0114-KDIP4-3.4012.580.2022.2.MP - VAT od egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.580.2022.2.MP VAT od egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 września 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 29 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie uznania planowanej w toku postępowania egzekucyjnego sprzedaży udziału nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w przynależnej do lokalu nieruchomości gruntowej za transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 listopada 2022 r. (wpływ 21 listopada 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W kancelarii zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi J. N. zam. (...). Dłużnik figuruje w CEIDG jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przy czym status indywidualnej działalności to "zawieszony".

Wykonywana działalność gospodarcza to (...) (przeważająca działalność gospodarcza) (...).

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej to 28 grudnia 2021 r.

Dłużnik figuruje jako niezarejestrowany w rejestrze VAT- data rejestracji 31 grudnia 2021 r., data wykreślenia rejestracji 10 sierpnia 2022 r., na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1.

W odpowiedzi z US w (...) ustalono niezamknięte powiązanie dłużnika z działalnością gospodarczą od 28 grudnia 2021 r. (...).

Przedmiotem egzekucji jest udział 1/2 części nieruchomości lokalowej nr 1, o funkcji mieszkalnej, składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,00 m2, usytuowanej na I piętrze, w budynku wielolokalowym położonym w (...), stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 1 i 2.

Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy (...), Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy (...), Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr (...).

Na podstawie Umowy darowizny podpisanej aktem notarialnym nr Rep. A (...) z 8 kwietnia 2002 r. przed notariuszem (...), który to akt znajduje się w aktach księgi wieczystej nr (...) prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej, ustanowiona została służebność osobista na rzecz W. D., polegająca na prawie bezpłatnego dożywotniego korzystania przez nią z jednego pokoju z używalnością kuchni i łazienki.

Obszar, na którym znajduje się obiekt, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (...), uchwalonym Uchwałą Rady Miasta (...) Nr (...) 25 maja 2006 r. Teren, na którym znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem oznaczony jest w ww. planie jako: teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej - budynki o wartościach kulturowych.

Własność przedmiotowego udziału została przez dłużnika nabyta umową darowizny - akt notarialny rep. (...) z 8 kwietnia 2002 r. przed notariuszem (...).

Uzupełnienie i doprecyzowanie wniosku

Przedmiotem planowanej sprzedaży licytacyjnej będzie udział 1/2 niewydzielonej części w nieruchomości lokalowej nr 1 o funkcji mieszkalnej wraz z udziałem 1/2 niewydzielonej części z udziału 15/100 części w przynależnej do lokalu - nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 1 i 2.

Komornik Sądowy nie otrzymał informacji zwrotnej od stron postępowania jakoby nieruchomość lokalowa nr 1 była wykorzystywana przez dłużnika w prowadzonej działalności gospodarczej, lecz w załączeniu przesyła wydruki z CEiDG.

Komornik Sądowy nie ustalił w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, jak również nie otrzymał informacji zwrotnej od stron postępowania jakoby dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie lokalu nr 1 w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przekraczające 30% wartości początkowej tego lokalu, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Komornik Sądowy nie ustalił w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, jak również nie otrzymał informacji zwrotnej od stron postępowania jakoby dłużnik wynajmował, dzierżawił lub użyczał itp. ww. nieruchomość lokalową.

Komornik Sądowy nie ustalił w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, jak również nie otrzymał informacji zwrotnej od stron postępowania jakoby dłużnik wykorzystywał ww. nieruchomość lokalową na cele działalności zwolnionej od podatku.

Komornik Sądowy nie posiada informacji, które są niezbędne do oceny, czy w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 10, 10a ustawy o VAT.

Podczas czynności oględzin ww. nieruchomości lokalowej ustalono, że w ww. nieruchomości lokalowej położonej w (...), dla których III Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi KW (...) zamieszkuje była żona dłużnika p. M. N. z 2-ma córkami. Podczas czynności wierzycielka złożyła do akt sprawy oświadczenie, iż dłużnik nie zamieszkuje we wskazanym lokalu od 2009 r. Ponadto ustalono, iż na wskazanej nieruchomości lokalowej została ustanowiona służebność osobista na rzecz W. D. i jest nadal aktualna.

Biegły sądowy wykonał dokumentację zdjęciową ww. nieruchomości lokalowej. W ocenie komornika brak jest przesłanek w przyjęciu wersji o ponoszeniu przez dłużnika na 1/2 części udziału w nieruchomości lokalowej wydatków na ulepszenie lokalu nr 1 w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przekraczających 30% wartości początkowej tego lokalu, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, co potwierdziły oględziny lokalu.

Dodatkowo ustalono w ZUS oddział (...) (stan na 12 listopada 2021 r.), iż dłużnik został zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy (...) jako osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych od 4 lipca 2019 r. Dłużnik przebywa i zamieszkuje (odbierając przy tym korespondencję kierowaną do niego przez komornika) pod adresem: (...). Wg ustaleń z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w (...) dłużnik od 28 grudnia 2021 r. prowadzi działalność. Ostatnia deklaracja VAT-27 wpłynęła za miesiąc 8/2018 (data wpływu 25 września 2018 r.), VAT-7K za 3 kwartał 2018 (data wpływu 25 październik 2018 r.). Obecnie wg oświadczenia Uniwersytetu (...) (stan na 12 kwietnia 2022 r.) ww. dłużnik jest na liście doktorantów bez prawa do świadczeń stypendialnych.

W załączeniu sądowy organ egzekucyjny przesyła do wiadomości Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wypis z Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP potwierdzający, iż pod adresem (...), dłużnik posiadał zarejestrowaną działalność gospodarczą w latach 1 kwiecień 2009 do 31 sierpnia 2018 r. (lecz wg oświadczenia wierzycielki wyprowadził się z ww. lokalu mieszkalnego w 2009 r.)

Pytanie

Czy sprzedaż licytacyjna nieruchomości lokalowej nr 1, o funkcji mieszkalnej, składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,00 m2, usytuowanej na I piętrze, w budynku wielolokalowym położonym w (...), przy (...), stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 1 i 2 będzie podlegała obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%?

Pani stanowisko w sprawie

Sprzedaż licytacyjna nieruchomości lokalowej nr 1 o funkcji mieszkalnej, składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,00 m2, usytuowanej na I piętrze, w budynku wielolokalowym położonym w (...), przy (...), stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 1 i 2 nie będzie podlegała obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Pani przedstawiła we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W myśl art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 18 ustawy o VAT wprowadza szczególną regulację, kiedy to należny podatek pobierany jest i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą mającą miejsce w ramach egzekucji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik; w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Tym samym, komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

Opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi przepis art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 s. 1 z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE",

państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1)

określone udziały w nieruchomości,

2)

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3)

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Zatem w świetle przytoczonych powyżej przepisów nieruchomości gruntowe (działki i udziały w działkach) jak i budynki i budowle i ich części spełniają definicję towarów określoną w art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Nie każda czynność, która stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Określona czynność jest opodatkowana VAT, jeśli zostanie wykonana przez podatnika, a więc osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 15 ust. 2 ustawy stanowi, że:

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE:

"Podatnikiem" jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

"Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Uwzględniając powyższe przepisy stwierdzić należy, że opodatkowanie danej czynności podatkiem od towarów i usług uwarunkowane jest łącznym spełnieniem dwóch przesłanek. Po pierwsze, konkretna czynność powinna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, po wtóre - musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być albo opodatkowana, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W tym miejscu należy nadmienić, że w przypadku nieruchomości zabudowanych niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle lub ich części rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy, według którego:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy:

Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że prowadzi Pani postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi J. N. Dłużnik figuruje w CEIDG jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przy czym status indywidualnej działalności to "zawieszony".

Przedmiotem planowanej sprzedaży licytacyjnej będzie udział 1/2 niewydzielonej części w nieruchomości lokalowej nr 1 o funkcji mieszkalnej, składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,00 m2, usytuowanej na I piętrze, w budynku wielolokalowym położonym w (...), przy (...), wraz z udziałem 1/2 niewydzielonej części z udziału 15/100 części w przynależnej do lokalu - nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 1 i 2. Własność przedmiotowego udziału została przez dłużnika nabyta umową darowizny - akt notarialny z 8 kwietnia 2002 r.

Obszar, na którym znajduje się obiekt, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście (...). Teren, na którym znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem oznaczony jest w ww. planie jako: teren zabudowy mieszkaniowej intensywnej - budynki o wartościach kulturowych.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Pani wątpliwości dotyczą ustalenia, czy planowana w trybie postępowania egzekucyjnego sprzedaż udziału w nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 1 i 2 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie, sprzedaż przez Komornika praw do nieruchomości przysługujących Dłużnikowi, tj. udziału w nieruchomości lokalowej nr 1 o funkcji mieszkalnej, usytuowanej w budynku wielolokalowym położonym w (...), przy (...), wraz z udziałem w przynależnej do lokalu nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 1 i 2 stanowić będzie odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jak wynika z przedstawionych informacji "wypis z Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP potwierdza, że pod adresem (...) dłużnik posiadał zarejestrowaną działalność gospodarczą w latach 1 kwiecień 2009 do 31 sierpnia 2018 r.", tym samym stwierdzić należy, że nieruchomość ta służyła do wykonywania działalności gospodarczej. W konsekwencji, komornik sądowy dokonujący sprzedaży w drodze egzekucji komorniczej udziału w nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie przynależnym do lokalu, będzie płatnikiem podatku VAT zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy.

W przedmiotowej sprawie przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, nie pozwala stwierdzić, czy sprzedaż w trybie postępowania egzekucyjnego udziału w nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie przynależnym do lokalu będzie korzystać ze zwolnień od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 10 bądź pkt 10a ustawy, gdyż brak jest wszystkich niezbędnych informacji do jednoznacznego dokonania takiej oceny na podstawie ww. przepisów.

Wskazała Pani, że Komornik Sądowy nie ustalił w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego jak również nie otrzymał informacji zwrotnej od stron postępowania jakoby dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie lokalu nr 1 w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przekraczające 30% wartości początkowej tego lokalu, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Komornik Sądowy nie ustalił również i nie otrzymał informacji zwrotnej od stron postępowania, czy dłużnik wynajmował, dzierżawił lub użyczał ww. nieruchomość lokalową oraz czy wykorzystywał ww. nieruchomość lokalową na cele działalności zwolnionej od podatku.

W Pani ocenie brak jest przesłanek w przyjęciu wersji o ponoszeniu przez dłużnika na 1/2 części udziału w nieruchomości lokalowej wydatków na ulepszenie lokalu nr 1 w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przekraczających 30% wartości początkowej tego lokalu, co potwierdziły oględziny tego lokalu oraz dokumentacja zdjęciowa ww. nieruchomości lokalowej, wykonana przez biegłego sądowego. Nie posiada Pani jednak informacji, czy w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 10, 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym w sprawie znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 21 ustawy, tj. przyjęcie, że warunki zastosowania zwolnień nie są spełnione, o ile podjęte przez Komornika Sądowego udokumentowane działania nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów zwolnienia od podatku. Zaznaczyć jednak należy, że kwestia oceny podjętych przez Panią działań nie była przedmiotem interpretacji.

W konsekwencji, planowana transakcja sprzedaży w drodze egzekucji komorniczej udziału w nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 1 i 2 nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, lecz będzie podlegała opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT.

Pani stanowisko w powyższym zakresie jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

W kwestii ustalenia wysokości stawki podatku od towarów i usług dla dostawy udziału w nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 1 i 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl