0114-KDIP4.4012.547.2018.2.AS - Ustalenie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji "Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowania terenu Ośrodka".

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 października 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4.4012.547.2018.2.AS Ustalenie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji "Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowania terenu Ośrodka".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2018 r. (data wpływu 31 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 19 października 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 3 października 2018 r. (skutecznie doręczone 8 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji "Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowania terenu Ośrodka - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji "Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowania terenu Ośrodka".

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 19 października 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 3 października 2018 r. (skutecznie doręczone 8 października 2018 r.)

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ośrodek zamierza, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizować zadanie pod nazwą "Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu".

Ośrodek będzie realizować powyższe zadanie jako zadanie własne, zadanie statutowe. Przedmiotem projektu jest rozbudowa amfiteatru oraz sceny wraz z jej zadaszeniem i oświetleniem. Zagospodarowaniem terenu oraz budową wiaty i instalacji odnawialnych źródeł energii. Celem projektu jest także, zwiększenie oferty kulturalnej poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie sceny i amfiteatru do organizacji warsztatów, wernisaży, pokazów, wystaw, zajęć tanecznych, aktywizacji środowiska wsi poprzez wznowienie działań z zakresu edukacji kulturalnej, pozyskanie nowych odbiorców, uczestników spektakli teatralnych, muzycznych oraz innych wydarzeń kulturalnych, dostosowanie obiektu do wymogów stawianych przez rozwój nowych technologii i wysokich oczekiwań społecznych.

Jako jeden z załączników wniosku o dofinansowanie należy przedstawić oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT oparte na interpretacji indywidualnej Ministra Finansów lub organu upoważnionego w sprawie braku możliwości odzyskania VAT. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., który stanowi iż podatek od wartości dodanej (VAT) może być uznany za koszt kwalifikowalny z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, którą stanowi suma kwot podatku określonego w fakturach otrzymanych przez podatnika z tyt. nabycia towarów i usług. Ośrodek nie jest jednak podatnikiem podatku od towarów i usług z uwagi na art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

(Pytanie sformułowano ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 15 października 2018 r.)

Czy Ośrodek realizujący inwestycję polegającą na "Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu" wynikającą z zadań statutowych i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z uwagi na art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z powyższym nie może obniżyć w myśl art. 86 ust. 1 i ust. 2 lit. a ustawy o VAT podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących realizację powyższego zadania, a przez to nie ma możliwości odzyskania - w systemie podatku od towarów i usług - podatku naliczonego zapłaconego przez Ośrodek przy nabyciu towarów i usług służących do realizacji ww. inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Realizacja inwestycji polegającej na "Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu", który nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z uwagi na art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym nie może obniżyć w myśl art. 86 ust. 1 i ust. 2 lit. a ustawy o VAT podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących realizację powyższego zadania, a przez to nie ma możliwości odzyskania - w systemie podatku od towarów i usług - podatku naliczonego zapłaconego przez Ośrodek przy nabyciu towarów i usług służących do realizacji ww. inwestycji.

W związku z powyższym, podatek naliczony wykazany w fakturach z realizacji niniejszego zadania może być ujęty jako koszt kwalifikowalny w Programie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl natomiast art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

* odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz

* towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza, w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizować zadanie pod nazwą "Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu". Wnioskodawca będzie realizować powyższe zadanie jako zadanie własne, zadanie statutowe. Przedmiotem projektu jest rozbudowa amfiteatru oraz sceny wraz z jej zadaszeniem i oświetleniem. Zagospodarowaniem terenu oraz budową wiaty i instalacji odnawialnych źródeł energii. Celem projektu jest także, zwiększenie oferty kulturalnej poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie sceny i amfiteatru do organizacji warsztatów, wernisaży, pokazów, wystaw, zajęć tanecznych, aktywizacji środowiska wsi poprzez wznowienie działań z zakresu edukacji kulturalnej, pozyskanie nowych odbiorców, uczestników spektakli teatralnych, muzycznych oraz innych wydarzeń kulturalnych, dostosowanie obiektu do wymogów stawianych przez rozwój nowych technologii i wysokich oczekiwań społecznych.

Ponadto, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z uwagi na art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000,00 zł.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, nie jest on czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu". Wobec tego Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało również prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl