0114-KDIP4-3.4012.596.2022.1.MKA - Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu promocji gospodarczej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.596.2022.1.MKA Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu promocji gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 5 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu promocji gospodarczej (...).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Gmina (...) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Projekt promocyjny pt.: (...) został zrealizowany w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem (...), a 11 gminami z obszaru (...) województwo (...). Zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej z (...) r. Partnerem Wiodącym i koordynatorem projektu było Stowarzyszenie (...). Partnerami projektu były gminy: Miasto (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...).

Główny cel projektu to wzrost do końca 2024 r. konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru (...), zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne, a także wzrost wartości inwestycji.

Cele szczegółowe projektu to:

- zwiększenie rozpoznawalności (...) jako atrakcyjnego obszaru dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji do końca 2024 r. poprzez realizację do (...) r. działań promocyjnych i PR, kreujących i utrwalających wizerunek (...) jako właściwego miejsca do prowadzenia biznesu i inwestowania;

- stworzenie trwałego i skutecznego mechanizmu współpracy sektora biznesu z lokalnymi władzami i instytucjami otoczenia biznesu poprzez uruchomienie, przetestowanie do (...) r. zintegrowanego systemu informacji gospodarczej oraz kompleksowego systemu wsparcia eksportera i obsługi inwestora w oparciu o (...) oraz zasoby samorządów;

- stworzenie do (...) r. warunków do rozwoju eksportu i wzrostu liczby inwestycji na obszarze (...) poprzez organizację wydarzeń inicjujących tworzenie ponadregionalnych i ponadnarodowych łańcuchów kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami stanowiącymi platformę kontaktu lokalnych samorządów z inwestorami zagranicznymi;

- stworzenie do końca (...) r. warunków dla przyciągnięcia wysokiej jakości kapitału ludzkiego poprzez realizację do (...) r. działań promocyjnych i PR, utrwalających wizerunek (...) jako dobrego miejsca pracy, zamieszkania i rozwijania biznesu.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 (...). Umowa o dofinansowanie projektu Nr (...) została zawarta (...) r. pomiędzy Stowarzyszeniem (...) (Partner Wiodący/Beneficjent), a Województwem (...) (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...)). Projekt został zrealizowany w okresie od (...) r. do (...) r. Obejmował on takie działania jak m.in.:

1)

kampania informacyjno-promocyjna;

2)

opracowanie i uruchomienie Systemu (...), będącego systemem informatycznym wykorzystywanym do gromadzenia danych o nieruchomościach inwestycyjnych należących do gmin, informowanie o wydarzeniach gospodarczych, konferencjach, targach i seminariach, wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i turystycznych;

3)

realizacja misji gospodarczych przyjazdowych z (...) celem nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z obszaru (...), a zagranicznymi przedsiębiorcami i instytucjami;

4)

organizacja cyklu trzech dwudniowych konferencji zorganizowanych z udziałem przedsiębiorców z (...), zagranicznych partnerów biznesowych, krajowych i regionalnych instytucji zrzeszających przedsiębiorców, instytucji wspierających rozwój biznesu, JST, instytucji rynku pracy, placówek oświatowych, szkół wyższych, przedstawicieli agencji administracji rządowej oraz instytucji wspierających eksporterów;

5)

organizacja cyklu 15 spotkań służących promocji gospodarczej regionu, linkowaniu przedsiębiorców, budowaniu łańcuchów powiązań/kooperacji podmiotów gospodarczych;

6)

opracowanie i uruchomienie (...);

7)

opracowanie Systemu (...), dokumentu zawierającego katalog elementów identyfikacji wizualnej, projekty graficzne, określający logo projektu, jego kolorystykę, rodzaj czcionki, z wariantami i zasadami zastosowania na różnych nośnikach reklamy i komunikacji, opisanie stałych motywów graficznych towarzyszących znakowi marki, dopuszczalnych układów i kompozycji;

8)

badania trackingowe dot. oceny efektywności podejmowanych działań w zakresie promocji gospodarczej regionu.

Głównymi interesariuszami projektu (grupa docelowa) byli przedsiębiorcy należący do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru (...). Odbiorcami zrealizowanych działań promocyjnych byli:

- potencjalni inwestorzy (krajowi i zagraniczni),

- krajowi i zagraniczni potencjalni kontrahenci firm z obszaru (...) (w tym importerzy).

Wszelkie spotkania, czy konferencje z udziałem osób niebędących pracownikami Gminy, czy Partnerów projektu, w tym Partnera Wiodącego, miały charakter otwarty. Nie były pobierane żadne opłaty, jak również nie żądano zwrotu kosztów ich organizacji. Uczestnictwo odbywało się na zasadzie otwartości i nieodpłatności. Do realizacji ww. zadań angażowano zewnętrznych wykonawców, wybieranych zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych i wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata (...).

Nabyte w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina, ani Partnerzy projektu, w tym Partner Wiodący nie wykonują żadnych czynności opodatkowanych. Efekty projektu są powszechnie dostępne, mogą z nich skorzystać wszyscy zainteresowani rozwojem i promocją (...). Żadne z wyprodukowanych, czy wyemitowanych materiałów promocyjnych nie służyły promocji konkretnych podmiotów gospodarczych. Projekt nie przysporzył zatem żadnych korzyści materialnych konkretnym firmom. W trakcie realizacji projektu, ani po jego zakończeniu Gmina i żaden z partnerów nie odliczył podatku od towarów i usług. Ponadto VAT stanowił koszt kwalifikowalny w projekcie. Całkowita wartość projektu wyniosła (...) zł, w tym VAT to (...) zł.

Realizacja projektu należy do zadań własnych gminy, o których mowa w cyt. przepisach ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 18, tj. promocji gminy). Projekt promował gminę jako miejsce atrakcyjne do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej zarówno dla zewnętrznych, jak i lokalnych przedsiębiorców. Faktury były wystawiane na Gminę (...) (nabywca), Urząd Miasta i Gminy (...) (odbiorca). Projekt został zrealizowany z dniem (...) r. i nie przewiduje się żadnych innych, dodatkowych faktur. Gmina nie zamierza odliczać podatku VAT od żadnego z poniesionych w związku z realizacją projektu wydatku.

Nabyte w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Będą one wykorzystywane do czynności wykonywanych nieodpłatnie.

Pytanie

Czy Gmina może odzyskać podatek VAT naliczony związany z realizacją projektu promocji gospodarczej (...)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Gminy, nie przysługuje jej prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego, związanego z realizacją projektu promocji gospodarczej (...). Gmina, aby mogła odzyskać podatek VAT naliczony musiałaby wykorzystywać nabyte towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tymczasem, nie wykonywała ona i nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych podatkiem VAT z wykorzystaniem nabytych w projekcie towarów i usług. Wobec Gminy nie mają zatem zastosowania zapisy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), ponieważ towary i usługi nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie występuje zatem związek zakupionych w projekcie towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zdaniem Gminy, nie może ona odzyskać naliczonego podatku od towarów i usług zakupionych w przedmiotowym projekcie, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tak skonstruowana zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Ponadto, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych regulacji wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 18 cyt. ustawy:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy promocji gminy.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że zrealizowali Państwo w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem (...), a 11 gminami z obszaru województwa (...), projekt promocyjny pn.: (...). Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 (...).

Zadanie było realizowane w okresie od (...) r. do (...) r. Jego głównym celem jest wzrost do końca (...) r. konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru (...) zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne, a także wzrost wartości inwestycji.

Są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące powyższe wydatki wystawione były na Gminę (...) (nabywca) oraz Urząd Miasta i Gminy (...) (odbiorca). Nabyte w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jako Gmina wykonywali Państwo zadania własne nałożone przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu promocji gospodarczej (...).

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami prawa, odliczenie podatku VAT naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - nabyte w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a do czynności nieodpłatnych. Efekty projektu są powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych rozwojem i promocją (...).

Podsumowując, nie mają Państwo prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: (...) gdyż nie zostanie spełniony jeden z warunków określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, jakim jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Tym samym, nie przysługuje Państwu również prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, nie mają Państwo również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 80 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ nie spełniają Państwo ww. warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Państwa stanowisko w ww. zakresie jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Ponadto należy wskazać, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej,

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem, niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla partnerów projektu.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl