0114-KDIP4-3.4012.439.2021.3.EK - Ustalenie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.439.2021.3.EK Ustalenie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 czerwca 2021 r. (data wpływu 22 czerwca 2021 r.) uzupełnionym pismem z 20 sierpnia 2021 r. (data wpływu 25 sierpnia 2021 r.) na wezwanie Organu z 16 sierpnia 2021 r. (doręczone 16 sierpnia 2021 r.) oraz pismem z 2 września 2021 r. (data wpływu 3 września 2021 r.) na wezwanie Organu z 27 sierpnia 2021 r. (doręczone 27 sierpnia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Inwestycji pn.: "(...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

22 czerwca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją Inwestycji pn.: "(...)".

Wniosek uzupełniono pismem z 20 sierpnia 2021 r. (data wpływu 25 sierpnia 2021 r.) na wezwanie Organu z 16 sierpnia 2021 r. (doręczone 16 sierpnia 2021 r.) oraz pismem z 2 września 2021 (data wpływu 3 września 2021 r.) na wezwanie Organu z 27 sierpnia 2021 r. (doręczone 27 sierpnia 2021 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (...) jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Gmina (...) wykonuje zadania, dla których została powołana na podstawie przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Większość tych zadań realizowana jest przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Część czynności Gmina wykonuje na podstawie umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom ustawy o VAT.

Gmina (...) zrealizowała inwestycję pn.: "(...)". Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych. Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach priorytetu II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", działanie 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska".

Projekt będzie obejmował:

- budowć ok. 1,1 km sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o úrednicach ¸ 1000-1600 mm,

- remont ok. 0,2 km sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o wymiarach 2200x1900 mm,

- budowę dwóch zbiorników retencyjnych (zlokalizowanymi poza ciekami wodnymi), w tym zbiornik retencyjno-odparowujący bazujący na metodach naturalnych,

- budowę węzła podczyszczającego.

W zakresie Projektu opracowany zostanie model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej planowanej i istniejącej w całej zlewni, z której wody opadowe będą odprowadzane poprzez planowaną podczyszczalnię wód opadowych do cieku (...). Projekt obejmuje również wykonanie systemu monitoringu obiektów podczyszczalni wód opadowych oraz zbiorników retencyjnych.

Wykonany system kanalizacji deszczowej w połączeniu z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej, powinien zapewniać bezpieczne odprowadzanie wód opadowych roztopowych z obszaru miasta (...) o powierzchni ok. 277 ha oraz wprowadzanie nadmiaru tych wód do cieku (...).

Łączne koszty projektu netto wynoszą 23 600 tys. zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczono:

1) Prace przygotowawcze obejmujące opracowanie Planu adaptacji miasta do zmian klimatu - 120 tys. zł

2) (...) - roboty budowlane, sprzęt, projektowanie, nadzór autorski - 21 000 tys. Zł

3) Nadzór inwestorski - 272 tys. Zł

4) Promocja projektu - 8 tys. Zł.

Ponadto planowany jest zakup gruntów i ustanowienie służebności przesyłu na co przeznaczono kwotę 100 tys. zł. Rezerwę inwestycyjną przyjęto na poziomie 10% wartości zadania projektowo-budowlanego tj. 2 100 tys. zł.

Faktury będą wystawione na Gminę. Gmina będzie miała możliwość przyporządkowania poszczególnych faktur do realizowanej inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji Gmina planuje wydzierżawić wskazaną infrastrukturę na rzecz spółki komunalnej (ze 100% udziałem Gminy) (...) Sp. z o.o.

W projekcie zaplanowano wykorzystanie 60% objętości retencjonowanych/zatrzymanych wód opadowych do rozwoju zieleni oraz zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, przy czym 65% objętości wykorzystanych wód zostanie przeznaczone na utrzymanie zieleni. Pozostała część wody zostanie dostarczona do oczyszczalni ścieków w mieście (...).

Gmina w uzupełnieniu wniosku wskazała, że przewidywany okres realizacji inwestycji to okres od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2023 r. Wartość nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę będzie wynosić około 23 600 000,00 zł netto. Obrót z tytułu przekazania powstałej infrastruktury w dzierżawę będzie znaczący dla budżetu Wnioskodawcy. W obecnych czasach stanu epidemicznego dochody Gminy ulegają obniżeniu, ponadto planowane zmiany w prawie podatkowym spowodują konieczność poszukiwania dodatkowych środków w budżecie Gminy. Należy wskazać, że porównując wartość czynszu do obecnego poziomu wpływów (440 207 386,88 zł - plan finansowy na dzień 6 sierpnia 2021 r.) kształtuje się na poziomie 0,11%. (zakładając wartość czynszu na poziomie 500 tys. zł rocznie). Wnioskodawca planuje zawrzeć pierwszą umowę dzierżawy na okres 10 lat. Po zakończeniu wskazanej umowy Wnioskodawca zamierza dokonać jej przedłużenia na kolejne okresy. Kwoty uzyskane z dzierżawy infrastruktury umożliwią zwrot poniesionych nakładów w okresie wieloletnim. Zostaną one skalkulowane na podstawie panujących realiów rynkowych w rozsądnym czasie. Gmina planuje zastosowanie czynszu dzierżawnego na poziomie nie niższym niż 500 tys. zł w stosunku rocznym, więc miesięczna kwota wynagrodzenia za dzierżawę wyniesie 41 666,00 zł. Gmina zakłada, że wartość czynszu w stosunku rocznym będzie stanowić nie mniej niż 2% wartości całej inwestycji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina (...) będzie posiadać pełne prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją inwestycji: "(...)"?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją ww. inwestycji, gdyż w tym zakresie działa w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020.106 t.j. z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, a tym samym spełnia przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że prawo do odliczenia podatku VAT występuje wyłącznie, gdy świadczone usługi są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji, posiada prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dotyczących zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją od wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji inwestycji " (...)". Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że przekazanie dla (...) Sp. z o.o. w formie odpłatnej dzierżawy przedmiotu umowy dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, dokonując dzierżawy wybudowanej inwestycji, powstałej w efekcie przedmiotowego projektu świadczy usługi, które nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku, ponieważ przedmiotowe czynności będą wykonywane w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej (umowa dzierżawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi VAT realizację prawa do odliczenia, jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów, zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik - aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego - nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, według art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

1)

wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter podmiotowo-przedmiotowy,

2)

w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia z podatku, konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:

- czynności - co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT - muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,

- ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np.: czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Gmina wykonuje zadania, dla których została powołana na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Większość tych zadań realizowana jest przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Część czynności Gmina wykonuje na podstawie umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom ustawy o VAT.

Gmina zrealizowała inwestycję pn.: "(...)". Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych. Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach priorytetu II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", działanie 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska".

Projekt będzie obejmował:

- budowę ok. 1,1 km sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- remont ok. 0,2 km sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- budowę dwóch zbiorników retencyjnych (zlokalizowanymi poza ciekami wodnymi), w tym zbiornik retencyjno-odparowujący bazujący na metodach naturalnych,.

- budowę węzła podczyszczającego.

W zakresie Projektu opracowany zostanie model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej planowanej i istniejącej w całej zlewni, z której wody opadowe będą odprowadzane poprzez planowaną podczyszczalnię wód opadowych do cieku (...). Projekt obejmuje również wykonanie systemu monitoringu obiektów podczyszczalni wód opadowych oraz zbiorników retencyjnych. Wykonany system kanalizacji deszczowej w połączeniu z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej, powinien zapewniać bezpieczne odprowadzanie wód opadowych roztopowych z obszaru miasta (...) o powierzchni ok. 277 ha oraz wprowadzanie nadmiaru tych wód do cieku (...).

Faktury będą wystawione na Gminę. Gmina będzie miała możliwość przyporządkowania poszczególnych faktur do realizowanej inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji Gmina planuje wydzierżawić wskazaną infrastrukturę na rzecz spółki komunalnej (ze 100% udziałem Gminy) (...) Sp. z o.o.

W projekcie zaplanowano wykorzystanie 60% objętości retencjonowanych/zatrzymanych wód opadowych do rozwoju zieleni oraz zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, przy czym 65% objętości wykorzystanych wód zostanie przeznaczone na utrzymanie zieleni. Pozostała część wody zostanie dostarczona do oczyszczalni ścieków w mieście (...).

Ponadto, Gmina wskazała, że przewidywany okres realizacji inwestycji to okres od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2023 r. Wartość nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę będzie wynosić około 23 600 000,00 zł netto. Obrót z tytułu przekazania powstałej infrastruktury w dzierżawę będzie znaczący dla budżetu Wnioskodawcy. Gmina wskazała, że porównując wartość czynszu do obecnego poziomu wpływów (440 207 386,88 zł - plan finansowy na dzień 6 sierpnia 2021 r.) kształtuje się na poziomie 0,11%. (zakładając wartość czynszu na poziomie 500 tys. zł rocznie). Wnioskodawca planuje zawrzeć pierwszą umowę dzierżawy na okres 10 lat. Po zakończeniu wskazanej umowy Wnioskodawca zamierza dokonać jej przedłużenia na kolejne okresy. Kwoty uzyskane z dzierżawy infrastruktury umożliwią zwrot poniesionych nakładów w okresie wieloletnim. Zostaną one skalkulowane na podstawie panujących realiów rynkowych w rozsądnym czasie. Gmina planuje zastosowanie czynszu dzierżawnego na poziomie nie niższym niż 500 tys. zł w stosunku rocznym, więc miesięczna kwota wynagrodzenia za dzierżawę wyniesie 41 666,00 zł. Gmina zakłada, że wartość czynszu w stosunku rocznym będzie stanowić nie mniej niż 2% wartości całej inwestycji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją przez Gminę inwestycji pt. " (...)".

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) - przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony - zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę - określone przepisami obowiązki.

Należy zatem stwierdzić, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zaznaczyć przy tym należy, że zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Jednakże świadczenie usług dzierżawy opisanej Infrastruktury nie zostało przez ustawodawcę wymienione wśród usług zwolnionych od podatku, w konsekwencji będzie opodatkowane według właściwej stawki podatku.

Reasumując, z uwagi na fakt, że dzierżawa jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie natomiast publicznoprawną), w związku z czynnością dzierżawy powstałej Infrastruktury, Gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność - jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy - będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie transakcja ta nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, gdyż ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani też rozporządzenia wykonawcze do niej nie przewidują w takim przypadku zwolnienia od podatku.

Odnosząc się zatem do kwestii możliwości odliczenia przez Gminę podatku naliczonego związanego z opisaną Inwestycją należy wskazać, że analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w omawianej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a wydatki ponoszone w ramach zadania inwestycyjnego, będą miały związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Gmina od początku będzie realizowała przedmiotową Inwestycję z zamiarem jej udostępniania Spółce na podstawie umowy dzierżawy, która to czynność będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Gminie będzie przysługiwało, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług nabytych w związku z realizacją inwestycji pn.: "(...)".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl