Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 lutego 2019 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1-1.4012.1.2019.1.AJ
8% stawka VAT dla usług fotograficznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2018 r. (data wpływu 3 stycznia 2019 r.), uzupełnionym w dniach 16 stycznia oraz 14 lutego 2019 r. (daty wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania świadczonych usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony w dniach 16 stycznia oraz 14 lutego 2019 r. (daty wpływu) dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Począwszy od dnia 6 lipca 2017 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie działalności prawniczej (60.10.Z), a od dnia 1 czerwca 2018 r. rozszerzyła tą działalność o działalność fotograficzną (74.20.Z) z zamiarem wykonywania: zdjęć portretowych, zdjęć ciążowych, zdjęć narzeczeńskich, zdjęć rodzinnych, zdjęć dzieci, także noworodków, zdjęć ceremonii ślubnych i wesel, reportaży z imprez, zdjęć produktów. itp.

Jest Pani radcą prawnym z wykształcenia, a przeważającą działalnością zawodową i zarobkową w chwili obecnej jest działalność prawnicza. Z racji świadczonych usług prawniczych jest Pani czynnym podatnikiem podatku VAT, "objętym stawką w wysokości 23%".

Jest Pani także fotografem z zamiłowania, nigdzie niezrzeszonym, która ze swojej pasji postanowiła uczynić także dodatkowe źródło dochodu. Aby wykonywać zawód artysty bowiem nie jest wymagane uzyskanie żadnego dodatkowego wykształcenia, żadnej dodatkowej dokumentacji, ani dokonanie rejestracji w urzędach administracji państwowej.

Z tytułu świadczonych usług, będzie Pani uzyskiwać wynagrodzenie (honorarium), którego wysokość będzie każdorazowo ustalona w zależności od zakresu i rodzaju zlecenia. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych będzie Pani ewidencjonować za pośrednictwem kasy rejestrującej.

Sesje te będą się odbywały w różnych miejscach:

* w plenerze,

* w domu lub w siedzibie klienta,

* lub w dowolnie ustalonym miejscu

Każda sesja będzie wykonana w sposób indywidualny i niepowtarzalny i będzie zależała od Pani wizji. To Pani będzie decydowała o takich parametrach jak:

* kadr,

* głębia ostrości,

* rodzaj oświetlenia (światło stale lub błyskowe),

* perspektywa fotografii,

* poza przy brana przez osobę fotografowana,

* itp.

Będzie Pani również decydowała o dekoracjach, rekwizytach i innych akcesoriach wykorzystanych do danego tematu sesji. Będzie również Pani doradzać klientowi dobór stroju, fryzury oraz odpowiedniego makijażu.

Po wykonanej sesji każde zdjęcie w formacie tzw. RAW będzie Pani samodzielnie obrabiać, czyli poddawać autorskiej obróbce graficznej, według własnego uznania. Obrobione zdjęcia klient otrzyma w postaci plików graficznych JPG lub TIF lub w innym formacie, na płycie DVD, CD lub pendrive. Na prośbę klienta będzie Pani także zamawiała wydruki zdjęć przez siebie wybranych bądź przez klienta, w liczbie odpowiadającej wybranemu przez klienta pakietowi usługi. Przekazana klientowi sesja zdjęciowa w postaci pliku graficznego JPG lub TIF lub innego będzie nierozerwalnie związana z wykonywaną przez Panią usługą fotograficzną i będzie stanowiła efekt końcowy realizacji tej usługi. Nośniki cyfrowe, na których będą przekazywane efekty pracy (sesje zdjęciowe) będą nabywane przez Panią we własnym zakresie.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że opisane honorarium za usługi fotograficzne będzie obejmowało również należność za udzielenie licencji.

Z każdym Zleceniodawcą usługi fotograficznej będzie zawierana indywidualna umowa jej dotycząca. Umowa ta będzie regulowała zarówno kwestie honorarium za wykonane dzieło, jak również kwestie udzielenia licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Umowa będzie także regulowała czas pracy, ilość wykonanych zdjęć, np.

JFragment umowy będzie się przedstawiał następująco:

1. W celu uniknięcia wątpliwości autorem fotografii w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych jest Wykonawca.

2. Prawa autorskie majątkowe do zdjęć pozostają przy Wykonawcy. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie ze zdjęć, wyłącznie do celów niekomercyjnych, wraz prawem niekomercyjnego przeniesienia części lub wszystkich uprawnień uzyskanych na mocy licencji na osoby trzecie, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów: wytwarzanie jakąkolwiek techniką utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputerów, do sieci komputerowej wewnętrznej lub Internetu, bez ograniczeń co do ilości takich jednostek;

b.

w zakresie rozpowszechniania utworów: publiczne lub niepubliczne przedstawianie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne lub niepubliczne udostępnienie produktu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także publiczne lub niepubliczne rozpowszechnianie we wszelkich środkach przekazu, w tym Internecie lub sieciach wewnętrznych, pod warunkiem zamieszczenia informacji o Wykonawcy jako autorze fotografii na każdym egzemplarzu każdej fotografii i zgodnie z przekazanymi egzemplarzami fotografii w postaci cyfrowej: (...)".

3. Honorarium za usługi fotograficzne będzie obejmowało również należność za udzielenie licencji.".

Umowa o korzystanie z utworu, zwana "licencją" będzie obejmować pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Za wykonaną usługę fotograficzną będzie Pani otrzymywać honorarium (wynagrodzenie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przypadku, jeśli będzie Pani zawierała z usługodawcą umowę, której treść będzie regulowała, w szczególności, zarówno kwestie honorarium za wykonane dzieło, jak również kwestie udzielenia licencji do praw autorskich, lub praw do artystycznego wykonania (według wzoru umowy wyżej przedstawionego) i będzie przekazywała obrobione zdjęcia, które klient otrzyma w postaci plików graficznych JPG lub TIF lub w innym formacie na płycie DVD czy CD lub pendrive lub także wydruki zdjęć wybranych przez siebie bądź przez klienta, to wówczas będzie Pani spełniała przesłanki do stosowania obniżonej stawki VAT 8% do świadczonych usług, na podstawie Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, gdzie pod pozycją 181 wskazano, że stawką tą objęte są, bez względu na symbol PKWiU: usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania?

2. Czy w przypadku, jeśli nie będzie Pani w ogóle zawierała z usługodawcą umowy pisemnej, a w szczególności umowy, której treść by regulowała, w szczególności, zarówno kwestie honorarium za wykonane dzieło, jak również kwestie udzielenia licencji do praw autorskich, lub praw do artystycznego wykonania, a będzie jedynie przekazywała obrobione zdjęcia, które klient otrzyma w postaci plików graficznych JPG lub TIF lub innym formacie na płycie DVD czy CD lub pendrive, lub także wydruki zdjęć wybranych przez siebie bądź przez klienta, to wówczas będzie Pani zobowiązana do stosowania stawki VAT 23% do świadczonych usług fotograficznych? A zatem, czy jeśli nie będzie Pani udzielać lub nie będzie przekazywać licencji do praw autorskich, to zobligowana będzie do stosowania stawki podstawowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane zdjęcia (sesje zdjęciowe) będą utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - będą miały niepowtarzalny charakter, będą przejawem Pani działalności twórczej o indywidualnym charakterze, co oznacza, że zdjęcia będą cechowały się indywidualnością, a każde kolejne zdjęcie będzie się zdecydowanie różniło w porównaniu z uprzednio wykonanymi.

Przy tworzeniu, kształtowaniu formy i treści wykonywanych sesji, będzie się Pani kierowała, jak już wyżej wspomniano, wcześniej przemyślaną koncepcją dotyczącą m in. stylizacji, kadru i ogólnego charakteru zdjęć z danej sesji, wyboru koncepcji obrazu, zastosowania efektów specjalnych, świadomym użyciu i ustawieniu rekwizytów.

Świadcząc usługi fotograficzne w postaci sesji zdjęciowych będzie działała jako indywidulany twórca-artysta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Efektem Pani pracy będzie powstanie utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pani zdaniem, w związku z tym, że usługi fotograficzne, które będzie świadczyła w przyszłości, będą miały indywidualny i niepowtarzalny charakter, będą wynikiem jej wizji twórczej, zostanie do nich udzielona licencja oraz zostanie wypłacone honorarium, to spełnione zostaną przesłanki do uznania ich za "utwory" na podstawie art. 1 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z treścią tego przepisu, "przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)". Ustawodawca zatem posłużył się syntetyczną definicją utworu, określając w sposób generalny cechy konieczne wyróżniające utwór od innych rezultatów działalności człowieka. Utwór musi zatem wykazywać łącznie trzy cechy:

1.

stanowić przejaw działalności człowieka (twórcy);

2.

stanowić przejaw działalności twórczej;

3.

mieć indywidualny charakter

Ponadto w myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy - utwory to:

1.

wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

2.

plastyczne.

3.

fotograficzne.

4.

lutnicze.

5.

wzornictwa przemysłowego.

6.

architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7.

muzyczne i słowno-muzyczne;

8.

sceniczne, sceniczno-muzyczne. choreograficzne i pantomimiczne;

9.

audiowizualne (w tym filmowe);

Użyte w art. 1 ustawy określenie "przejaw działalności twórczej" oznacza jakikolwiek uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym, a przesłanka ta jest spełniona, gdy mamy do czynienia z subiektywnym nowym wytworem intelektu. Jeśli zatem przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidulanym charakterze to można domniemywać, że zdjęcia wykonane dla klienta a następnie poddane autorskiej obróbce w sposób niepowtarzalny i indywidualny również są przedmiotem prawa autorskiego.

Przepis art. 8 ust. 2 ustawy stanowi, że "domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu, lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu".

Jeśli chodzi o pojęcie honorarium, które to będzie Pani otrzymywać jako wynagrodzenie za wykonaną usługę fotograficzną, to ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pojęcia "honorarium". W takiej sytuacji zatem można wyjaśnić jego znaczenie posługując się Słownikiem Języka Polskiego, wg którego "honorarium to wynagrodzenie za pracę w wolnych zawodach". Ustawa ta nie definiuje także pojęcia "wolnego zawodu". Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenie otrzymane z tytułu wykonania zdjęć i udzielenia licencji do utworu nie stanowi wynagrodzenia za prace w wolnym zawodzie o charakterze honorarium, a wynagrodzenia za wykonaną prace nie można utożsamiać z zaplata za usługę wykonaną w ramach działalności gospodarczej.

W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym oraz analizą treści obowiązujących przepisów prawa, stanowisko Pani jest takie, że:

1. W przypadku, jeśli będzie zawierała z usługodawcą umowę, której treść będzie regulowała, w szczególności, zarówno kwestie honorarium za wykonane dzieło, jak również kwestie udzielenia licencji do praw autorskich, lub praw do artystycznego wykonania (według wzoru umowy wyżej przedstawionego), to wówczas będzie Pani spełniała przesłanki do stosowania obniżonej stawki VAT 8% do świadczonych przez usług, na podstawie Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, gdzie pod pozycją 181 wskazano, że stawką tą objęte są bez względu na symbol PKWiU: usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

2. W przypadku, jeśli nie będzie w ogóle zawierała Pani "z usługodawcą umowy pisemnej", a w szczególności umowy, której treść by regulowała, w szczególności, zarówno kwestie honorarium za wykonane dzieło, jak również kwestie udzielenia licencji do praw autorskich, lub praw do artystycznego wykonania, a będzie jedynie przekazywała obrobione zdjęcia, które klient otrzyma w postaci plików graficznych JPG lub TIF na płycie DVD czy CD lub pendrive lub także wydruki zdjęć wybranych przez Panią bądź przez klienta, to wówczas będzie zobowiązana do stosowania stawki VAT 23% do świadczonych usług fotograficznych. A zatem, jeśli nie będzie Pani udzielać lub nie będzie przekazywać licencji do praw autorskich, zobligowana będzie do stosowania stawki podstawowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, stosownie do art. 146aa ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 181 wskazano, że stawką tą objęte są, bez względu na symbol PKWiU, "Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania".

Na gruncie niniejszej sprawy należy zauważyć, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności, przedmiotem prawa autorskiego - w myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy - są utwory:

1.

wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2.

plastyczne;

3.

fotograficzne;

4.

lutnicze;

5.

wzornictwa przemysłowego;

6.

architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7.

muzyczne i słowno-muzyczne;

8.

sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9.

audiowizualne (w tym filmowe).

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Ustawodawca posłużył się syntetyczną definicją utworu, określając w sposób generalny cechy konieczne, wyróżniające utwór od innych rezultatów działalności człowieka. Utwór musi zatem wykazywać łącznie trzy cechy:

1.

stanowić przejaw działalności człowieka (twórcy);

2.

stanowić przejaw działalności twórczej;

3.

mieć indywidualny charakter.

O ile sens pierwszej z cech nie budzi wątpliwości, dwie pozostałe mają charakter ocenny. Jednakże stwierdzenie, że utwór to przejaw działalności twórczej uwypukla fakt, że utwór powinien stanowić rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta, niekiedy określana przesłanką "oryginalności" utworu, kładzie nacisk na aspekt przedmiotowy, tj. odnoszący się do samego wytworu ludzkiego umysłu. Spełniona zostaje, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Nie może natomiast być uznany za utwór i objęty ochroną prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, który jest rutynowy, standardowy lub typowy. Podkreśla to konieczność łącznego traktowania obu z wymienionych w pkt 2 i pkt 3 cech. Sam "przejaw działalności twórczej" nie jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego wytworu jako przedmiotu prawa autorskiego. Konieczne jest, by wytwór taki miał indywidualny charakter, tzn. żeby cechował się indywidualnością. Muszą zatem charakteryzować go dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl postanowień rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe do utworu mogą przejść na inne osoby na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie umowy o korzystanie z utworu, zwanej licencją.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

1.

autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;

2.

nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2).

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pojęcia "honorarium", zatem można wyjaśnić jego znaczenie posługując się Słownikiem Języka Polskiego (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, str. 309), według którego "honorarium to wynagrodzenie za pracę w wolnych zawodach"; ustawa ta nie definiuje także pojęcia "wolnego zawodu". Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenie otrzymane z tytułu udzielenia licencji do utworu, nie stanowi wynagrodzenia za pracę w wolnym zawodzie o charakterze honorarium, a wynagrodzenia za wykonaną pracę nie można utożsamiać z zapłatą za usługę wykonaną w ramach działalności gospodarczej.

Jak wskazano na wstępie, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w zw. z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy, usługi twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, korzystają z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

W sytuacji więc, gdy usługi są wykonywane przez artystę/twórcę w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych do utworu, które zgodnie z umową o korzystanie z utworu (licencją) przechodzą na klienta, a wynagrodzenie za te prawa wypłacane jest artyście/twórcy w formie honorarium, to z uwagi na nierozerwalność powyższych czynności, tj. sprzedaży usługi oraz praw autorskich, świadczenie to będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w zw. z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy zatem stwierdzić, że w przypadku, gdy jako artysta/twórca będzie Pani świadczyła usługi na podstawie zawartej z klientem umowy, regulującej kwestie udzielenia licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, jak również kwestie honorarium za wykonane dzieło, obejmującego należność za udzielenie licencji, to będą spełnione przesłanki do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i poz. 181 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia będą wyłącznie usługi fotograficzne, a kwestie wynagrodzenia czy też licencji do praw autorskich nie będą regulowane żadnymi umowami, to do takiej usługi, w wyniku której będzie Pani jedynie przekazywała klientowi obrobione zdjęcia w postaci plików graficznych JPG lub TIF na płycie DVD czy CD lub pendrive, lub także wydruki zdjęć, stosownie do zapisu art. 41 ust. 1w powiązaniu z art. 146 aa ust. 1 pkt ustawy o podatku od towarów i usług, zastosowanie znajdzie stawka podstawowa podatku w wysokości 23%.

W świetle powyższego, stanowisko Pani uznano za prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że analiza przepisów ustawy z dnia 2 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do oceny, czy Wnioskodawca faktycznie działa jako indywidualny twórca i artysta wykonawca.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl