0114-KDIP4-3.4012.88.2021.1.IG - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji - budowy sieci wodociągowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.88.2021.1.IG Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji - budowy sieci wodociągowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2021 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 17 lutego 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji pn. " (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2021 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji pn. " (...)".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina realizuje inwestycję pn. " (...)". Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: "Gospodarka wodno-ściekowa".

Celem zadania jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w nowej ulicy w miejscowości (...).

Przedsięwzięcie składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap dotyczący budowy sieci wodociągowej w nowej ulicy w (...) oraz na odcinku (...) został zrealizowany w (...). W ramach pierwszego etapu wykonano następujący zakres rzeczowy: - w nowej ulicy w miejscowości (...) wybudowano sieć wodociągową o długości 633,5 m z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 110 mm; - na odcinku (...) wybudowano sieć wodociągową o długości 2771,5 m, w tym: o średnicy 160 mm - 2574,5 m i o średnicy 110 mm - 197 m.

Drugi etap polegający na budowie sieci kanalizacyjnej w nowej ulicy w miejscowości (...) zostanie wykonany w (...). W ramach tej części planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 647 m, w tym: z rur PVC-U o średnicy 200 mm - 537,5 m i o średnicy 31 mm -109,5 m.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje również koszty ogólne związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z wytycznymi przyznawania ww. pomocy, wnioskodawca powinien wystąpić do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Po zrealizowaniu zadania " (...)", Gmina przedmiot inwestycji przekaże w użytkowanie (nieodpłatnie) A. w (...), który jest spółką komunalną Gminy, w której Gmina posiada 100% udziałów. Zakład jako spółka prawa handlowego nie wchodzi w skład administracji samorządowej lecz prowadzi niezależną działalność gospodarczą. Zakład jest odrębnym od Gminy zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Świadczone przez Zakład usługi stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zakład wykonuje wskazane czynności przy pomocy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przekazanej przez Gminę. Spółka wykorzystuje ww. infrastrukturę w celu świadczenia usług w zakresie oczyszczania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy oraz innych podmiotów na podstawie pisemnych umów zawartych z odbiorcami. Gmina nie będzie pobierać wynagrodzenia/opłat od Zakładu z tytułu korzystania z przekazanej infrastruktury. Faktury dokumentujące zakupy związane z realizacją zadania " (...)" wykonawca inwestycji wystawiać będzie na Gminę, ponieważ inwestorem jest Gmina. Gmina nie będzie czerpać z tego tytułu dochodów, a sprzedaż opodatkowana wystąpi po stronie A. w (...).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji inwestycji pn. " (...)"?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji inwestycji pn. " (...)" z uwagi na fakt, że wykonana przez Gminę infrastruktura nie będzie przez nią wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu budowy infrastruktury.

Ponadto Gmina nie świadczy również przy pomocy infrastruktury usług w zakresie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy i innych podmiotów, usługi te świadczone będą dopiero przez A. po nieodpłatnym przekazaniu przedmiotu inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje zatem w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podkreślić należy, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina realizuje inwestycję pn. " (...)". Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: "Gospodarka wodno-ściekowa".

Celem zadania jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w nowej ulicy oraz budowę sieci wodociągowej na odcinku (...).

Przedsięwzięcie składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap dotyczący budowy sieci wodociągowej w nowej ulicy oraz na odcinku (...).

Drugi etap polegający na budowie sieci kanalizacyjnej w nowej ulicy zostanie wykonany w (...) W ramach tej części planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 647 m.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje również koszty ogólne związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Po zrealizowaniu zadania Gmina przedmiot inwestycji przekaże w użytkowanie nieodpłatnie A., który jest spółką komunalną Gminy, w której Gmina posiada 100% udziałów. Zakład jako spółka prawa handlowego nie wchodzi w skład administracji samorządowej lecz prowadzi niezależną działalność gospodarczą. Zakład jest odrębnym od Gminy zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Świadczone przez Zakład usługi stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zakład wykonuje wskazane czynności przy pomocy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przekazanej przez Gminę. Spółka wykorzystuje ww. infrastrukturę w celu świadczenia usług w zakresie oczyszczania ścieków na rzecz mieszkańców Gminy oraz innych podmiotów na podstawie pisemnych umów zawartych z odbiorcami. Gmina nie będzie pobierać wynagrodzenia/opłat od Zakładu z tytułu korzystania z przekazanej infrastruktury. Faktury dokumentujące zakupy związane z realizacją zadania wykonawca inwestycji wystawiać będzie na Gminę, ponieważ inwestorem jest Gmina. Gmina nie będzie czerpać z tego tytułu dochodów, a sprzedaż opodatkowana wystąpi po stronie A.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji inwestycji.

Jak wyjaśniono na wstępie odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zatem podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, efekty inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina nie wykona żadnych czynności opodatkowanych związanych z ww. zadaniem. Powstały odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zostanie przekazany nieodpłatnie w użytkowanie odrębnemu od Gminy podatnikowi podatku od towarów i usług.

W konsekwencji zatem, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia stanu faktycznego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl