0114-KDIP4-3.4012.188.2022.2.MP - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP4-3.4012.188.2022.2.MP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.188.2022.2.MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 marca 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy nieuznania sprzedaży udziału w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz udziału w działce nr 7 za odpłatną dostawę towaru opodatkowaną podatkiem VAT.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 11 maja 2022 r. (wpływ 18 maja 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Umową z 8 kwietnia 1998 r., zawartą przed notariuszem Wnioskodawca, nabył wspólnie z małżonką, a także 4 innymi osobami współwłasność nieruchomości położonej w (...) przy ul. (...), stanowiącej działkę nr 8. Zgodnie z umową sprzedaży poszczególni współwłaściciele nabyli następujące udziały:

- Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli do majątku wspólnego udział w wysokości 41/100;

- T. P. wraz z małżonką A. P. nabyli do majątku wspólnego udział w wysokości 26/100;

- K. B. wraz z małżonką B. B. nabyli do majątku wspólnego udział w wysokości 33/100.

W umowie współwłaściciele oznaczyli sposób korzystania z poszczególnych części nieruchomości. Nieruchomość i jej poszczególne części nie były wykorzystywane przez współwłaścicieli dla potrzeb działalności gospodarczej, a nabyte zostały w celu pobudowania na nich w przyszłości domów jednorodzinnych. Nieruchomości były oznaczone w ewidencji gruntów jako grunty orne IV i V klasy, nieużytki oraz grunty pod rowami. Na nieruchomości nie prowadzono działalności rolnej ani leśnej. W 2009 r., umową zawartą 3 września przed notariuszem, współwłaściciele nieruchomości ustanowili na nieruchomości służebność gruntową drogi koniecznej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości przyległych, stanowiących działki nr 9 oraz 10.

Następnie, postanowieniem z 14 stycznia 2013 r. w sprawie (...), sprostowanym następnie postanowieniami z 31 maja 2013 r. oraz z 13 listopada 2013 r., Sąd Rejonowy (...) w sprawie o zniesienie współwłasności, na wniosek J. W., D. W., K. B., B. B. oraz A. P., postanowił

1)

znieść współwłasność niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 8 o powierzchni 1,698 ha, położonej w (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...), której współwłaścicielami są K. B. i B. B. w 33/100 częściach na prawach wspólności ustawowej, A. P. w 26/100 częściach oraz J. W. i D. W. w 41/100 częściach na prawach wspólności ustawowej, w ten sposób, że nieruchomość tą przedstawioną na projekcie podziału nieruchomości sporządzonym przez uprawnionego geodetę, podzielić na cztery nieruchomości oznaczone jako działki numer 11,12,13,14 i przyznać na wyłączną własność:

- K. B. i B. B. na prawach wspólności ustawowej działkę niezabudowaną numer 11 o powierzchni 0,3364 ha;

- A. P. j działkę niezabudowaną nr 12, o powierzchni 0,3230 ha;

- J. W. i D. W. na prawach wspólności ustawowej - działkę niezabudowaną numer 13 o powierzchni 0,3600 ha;

- K. B. i B. B. na prawach wspólności ustawowej w udziale 33/100, A. P. w udziale 26/100 części oraz J. W. i D. W. na prawach wspólności ustawowej w udziale 41/100 części działkę numer 14 o powierzchni 0,1504 ha,

- bez obowiązku wzajemnych spłat i dopłat.

2) W miejsce służebności gruntowej drogi koniecznej ustanowionej zgodnie z umową z 3 września 2009 r. objętą aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem) ustanowić na oznaczonej w projekcie podziału nieruchomości sporządzonym przez biegłego sądowego działce nr 14 o powierzchni 0,1604 ha na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiących działki 15, 16, 17, oraz 18 nieodpłatnie służebność gruntową drogi koniecznej.

3) Ustanowić na oznaczonej w projekcie podziału nieruchomości sporządzonym przez biegłego sądowego działce numer 13 o powierzchni 0,3600 ha na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 19 nieodpłatnie służebność gruntową drogi koniecznej.

4) Ustalić, że obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej ustanowionej w pkt 2 obciąża właścicieli nieruchomości władnących i obciążonej.

5) Uczynić integralną częścią postanowienia kartę (...) Sądu Rejonowego w (...),

oraz orzekł o kosztach postępowania.

W wyniku dokonania zniesienia współwłasności w miejsce dotychczasowej działki 8 powstały 4 działki, z których jedna przypadła współwłaścicielom - małżeństwu K. i B. B., druga - A. P., a trzecia - małżeństwu J. i D. W. Czwarta działka pozostała współwłasnością i miała stanowić drogę dojazdową do powstałych w wyniku podziału działek.

Na skutek zniesienia współwłasności należąca do Wnioskodawcy działka 13 została odłączona do osobnej księgi wieczystej - (...), z kolei działka 14 pozostała w dotychczasowej księdze wieczystej (...).

Po dokonaniu podziału ani dotychczasowe przeznaczenie, ani sposób wykorzystywania nieruchomości nie uległy zmianie. Wnioskodawca nie wykorzystywał nieruchomości dla potrzeb działalności gospodarczej, nie prowadził również na nich działalności rolnej ani leśnej.

Następnie D. W. oraz J. W. i dokonali geodezyjnego podziału należącej do nich działki 13 na działki 20 i 21, aby dokonać tzw. geodezyjnego prostowania granic. Celem podziału było bowiem następcze dokonanie zamiany z rodzicami, w taki sposób, aby do nieruchomości należącej do rodziców przyłączyć wydzieloną działkę 21, co poprawiłoby możliwości zagospodarowania działki rodziców. Z kolei D. W. oraz J. W. mieli otrzymać przylegającą do działki 20 działkę 22 i w ten sposób uzyskaliby nieruchomość o lepszych możliwościach jej późniejszego zagospodarowania.

1 grudnia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał zaświadczenie nr (...), w którym stwierdził, że w związku ze zniesieniem współwłasności dokonanym opisanym wyżej postanowieniem Sądu Rejonowego (...), podatek od spadków i darowizn się nie należy.

4 grudnia 2014 r., przed notariuszem (...), Wnioskodawca wraz małżonką D. W. oraz rodzicami - M. W. oraz J. W., zawarli umowę zamiany (repertorium A nr (...) w wyniku której, M. i J. W. nabyli do majątku wspólnego odłączoną z nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr (...), niezabudowaną działkę nr 21, w zamian za przeniesienie na D. W. i J. W. odłączonej z nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr (...) niezabudowanej działki nr 22.

Zamiana została dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości należących zarówno do małżeństwa D. i J. W. jak i nieruchomości należącej do M. i J. W. W wyniku zamiany powstały nieruchomości o regularnym kształcie. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób ich użytkowania nie uległy zmianie. W dalszym ciągu nie wykorzystywano ich na cele działalności gospodarczej, jak również nie prowadzono na nich działalności rolnej lub leśnej.

Po dokonaniu zamiany właściciele nieruchomości - D. W. oraz J. W. dokonali scalenia działek nr 22 oraz działki 20. W wyniku scalenia powstała działka nr 23.

26 listopada 2015 r. małżonkowie D. W., J. W., wraz z dziećmi A. W. oraz S. W. zawarli przed notariuszem umowę darowizny (rep.....). Mocą umowy małżonkowie D. W. oraz J. W. i darowali swoim dzieciom A. W. oraz S. W. udziały wynoszące po 1/5 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 23, o powierzchni 0,5384 ha, objętej księgą wieczystą (...).

Od momentu opisanej wyżej darowizny nieruchomości nie były wykorzystywane. Okazjonalnie dokonywano na nich jedynie metodą gospodarczą czynności w celu poprawy możliwości ich przyszłego zagospodarowania, takich jak lokalizacja zjazdu z drogi wewnętrznej, czy niwelacja części działki.

29 sierpnia 2019 r. Rada Miasta (...) podjęła uchwałę nr....w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) w mieście (...). Mocą wspomnianej uchwały nieruchomość objęta księgą wieczystą (...) stanowiąca działkę nr 23 obszaru 0,5384 ha, została objęta strefą 003-M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierającej zabudowę mieszkaniową ekstensywną - domy wolno stojące jedno-lub dwumieszkaniowe oraz domy w zabudowie bliźniaczej i/lub zabudowę usługową komercyjną i/lub publiczną z dopuszczeniem małych hurtowni do 2000 m2 powierzchni użytkowej.

Właściciele ww. nieruchomości, tj.m.in. Wnioskodawca nie inicjowali ww. postępowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania. W procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściciele nieruchomości wnosili o objęcie planem należącej do nich działki 23 oraz działki 14 oraz ustalenie dla nich przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową, z możliwością przeznaczenia częściowo również pod funkcje usługowe.

Decyzją Nr (...) z 31 sierpnia 2020 r. Prezydent Miasta (...) zatwierdził geodezyjny podział nieruchomości, stanowiącej działkę nr 23, obr. ew. (...). W wyniku podziału powstały działki nr 1 obszaru 0,1127 ha, 2 obszaru 0,0952 ha, nr 3 obszaru 0,1729 ha, nr 4 obszaru 0,0952 ha, nr 5 obszaru 0,0560 ha, oraz nr 6 obszaru 0,0064 ha, łącznego obszaru 0,5384 ha.

Podział działek został dokonany w celu umożliwienia zagospodarowania nieruchomości na własne cele przez każdego ze współwłaścicieli. Działki 5 i 6 zostały wydzielone w celu zapewnienia dojazdu do poszczególnych działek powstałych wyniku podziału oraz zapewnienia miejsca na wspólną infrastrukturę.

23 lutego 2021 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...) wydał dwa zaświadczenia:

- Zaświadczenie znak..., wydane na wniosek S. W. w którym stwierdził, że podatek od spadków i darowizn nie należy się w odniesieniu do umowy darowizny z 26 listopada 2015 r. zawartej przed notariuszem. z uwagi na zastosowane zwolnienie.

- Zaświadczenie znak (...), wydane na wniosek A. W. w którym stwierdził, że podatek od spadków i darowizn nie należy się w odniesieniu do umowy darowizny z 26 listopada 2015 r. zawartej przed notariuszem, z uwagi na zastosowane zwolnienie.

Umową sprzedaży z 25 lutego 2021 r. zawartą przed notariuszem, J. W. oraz D. W. nabyli od swojego syna S. W. udział w wysokości 1/5 w nieruchomości objętej księgą wieczystą KW.... stanowiącej działki nr 1 obszaru 0,1127 ha, 2 obszaru 0,0952 ha, nr 3 obszaru 0,1729 ha, nr 4 obszaru 0,0952 ha, nr 5 obszaru 0,0560 ha, oraz nr 6 obszaru 0,0064 ha łącznego obszaru 0,5384 ha, za cenę 270 000,00 złotych.

8 lipca 2021 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w (...) wydał na wniosek małżonków J. i D. W. zaświadczenie znak...., w którym stwierdził, że podatek od spadków i darowizn wskutek nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanego postanowieniem Sądu Rejonowego (...) z 14 stycznia 2013 r., sygn. akt....nie należy się.

Następnie, 28 lutego 2022 r., Wnioskodawca J. W. wraz z małżonką D. W. oraz córką A. W. zawarli przedwstępną umowę sprzedaży z P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to Wnioskodawca J. W. i wraz z małżonką D. W. oraz córką A. W. zobowiązali się sprzedać P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przyszłości na określonych w umowie warunkach nieruchomość objętą księgą wieczystą (...) stanowiącą działki nr 1 obszaru 0,1127 ha, 2 obszaru 0,0952 ha, nr 3 obszaru 0,1729 ha, nr 4 obszaru 0,0952 ha, nr 5 obszaru 0,0560 ha, oraz nr 6 obszaru 0,0064 ha, łącznego obszaru 0,5384 ha, a ponadto Wnioskodawca J. W. wraz z małżonką D. W. zobowiązali się sprzedać P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością także udział wynoszący 17/100 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 14 objętej księgą wieczystą nr (...). Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta do 28 lutego 2023 r. Do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej przyszły nabywca ma prawo dokonywać czynności przygotowujących nieruchomość do jej przyszłego zagospodarowania, w tym m.in. przeprowadzić badania archeologiczne, wystąpić o warunki przyłączenia do gestorów sieci, wykonać projekt budowlany i uzyskać pozwolenie na budowę. Przyszły nabywca nie może do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej prowadzić robót budowlanych.

Wnioskodawca od 23 marca 2001 r. prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie działalność prowadzona jest pod firmą (...) Przedmiot działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę obejmuje:

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych,

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,

27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,

28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi,

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

42.19.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski,

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski,

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

62.01 Z Działalność związana z oprogramowaniem,

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

81.29.Z Pozostałe sprzątanie,

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

Wnioskodawca prowadzi działalność na podstawie umowy spółki cywilnej. NIP Spółki cywilnej to (...). Spółka cywilna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku VAT.

Zarówno nieruchomość objęta księgą wieczystą KW (...) stanowiąca działki nr 1 obszaru 0,1127 ha, 2 obszaru 0,0952 ha, nr 3 obszaru 0,1729 ha, nr 4 obszaru 0,0952 ha, nr 5 obszaru 0,0560 ha oraz nr 6 obszaru 0,0064 ha, łącznego obszaru 0,5384 ha, jak i nieruchomość stanowiąca działkę nr 14 objęta księgą wieczystą nr (...) nigdy nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej, chociażby w uboczny sposób, w tym również np. jako zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Własność udziałów w obu nieruchomościach objęta jest wspólnością majątkową małżeńską Wnioskodawcy i jego żony - D. W.

Zamierzona sprzedaż wymienionych nieruchomości ma charakter okazjonalny i jednorazowy. Wnioskodawca nie dokonywał w ostatnich latach transakcji sprzedaży nieruchomości, nie prowadzi również działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawca nie zamierza sprzedawać poszczególnych działek osobno, transakcja ma objąć całą nieruchomość objętą księgą wieczystą KW (...), to jest wszystkie działki wchodzące w jej skład.

Pozyskane przez Wnioskodawcę środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe.

Do dnia złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji nie dokonano sprzedaży nieruchomości, zawarto jedynie umowę przedwstępną. Wnioskodawca nie ogłaszał zamiaru sprzedaży nieruchomości w jakichkolwiek mediach, nie powierzył też sprzedaży żadnemu z biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Sprzedaż nieruchomości winna być traktowana wyłącznie jako sprzedaż majątku prywatnego. Wnioskodawca nie dokonywał i nie będzie dokonywał żadnych ulepszeń sprzedawanych działek, nie zamierza doprowadzać do nich mediów, czy też zagospodarowywać zieleni lub wykonywać ogrodzenia.

Wnioskodawca zamierza kontynuować swoją działalność gospodarczą niezwiązaną z obrotem nieruchomościami. W przedmiotowej sprawie nie podejmowano w odniesieniu do nieruchomości działań o charakterze handlowym, marketingowym czy reklamowym.

Wnioskodawca nie posiada statusu rolnika ryczałtowego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie prowadził nigdy działalności rolnej, a na nieruchomościach nie była prowadzona działalność rolnicza i nie były z nich pozyskiwane płody rolne.

Nieruchomości opisane w niniejszym wniosku od momentu ich nabycia przez Wnioskodawcę nie były, nie są i nie będą przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów.

Wnioskodawca jest wspólnie z żoną D. W. właścicielem, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, nieruchomości w miejscowości (...), stanowiącej działkę ewidencyjną nr 24 o powierzchni 0,0752 ha, dla której Sąd Rejonowy w (...) prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), a także nieruchomości w miejscowości...., stanowiącej działkę ewidencyjną nr 25 o powierzchni 0,0775 ha, dla której Sąd Rejonowy w (...) prowadzi księgę wieczystą o numerze (...)

Wnioskodawca rozważa w przyszłości sprzedaż ww. nieruchomości, w chwili obecnej nie podjął jednak w tym kierunku żadnych kroków.

Wnioskodawca nie planuje sprzedaży innych niż opisywane we wniosku nieruchomości.

Uzupełnienie i doprecyzowanie wniosku

Wnioskodawca od 23 marca 2001 r. prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie działalność prowadzona jest pod firmą (...). Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność na podstawie umowy spółki cywilnej. NIP Spółki cywilnej to... Spółka cywilna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku VAT.

Czynności mające poprawić możliwość zagospodarowania działki zostały wskazane we wniosku o wydanie interpretacji - było to wydzielenie działek 20 oraz 21, a następnie zamiana z rodzicami i połączenie działki 20 z nabytą od rodziców w drodze zamiany działką 22, a następnie również wydzielenie działek 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w celu zagospodarowania ich w przyszłości przez poszczególnych współwłaścicieli. Na nieruchomości nie były prowadzone roboty budowlane, a jedynie czynności zachowawcze, mające na celu zachowanie nieruchomości w niepogorszonym stanie (np. usuwanie śmieci). Niwelacja części działki polegała na przyjęciu ziemi na część nieruchomości, by zmniejszyć różnice poziomów i zapobiec utrzymywaniu się wód opadowych na terenie nieruchomości. Lokalizacja zjazdu z drogi wewnętrznej miała miejsce z uwagi na ustanowienie na rzecz sąsiadów służebności drogi koniecznej i konieczności umożliwienia sąsiadom przejazdu przez działkę 14. Lokalizacja zjazdu po stronie Wnioskodawcy w zasadzie ograniczona była do wytyczenia miejsca zjazdu i oczyszczenia miejsca zjazdu z kamieni i roślin. Wnioskodawca nie wykonywał żadnych robót budowlanych, w szczególności utwardzenia zjazdu, czy wykonania nawierzchni. Działka 14 stanowi faktycznie nieutwardzoną drogę wewnętrzną, zapewniającą komunikację z drogą publiczną.

Wydzielenia 6 działek geodezyjnych o nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 z działki oznaczonej nr 23 dokonano z inicjatywy właścicieli działki (J. W. - Wnioskodawcy, D. W., A. W. i S. W.). Podział działek został dokonany w celu umożliwienia zagospodarowania nieruchomości na własne cele przez każdego ze współwłaścicieli. Współwłaściciele zamierzali w przyszłości wykorzystać wydzielone działki w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - zabudowania domami jednorodzinnymi - współwłaściciele uzgodnili bowiem, która z działek przypadnie któremu współwłaścicielowi, jednak nie dokonali ich prawnego wydzielenia do odrębnych ksiąg wieczystych. Działki 5 i 6 zostały wydzielone w celu zapewnienia dojazdu do poszczególnych działek powstałych wyniku podziału oraz zapewnienia miejsca na wspólną infrastrukturę.

Umowa z 25 lutego 2021 r., mająca za przedmiot nabycie od syna Szymona W. udziału w wysokości 1/5 we własności nieruchomości stanowiącej działki nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, że umowa z 25 lutego 2021 r. nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług - Wnioskodawca nie odliczył podatku z tytułu ww. transakcji.

Na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży zawartej 28 lutego 2022 r. z P. sp. z o.o.:

1) Wnioskodawca wraz z żoną - D. W. oraz córką A. W. zobowiązali się sprzedać za uzgodnioną cenę P. sp. z o.o. prawo własności nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 łącznego obszaru 0,5384 ha, objętej księgą wieczystą (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy (...).

2) Wnioskodawca wraz z żoną - D. W. zobowiązali się sprzedać za uzgodnioną cenę P. sp. z o.o. udział wynoszący 17/100 części nieruchomości stanowiącej działkę 14, obszaru 0,1504 ha, objętej księgą wieczystą (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy (...)

3) Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta po spełnieniu warunku polegającego na uzyskaniu interpretacji podatkowej w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości podatkiem od towarów i usług nie później niż do 28 lutego 2023 r.

4) Na poczet ceny P. sp. z o.o. wpłaciła Sprzedającym zadatek. Nie później niż do 29 sierpnia 2022 r. P. sp. z o.o. zobowiązana jest wpłacić sprzedającym dalszą część zadatku.

Wnioskodawca udzielił P. sp. z o.o. ograniczonego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wyłącznie w zakresie obejmującym:

1) Uzyskanie przez P. sp. z o.o. we własnym imieniu pozwolenia na budowę na nieruchomości będącej przedmiotem umowy przedwstępnej kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych wraz z dostępem do drogi publicznej, uzyskaniem warunków technicznych od gestorów sieci umożliwiających podłączenie do sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej energetycznej i gazowej;

2) Wykonywanie na terenie nieruchomości badań geologicznych, badań zanieczyszczeń gruntu oraz innych badań w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków;

3) Występowanie przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu uzyskania koniecznych pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych na przedmiotowych działkach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków oraz niezbędnej infrastruktury;

4) Wykonywanie prac projektowych budynków z niezbędnymi sieciami oraz przyłączami infrastruktury i innymi urządzeniami technicznymi na nieruchomości,

5) Wystąpienie do właściwych jednostek w kwestii uzgodnienia wjazdu na teren nieruchomości;

6) Występowanie przez P. we własnym imieniu do gestorów wszelkich mediów, w tym w szczególności - sieci ciepłowniczej, melioracji, o wydanie na rzecz Kupującego warunków technicznych przyłączenia mediów do nieruchomości i uzyskania zaświadczenia o zapewnieniu dostawy mediów do nieruchomości oraz zawarcie przez Kupującego umów z gestorami sieci we własnym imieniu.

Umowa wskazuje, że wykonanie powyższych czynności odbędzie się na koszt i staraniem P. sp. z o.o. Wydanie nieruchomości i rozpoczęcie prac budowlanych na terenie nieruchomości nastąpi dopiero po zawarciu Umowy przyrzeczonej. Prawo do dysponowania nieruchomością przez P. sp. z o.o. nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych, w tym - budowy budynków, budowli i innej infrastruktury.

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości z 28 lutego 2022 r., obejmuje udzielenie P. pełnomocnictwa do wykonywania czynności przygotowujących nieruchomość do jej przyszłego zagospodarowania. Pełnomocnictwo udzielone P. sp. z o.o. obejmuje:

1) Przeglądanie akt (w tym dokumentów i pism) ksiąg wieczystych KW nr... oraz KW nr..., prowadzonych przez Sąd Rejonowy (...), a nadto do składania wniosków o sporządzenie kserokopii i fotokopii z akt oraz do odbioru takich kserokopii, a także przeglądania i sporządzania kopii dokumentów stanowiących podstawę zamieszczenia wzmianek w powołanych wyżej księgach wieczystych;

2) Uzyskiwania od właściwych organów administracji rządowej i samorządowej wszelkich zaświadczeń, informacji, wypisów, wyrysów dotyczących stanu faktycznego i prawnego, koniecznych do przeprowadzenia kompleksowego badania prawnego obu nieruchomości;

3) Uzyskiwania wypisów z ewidencji gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, dotyczących nieruchomości, w tym uzyskiwania archiwalnych materiałów geodezyjnych;

4) Wystąpienia w imieniu sprzedającego do właściwych podmiotów celem uzyskania technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, teleinformatycznej, wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub innej infrastruktury technicznej, umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych oraz włączenia do układu drogowego, w tym składania i podpisywania wniosków i innych dokumentów, ich zmiany, cofania oraz odbioru, a nadto zawarcia w imieniu sprzedającego umów przyłączenia do sieci oraz umów określających warunki włączenia do układu drogowego;

5) Wystąpienia w imieniu sprzedającego do właściwych organów w celu uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej, zmiany klasyfikacji gruntów we właściwych rejestrach;

6) Złożenia oświadczenia woli w imieniu właściciela nieruchomości o braku sprzeciwu wobec wydanych decyzji związanych z realizacją inwestycji na nieruchomości;

7) Wystąpienia przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu uzyskania koniecznych pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych na przedmiotowych działkach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia inwestycji polegających na budowie budynków oraz niezbędnej infrastruktury.

Umowa wskazuje, że wszelkie koszty oraz opłaty związane z warunkami technicznymi, decyzjami i dokumentami określonymi w pkt 1-7 powyżej, w tym koszty wynikające z obowiązków i opłat nałożonych przedmiotowymi decyzjami będą obciążały P. sp. z o.o. Umowa wskazuje również, że rozpoczęcie jakichkolwiek prac budowlanych nastąpi dopiero po zawarciu Umowy przyrzeczonej, a prawo do dysponowania nieruchomością udzielone P. sp. z o.o. nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych, w tym - budowy budynków, budowli lub innej infrastruktury.

Działka 14 została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miasta (...) nr....w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca nie występował do miasta o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla działek. Po przystąpieniu przez Miasto do sporządzania planu miejscowego Wnioskodawca uczestniczył w konsultacjach z mieszkańcami oraz wnosił o objęcie należących do niego działek miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta (...) nr....w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka nr 14, została objęta strefą 003-M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierającej zabudowę mieszkaniową ekstensywną - domy wolno stojące jedno-lub dwumieszkaniowe oraz domy w zabudowie bliźniaczej i/lub zabudowę usługową komercyjną i/lub publiczną z dopuszczeniem małych hurtowni do 2000 m2 powierzchni użytkowej. Ukształtowanie działki umożliwia jej wykorzystanie wyłącznie jako drogi wewnętrznej.

Pytanie

Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę w wykonaniu umowy przedwstępnej należącego do Wnioskodawcy udziału w nieruchomości objętej księgą wieczystą KW (...) stanowiącej działki nr 1 obszaru 0,1127 ha, 2 obszaru 0,0952 ha, nr 3 obszaru 0,1729 ha, nr 4 obszaru 0,0952 ha, nr 5 obszaru 0,0560 ha, oraz nr 6 obszaru 0,0064 ha, łącznego obszaru 0,5384 ha, oraz udziału w wysokości 17/100 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 14 objętej księgą wieczystą nr (...) opisanych w niniejszym wniosku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm., dalej - ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), a zatem m.in. sprzedaż towarów.

Przez towary - na mocy art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie (za wynagrodzeniem).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, grunty oraz udział gruncie spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem, aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej. W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej dotyczącej zbywanej rzeczy, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną).

Przykładowymi czynnościami, które mogłyby wskazywać na profesjonalny (zawodowy) charakter czynności prowadzących do zbycia nieruchomości, i uzyskania w tym zakresie statusu podatnika podatku od towarów i usług mogą być np. wcześniejsze nabycie terenu w celu jego dalszej odsprzedaży, dokonywanie istotnych ulepszeń (np. jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego), prowadzenie działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości, które wykraczałoby poza zwykłe formy informowania lub oferowania nieruchomości stosowane przez osoby prywatne. Niewątpliwie objęte działalnością profesjonalną będzie również zbywanie gruntów i innych nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarzą w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze.

Przy czym, aby uznać daną aktywność za handlową (profesjonalną, zawodową), co prowadzić ma do opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług, wyżej opisane czynności powinny stanowić ciąg, następować w sposób zorganizowany. Nie będzie wystarczającym dla ustalenia profesjonalnego charakteru stwierdzenie wystąpienia jedynie pojedynczych, incydentalnych czynności.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, nie może przesądzać o opodatkowaniu czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT (Wyrok NSA z 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07). Handlowy (profesjonalny, zawodowy) charakter ocenia się zatem w odniesieniu do danej czynności, a sam fakt bycia zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nie przesądza o konieczności objęcia danej czynności podatkiem od towarów i usług.

Kluczowym w kwestii ustalenia opodatkowania zamierzonej dostawy gruntów jest dokonanie ustaleń, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży nieruchomości podjął aktywne, zorganizowane działania w zakresie obrotu nieruchomościami, nadając swoim czynnościom profesjonalny charakter, jak w przypadku producenta, handlowca czy usługodawcy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (zob. Wyrok TS z 15 września 2011 r., C-180/10, Jarosław Słaby v. Minister Finansów oraz Kuć i Jeziorska-Kuć v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, ZOTSiS 2011, nr 8-9B, poz. 1-8461.). Ustalenia w tym zakresie skutkować mogą koniecznością uznania wnioskodawcy za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu wzmiankowanego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, bądź też sprzedaż może być oceniona jako dokonana w odniesieniu do majątku prywatnego.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, o ile transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności (tak: Wyrok TS z 15 września 2011 r., C- 180/10, Jarosław Słaby v. Minister Finansów oraz Kuć i Jeziorska-Kuć v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, ZOTSiS 2011, nr 8-9B, poz. 1-8461.).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy zamierzona sprzedaż działek wraz z udziałem podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W ocenie Wnioskodawcy od momentu nabycia nieruchomości nie zaistniała aktywność, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, a samo zbycie działek, wraz z udziałem w sąsiadującej działce będzie neutralne na gruncie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie podjął ciągu zorganizowanych działań, które mogłyby świadczyć o profesjonalnym charakterze czynności zbycia nieruchomości (takich jak: np. nabycie z zamiarem odsprzedaży, uzbrojenie terenu, oraz ogrodzenie działek, pozyskanie warunków zabudowy). Wnioskodawca nie ponosił i nie zamierza ponieść żadnych innych nakładów związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży, a jedynie wykonuje czynności związane z zarządem prywatnym majątkiem.

Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzi żadnych działań o charakterze marketingowym w celu zwiększenia atrakcyjności działek, nie podejmował również żadnych czynności mających na celu przygotowanie gruntu do sprzedaży. Działki nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej, nie były udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy cywilnoprawnej. W konsekwencji Wnioskodawca nie działała jako handlowiec, a podejmowane czynności stanowiły jedynie racjonalny sposób zagospodarowania posiadanego majątku prywatnego.

Konkludując - dokonując sprzedaży opisanych we wniosku działek, Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania majątkiem prywatnym, co nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Brak tego statusu pozbawia Wnioskodawcę cechy podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie sprzedaży wskazanych działek, a ich dostawę wyłącza ze zbioru czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy - sprzedaż w wykonaniu umowy przedwstępnej należącego do Wnioskodawcy udziału w nieruchomości objętej księgą wieczystą KW (...) stanowiącej działki nr 1 obszaru 0,1127 ha, 2 obszaru 0,0952 ha, nr 3 obszaru 1729 ha, nr 4 obszaru 0,0952 ha, nr 5 obszaru 0,0560 ha, oraz nr 6 obszaru 0,0064 ha, łącznego obszaru 0,5384 ha oraz udziału w wysokości 17/100 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 14 objętej księgą wieczystą nr (...) opisanych w niniejszym wniosku, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Pan przedstawił we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą:

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy,

przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy,

ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 s. 1 z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE":

państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

a)

określone udziały w nieruchomości,

b)

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

c)

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Należy więc przyjąć, że na podstawie definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości oraz udziału w niej traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby dana czynność była opodatkowana musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy,

podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy,

działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Zatem, kiedy osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C- 25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia TSUE z 15 września 2011 r., w sprawach C-180/10 i C-181/10, czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie, zdaniem Trybunału, okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki, w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej, sama w sobie nie jest decydująca. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast, wyjaśnił Trybunał, w przypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Przyjęcie zatem, że sprzedając nieruchomość dana osoba fizyczna działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu zaistnienia pojedynczych z nich.

Uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką w 1998 r. nabył udział w działce nr 8. Na wniosek współwłaścicieli ww. działki, w 2013 r. zniesiona została współwłasność niezabudowanej działki nr 8 i podzielono działkę na cztery nieruchomości o nr 11. 12. 13 i 14. Wnioskodawca wraz z żoną otrzymali działkę 13 oraz udział w działce nr 14. Aby dokonać tzw. geodezyjnego prostowania granic Wnioskodawca wraz z małżonką dokonali podziału działki nr 13. W wyniku powyższego podziału powstały działki nr 20 i nr 21. W celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości, w 2014 r. Wnioskodawca wraz z żoną dokonali zamiany z rodzicami działki 21 na działkę 22, a następnie scalili działki 22 oraz działkę 20. W wyniku powyższego scalenia powstała działka nr 23.

W 2015 r. Wnioskodawca wraz z żoną przekazali dzieciom w darowiźnie odpowiednio po 1/5 udziału w działce nr 23. Od momentu opisanej wyżej darowizny nieruchomości, nie były wykorzystywane. Okazjonalnie dokonywano na nich jedynie metodą gospodarczą czynności w celu poprawy możliwości ich przyszłego zagospodarowania, takich jak lokalizacja zjazdu z drogi wewnętrznej, czy niwelacja części działki. 29 sierpnia 2019 r. Rada Miasta G (...) podjęła uchwałę nr... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mocą wspomnianej uchwały nieruchomość stanowiąca działkę nr 23 obszaru 0,5384 ha, została objęta strefą 003-M/U31 - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierającej zabudowę mieszkaniową ekstensywną - domy wolno stojące jedno-lub dwumieszkaniowe oraz domy w zabudowie bliźniaczej i/lub zabudowę usługową komercyjną i/lub publiczną z dopuszczeniem małych hurtowni do 2000 m2 powierzchni użytkowej. Właściciele ww. nieruchomości, tj. m in. Wnioskodawca nie inicjowali postępowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania. W procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściciele nieruchomości wnosili o objęcie planem należącej do nich działki 23 oraz działki 14 oraz ustalenie dla nich przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową, z możliwością przeznaczenia częściowo również pod funkcje usługowe. Decyzją z 31 sierpnia 2020 r. Prezydent Miasta (...) zatwierdził geodezyjny podział nieruchomości, stanowiącej działkę nr 23. W wyniku podziału powstały działki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, oraz nr 6.

Umową sprzedaży z 25 lutego 2021 r. Wnioskodawca wraz z żoną nabyli od swojego syna udział w wysokości 1/5 w nieruchomości stanowiącej działki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, oraz nr 6.

28 lutego 2022 r. Wnioskodawca wraz z żoną i córką zawarli przedwstępną umowę sprzedaży ze Spółką P. sp. z o.o., w której to zobowiązali się sprzedać w przyszłości na określonych w umowie warunkach ww. niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działki nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6, a także udział w nieruchomości stanowiącej działkę nr 14.

Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości obejmowała udzielenie Kupującemu pełnomocnictwa do wykonywania czynności przygotowujących nieruchomość do jej przyszłego zagospodarowania. Pełnomocnictwo to obejmuje m.in.:

1)

przeglądanie akt (w tym dokumentów i pism) ksiąg wieczystych, składanie wniosków o sporządzenie kserokopii i fotokopii z akt oraz do odbioru takich kserokopii, a także przeglądanie i sporządzanie kopii dokumentów stanowiących podstawę zamieszczenia wzmianek w powołanych wyżej księgach wieczystych;

2)

uzyskiwanie od właściwych organów administracji rządowej i samorządowej wszelkich zaświadczeń, informacji, wypisów, wyrysów dotyczących stanu faktycznego i prawnego, koniecznych do przeprowadzenia kompleksowego badania prawnego obu nieruchomości;

3)

uzyskiwanie wypisów z ewidencji gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych, dotyczących nieruchomości, w tym uzyskiwania archiwalnych materiałów geodezyjnych;

4)

wystąpienia w imieniu sprzedającego do właściwych podmiotów celem uzyskania technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, teleinformatycznej, wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub innej infrastruktury technicznej, umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych oraz włączenia do układu drogowego, w tym składania i podpisywania wniosków i innych dokumentów, ich zmiany, cofania oraz odbioru, a nadto zawarcia w imieniu sprzedającego umów przyłączenia do sieci oraz umów określających warunki włączenia do układu drogowego;

5)

wystąpienia w imieniu sprzedającego do właściwych organów w celu uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej, zmiany klasyfikacji gruntów we właściwych rejestrach;

6)

złożenia oświadczenia woli w imieniu właściciela nieruchomości o braku sprzeciwu wobec wydanych decyzji związanych z realizacją inwestycji na nieruchomości;

7)

wystąpienia przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu uzyskania koniecznych pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych na przedmiotowych działkach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia inwestycji polegających na budowie budynków oraz niezbędnej infrastruktury.

Zamierzona sprzedaż wymienionych nieruchomości ma charakter okazjonalny i jednorazowy. Wnioskodawca nie dokonywał w ostatnich latach transakcji sprzedaży nieruchomości, nie prowadzi również działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Pozyskane przez Wnioskodawcę środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Wnioskodawca nie ogłaszał zamiaru sprzedaży nieruchomości w jakichkolwiek mediach, nie powierzył też sprzedaży żadnemu z biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Wnioskodawca nie dokonywał i nie będzie dokonywał żadnych ulepszeń sprzedawanych działek, nie zamierza doprowadzać do nich mediów czy też zagospodarowywać zieleni lub wykonywać ogrodzenia. Wnioskodawca nie posiada statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie prowadził nigdy działalności rolnej, a na nieruchomościach nie była prowadzona działalność rolnicza i nie były z nich pozyskiwane płody rolne. Nieruchomości opisane w niniejszym wniosku od momentu ich nabycia przez Wnioskodawcę nie były, nie są i nie będą przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów.

Na tle tak przedstawionych okoliczności sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania transakcji sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej działki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz udział w działce nr 14 za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że dostawa towarów (w tym nieruchomości) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że powyższe może mieć miejsce również w odniesieniu do czynności dokonanej jednorazowo. Dla uznania czynności za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej nie ma bowiem znaczenia częstotliwość jej wykonywania, lecz zamiar z jakim została zrealizowana i okoliczności w jakich ją wykonano. Oznacza to, że w niniejszej sprawie należy przeanalizować całokształt działań jakie podjął Wnioskodawca w odniesieniu do działek będących przedmiotem planowanej sprzedaży.

Należy w tym miejscu wskazać na kwestię udzielania pełnomocnictw, którą regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym.

Zgodnie z art. 95 § 1 Kodeksu cywilnego,

z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

W świetle § 2 tego artykułu,

czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W myśl art. 96 Kodeksu cywilnego,

umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Stosownie do art. 98 Kodeksu cywilnego,

pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego,

jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

W myśl § 2 powołanego artykułu,

pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Na mocy art. 108 Kodeksu cywilnego,

pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

Z regulacji art. 109 Kodeksu cywilnego wynika, że

przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy oświadczenie woli ma być złożone przedstawicielowi.

Jak wynika z przepisów art. 95-109 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy wskazuje, że zawarta przez Pana umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości obejmuje udzielenie P. sp. z o.o. pełnomocnictwa do wykonywania szeregu czynności przygotowujących nieruchomość do jej przyszłego zagospodarowania. Udzielił Pan ww. Spółce ograniczonego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie obejmującym m.in. uzyskanie przez Spółkę we własnym imieniu pozwolenia na budowę na nieruchomości będącej przedmiotem umowy przedwstępnej kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych wraz z dostępem do drogi publicznej, uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci umożliwiających podłączenie do sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej energetycznej i gazowej; wykonywanie na terenie nieruchomości badań geologicznych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków, wykonywanie prac projektowych budynków z niezbędnymi sieciami oraz przyłączami infrastruktury i innymi urządzeniami technicznymi na nieruchomości; występowanie przez Spółkę we własnym imieniu do gestorów wszelkich mediów o wydanie na rzecz Kupującego warunków technicznych przyłączenia mediów do nieruchomości i uzyskania zaświadczenia o zapewnieniu dostawy mediów do nieruchomości oraz zawarcie przez Kupującego umów z gestorami sieci we własnym imieniu.

W świetle powyższego uznać należy, że w celu sfinalizowania umowy sprzedaży, ww. Spółka, działając w Pana imieniu, w celu przygotowania działek pod swoje potrzeby, podejmie określone czynności uatrakcyjniające przedmiotowe działki i całkowicie zmieniające ich charakter. Fakt, że opisane wyżej działania nie będą podejmowane bezpośrednio przez Pana, ale przez Kupującego nie oznacza, że pozostają bez wpływu na Pana sytuację prawną. Po udzieleniu pełnomocnictwa, czynności wykonane przez Spółkę wywołają skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy (Pana), o czym stanowią cytowane powyżej przepisy Kodeksu cywilnego. Z kolei Spółka, dokonując ww. działań (uzyskując decyzje) uatrakcyjni przedmiotowe działki, będące nadal Pana własnością. Działania te, dokonywane za pełną Pana zgodą, wpłyną generalnie na podniesienie atrakcyjności działek jako towaru i wzrost ich wartości.

Ponadto z wniosku wynika, że w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości należących do Pana i małżonki, dokonał Pan podziału działki nr 13 na działki 20 i 21, a następnie dokonał zamiany działek z rodzicami. Z inicjatywy Pana oraz współwłaścicieli (małżonki oraz Państwa dzieci) dokonano podziału działki nr 8 na 6 działek w celu umożliwienia zagospodarowania nieruchomości na własne cele przez każdego ze współwłaścicieli. Umową darowizny przekazał Pan swoim dzieciom udziały wynoszące po 1/5 części w prawie własności działki nr 8, a następnie nabył Pan od syna darowane wcześniej udziały za cenę 270 000,00 zł. Wraz ze współwłaścicielami działek wniósł Pan o objęcie planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 8 oraz działki 14 oraz o ustalenie dla ww. działek przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową, z możliwością przeznaczenia częściowo również pod funkcje usługowe.

Całokształt powyższych okoliczności w żaden sposób nie może świadczyć o działaniu zmierzającym do wykonywania jedynie prawa własności majątku osobistego w celu wykorzystania na potrzeby prywatne. Przedstawiona we wniosku aktywność dotycząca posiadanych przez Pana nieruchomości wykracza poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności w odniesieniu do opisanych działek, a zaistniały ciąg zdarzeń wskazuje, że w świetle przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, działa Pan jak podatnik podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, planowana przez Pana sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej działki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 14 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pana stanowisko w ww. zakresie jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie zastosowania przepisów regulujących podatek od towarów i usług względem Pana, a nie wywiera skutku prawnego dla współwłaścicieli działek.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl