Nowość 0114-KDIP4-3.4012.334.2023.1.KŁ - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez park przyrodniczy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.334.2023.1.KŁ Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez park przyrodniczy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. (...).

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 sierpnia 2023 r. (wpływ 16 sierpnia 2023 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spis oznaczeń:

* uOP - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.),

* uFP - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

* uVAT - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Wnioskodawca, zwany dalej Parkiem, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 uFP. Działalność Parku w znacznej mierze obejmuje realizację zadań statutowych (ustawowych) w zakresie ochrony przyrody.

Do zadań Parku należy w szczególności:

1)

prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku (...), zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów,

2)

udostępnianie obszaru parku (...) na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku (...),

3)

prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Park w procesie realizacji zadań, o których mowa w pkt 1-3 dokonuje sprzedaży towarów i usług i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 uVAT.

Wykonywane przez Park czynności są zarówno opodatkowane stawkami VAT, jak również korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 uVAT.

Park prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w uOP, w tym zadań Służby Parku (...), oraz koszty działalności bieżącej. Przychodami Parku są:

* dotacje z budżetu państwa,

* dotacje z (...) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

* dotacje z funduszu leśnego (...),

* przychody z najmu obiektów na cele mieszkaniowe i inne niż mieszkaniowe,

* przychody ze sprzedaży drewna, ryb, tusz zwierzyny,

* przychody ze sprzedaży usług i towarów w zakresie działalności edukacyjnej,

* przychody z udostępniania Parku w celach turystycznych oraz

* inne przychody z działalności bieżącej.

Park planuje realizację przedsięwzięcia pn. " (...)" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale środków własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie (...) Parku (...). W ramach planowanego przedsięwzięcia planowana jest:

* modernizacja sieci łączności bezprzewodowej (...),

* zakup przenośnego zbiornika na wodę,

* zakup przenośnego masztu oświetleniowego,

* zakup drona z kamerą termowizyjną oraz przeprowadzenie szkolenia operatorów,

* instalacja systemu stałej obserwacji obszarów leśnych,

* zakup samochodu terenowego z modułem gaśniczym,

* budowa stanowiska czerpania wody wraz z infrastrukturą nad (...),

* remont bazy sprzętu przeciwpożarowego w (...),

* zakup odzieży ochronnej ognioodpornej członkom Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP),

* zakup lornetki.

Przedmiot tych działań wynika obowiązujących zadań ochronnych dla (...) Parku (...) na lata 2022-2023 (Dz. Urz. Ministra Klimatu z 2021 r. poz. 100 z późn. zm.). Towary i usługi zakupione w ramach prowadzonych działań nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją projektu wystawiane będą na Park.

Pytanie

Czy (...) Parkowi Narodowemu posiadającemu status państwowej osoby prawnej przysługuje prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie w związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej Parku?

Państwa stanowisko w sprawie

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w ramach planowanego do realizacji projektu dotyczącego ochrony przeciwpożarowej Parku.

Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie związane ze sprzedażą opodatkowaną, którą prowadzi (...), ponieważ żadne towary i usługi zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez (...) do wykonywania czynności opodatkowanych. Park nie może odzyskać w żaden sposób podatku VAT poniesionego na zakupy w trakcie realizacji projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest jest od zakresu w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W ocenie (...) Parku (...), nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tak skonstruowana zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Wskazać również należy, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go, dla tej czynności, za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność Państwa w znacznej mierze obejmuje realizację zadań statutowych (ustawowych) w zakresie ochrony przyrody.

Do Państwa zadań należy w szczególności:

1)

prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów,

2)

udostępnianie obszaru parku (...) na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego,

3)

prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

W procesie realizacji zadań, o których mowa w pkt 1-3 dokonują Państwo sprzedaży towarów i usług jako zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 uVAT. Wykonywane przez Państwa czynności są zarówno opodatkowane stawkami VAT, jak również korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 ustawy VAT.

Planują Państwo realizację przedsięwzięcia pn. " (...)" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale środków własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie (...) Parku (...) a w ramach projektu planowana jest: modernizacja sieci łączności bezprzewodowej rrl, zakup przenośnego zbiornika na wodę, zakup przenośnego masztu oświetleniowego, zakup drona z kamerą termowizyjną oraz przeprowadzenie szkolenia operatorów, instalacja systemu stałej obserwacji obszarów leśnych, zakup samochodu terenowego z modułem gaśniczym, budowa stanowiska czerpania wody wraz z infrastrukturą nad jez. (...), remont bazy sprzętu przeciwpożarowego w (...), zakup odzieży ochronnej ognioodpornej członkom Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP), zakup lornetki. Przedmiot tych działań wynika obowiązujących zadań ochronnych dla (...) Parku (...) na lata 2022-2023.

Towary i usługi zakupione w ramach prowadzonych działań nie będą wykorzystywane przez Państwa do czynności opodatkowanych. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą wystawiane na Państwa.

Państwa wątpliwości w niniejszej sprawie dotyczą możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego od towarów i usług w związku z realizacją opisanego Przedsięwzięcia.

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami prawa, odliczenie podatku VAT naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ nie będą Państwo wykorzystywać towarów i usług nabywanych w trakcie realizacji opisanego przedsięwzięcia do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji nie będzie Państwu przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. (...).Tym samym, nie będzie Państwu przysługiwało również prawo do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl