0114-KDIP4.4012.470.2017.1.IT - Ustalenie możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 września 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4.4012.470.2017.1.IT Ustalenie możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2017 r. (data wpływu 13 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna działa w formie stowarzyszenia, jest organizacją posiadającą osobowość prawną i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r).

Nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz nie jest płatnikiem podatku VAT.

OSP w dniu 23 maja 2017 r. podpisało umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pod tytułem "Plenerowa impreza kulturalno-integracyjna z okazji 110 rocznicy powstania OSP" w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany 23 września 2017 r.

W ramach wydatków związanych z realizacją powyższej umowy przewidziano następujące wydatki: wynajem sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem, agregatem prądotwórczym oraz barierkami ochronnymi, wynajęcie ochrony, wydanie książki dotyczącej działalności OSP nakładzie 200 sztuk, wynajem namiotu do cateringu, zorganizowanie cateringu dla uczestników ok. 200 osób, występ gwiazd wieczoru, występ zespołu muzycznego, opłatę ZAIKS, nagrody dla orkiestr (saksofon altowy Conn, saksofon altowy Arnolds, trąbki, klarnety), zorganizowanie cateringu dla orkiestr oraz opracowanie czasowej organizacji ruchu. Poniesienie powyższych wydatków zostanie udokumentowane fakturami VAT i rachunkami, od których OSP nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na OSP. Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Celem powyższej operacji jest rozwój aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców Miasta i Gminy. Realizacja operacji zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Celem projektu jest popularyzacja twórczości artystycznej poprzez prezentację dorobku poszczególnych orkiestr dętych co wpłynie na pielęgnowanie tradycji ludowych oraz propagowanie kultury.

W wyniku realizowanego zadania wnioskodawca nie osiągnie żadnych dochodów.

Zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane przez OSP do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ochotnicza Straż Pożarna realizuje wyłącznie zadania statutowe i nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Występując z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację powyższej operacji Ochotnicza Straż Pożarna uwzględniła podatek VAT jako koszt kwalifikowalny. W związku z powyższym w ramach wniosku o płatność Wnioskodawca będzie również wnioskować i wykazywać w kosztach kwalifikowalnych koszty podatku VAT.

Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowalny. Wnioskowana interpretacja indywidualna jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o płatność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy OSP będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Plenerowa impreza kulturalno-integracyjna z okazji 110 rocznicy powstania OSP" w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Plenerowa impreza kulturalno-integracyjna z okazji 110 rocznicy powstania OSP."

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników VAT jako czynny podatnik oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym nie ma możliwości odzyskania VAT od wydatków poniesionych przy realizacji ww. projektu.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonego w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawione wyżej regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W wyniku realizacji ww. projektu OSP nie osiągnie żadnych dochodów.

OSP jest stowarzyszeniem, które nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, w związku z czym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca działa w formie stowarzyszenia, jest organizacją posiadającą osobowość prawną i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz nie jest płatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pod tytułem "Plenerowa impreza kulturalno-integracyjna z okazji 110 rocznicy powstania OSP." w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach wydatków związanych z realizacją powyższej umowy przewidziano następujące wydatki: wynajem sceny wraz z nagłośnieniem, oświetleniem, agregatem prądotwórczym oraz barierkami ochronnymi, wynajęcie ochrony, wydanie książki dotyczącej działalności OSP nakładzie 200 sztuk, wynajem namiotu do cateringu, zorganizowanie cateringu dla uczestników ok 200 osób, występ gwiazd wieczoru, występ zespołu muzycznego, opłatę ZAIKS, nagrody dla orkiestr (saksofon altowy Conn, saksofon altowy Arnolds, trąbki, klarnety), zorganizowanie cateringu dla orkiestr oraz opracowanie czasowej organizacji ruchu. Celem powyższej operacji jest rozwój aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców Miasta i Gminy. Realizacja operacji zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Celem projektu jest popularyzacja twórczości artystycznej poprzez prezentację dorobku poszczególnych orkiestr dętych co wpłynie na pielęgnowanie tradycji ludowych oraz propagowanie kultury.

W wyniku realizowanego zadania wnioskodawca nie osiągnie żadnych dochodów. Poniesienie powyższych wydatków zostanie udokumentowane fakturami VAT i rachunkami. Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna realizuje wyłącznie zadania statutowe i nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy OSP ma możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W konsekwencji, skoro w niniejszych okolicznościach efekty przedmiotowego zadania nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych Wnioskodawcy, to w omawianej sprawie OSP nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą "Plenerowa impreza kulturalno-integracyjna z okazji 110 rocznicy powstania OSP". w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW 2014-2020. Tym samym, Strona nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu przedmiotowego zadania na zasadach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (w drodze odliczenia lub zwrotu).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywiste zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl