były bowiem duże obroty) M.L. postanowił, że czynności związane z pozyskaniem ewentualnego zlecenia od przedsiębiorstwa H. H prowadzić będzie za pośrednictwem swojej spółki B. Sp. z o.o.

B. Sp. z o.o. była także zobowiązana do zapewnienia doradztwa technicznego oraz technologicznego niezbędnego na etapie negocjowania warunków kontraktu na rozbiór mięsa, a następnie realizacji tegoż kontraktu. W celu sprostania tym wymaganiom B. Sp. z o.o. w dniu 18 stycznia 2016 r. zawarła z P.G. Przedwstępną umowę zlecenia (Przedwstępna umowa zlecenia z A. Sp. z o.o.). Na bazie tej umowy P.G., analogicznie jak w przypadku opisanej powyżej Przedwstępnej umowy zlecenia z B. Sp. z o.o., zobowiązał się wykonać na rzecz zlecającego (tj.: A. Sp. z o.o.) szereg czynności technicznych o charakterze wstępnym, celem zaś przeprowadzenia tych czynności było pozyskanie przez zlecającego (tj.: A. Sp. z o.o.) wiedzy na temat parametrów technologicznych oraz technicznych, w oparciu o które mogą być prowadzone prace w zakresie rozbioru mięsa na terenie zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa H. - wynika to bezpośrednio z treści § (...) Przedwstępnej umowy zlecenia z 18 stycznia 2016 r.

W oparciu o postanowienia Przedwstępnej umowa zlecenia z 18 stycznia 2016 r. zlecający (tj.: A. Sp. z o.o.) powierzył P.G. wykonywanie szeregu czynności technicznych powiązanych bezpośrednio z pozyskaniem zlecenia od przedsiębiorstwa H. Czynności, jakie miały być realizowane przez P.G. na rzecz zlecającego miały przede wszystkim charakter techniczny, a ich zakres wynikał z wykształcenia, doświadczenia oraz wiedzy posiadanej przez P.G. Warto zaznaczyć, że umowa ta została zawarta na czas określony. W jej treści zostało wyraźnie zaznaczone, że A. Sp. z o.o. wraz z C. Sp. z o.o. prowadzą negocjacje mające na celu doprowadzenie do zawarcia przez przedsiębiorstwa świadczące usługi rozbioru mięsa kontraktu z H. W przypadku, gdy A. Sp. z o.o. oraz C. Sp. z o.o. udałoby się doprowadzić do zawarcia tejże umowy przedsiębiorstwo P.G. miało mieć zagwarantowane prawo do świadczenia usług wsparcia technicznego w toku realizacji tych umów - postanowienia w tej kwestii przewidziane zostały w § (...) tej umowy. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w ramach realizacji zobowiązań wynikających z Przedwstępnej umowy zlecenia z 18 stycznia 2016 r. z A. Sp. z o.o. P.G. sporządził na zlecenie A. Sp. z o.o. analizy techniczne związane z możliwymi do uzyskania w zakładzie H. wydajnościami pracy. Analizy te były niezbędne z punku widzenia A. Sp. z o.o., gdyż stanowiły one podstawowy dokument, w oparciu o który A. Sp. z o.o. zrealizował na rzecz C. Sp. z o.o. usługi, do których był zobowiązany względem tej spółki (uczestnictwo w przygotowaniu kalkulacji rentowności świadczenia usług rozbioru mięsa w ramach przedsiębiorstwa H. - w oparciu o organizację pracy oraz jej wydajność jaka może zostać uzyskana w ramach przedsiębiorstwa H.). Dokument ten był niezbędny, aby spółka A. Sp. z o.o. mogła sporządzić kalkulacje ekonomiczne i przygotować ofertę świadczenia usług rozbioru mięsa dla przedsiębiorstwa H.).

Analogicznie, jak w przypadku opisanej wcześniej Przedwstępnej umowy zlecenia z B. Sp. z o.o., także w przypadku tej umowy, M.L. oraz T.M. podjęli działania mające na celu pozyskanie zlecenia na rozbiór mięsa w zakładach należących do H., który to kontrakt mógłby zostać następnie zaoferowany jako gotowy do realizacji na rzecz przedsiębiorstwa zajmującego się usługowo rozbiorem mięsa.

Podobnie, jak w przypadku negocjacji z I., także w przypadku rozmów handlowych prowadzonych z przedstawicielami H. trwały one wiele miesięcy. W toku tych rozmów przedstawiciele H. postawili warunek, że nie zgadzają się, aby przedsiębiorstwem realizującym ewentualny przyszły kontrakt była polska spółka posiadająca oddział na terytorium Niemiec, czy też jakikolwiek inny podmiot gospodarczy, w którym nie byłby zaangażowany bezpośrednio (jako wspólnik) M.L. W ocenie przedstawicieli H. osoba M.L. ma dawać gwarancję, że cały kontrakt zostanie prawidłowo zrealizowany. W tych okolicznościach M. L. oraz P.G. zawarli w dniu 18 lutego 2016 r. umowę spółki niemieckiego prawa handlowego pod firmą M. z siedzibą w (...) (M.).

VII. Wstępna umowa prowizyjna na pośrednictwo w zawarciu umowy z 22 lutego 2016 r. zawarta pomiędzy M. w organizacji oraz C. Sp. z o.o.

Wstępna umowa prowizyjna na pośrednictwo w zawarciu umowy z 22 lutego 2016 r. zawarta pomiędzy M. w organizacji oraz C. Sp. z o.o. (Wstępna umowa prowizyjna na pośrednictwo w zawarciu umowy z 22 lutego 2016 r.) - na podstawie tej umowy C. Sp. z o.o. (Pośrednik) zobowiązała się względem C. w organizacji do reprezentacji tejże spółki w toku negocjacji warunków kontraktu na rozbiór mięsa wieprzowego w zakładach H. i doprowadzenia do zawarcia tegoż kontraktu (§ (...) Wstępnej umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy 22 lutego 2016 r.). C. Sp. z o.o. zobowiązała się także, że będzie działać na wyłączne zlecenie M. i w toku rozmów negocjacyjnych toczonych z H. i wskaże wyłącznie M. jako podmiot, który będzie faktycznie świadczył usługi rozbioru mięsa w zakładach należących do H. (§ (...) Wstępnej umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy z 22 lutego 2016 r.). C. Sp. z o.o. zobowiązała się także: przekazać na rzecz M. cały know - how niezbędny do realizacji kontraktu (§ 1 pkt 4), nie wykonywać działalności konkurencyjnej wobec M. oraz wskazać wszystkim swoim pracownikom M. jako rekomendowanego pracodawcę, w przypadku pozyskania kontraktu przez tą spółkę (§ (...)), a także C. Sp. z o.o. przyjęła na siebie zobowiązanie do zapewnienia M. wsparcia przez cały okres realizacji kontraktu przez tę spółkę na rzecz H. M. oraz C. Sp. z o.o. uzgodniły, że w zamian za wykonanie przez C. Sp. z o.o. zaciągniętych przez nią zobowiązań należeć się jej będzie od M. wynagrodzenie prowizyjne skalkulowane jako określony% od obrotu netto zrealizowanego przez M. w ramach kontraktu z H. (§ (...)). Jednocześnie strony ustaliły, że po zawarciu przez M. kontraktu na rozbiór mięsa z H. oraz zarejestrowaniu M. w rejestrze handlowym strony podpiszą ostateczną właściwą umowę prowizyjną regulującą wzajemne prawa i obowiązki - wysokość ostatecznej prowizji należnej C. Sp. z o.o. od M. uzależniona została od warunków cenowych, jakie uda się wynegocjować C. Sp. z o.o. w toku rozmów handlowych z H. (§ (...)).

Biorąc powyższe pod uwagę trzeba stwierdzić, że celem C. Sp. z o.o. było nie tylko świadczenie pośrednictwa między przedsiębiorcami niemieckimi w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale dostarczenie tym przedsiębiorcom (wykonawcy, zajmującemu się rozbiorem mięsa i zlecającemu świadczenie tej usługi, czyli w niniejszym przypadku: M.) kompleksowego rozwiązania, łączącego zarówno rozwiązania prawne (gotowy kontrakt), kadrowe (osoby chętne do podjęcia pracy na terenie niemieckiego zakładu przetwórstwa mięsnego), ekonomiczne (analiza kosztów świadczenia usługi rozbioru mięsa) i techniczne (przygotowanie optymalnej procedury rozbioru mięsa).

Po zawarciu opisanej w tym miejscu Wstępnej umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy z 22 lutego 2016 r. została zarejestrowana w niemieckim rejestrze handlowym spółka M.

VIII. Ramowa umowa o dzieło (na rozbiór mięsa) zawarta pomiędzy I. oraz Ł. w dniu 25 maja 2016 r.

Ramowa umowa o dzieło (na rozbiór mięsa) została zawarta pomiędzy I. oraz Ł. w dniu 25 maja 2016 r. (stanowiło to tym samym wypełnienie przez C. Sp. z o.o. części zobowiązań zaciągniętych przez tą spółkę w stosunku do Ł., które wynikały z postanowień Wstępnej umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy z 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy Ł. w organizacji oraz C. Sp. z o.o.).

IX. Umowa prowizyjna na pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy C. Sp. z o.o. i Ł. H z 30 maja 2016 r.

W dniu 30 maja 2016 r. podpisana została Umowa prowizyjna na pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy C. Sp. z o.o. i Ł. (zawarcie tej umowy stanowiło zaś realizację uprzedniego zobowiązania stron czerpiącego swoje źródło we Wstępnej umowie prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy z 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy Ł. w organizacji oraz C. Sp. z o.o. - § (...)). Umowa prowizyjna na pośrednictwo w zawarciu umowy zawartej pomiędzy C. Sp. z o.o. i Ł. miała na celu zagwarantowanie, że C. Sp. z o.o. będzie wspierać Ł. w trakcie całego procesu realizacji przez tę spółkę Ramowej umowy o dzieło (na rozbiór mięsa) zawartej przez Ł. z I. Do obowiązków C. Sp. z o.o. można zaliczyć m.in. reprezentację Ł. w trakcie rozmów handlowych z I. dotyczących cen za realizację poszczególnych usług rozbioru mięsa, zagwarantowanie całodobowej dostępności pracownika C. Sp. z o.o., który będzie odpowiedzialny za sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją kontraktu na rozbiór mięsa w zakładach I., a także pośredniczenie w załatwianiu wszystkich bieżących kwestii związanych z realizacją powyższego kontraktu na rozbiór mięsa w zakładach I. W zamian za realizację tych usług C. Sp. z o.o. zastrzegła sobie od Ł. wynagrodzenie prowizyjne, którego wysokość została uzależniona od obrotów zrealizowanych przez Ł. w ramach kontraktu na rozbiór mięsa w zakładach należących do I.

X. Umowa podwykonawstwa do Umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy C. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o.

Także tego samego dnia, 30 maja 2016 r., została podpisana Umowa podwykonawstwa do Umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy C. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o. (zawarcie tej zaś umowy stanowiło realizację uprzednich zobowiązań stron biorących swoje źródło w treści postanowień pkt 12 Ramowej umowy współpracy z 11 stycznia 2016 r.).

XI. Umowa zlecenie pomiędzy B. Sp. z o.o. a P.G.

Następnie zaś dnia, 31 maja 2016 r., zawarta została Umowa zlecenie pomiędzy B. Sp. z o.o. a P.G., której podpisanie stanowiło wypełnienie zobowiązań wynikających z treści Przedwstępnej umowy zlecenia z 18 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy P.G. a B. Sp. z o.o. - § 3 pkt 2.

XII. Umowa o dzieło (na rozbiór mięsa) zawarta pomiędzy H. oraz M. w dniu 31 marca 2016 r.

Umowa o dzieło (na rozbiór mięsa) została zawarta pomiędzy H. oraz M. w dniu 31 marca 2016 r. (stanowiło to tym samym wypełnienie przez C. Sp. z o.o. części zobowiązań zaciągniętych przez tą spółkę w stosunku do M., które wynikały z postanowień Wstępnej umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy z 22 lutego 2016 r. zawartej pomiędzy M. w organizacji oraz C. Sp. z o.o.).

XIII. Umowa prowizyjna na pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy C.S Sp. z o.o. i M. z 1 kwietnia 2016 r.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. podpisana została Umowa prowizyjna na pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy C. Sp. z o.o. i M. (zawarcie tej umowy stanowiło zaś realizację uprzedniego zobowiązania stron czerpiącego swoje źródło we Wstępnej umowie prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy z 22 lutego 2016 r. zawartej pomiędzy M. w organizacji oraz C. Sp. z o.o. - § (...)).

Umowa prowizyjna na pośrednictwo w zawarciu umowy zawarta pomiędzy C. Sp. z o.o. i M. miała na celu zagwarantowanie, że C. Sp. z o.o. będzie wspierać M. w trakcie całego procesu realizacji przez tę spółkę Umowy o dzieło (na rozbiór mięsa) zawartej przez M. z H. Do obowiązków C. Sp. z o.o. można zaliczyć m.in. reprezentację M. w trakcie rozmów handlowych z H. dotyczących cen za realizację poszczególnych usług rozbioru mięsa, zagwarantowanie całodobowej dostępności pracownika C. Sp. z o.o., który będzie odpowiedzialny za sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją kontraktu na rozbiór mięsa w zakładach H., a także pośredniczenie w załatwianiu wszystkich bieżących kwestii związanych z realizacją powyższego kontraktu na rozbiór mięsa w zakładach H. W zamian za realizację tych usług C. Sp. z o.o. zastrzegła sobie od M. wynagrodzenie prowizyjne, którego wysokość została uzależniona od obrotów zrealizowanych przez M. w ramach kontraktu na rozbiór mięsa w zakładach należących do H.

XIV. Umowa podwykonawstwa do Umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy C. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o.

Także tego samego dnia, to jest 1 kwietnia 2016 r., została podpisana Umowa podwykonawstwa do Umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy C. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o. (zawarcie tej zaś umowy stanowiło realizację uprzednich zobowiązań stron biorących swoje źródło w treści postanowień pkt (...) Ramowej umowy współpracy z 11 stycznia 2016 r.).

XV. Umowa zlecenie pomiędzy A. Sp. z o.o. a P.G.

Także tego samego dnia, 1 kwietnia 2016 r., zawarta została Umowa zlecenie pomiędzy A. Sp. z o.o. a P.G., której podpisanie stanowiło wypełnienie zobowiązań wynikających z treści Przedwstępnej umowy zlecenia z 18 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy P.G. a A. Sp. z o.o. - § (...)).

Mając na uwadze opisaną powyżej chronologię zdarzeń oraz wzajemne zobowiązania oraz uprawniania wynikające dla C. Sp. z o.o., Spółek M.L. (B. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o.) oraz P.G., należy w tym miejscu przejść do opisania, jakie usługi były świadczone przez Spółki M.L. (B. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o.) na rzecz C. Sp. z o.o. na podstawie postanowień Ramowej Umowy oraz Umowy podwykonawstwa do umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy zawartej pomiędzy C. Sp. z o.o. oraz B. Sp.o.o. z 30 maja 2016 r. oraz Umowy podwykonawstwa do Umowy prowizyjnej na pośrednictwo w zawarciu umowy pomiędzy C. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o. z 1 kwietnia 2016 r.

Tak więc, na podstawie Ramowej Umowy Spółki M.L. (B. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o.) świadczyły na rzecz C. Sp. z o.o. następujące usługi:

1.

organizacja spotkań handlowych w siedzibach niemieckich zakładów mięsnych (I., H.);

2.

prowadzenie rozmów handlowych z przedstawicielami niemieckich zakładów mięsnych (I., H.) w sprawie:

a)

warunków formalno-prawnych w oparciu o które będą mogły być świadczone w przyszłości usługi rozbioru mięsa na terenie tych zakładów;

b)

warunków technicznych dotyczących świadczenia w przyszłości usługi rozbioru mięsa na terenie tych zakładów: osobą wykonującą te czynności w imieniu Spółek B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. był M.L., czynności te wykonywane były w zakładach mięsnych, a także telefonicznie i za pośrednictwem korespondencji e-mail;

c)

warunków finansowych świadczenia w przyszłości usługi rozbioru mięsa na terenie zakładów mięsnych należących do I. oraz H.: osobą wykonującą te czynności w imieniu Spółek B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. był M.L., czynności te wykonywane były w zakładach mięsnych, a także telefonicznie i za pośrednictwem korespondencji e-mail;

d)

treści umowy o działo, jaka miałaby zostać podpisana z I. oraz H. przez podmioty wytypowane do faktycznego wykonywania usług rozbioru mięsa w tych zakładach mięsnych;

e)

wskazania podmiotu, który będzie faktycznie wykonywał usługi rozbioru mięsa w zakładach należących do I. oraz H.;

3.

zamówienie u P.G.: przygotowania planu produkcyjnego, opracowania analiz w sprawie możliwych do uzyskania wydajności w zakładach (oddzielnie dla I. oraz H.);

4.

złożenie I. oraz H. oferty na świadczenie usług rozbioru mięsa w ich zakładach;

5.

koordynowanie czynności związanych z pozyskaniem zlecenia na rozbiór mięsa od I. oraz H.;

6.

doprowadzenie do zawarcia Ramowej umowy o dzieło pomiędzy I. oraz Ł. w dniu 25 maja 2016 r. oraz Umowy o dzieło (na rozbiór mięsa) pomiędzy H. oraz M. w dniu 31 marca 2016 r.

Osobą wykonującą w imieniu Spółek B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. czynności wskazane w pkt (...) powyżej był M.L., czynności te wykonywane były w zakładach należących do I. oraz H., a także telefonicznie i za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Osobą wykonującą w imieniu Spółek B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. czynności wskazane w pkt (...) powyżej był także M.L., czynności te wykonywane były na terenie Niemiec w zakładach I. oraz H. w biurach B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o., w (...) w biurze C. Sp. z o.o., a także w (...) w siedzibie firmy D. P.G., jak również telefonicznie i za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Osobą wykonującą w imieniu Spółek B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. czynności wskazane w pkt (...) powyżej był M.L., czynności te wykonywane były w zakładach I. oraz H., a także telefonicznie.

Osobą wykonującą w imieniu Spółek B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. czynności wskazane w pkt 5 powyżej był M.L., czynności te wykonywane były na terenie Niemiec w zakładach I. oraz H., w biurach B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o., w (...) w siedzibie C. Sp. z o.o., a także w (...) w siedzibie firmy D. P.G., jak również telefonicznie i za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Osobą wykonującą w imieniu Spółek B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. czynności wskazane w pkt (...) powyżej był M.L., czynności te wykonywane były w zakładach I. oraz H., a także telefonicznie.

Na podstawie Umów podwykonawstwa do umów prowizyjnych na pośrednictwo w zawarciu umów zawartych pomiędzy C. Sp. z o.o. oraz Spółkami M.L. tj. B. Sp. z o.o. (data: 30 maja 2016 r.) i A. Sp. z o.o. (data: 1 kwietnia 2016 r.) wskazane powyżej Spółki B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. świadczyły na rzecz C. Sp. z o.o. następujące usługi (B. Sp. z o.o. w zakresie kontraktu na rozbiór mięsa realizowanego przez Ł. w zakładzie produkcyjnym należącym do I., zaś A. Sp. z o.o. odpowiednio w zakresie kontraktu na rozbiór mięsa realizowanym przez M. w zakładzie produkcyjnym H.):

1.

koordynowanie, na zlecenie C. Sp. z o.o., po stronie niemieckiej czynności związanych z fizyczną realizacją przez Ł. oraz M zlecenia na rozbiór mięsa w niemieckich zakładach mięsnych;

2.

stałe pośrednictwo, na zlecenie C. Sp. z o.o., w rozmowach pomiędzy Ł. oraz M. i niemieckimi zakładami mięsnymi dotyczących fizycznej realizacji przez te spółki (Ł., M.) zlecenia na rozbiór mięsa w zakładach I. oraz H., wsparcie w procesie rozwiązywania sporów;

3.

dokonywanie pomiędzy Ł. oraz M. i niemieckimi zakładami mięsnymi ustaleń w sprawie organizacyjnych oraz technicznych kwestii związanych z realizacją zlecenia w zakładach I. oraz H.;

4.

prowadzenie w imieniu Ł. oraz M. bieżących rozmów handlowych z przedstawicielami niemieckich zakładów mięsnych (I., H.) w sprawie organizacyjnych, technicznych, technologicznych oraz cenowych aspektów związanych z wprowadzeniem do produkcji w tych zakładach nowych asortymentów produktowych, dla których konieczne było wykonanie wyliczeń w zakresie pracochłonności, zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników oraz sprzęt;

5.

zamawianie sprzętu niezbędnego do realizacji przez Ł. oraz M. zlecenia w niemieckich zakładach mięsnych, załatwianie spraw urzędowych związanych z zatrudnianiem przez Ł. oraz M. pracowników zgodnie z niemieckimi regulacjami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zapewnianie pracownikom Ł. oraz M. pomocy medycznej;

6.

zapewnienie specjalistycznych usług wsparcia technologicznego oraz technicznego niezbędnych do zagwarantowania należytej realizacji zlecenia przez Ł. w zakładach I. oraz przez M. w zakładzie H. W tym celu B. Sp. z o.o. zawarła z D. P.G. Umowę zlecenia z 31 maja 2016 r., zaś A. Sp. z o.o. zawarła z D. P.G. Umowę zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. Na podstawie tych umów D. P.G. zobowiązało się świadczyć na rzecz B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. usługi o charakterze technicznym, powiązane bezpośrednio z umowami na rozbiór mięsa, jaka była realizowana przez Ł. na rzecz I. oraz przez M. na rzecz H. Działając na zlecenie B. Sp. z o.o. i C. Sp. z o.o. przedsiębiorstwo D. P.G. wykonywało m.in. następujące czynności:

a)

doradztwo w zakresie optymalizacji pod względem technicznym usług rozbioru mięsa,

b)

przygotowanie danych w zakresie wydajności produkcji,

c)

wdrożenie wcześniej zaplanowanego procesu produkcyjnego,

d)

optymalizacja procesu doboru pracowników,

e)

udostępnienie kontaktów do pracowników,

f)

partycypacja w rozmowach handlowych prowadzonych z przedsiębiorstwami I. oraz H.,

g)

negocjacje z majstrami,

h)

weryfikacja parametrów technicznych proponowanych przez przedsiębiorstwa I. oraz H.,

i)

planowanie i optymalizacja w zakresie zakupu narzędzi.

Osobą wykonującą w imieniu B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. czynności wskazane w pkt (...) powyżej był M.L., czynności te wykonywane były w zakładach I. oraz H., a także telefonicznie i za pośrednictwem korespondencji e-mail. Realizacja przez B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. oraz M.L. czynności wskazanych w pkt (...) powyżej wymagała korzystania przez nich z fachowego wsparcia świadczonego przez D. P.G. - usługi w tym zakresie zagwarantowały sobie spółki B. Sp. z o.o. i A. Sp. z o.o. poprzez zawarcie w dniu 31 maja 2016 r. oraz 1 kwietnia 2016 r. Umów zlecenia z przedsiębiorstwem D. P.G.

XVI. Usługi rozbioru mięsa w zakładach I.

Usługi rozbioru mięsa w zakładach należących do I. technicznie wykonywane były przez przedsiębiorstwo Ł. na podstawie Ramowej umowy o dzieło zawartej pomiędzy I. oraz Ł. w dniu 25 maja 2016 r. Aby móc wykonać tę umowę spółka Ł. zatrudniała, jako pracodawca, wykwalifikowanych pracowników, którzy zostali skierowani do niej przez C. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o. oraz D. P.G. W pozostałym zakresie spółka Ł. korzystała ze wsparcia prawnego, organizacyjnego, technologiczne, technicznego, kontrolingowego, rachunkowego oraz ekonomicznego zapewnianego jej przez C. Sp. z o.o. i współpracujące z nią podmioty tj.: B. Sp. z o.o. oraz jego kooperanta w osobie przedsiębiorstwa D. P.G., jak to zostało opisane powyżej.

XVII. Usługi nabyte przez B. Sp. z o.o. od przedsiębiorstwa D. P.G.

Na podstawie Przedwstępnej umowy zlecenia z 18 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy B. Sp. z o.o. a D. P.G. B. Sp. z o.o. nabył od D. P.G. następujące usługi:

1.

doradztwo w zakresie technicznych możliwości realizacji usługi rozbioru mięsa w zakładach I.,

2.

przygotowanie danych w zakresie możliwych do uzyskania wydajności niezbędnych do przygotowania kalkulacji cenowych i ofert handlowych,

3.

przygotowanie wstępnego planu produkcyjnego,

4.

udostępnienie kontaktów do pracowników,

5.

weryfikacja parametrów technicznych proponowanych przez przedsiębiorstwo I., pod względem możliwości ich zrealizowania i potrzebnych nakładów pracy,

6.

zaplanowanie i zoptymalizowanie niezbędnych narzędzi i maszyn oraz kalkulacja kosztów ich zakupu,

7.

sporządzenie Schematu organizacyjnego dla kontraktu z I.

Na podstawie Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej pomiędzy B. Sp. z o.o. a D. P.G. B. Sp. z o.o. nabył od D. P.G. usługi o charakterze technicznym, powiązane bezpośrednio z umową na rozbiór mięsa, jaka była realizowana przez Ł. na rzecz I., zaś w skład usług świadczonych przez D. P.G. na rzecz B. Sp. z o.o. wchodziły w szczególności następujące czynności:

1.

doradztwo w zakresie optymalizacji pod względem technicznym usług rozbioru mięsa,

2.

przygotowanie danych w zakresie wydajności produkcji, niezbędnych do przygotowania kalkulacji cenowych i ofert handlowych,

3.

wdrożenie wcześniej zaplanowanego procesu produkcyjnego w zakładach I.,

4.

optymalizacja procesu doboru pracowników,

5.

udostępnienie kontaktów do pracowników,

6.

partycypacja w rozmowach handlowych prowadzonych z przedsiębiorstwem I. w szczególności w zakresie kwestii technicznych oraz związanych z reklamacjami zgłaszanymi przez I. w trakcie realizacji przez Ł. usługi rozbioru mięsa w zakładach w (...) oraz (...),

7.

prowadzenie rozmów i negocjacji z majstrami oraz innymi pracownikami wykonującymi pracę w zakładach należących do I.,

8.

weryfikacja parametrów technicznych proponowanych przez przedsiębiorstwo I.,

9.

planowanie i optymalizacja w zakresie zakupu narzędzi.

Zgodnie z treścią § (...) Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej pomiędzy B. Sp. z o.o. a D. P.G., P.G. miał prawo do uzyskania od B. Sp. z o.o. z tytułu usług wykonanych przez niego na rzecz B. Sp. z o.o., wynagrodzenia, którego wysokość była uzależniona od obrotu zrealizowanego przez Ł. w trakcie realizacji przez tą spółkę umowy o dzieło na rozbiór mięsa w zakładach produkcyjnych należących do I. Informację o wysokości obrotu zrealizowanego w danym tygodniu przez Ł. przekazywana była do P.G. ze spółki B. Sp. z o.o. Na tej podstawie P.G. wystawiał fakturę VAT na rzecz B. Sp. z o.o.

XVIII. Usługi rozbioru mięsa w zakładach H.

Usługi rozbioru mięsa w zakładach należących do H. technicznie wykonywane były przez przedsiębiorstwo M. na podstawie Umowy o dzieło zawartej pomiędzy H. oraz M. w dniu 31 marca 2016 r. Aby móc wykonać tę umowę spółka M. zatrudniała, jako pracodawca, wykwalifikowanych pracowników, którzy zostali skierowani do niej przez C. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o. oraz D. P.G. W pozostałym zakresie spółka M. korzystała ze wsparcia prawnego, organizacyjnego, technologiczne, technicznego, kontrolingowego, rachunkowego oraz ekonomicznego zapewnianego jej przez C. Sp. z o.o. i współpracujące z nią podmioty tj.: A. Sp. z o.o. oraz jego kooperanta w osobie przedsiębiorstwa D. P.G., jak to zostało opisane powyżej.

XIX. Usługi nabyte przez A. Sp. z o.o. od przedsiębiorstwa D. P.G.

Na podstawie Przedwstępnej umowy zlecenia z 18 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy A. Sp. z o.o. a D. P.G. A. Sp.o.o. nabył od D. P.G. następujące usługi:

1.

doradztwo w zakresie technicznych możliwości realizacji usługi rozbioru mięsa w zakładzie H.,

2.

przygotowanie danych w zakresie możliwych do uzyskania wydajności niezbędnych do przygotowania kalkulacji cenowych i ofert handlowych,

3.

przygotowanie wstępnego planu produkcyjnego,

4.

udostępnienie kontaktów do pracowników,

5.

weryfikacja parametrów technicznych proponowanych przez przedsiębiorstwo H., pod względem możliwości ich zrealizowania i potrzebnych nakładów pracy,

6.

zaplanowanie i zoptymalizowanie niezbędnych narzędzi i maszyn oraz kalkulacja kosztów ich zakupu.

Na podstawie Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy A. Sp. z o.o. a D. P.G. A. Sp. z o.o. nabył od D. P.G. usługi o charakterze technicznym, powiązane bezpośrednio z umową na rozbiór mięsa, jaka była realizowana przez M. na rzecz H., zaś w skład usług świadczonych przez D. P.G. na rzecz A. Sp. z o.o. wchodziły w szczególności następujące czynności:

1.

doradztwo w zakresie optymalizacji pod względem technicznym usług rozbioru mięsa,

2.

przygotowanie danych w zakresie wydajności produkcji, niezbędnych do przygotowania kalkulacji cenowych i ofert handlowych,

3.

wdrożenie wcześniej zaplanowanego procesu produkcyjnego w zakładach H.,

4.

optymalizacja procesu doboru pracowników,

5.

udostępnienie kontaktów do pracowników,

6.

partycypacja w rozmowach handlowych prowadzonych z przedsiębiorstwem H. w szczególności w zakresie kwestii technicznych oraz związanych z reklamacjami zgłaszanymi przez H. w trakcie realizacji przez M. usługi rozbioru mięsa,

7.

prowadzenie rozmów i negocjacji z majstrami oraz innymi pracownikami wykonującymi pracę w zakładzie należącym do H.,

8.

weryfikacja parametrów technicznych proponowanych przez przedsiębiorstwo H.,

9.

planowanie i optymalizacja w zakresie zakupu narzędzi.

Zgodnie z treścią § (...) Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy A. Sp. z o.o. a D. P.G., P.G. miał prawo do uzyskania od A. Sp. z o.o. z tytułu usług wykonanych przez niego na rzecz A. Sp. z o.o. wynagrodzenia, którego wysokość była uzależniona od obrotu zrealizowanego przez M. w trakcie realizacji przez tą spółkę umowy o dzieło na rozbiór mięsa w zakładzie produkcyjnym należącym do H. Informację o wysokości obrotu zrealizowanego w danym tygodniu przez M. przekazywana była do P.G. ze spółki A. Sp. z o.o. Na tej podstawie P.G. wystawiał fakturę VAT na rzecz A. Sp. z o.o.

Wnioskodawca, C. Sp. z o.o., G. Sp. z o.o. Sp.k., B. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o. byli oraz pozostają zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał:

W treści wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawca przedstawił pełen opis stanu faktycznego sprawy. Wnioskodawca opisał w jaki sposób doszło do nawiązania przez niego współpracy gospodarczej z B. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o. We wniosku zostały zawarte szczegółowe informacje odnośnie wszystkich podmiotów prawnych zaangażowanych we współpracę wraz z podaniem ich funkcji oraz wykonywanych czynności.

Ponadto Wnioskodawca w treści wniosku dokładnie scharakteryzował:

a) Umowę zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartą pomiędzy A. Sp. z o.o. a przedsiębiorstwem D. P.G.,

b) Umowę zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartą pomiędzy B. Sp. z o.o. a przedsiębiorstwem D. P.G.

Odnośnie Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy A. Sp. z o.o. a przedsiębiorstwem D. P.G., Wnioskodawca przytoczył ponownie pkt XIX, który podał w treści wniosku.

Odnośnie Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej pomiędzy B. Sp. z o.o. a przedsiębiorstwem D. P.G., Wnioskodawca przytoczył ponownie pkt XVII, który podał w treści wniosku.

Wnioskodawca dokonał modyfikacji treści pytania oraz własnego stanowiska.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca, który zrealizował na podstawie Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej z A. Sp. z o.o. oraz Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej z B. Sp. z o.o. odpłatne usługi o zakresie przedmiotowym wskazanym powyżej i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie od A. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o. był zobowiązany do udokumentowania tych czynności poprzez wystawienie faktur VAT na rzecz odpowiednio A. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o.?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku

Zdaniem Wnioskodawcy odpowiedź na powyższe pytanie powinna być następująca:

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca, który zrealizował na podstawie Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej z A. Sp. z o.o. oraz Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej z B. Sp. z o.o. odpłatne usługi o zakresie przedmiotowym wskazanym powyżej i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie od A. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o. był zobowiązany do udokumentowania tych czynności poprzez wystawienie faktur VAT na rzecz odpowiednio A. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o.

Przedstawione w tym miejscu stanowisko Wnioskodawcy oparte jest na następującym uzasadnieniu.

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podatnikami VAT są natomiast podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza na gruncie ustawy o VAT posiada odrębną definicję - zgodnie z tą definicją jest nią wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie zaś z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl zaś art. 7 ust. 1 tej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie zaś do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W prawie wspólnotowym, przepis art. 24 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, będąc odpowiednikiem art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi zaś, że "świadczenie usług" oznacza każdą transakcję nie stanowiącą dostawy towarów. Tak więc na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE (Dyrektywa VAT) funkcjonuje takie samo rozwiązanie prawne, dostawa towaru nie może jednocześnie stanowić świadczenia usługi. Usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 24 pkt 1 Dyrektywy VAT, jest transakcją gospodarczą. Oznacza to, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym.

Świadczenie usług podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy nosi określone cechy warunkujące ich objęcie obowiązkiem wynikającym z ustawy o VAT. Należy podkreślić, iż między usługodawcą a usługobiorcą musi istnieć stosunek prawny, na podstawie którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych. Poza istnieniem świadczeń wzajemnych, a więc świadczeniem usługi przez jedną ze stron i zapłatą wynagrodzenia przez drugą ze stron, koniecznym jest, aby pomiędzy usługą a wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu jej świadczenia istniał bezpośredni, czytelny i dostrzegalny związek (tak: wyrok WSA w Krakowie z 28 września 2005 r., sygn.: I SA/Kr 850/05, WSA w a Białymstoku z 23 sierpnia 2006 r., sygn.: I SA/Bk 193/06, WSA w Warszawie z 1 kwietnia 2008 r., sygn. III SA/Wa 2166/07, czy też wyrok ETS w sprawach: C-16/93, C-213/99, C-404/99).

Podkreślić należy, iż warunkiem objęcia obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o VAT jest to, aby otrzymana kwota pieniężna była konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie konkretnego świadczenia (tak: orzeczenie z 29 października 2009 r. w sprawie C-246/08 Komisja Wspólnot Europejskich vs. Republika Finlandii). Nadto wynagrodzenie musi być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu.

Jak wynika więc z powyższych unormowań, zakresem VAT będzie zatem objęte jedynie takie świadczenie usług, które jest dokonywane przez podatnika VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, pomiędzy zlecającym wykonanie usługi, a jej wykonawcą istnieje więź obligacyjna, zaś wynagrodzenie wypłacane przez zlecającego na rzecz wykonawcy można powiązać ze świadczeniem wzajemnym wykonawcy (por. T. Michalik, VAT. Komentarz. Wyd. 11, Warszawa 2015; A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, Wyd. 10, Warszawa 2016, WK 2016).

Natomiast z brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 1-3 wynika wprost, że faktura powinna zawierać datę jej wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, a także imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne należy przejść na grunt opisanego stanu faktycznego.

Z opisanego powyżej stanu faktycznego wynika, że A. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o. świadczyły na rzecz C. Sp. z o.o., na podstawie Umów podwykonawstwa do umów prowizyjnych na pośrednictwo w zawarciu umów, opodatkowane VAT usługi. W celu realizacji przez A. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o. na rzecz C. Sp. z o.o. części tych usług niezbędne było nabycie przez nie od Wnioskodawcy, w oparciu o postanowienia Umów zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. oraz 31 maja 2016 r., usług wsparcia technicznego oraz technologicznego opisanych powyżej. Z opisu stanu faktycznego wynika ponadto, że A. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o. wykonały usługi na rzecz C. Sp. z o.o. do których się wcześniej zobowiązały. W celu wykonania tych usług spółki A. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o. nabyły usługi podwykonawcze wyświadczone na ich rzecz przez przedsiębiorstwo D. P.G. Przedsiębiorstwo D. P.G. oprócz zrealizowania na rzecz A. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o. usług do których się zobowiązało, wystawiło także na rzecz tych podmiotów prawidłowe oraz rzetelne faktury VAT. Podstawą do wystawienia przez przedsiębiorstwo D. P.G. faktur na rzecz powyższych spółek były okresowe informacje o wysokości obrotu zrealizowanego przez Ł. oraz M. w niemieckich zakładach przetwórczych. A. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o. zapłaciły na rzecz przedsiębiorstwa D. P.G. należne mu od nich wynagrodzenie.

Usługi nabyte przez A. Sp. z o.o. od przedsiębiorstwa D. P.G.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że na podstawie Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy A. Sp. z o.o. a D. P.G. A. Sp. z o.o. nabył od D. P.G. usługi o charakterze technicznym, powiązane bezpośrednio z umową na rozbiór mięsa, jaka była realizowana przez M. na rzecz Ł., zaś w skład usług świadczonych przez D. P.G. na rzecz A. Sp. z o.o. wchodziły w szczególności następujące czynności:

1.

doradztwo w zakresie optymalizacji pod względem technicznym usług rozbioru mięsa,

2.

przygotowanie danych w zakresie wydajności produkcji, niezbędnych do przygotowania kalkulacji cenowych i ofert handlowych,

3.

wdrożenie wcześniej zaplanowanego procesu produkcyjnego w zakładach H.,

4.

optymalizacja procesu doboru pracowników,

5.

udostępnienie kontaktów do pracowników,

6.

partycypacja w rozmowach handlowych prowadzonych z przedsiębiorstwem H. w szczególności w zakresie kwestii technicznych oraz związanych z reklamacjami zgłaszanymi przez H. w trakcie realizacji przez M. usługi rozbioru mięsa,

7.

prowadzenie rozmów i negocjacji z majstrami oraz innymi pracownikami wykonującymi pracę w zakładzie należącym do H.,

8.

weryfikacja parametrów technicznych proponowanych przez przedsiębiorstwo H.,

9.

planowanie i optymalizacja w zakresie zakupu narzędzi.

Zgodnie z treścią § (...) Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy A. Sp. z o.o. a D. P.G., P.G. miał prawo do uzyskania od A. Sp. z o.o. z tytułu usług wykonanych przez niego na rzecz A. Sp. z o.o. wynagrodzenia, którego wysokość była uzależniona od obrotu zrealizowanego przez M. w trakcie realizacji przez tą spółkę umowy o dzieło na rozbiór mięsa w zakładzie produkcyjnym należącym do H. Informację o wysokości obrotu zrealizowanego w danym tygodniu przez M. przekazywana była do P.G. ze spółki A. Sp. z o.o. Na tej podstawie P.G. wystawiał fakturę VAT na rzecz A. Sp. z o.o.

Usługi nabyte przez B. Sp. z o.o. od przedsiębiorstwa D. P.G.

Na podstawie Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej pomiędzy B. Sp. z o.o. a D. P.G. B. Sp. z o.o. nabył od D. P.G. usługi o charakterze technicznym, powiązane bezpośrednio z umową na rozbiór mięsa, jaka była realizowana przez Ł. na rzecz I., zaś w skład usług świadczonych przez D. P.G. na rzecz B. Sp. z o.o. wchodziły w szczególności następujące czynności:

1.

doradztwo w zakresie optymalizacji pod względem technicznym usług rozbioru mięsa,

2.

przygotowanie danych w zakresie wydajności produkcji, niezbędnych do przygotowania kalkulacji cenowych i ofert handlowych,

3.

wdrożenie wcześniej zaplanowanego procesu produkcyjnego w zakładach I.,

4.

optymalizacja procesu doboru pracowników,

5.

udostępnienie kontaktów do pracowników,

6.

partycypacja w rozmowach handlowych prowadzonych z przedsiębiorstwem I. w szczególności w zakresie kwestii technicznych oraz związanych z reklamacjami zgłaszanymi przez I. w trakcie realizacji przez Ł. usługi rozbioru mięsa w zakładach w (...) oraz (...),

7.

prowadzenie rozmów i negocjacji z majstrami oraz innymi pracownikami wykonującymi pracę w zakładach należących do I.,

8.

weryfikacja parametrów technicznych proponowanych przez przedsiębiorstwo I.,

9.

planowanie i optymalizacja w zakresie zakupu narzędzi.

Zgodnie z treścią § (...) Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej pomiędzy B. Sp. z o.o. a D. P.G., P.G. miał prawo do uzyskania od B. Sp. z o.o. z tytułu usług wykonanych przez niego na rzecz B. Sp. z o.o., wynagrodzenia, którego wysokość była uzależniona od obrotu zrealizowanego przez Ł. w trakcie realizacji przez tą spółkę umowy o dzieło na rozbiór mięsa w zakładach produkcyjnych należących do I. Informację o wysokości obrotu zrealizowanego w danym tygodniu przez Ł. przekazywana była do P.G. ze spółki B. Sp. z o.o. Na tej podstawie P.G. wystawiał fakturę VAT na rzecz B. Sp. z o.o.

Podsumowując powyższe informacje należy stwierdzić, że na gruncie opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca był związany ze swoimi zleceniodawcami stosunkiem prawnym w postaci Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej z A. Sp. z o.o. oraz Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej z B. Sp. z o.o., na podstawie tychże umów przyjął na siebie zobowiązanie do wykonania na ich rzecz usług wsparcia technicznego oraz technologicznego opisanych powyżej, usługi te zostały przez Wnioskodawcę zrealizowane, zaś jego zleceniodawcy, czyli A. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o., zaakceptowali wystawione przez niego faktury VAT zarówno co do zasady jak i wysokości. Wynagrodzenie wypłacone przez A. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o. na rzecz Wnioskodawcy stanowiło ekwiwalent zrealizowanych przez niego usług na ich rzecz. Wartość wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od A. Sp. z o.o. i B. Sp. z o.o. uzależniona była od wysokości obrotu zrealizowanego w danym tygodniu przez spółki niemieckie wykonujące usługi rozbioru mięsa (tj. Ł. oraz M.) w zakładach należących do Ł. oraz I.

Biorąc więc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca, działając na zlecenie A. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o., wykonywał ich rzecz odpłatne usługi o zakresie przedmiotowym wskazanym powyżej i w związku z tym spoczywał na nim prawny obowiązek wystawiania faktur VAT z tytułu zrealizowania tych usług na rzecz nabywców tychże usług to jest A. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o.

Mając na uwadze przedstawioną w tym miejscu argumentację prawną oraz opisany stan faktyczny sprawy stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Z treści art. 14b. Ordynacji podatkowej wynika, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. W tym samym przepisie przeczytać możemy także, że podmiot składający wniosek obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego. Biorąc więc pod uwagę wymagania postawione przez ustawodawcę w treści art. 14b. Ordynacji podatkowej należy jednoznacznie stwierdzić, że Wnioskodawca w treści wniosku sprostał tymże wymaganiom - w opisie stanu faktycznego zawarte zostało bowiem obszerne odniesienie się do obu umów będących węzłowym zagadnieniem:

1. Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy A. Sp. z o.o. a przedsiębiorstwem D. P.G.,

2. Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej pomiędzy B. Sp. z o.o. a przedsiębiorstwem D. P.G.

Tym samym uznać należy, że Wnioskodawca przedstawił Organowi podatkowemu wszystkie informacje niezbędne do wydania interpretacji indywidualnej.

Postanowienie bez rozpatrzenia

Rozpatrzyłem Pana wniosek - 8 marca 2018 r. wydałem postanowienie bez rozpatrzenia znak: 0115-KDIT1-1.4012.846.2017.2.MN, w którym uznałem, że nie uzupełnił Pan wniosku w pełnym zakresie, tj. nie przeformułował Pan opisu stanu faktycznego i stanowiska w taki sposób, aby ograniczały się one wyłącznie do Pana działalności.

Postanowienie doręczono Panu 15 marca 2018 r.

Zażalenie na postanowienie

21 marca 2018 r. złożył Pan zażalenie na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. W dniu 21 maja 2018 r. wydałem postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie znak 0115-KDIT1-1.4012.846.2017.3.BS.

Postanowienie to doręczono Panu 4 czerwca 2018 r.

Skarga na postanowienie

2 lipca 2018 r. wniósł Pan skargę na postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skarga wpłynęła do mnie 6 lipca 2018 r.

Wniósł Pan o wydanie interpretacji indywidualnej.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił zaskarżone postanowienie - wyrokiem z 3 października 2018 r. sygn. akt I SA/Ol 449/18.

Wniosłem skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny - wyrokiem z 20 kwietnia 2022 r. sygn. akt I FSK 2412/18 oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok, który uchylił postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie stał się prawomocny od 20 kwietnia 2022 r.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 3 października 2018 r. sygn. akt I SA/Ol 449/18 wraz z aktami sprawy wpłynął do Organu 20 października 2022 r.

Pismem z 22 grudnia 2022 r. znak 0115-KDIT1-1.4012.846.2017.2.S.AKA uchyliłem postanowienie I instancji z 8 marca 2018 r. znak 0115-KDIT1-1.4012.846.2017.2.MN o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Ponowne rozpatrzenie wniosku - wykonanie wyroku

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

* uwzględniam ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w ww. wyroku;

* ponownie rozpatruję Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i stwierdzam, że stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku w zakresie obowiązku wystawienia faktur odpowiednio na rzecz A. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o. z tytułu zrealizowania na podstawie Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej z A. Sp. z o.o. oraz Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej z B. Sp. z o.o. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na wstępie podkreślić należy, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego i stanie prawnym obowiązujących w dacie wydania zaskarżonego postanowienia, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 3 października 2018 r., sygn. I SA/Ol 449/18 i Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 2022 r., sygn. I FSK 2412/18.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższych przepisów wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nie każda jednak czynność stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy:

Obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że świadczenie usług podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywane będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnego świadczenia usług mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy w sprawie dotyczą tego, czy Wnioskodawca z tytułu realizacji na podstawie Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej z A. Sp. z o.o. oraz Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej z B. Sp. z o.o. odpłatnych usług i otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od A. Sp. z o.o. oraz B. Sp. z o.o. był zobowiązany do udokumentowania tych czynności poprzez wystawienie faktur odpowiednio na rzecz ww. spółek.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą D. P.G. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Na podstawie Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej pomiędzy B. Sp. z o.o. a D. P.G. B. Sp. z o.o. nabył od D. P.G. usługi o charakterze technicznym, powiązane bezpośrednio z umową na rozbiór mięsa, jaka była realizowana przez Ł. na rzecz I., zaś w skład usług świadczonych przez D. P.G. na rzecz B. Sp. z o.o. wchodziły w szczególności następujące czynności:

1.

doradztwo w zakresie optymalizacji pod względem technicznym usług rozbioru mięsa,

2.

przygotowanie danych w zakresie wydajności produkcji, niezbędnych do przygotowania kalkulacji cenowych i ofert handlowych,

3.

wdrożenie wcześniej zaplanowanego procesu produkcyjnego w zakładach I.,

4.

optymalizacja procesu doboru pracowników,

5.

udostępnienie kontaktów do pracowników,

6.

partycypacja w rozmowach handlowych prowadzonych z przedsiębiorstwem I. w szczególności w zakresie kwestii technicznych oraz związanych z reklamacjami zgłaszanymi przez I. w trakcie realizacji przez Ł usługi rozbioru mięsa w zakładach w (...) oraz (...),

7.

prowadzenie rozmów i negocjacji z majstrami oraz innymi pracownikami wykonującymi pracę w zakładach należących do I.,

8.

weryfikacja parametrów technicznych proponowanych przez przedsiębiorstwo I.,

9.

planowanie i optymalizacja w zakresie zakupu narzędzi.

Zgodnie z treścią § (...) Umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej pomiędzy B. Sp. z o.o. a D. P.G., P.G. miał prawo do uzyskania od B. Sp. z o.o. z tytułu usług wykonanych przez niego na rzecz B. Sp. z o.o., wynagrodzenia, którego wysokość była uzależniona od obrotu zrealizowanego przez Ł. w trakcie realizacji przez tą spółkę umowy o dzieło na rozbiór mięsa w zakładach produkcyjnych należących do I. Informację o wysokości obrotu zrealizowanego w danym tygodniu przez Ł. przekazywana była do P.G. ze spółki B. Sp. z o.o. Na tej podstawie Wnioskodawca wystawiał fakturę na rzecz B. Sp. z o.o.

Natomiast, na podstawie Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy A. Sp. z o.o. a D. P.G. A. Sp. z o.o. nabył od D. P.G. usługi o charakterze technicznym, powiązane bezpośrednio z umową na rozbiór mięsa, jaka była realizowana przez M. na rzecz H., zaś w skład usług świadczonych przez D. P.G. na rzecz A. Sp. z o.o. wchodziły w szczególności następujące czynności:

1.

doradztwo w zakresie optymalizacji pod względem technicznym usług rozbioru mięsa,

2.

przygotowanie danych w zakresie wydajności produkcji, niezbędnych do przygotowania kalkulacji cenowych i ofert handlowych,

3.

wdrożenie wcześniej zaplanowanego procesu produkcyjnego w zakładach H.,

4.

optymalizacja procesu doboru pracowników,

5.

udostępnienie kontaktów do pracowników,

6.

partycypacja w rozmowach handlowych prowadzonych z przedsiębiorstwem H. w szczególności w zakresie kwestii technicznych oraz związanych z reklamacjami zgłaszanymi przez H. w trakcie realizacji przez M. usługi rozbioru mięsa,

7.

prowadzenie rozmów i negocjacji z majstrami oraz innymi pracownikami wykonującymi pracę w zakładzie należącym do H.,

8.

weryfikacja parametrów technicznych proponowanych przez przedsiębiorstwo H.,

9.

planowanie i optymalizacja w zakresie zakupu narzędzi.

Zgodnie z treścią § (...) Umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy A. Sp. z o.o. a D. P.G., P.G. miał prawo do uzyskania od A. Sp. z o.o. z tytułu usług wykonanych przez niego na rzecz A. Sp. z o.o. wynagrodzenia, którego wysokość była uzależniona od obrotu zrealizowanego przez M. w trakcie realizacji przez tą spółkę umowy o dzieło na rozbiór mięsa w zakładzie produkcyjnym należącym do H. Informację o wysokości obrotu zrealizowanego w danym tygodniu przez M. przekazywana była do P.G. ze spółki A. Sp. z o.o. Na tej podstawie P.G. wystawiał fakturę na rzecz A. Sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz fakt, że Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku VAT stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca był podatnikiem podatku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W konsekwencji, wynagrodzenia otrzymane z tytułu realizacji umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. zawartej z B. Sp. z o.o. oraz z tytułu realizacji umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. zawartej z A. Sp. z o.o. były czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być albo opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Zaznaczenia wymaga, że zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

Podkreślić w tym miejscu należy, że ani w ustawie, ani w przepisach wykonawczych do ustawy, świadczenie usług w zakresie zawarcia umowy zlecenia nie zostało przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku, w konsekwencji były one opodatkowane według stawki VAT właściwej dla tych usług.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106e ust. 1 ustawy:

Faktura powinna zawierać:

1)

datę wystawienia;

2)

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3)

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4)

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5)

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6)

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7)

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8)

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9)

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10)

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11)

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12)

stawkę podatku;

13)

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14)

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15)

kwotę należności ogółem (...)

W związku z powyższym z tytułu zrealizowanych odpłatnych usług na podstawie zawartej umowy zlecenia z 31 maja 2016 r. z B. Sp. z o.o. oraz na podstawie zawartej umowy zlecenia z 1 kwietnia 2016 r. z A. Sp. z o.o. Wnioskodawca był zobowiązany do wystawienia faktur na rzecz ww. spółek.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił w pierwotnym wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.),

albo - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna do wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl