0114-KDIP4-3.4012.38.2022.2.MAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.38.2022.2.MAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 stycznia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 26 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu oraz skutków podatkowych związanych z importem usługi od kontrahenta z (...). Uzupełnili go Państwo - na wezwanie Organu - pismem z 25 lutego 2022 r. (wpływ 25 lutego 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Powiat (...) utworzony został w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Samorząd Powiatu (...) działa na podstawie uchwały nr (...) Rady Powiatu (...) z 17 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu (...) (Dz. Urz. Woj. (...) Nr 5 poz. 40) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Powiat (...) wykonuje określone ustawami zadania publiczne w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym, Powiat wykonuje również określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym. Jakkolwiek, Powiat (...) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada aktywny NIP unijny.

31 lipca 2020 r. Powiat (...) jako Beneficjent wiodący zawarł z Ministerstwem (...), tj. Instytucją Zarządzającą Programem Współpracy Transgranicznej (...), umowę grantową na realizację (wspólnie z dwoma litewskimi partnerami) projektu pn. " (...)".

Partnerami (...) tego projektu są:

1) samorząd Rejonu (...), oraz

2) Centrum Informacji Turystycznej (...).

W ww. projekcie każdy z trzech partnerów ma swój określony budżet na zaplanowane zadania, lecz są również zadania zamawiane wspólnie przez wszystkich partnerów projektu u jednego dostawcy (np. brandbook). Instytucją Pośredniczącą (organem odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie i wdrażanie Programu) jest Sekretariat Techniczny Programu (...) w (...), a kontrolerem Pierwszego stopnia dla Powiatu (...) - (...) Urząd Wojewódzki w (...).

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie bazy do utworzenia wspólnego transgranicznego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym rodziny (...) na (...) oraz w (...) rejonach (...) i (...), w celu zwiększenia ruchu turystycznego w tym regionie. Historyczne dziedzictwo rodu (...) jest rozproszone na pograniczu polsko- (...), więc odwiedzający obecnie mają możliwość tylko cząstkowego poznania historii regionu i rodu (...).

Projekt przewiduje, że partnerzy projektu podejmą wspólne działania, mające na celu ujednolicenie informacji dla przewodników turystycznych na temat dziedzictwa ww. rodu i walorów regionów, utworzenie niewielkiej infrastruktury turystycznej i informacyjnej na obszarze realizacji projektu (m.in. instalacja infokiosków, lunet widokowych, stacji naprawy rowerów, stojaków rowerowych, tablic turystycznych, znaków wskazujących obiekty dziedzictwa na tworzonym szlaku historycznym), zapoznanie z istniejącym dziedzictwem historycznym i przyrodniczym poprzez organizację różnych wydarzeń (m.in. konferencji, warsztatów i objazdów terenowych, udział w targach turystycznych), wydanie wielojęzycznych publikacji promocyjnych, opracowanie narzędzi informacji cyfrowych (strony i aplikacje internetowe), doposażenie własnej jednostki i powiatowego obiektu dziedzictwa w (...) w drobny sprzęt.

Realizacja projektu przyniesie korzyści dla ogółu społeczności, gdyż pozwoli na stworzenie podstaw do rozwoju produktu turystycznego opartego o wspólne dziedzictwo historyczne przez beneficjentów partnerskich regionów i inne podmioty, dalszej współpracy między bezpośrednimi realizatorami projektu, popularyzację walorów dziedzictwa historycznego i przyrodniczego.

W świetle art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając powyższe na uwadze oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Powiat, polegające na podejmowaniu działań związanych z popularyzacją dziedzictwa historycznego i poprawie na terenie powiatu drobnej infrastruktury turystycznej, nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż należą do ustawowych zadań własnych powiatu oraz realizacja projektu nie generuje i nie będzie generować przychodów.

Realizacja projektu związana jest z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Powiat jest powołany. Realizacja projektu i późniejsza trwałość projektu należy do ustawowych zadań publicznych powiatu. Planowany budżet projektu ogółem wynosi (...) euro wydatków kwalifikowalnych, w tym budżet Powiatu (...) euro. Wartość dofinansowania w projekcie wynosi (...) euro ogółem, w tym dla Powiatu (...) euro.

W wyniku realizacji operacji, efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Powiat do czynności opodatkowanych.

W trakcie realizacji projektu, Powiat zakupił usługę od kontrahenta z (...) (będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiadającego aktywny NIP unijny) - w ramach zamówienia wspólnego, tj. przez trzech partnerów projektu u jednego wykonawcy, przy równej partycypacji finansowej każdego z partnerów w całkowitym koszcie usługi), polegającą na wykonaniu brandbooka (tj. opracowaniu księgi znaków graficznych dotyczącej dziedzictwa rodu (...) do używania przez wszystkich partnerów projektu przy opracowywaniu projektów graficznych planowanych do wydania w projekcie publikacji drukowanych i internetowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych, itp.).

Kontrahent z (...), na podstawie zawartej umowy, wystawił fakturę zawierającą jedynie wartość netto usługi z zaznaczeniem, iż jest to import usługi, ponieważ zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy nastąpił import usługi przez Powiat. W takim przypadku, podatek od towarów i usług jest uiszczany przez usługobiorcę dla polskiego fiskusa, a nie dla kontrahenta unijnego.

W związku z powyższym, Powiat na podstawie otrzymanej faktury naliczył podatek od towarów i usług, stanowiący iloczyn kalkulacji wartości zakupionej usługi w przeliczeniu na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego oraz obowiązującej za tę usługę stawki podatku od towarów i usług (23%). Następnie wykazano dokument - fakturę zakupu w rejestrze sprzedaży VAT Powiatu i odprowadzono odpowiednio "wartość podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego" (zgodnie ze złożonym JPK_VAT z deklaracją) do polskiego urzędu skarbowego do 25. dnia następującego po miesiącu, w którym wystąpił obowiązek podatkowy. Nie wykazano rzeczonego podatku w rejestrze zakupu VAT Powiatu, ponieważ podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług ze względu na specyfikę projektu unijnego (nie jest to działalność gospodarcza tylko zadanie statutowe Powiatu).

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Kontrahent z (...) jest podatnikiem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium (...).

Pytania

1) Czy Powiatowi (...) będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku, w związku z realizacją projektu pn. " (...)", który uzyskał wsparcie ze środków Programu Współpracy (...) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

2) Czy Powiat (...) - przy imporcie powyższej usługi wykonania brandbooka przez kontrahenta, będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiadającego aktywny NIP unijny - prawidłowo naliczył i odprowadził do polskiego urzędu skarbowego podatek od towarów i usług?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Powiat (...) wykonuje określone ustawami zadania publiczne w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym, Powiat wykonuje również określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym. Jakkolwiek, Powiat (...) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada aktywny NIP unijny.

31 lipca 2020 r. Powiat (...) jako Beneficjent wiodący zawarł z Ministerstwem (...), tj. Instytucją Zarządzającą Programem Współpracy Transgranicznej (...), umowę grantową na realizację (wspólnie z dwoma litewskimi partnerami) projektu pn. " (...)".

Partnerami litewskimi tego projektu są:

1) samorząd Rejonu (...) oraz

2) Centrum Informacji Turystycznej (...).

W ww. projekcie każdy z trzech partnerów ma swój określony budżet na zaplanowane zadania, lecz są również zadania zamawiane wspólnie przez wszystkich partnerów projektu u jednego dostawcy (np. brandbook). Instytucją Pośredniczącą (organem odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie i wdrażanie Programu) jest Sekretariat Techniczny Programu (...) w (...), a kontrolerem Pierwszego stopnia dla Powiatu (...) - (...) Urząd Wojewódzki w (...).

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie bazy do utworzenia wspólnego transgranicznego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym rodziny (...) na (...) oraz w litewskich rejonach (...), w celu zwiększenia ruchu turystycznego w tym regionie. Historyczne dziedzictwo rodu (...) jest rozproszone na pograniczu (...), więc odwiedzający obecnie mają możliwość tylko cząstkowego poznania historii regionu i rodu (...).

Projekt przewiduje, że partnerzy projektu podejmą wspólne działania, mające na celu ujednolicenie informacji dla przewodników turystycznych na temat dziedzictwa ww. rodu i walorów regionów, utworzenie niewielkiej infrastruktury turystycznej i informacyjnej na obszarze realizacji projektu (m.in. instalacja infokiosków, lunet widokowych, stacji naprawy rowerów, stojaków rowerowych, tablic turystycznych, znaków wskazujących obiekty dziedzictwa na tworzonym szlaku historycznym), zapoznanie z istniejącym dziedzictwem historycznym i przyrodniczym poprzez organizację różnych wydarzeń (m.in. konferencji, warsztatów i objazdów terenowych, udział w targach turystycznych), wydanie wielojęzycznych publikacji promocyjnych, opracowanie narzędzi informacji cyfrowych (strony i aplikacje internetowe), doposażenie własnej jednostki i powiatowego obiektu dziedzictwa w (...) w drobny sprzęt.

Realizacja projektu przyniesie korzyści dla ogółu społeczności, gdyż pozwoli na stworzenie podstaw do rozwoju produktu turystycznego opartego o wspólne dziedzictwo historyczne przez beneficjentów partnerskich regionów i inne podmioty, dalszej współpracy między bezpośrednimi realizatorami projektu, popularyzację walorów dziedzictwa historycznego i przyrodniczego.

W świetle art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając powyższe na uwadze oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Powiat, polegające na podejmowaniu działań związanych z popularyzacją dziedzictwa historycznego i poprawie na terenie powiatu drobnej infrastruktury turystycznej, nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż należą do ustawowych zadań własnych powiatu oraz realizacja projektu nie generuje i nie będzie generować przychodów.

Realizacja projektu związana jest z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Powiat jest powołany. Realizacja projektu i późniejsza trwałość projektu należy do ustawowych zadań publicznych powiatu. Planowany budżet projektu ogółem wynosi (...) euro wydatków kwalifikowalnych, w tym budżet Powiatu (...) euro. Wartość dofinansowania w projekcie wynosi (...) euro ogółem, w tym dla Powiatu (...) euro. W wyniku realizacji operacji, efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Powiat do czynności opodatkowanych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu " (...)", który uzyskał wsparcie ze środków Programu Współpracy (...) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy zakupie usługi wykonania brandbooka od kontrahenta z (...) (będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiadającego aktywny NIP unijny) nastąpił import usługi, więc kontrahent litewski prawidłowo wystawił fakturę jedynie na wartość netto usługi z zaznaczeniem, iż jest to import usługi przez Powiat (...). W związku z powyższym, usługobiorca (w tym przypadku Powiat (...) powinien naliczyć na podstawie otrzymanej faktury zakupu właściwy podatek od towarów i usług. Mechanizm wyliczenia właściwego podatku od towarów i usług w przypadku importu usługi stanowi iloczyn kalkulacji wartości zakupionej usługi w przeliczeniu na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego oraz obowiązującej za tę usługę stawki podatku od towarów i usług (w przypadku wykonania brandbooka 23%). Następnie należy wykazać fakturę zakupu importu usługi tylko w rejestrze sprzedaży VAT Powiatu (bez wykazywania jej w rejestrze zakupu VAT Powiatu, ponieważ jest to ustawowe zadanie własne, niewykorzystywane przez Powiat do czynności opodatkowanych) i odprowadzić odpowiednio do polskiego urzędu skarbowego "wartość podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego", zgodnie ze złożonym JPK_VAT z deklaracją.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy:

w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tak skonstruowana zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wskazać należy również, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.):

powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym:

powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada aktywny NIP unijny. 31 lipca 2020 r. Powiat (...) jako Beneficjent wiodący zawarł z Ministerstwem (...), tj. Instytucją Zarządzającą Programem Współpracy Transgranicznej (...), umowę grantową na realizację (wspólnie z dwoma litewskimi partnerami) projektu pn. " (...)".

Partnerami litewskimi tego projektu są:

1) samorząd Rejonu (...), oraz

2) Centrum Informacji Turystycznej (...).

W ww. projekcie każdy z trzech partnerów ma swój określony budżet na zaplanowane zadania, lecz są również zadania zamawiane wspólnie przez wszystkich partnerów projektu u jednego dostawcy (np. brandbook). Instytucją Pośredniczącą (organem odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie i wdrażanie Programu) jest Sekretariat Techniczny Programu (...) w (...), a kontrolerem Pierwszego stopnia dla Powiatu (...) - (...) Urząd Wojewódzki w (...).

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie bazy do utworzenia wspólnego transgranicznego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym rodziny (...) na (...) oraz w (...) rejonach (...) i (...), w celu zwiększenia ruchu turystycznego w tym regionie.

Projekt przewiduje, że partnerzy projektu podejmą wspólne działania, mające na celu ujednolicenie informacji dla przewodników turystycznych na temat dziedzictwa ww. rodu i walorów regionów, utworzenie niewielkiej infrastruktury turystycznej i informacyjnej na obszarze realizacji projektu (m.in. instalacja infokiosków, lunet widokowych, stacji naprawy rowerów, stojaków rowerowych, tablic turystycznych, znaków wskazujących obiekty dziedzictwa na tworzonym szlaku historycznym), zapoznanie z istniejącym dziedzictwem historycznym i przyrodniczym poprzez organizację różnych wydarzeń, wydanie wielojęzycznych publikacji promocyjnych, opracowanie narzędzi informacji cyfrowych, doposażenie własnej jednostki i powiatowego obiektu dziedzictwa w (...) w drobny sprzęt.

Realizacja projektu przyniesie korzyści dla ogółu społeczności, gdyż pozwoli na stworzenie podstaw do rozwoju produktu turystycznego opartego o wspólne dziedzictwo historyczne przez beneficjentów partnerskich regionów i inne podmioty, dalszej współpracy między bezpośrednimi realizatorami projektu, popularyzację walorów dziedzictwa historycznego i przyrodniczego.

Realizacja projektu związana jest z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Powiat jest powołany. Realizacja projektu i późniejsza trwałość projektu należy do ustawowych zadań publicznych powiatu. W wyniku realizacji operacji, efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Powiat do czynności opodatkowanych.

Państwa wątpliwości w pierwszej kolejności dotyczą kwestii, czy przysługuje Państwu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku, w związku z realizacją opisanego projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sytuacji nie został spełniony warunek związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, ponieważ - jak Państwo wskazali - w wyniku realizacji operacji, efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Powiat do czynności opodatkowanych.

Tym samym, Powiat nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu, gdyż nie zostanie spełniony jeden z warunków określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, jakim jest związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Z tego tytułu nie przysługuje Państwu również prawo otrzymania zwrotu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego nr 1 jest prawidłowe.

W dalszej kolejności Państwa wątpliwości dotyczą kwestii, czy przy imporcie usługi wykonania brandbooka przez kontrahenta, będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiadającego aktywny NIP unijny, prawidłowo naliczyli i odprowadzili Państwo do polskiego urzędu skarbowego podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy,

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przy czym - stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy

przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy,

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 1 ustawy,

przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 ustawy.

Każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi zatem co do zasady usługę w rozumieniu ustawy, niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

1)

w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, nabywca jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia;

2)

świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Trzeba podkreślić, że oba ww. warunki muszą być spełnione, aby świadczenie jako usługa podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

W przypadku świadczenia usług, gdy jeden z kontrahentów posiada siedzibę poza terytorium kraju, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

W myśl art. 28a ustawy:

Na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług:

1)

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a)

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b)

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2)

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W oparciu o zasadę ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy:

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi art. 28b ust. 2 ustawy

w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Stosownie natomiast do ust. 3 cyt. przepisu

W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Z powyższych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - miejscem świadczenia usług, jest stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Powołaną powyżej zasadę ogólną należy stosować, gdy usługa jest świadczona na rzecz podatnika, a przepisy wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy nie przewidują innych zasad ustalenia miejsca świadczenia usług.

Do powołanej w art. 28b ust. 1 ustawy zasady ogólnej, ustawodawca przewidział szereg zastrzeżeń, wskazując szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług. Jednakże w przedmiotowej sprawie nie mają one zastosowania.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy:

Przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy:

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)

usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b)

usługobiorcą jest:

- w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,

- w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

- w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy:

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4 i 5, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada aktywny NIP unijny. W trakcie realizacji projektu, Powiat zakupił usługę od kontrahenta z (...) (będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiadającego aktywny NIP unijny) - w ramach zamówienia wspólnego, tj. przez trzech partnerów projektu u jednego wykonawcy, przy równej partycypacji finansowej każdego z partnerów w całkowitym koszcie usługi), polegającą na wykonaniu brandbooka (tj. opracowaniu księgi znaków graficznych dotyczącej dziedzictwa rodu (...) do używania przez wszystkich partnerów projektu przy opracowywaniu projektów graficznych planowanych do wydania w projekcie publikacji drukowanych i internetowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych, itp.). Kontrahent z (...) jest podatnikiem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium (...).

Z uwagi na to, że posiadają Państwo siedzibę na terytorium kraju, to zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem opodatkowania nabywanych przez Państwa usług świadczonych przez podmiot zagraniczny nieposiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce - jest terytorium kraju, tj. Polski.

Wobec powyższego nabywane przez Państwa od kontrahenta z (...) (podmiotu zagranicznego) usługi stanowią import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy, z tytułu którego Państwo są podatnikiem, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy i to na Państwu ciąży obowiązek rozliczenia nabywanych usług.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 1b, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f.

Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług.

Z wniosku wynika, że w trakcie realizacji projektu, Powiat zakupił usługę od kontrahenta z (...) polegającą na wykonaniu brandbooka. Kontrahent z (...), na podstawie zawartej umowy, wystawił fakturę zawierającą wartość netto usługi.

Odnosząc się do kwoty należności za świadczoną na Państwa rzecz usługi udokumentowanej fakturą należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy - stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy - powstał z chwilą wykonania wskazanej usługi.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Należy zauważyć, że ani w ustawie, ani też w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych ustawodawca nie przewidział zastosowania zwolnienia od podatku do nabycia usługi wykonania brandbooka (tj. opracowania księgi znaków graficznych, materiałów informacyjnych i promocyjnych, itp.). W związku z powyższym, nabycie usługi wykonania brandbooka podlega opodatkowaniu właściwą stawką podatku.

W kwestii zastosowania odpowiedniego kursu waluty w imporcie usług wskazać należy, że zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy,

w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W związku z powyższym przeliczenia na złote kwoty należności za świadczoną na Państwa rzecz usługę (wykazanej na fakturze w walucie obcej) powinni Państwo dokonać według kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. na dzień wykonania usługi.

Odnosząc się natomiast do kwestii wykazania nabycia przedmiotowej usługi w deklaracji VAT należy wskazać, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c, art. 133 i art. 138g ust. 2

W myśl art. 99 ust. 7c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika.

Na macy art. 99 ust. 11b ustawy:

Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie, w myśl art. 99 ust. 11c ustawy:

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, są składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy:

Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b.

Jak wskazano wyżej, w związku z transakcją nabycia usługi od kontrahenta z (...), powinni Państwo rozpoznać import usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy. Przeliczenia na złote kwoty należności za świadczoną na Państwa rzecz usługę (wykazanej na fakturze w walucie obcej) powinni Państwo dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy, tj. na dzień wykonania usługi przez kontrahenta z (...).

Z uwagi na fakt, że ww. import usług będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług, będą Państwo zobowiązani w myśl art. 99 ust. 1 ustawy o VAT do złożenia deklaracji podatkowej w terminie do 25. dnia następującego po miesiącu, w którym wykonana zostanie usługa oraz do wpłacenia podatku VAT z tytułu tej transakcji na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego nr 2 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Na podstawie art. 42b ust. 1 w powiązaniu z art. 42a ustawy o VAT podatnik może wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), która jest wydawana w formie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS jest możliwe od 1 listopada 2019 r. - przy czym WIS dotyczy stanu prawnego obowiązującego od 1 lipca 2020 r. Zatem kwestia ustalenia wysokości stawki podatku od towarów i usług dla dostawy towarów lub świadczenia usług od 1 lipca 2020 r. może być określona wyłącznie w ramach wydania Wiążącej Informacji Stawkowej określonej w art. 42a ustawy.

Ponadto należy wskazać, że niniejsza interpretacja rozstrzyga kwestie skutków podatkowych w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu oraz skutków podatkowych związanych z importem usługi od kontrahenta z (...) wyłącznie dla Państwa, natomiast nie rozstrzyga dla partnerów projektu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań Wnioskodawcy). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl