0114-KDIP4.4012.500.2021.1.AS - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy sprzętu i środków ochrony indywidualnej dokonane w ramach projektu unijnego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4.4012.500.2021.1.AS Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy sprzętu i środków ochrony indywidualnej dokonane w ramach projektu unijnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2021 r. (data wpływu 6 lipca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy sprzętu i środków ochrony indywidualnej dokonane w ramach projektu unijnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

6 lipca 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy sprzętu i środków ochrony indywidualnej dokonane w ramach projektu unijnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 23 listopada 2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej IX "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych", Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa a A.

Projekt realizowany był przez A. / samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Wydatki kwalifikowane projektu były pokrywane w wysokości 80,99% ze środków europejskich EFRR oraz 19,01% poprzez wkład własny beneficjenta.

Podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, ponieważ podmiot nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedmiotem projektu jest przeciwdziałanie pandemii COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia w A. Projekt wpisuje się w założenia określone w... dla Osi IX poprzez realizację jej priorytetu inwestycyjnego 9a.

Poprzez realizację celu szczegółowego "Podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych" mogą być wspierane projekty, które przyczyniają się do przeciwdziałania pandemii COVID-19.

W wyżej wymienionych obiektach Wnioskodawca wykorzystał sprzęt i środki ochrony indywidualnej zakupione w ramach projektu.

Zakres rzeczowy i sposób wdrażania:

1. Dezynfekcja: lampa bakter. przepł. - 4 szt.; generator ozonu - 3 szt.; dozownik łokc. - 1szt.; dozownik płynu dezynf. - 12 szt.; kombiznezon biel/nieb - 24 szt.; gogle ochron. classic - 3szt.; buty gum. białe -2szt.; półmaska antyw. ochron. 3 m - zaworek FFP3 - 20szt.; fartuch j.u. chirurg. sterylny sms - 20 szt.; fartuch med. - 175 szt.; rękawice nitr., latek. bezp. i pudr. - 219 op.; osłona na buty - 60szt.; ochrona twarzy/przyłbica - 80szt.; maska chirur. - 50 szt./opak. - 165 op.; półmaski filtr P2 -10szt.; indyw. zestaw ochrony biolog.... - 4 szt. dezynfekcja powierzchni - 1I, 5I - 42 szt.; dezynf. narzędzi -1I - 3 szt.; dezynf. rąk i skóry - 250 ml, 500ml, 750ml, 1I, 5I - 96 szt.; chust. do dezyn. - 45 szt.

Zakupy dokonywane w ramach projektu były opodatkowane podatkiem VAT. Firma nie jest podatnikiem czynnym podatku VAT i nie odlicza podatku VAT naliczonego od zakupów. Na wartość dotacji realizowanego projektu unijnego składał się podatek VAT który jest kosztem kwalifikowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT przy zakupach dokonywanych w ramach realizacji projektu unijnego podlegał odliczeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Firma nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z tym nie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami za zrealizowany projekt. " Art. 86 ust. 1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124."

W nawiązaniu do ww. wymienionego artykułu nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Podatnik prowadzi czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, w związku z tym nie miał możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca umożliwił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. wykorzystywania zakupów do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i braku przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług, wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik, w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej IX "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych". Poprzez realizację celu szczegółowego "Podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych" mogą być wspierane projekty, które przyczyniają się do przeciwdziałania pandemii COVID-19.

Przedmiotem realizowanego przez Wnioskodawcę projektu jest przeciwdziałanie pandemii COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia. Zakupy dokonywane w ramach projektu były opodatkowane podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie odlicza podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy nie są spełnione nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wobec tego Wnioskodawca podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy sprzętu i środków ochrony indywidualnej dokonane w ramach projektu unijnego.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), ul. (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl