0115-KDIT1-1.4012.283.2018.1.BS - Brak prawa do odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT1-1.4012.283.2018.1.BS Brak prawa do odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku związanego z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku związanego z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd Marszałkowski Województwa _ na podstawie uchwały o dofinansowanie nr _ Oś priorytetowa 2 - Turystyka, Działania 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej, zrealizował projekt pt. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego _ na lata 2007-2013.

Wskazany wyżej projekt został dofinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15% z budżetu Samorządu Województwa _.

W ramach wskazanej wyżej Uchwały podatek VAT był kosztem kwalifikowanym projektu.

Projekt "..." był projektem promocyjnym. Jego kluczowe założenia oparto na zwiększeniu rozpoznawalności regionu _, utrwaleniu świadomości o jego atrakcyjności turystycznej, zintensyfikowaniu zainteresowania przyjazdem do regionu, a także uzupełnieniu wiedzy o regionalnych produktach turystycznych oraz zbudowaniu marki turystycznej regionu na nowych obszarach oddziaływania.

Głównym działaniem projektu było przeprowadzenie kampanii promocyjnej Województwa _, którą można było zobaczyć w telewizji, Internecie, pociągach Eurocity i Intercity oraz na nośnikach outdoorowych w kraju i za granicą. Ponadto w ramach projektu zrealizowano szereg dodatkowych działań promujących region, m.in: organizacja stoisk targowych, wizyt studyjnych, prezentacji, konferencji, wydano publikacje informacyjno-promocyjne o regionie, zakupiono i rozdystrybuowano materiały promocyjne z logo regionu.

Powyższe działania przełożyły się m.in. na poprawę konkurencyjnej pozycji _ na rynkach zagranicznych oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Aby osiągnąć zakładane rezultaty wykonano działania zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.

Faktury VAT z tytułu nabywania towarów lub usług wystawiane były na Urząd Marszałkowski Województwa _. Do tego celu Urząd otworzył odrębny rachunek bankowy.

Województwo _ jako Beneficjent nie dążył do odzyskania podatku VAT. Poczynione w ramach projektu zakupy nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr _ z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr _ Zarządu Województwa _ z dnia 30 grudnia 2009 z późn. zm. w sprawie dofinansowania projektu "..." nr _ Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia - w przypadku, gdy oświadczył, iż podatek VAT jest kwalifikowalny - pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej, składanej na zakończenie realizacji projektu oraz na koniec okresu trwałości projektu.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu trwałości projektu Wnioskodawca występuje o interpretację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Województwo _ jako Beneficjent projektu pt. "..." Osi Priorytetowej 2 - "Turystyka", Działania 2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego _ na lata 2007-2013, ma możliwość odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami Uchwały nr _ Zarządu Województwa _ z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr _ Zarządu Województwa _ z dnia 30 grudnia 2009 r. z późn. zm. w sprawie dofinansowania projektu "..." nr _ Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia - w przypadku, gdy oświadczył, iż podatek VAT jest kwalifikowalny - pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej, składanej na zakończenie realizacji projektu oraz na koniec okresu trwałości projektu.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu trwałości projektu Wnioskodawca wystąpił o interpretację.

Województwo _ jako Beneficjent projektu pn. "..." nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT i nie może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki. Przepis ten wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi

Ponadto, w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686 z późn. zm.), wskazano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia wskazany został katalog środków, które stanowią środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Otrzymanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Uprzednio, powyższa kwestia została uregulowana:

* w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,

* w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z późn. zm.), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r.,

* w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Nie zostały bowiem spełnione warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy - towary i usługi nabywane w ramach projektu pn. "..." nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawcy nie przysługuje także prawo do zwrotu podatku naliczonego, ponieważ dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanych rozporządzeniach.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl