0114-KDIP4-3.4012.179.2024.2.APR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-3.4012.179.2024.2.APR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

22 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 18 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych sprzedaży zabudowanej działki gruntu numer 1. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 14 maja 2024 r. (wpływ 16 maja 2024 r.).

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowany będący stroną postępowania:

* A.T.

2) Zainteresowani niebędący stroną postępowania:

* E.T.

* (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

A. i E. małżonkowie T. właścicielami działki gruntu numer 1, położonej w (...), obręb Nr (...), gmina (...), powiat (...), województwo (...), o powierzchni (...) ha, objętej księgą wieczystą nr (...). A.T. jest właścicielem w udziale 7/30 części oraz A. i E. małżonkowie T. właścicielami w udziale 23/30 części na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

A.T. nabył przypadający na niego udział 7/30 części w drodze nabycia spadku po E.K. (bracie matki A.T.), zmarłym w dniu 24 sierpnia 2019 r., zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego (...) w (...) Wydział Cywilny z 25 września 2020 r., sygn. akt (...).

Z kolei udział 23/30 części w nieruchomości A. i E. małżonkowie T. nabyli na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej na podstawie umowy sprzedaży zawartej dnia 16 października 2023 r. przed notariuszem (...) w (...) (Repertorium A numer (...)). Na podstawie tej umowy Wnioskodawcy kupili udział 23/30 części w nieruchomości od sześciu osób fizycznych, będących pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości - od R.T. (matka A.T.), Z.B. (ciocia A.T.), A.J. (kuzyn A.T.), M.K. (kuzynka A.T.), I.J. (żona wujka A.T.) i P.K. (wujek A.T.).

W ewidencji gruntu działka ta oznaczona jest jako grunty orne - RIIIb, pastwiska trwałe - PsIII i grunty rolne zabudowane - BR - RIIIa.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy (...) 29 stycznia 2024 r., znak (...), zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w gminie (...), zatwierdzonym uchwałą Nr (...) Rady Gminy (...) z 30 sierpnia 2002 r. ((...) r.): działka nr 1 położona jest w granicach strefy planistycznej oznaczonej A.38M -

a)

funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b)

funkcja dopuszczalna - zabudowa usługowa z zakresu handlu, gastronomii, obsługi rekreacji, kultury, oświaty i wychowania, służby zdrowia i opieki społecznej, rzemiosła towarzyszące funkcji mieszkaniowej, zabudowa gospodarcza i garaże dla potrzeb własnych, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych niezbędnych dla funkcjonowania zabudowy.

Działka gruntu nr 1 zabudowana jest drewnianym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej. Czas powstania budynku to rok 1860, wpisany jest on do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, obecnie jest niezamieszkały. Powierzchnia użytkowa budynku nie przekracza 300 m.kw.

Małżonkowie T. mają zamiar sprzedać wskazaną wyżej nieruchomość - zabudowaną działkę gruntu nr 1. W dniu 15 lutego 2024 r. przed notariuszem (...) małżonkowie T. zawarli z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) umowę przedwstępną sprzedaży (Repertorium A numer (...)).

Zgodnie z treścią powyższej umowy przedwstępnej sprzedaży (par. 4) E.T. i A.T. oświadczyli, że niezwłocznie po podpisaniu tego aktu wystąpią do właściwego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tak w części bądź całości, sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w szczególności czy sprzedaż ta ma być opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy też nie.

Strony uzgodniły cenę w łącznej kwocie (...) zł zastrzegając jednocześnie, że w przypadku, gdy okaże się, iż strona sprzedająca z tytułu dokonania czynności prawnych objętych tym aktem będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, tak w części bądź w całości, kupująca zobowiązuje się zapłacić cały należny wówczas podatek od towarów i usług (VAT).

Nieruchomość nie była nigdy wykorzystywana przez Wnioskodawców w działalności gospodarczej, ani dla celów gospodarstwa rolnego. Nie była również udostępniana odpłatnie ani nieodpłatnie innym osobom. Wnioskodawcy nie ponosili wydatków na ulepszenie tej nieruchomości. Żadne z Wnioskodawców nie miało też prawa odliczenia żadnego podatku naliczonego związanego z tą nieruchomością.

Wnioskodawcy są zarejestrowanymi czynnym podatnikami VAT - E.T. z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej (usługi transportowe - przewóz osób), a A.T. z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Sprzedaż nastąpi na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnika VAT - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...), która to spółka w przypadku opodatkowania sprzedaży działki podatkiem od towarów i usług będzie chciała skorzystać z prawa odliczenia podatku naliczonego.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Odnośnie wykazania interesu prawnego/skutków podatkowych dla Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania (tj. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), w uzyskaniu interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, czyli wykazania, że w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego ww. Spółka posiada na gruncie podatku od towarów i usług status osoby zainteresowanej w swojej (własnej) sprawie podatkowej, a więc że w efekcie interpretacja będzie również dotyczyła sytuacji prawnopodatkowej ww. Spółki (a nie wyłącznie sytuacji prawnopodatkowej samego Zainteresowanego będącego stroną postępowania) - jak wskazano we wniosku: "Sprzedaż nastąpi na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnika VAT - (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...), która to spółka w przypadku opodatkowania sprzedaży działki podatkiem od towarów i usług będzie chciała skorzystać z prawa odliczenia podatku naliczonego".

Zatem prawidłowe opodatkowanie przedmiotowej sprzedaży niewątpliwie dotyczy również sytuacji prawnopodatkowej ww. Spółki, gdyż będzie bezpośrednio wywierało skutki podatkowe dla Spółki w postaci prawa bądź braku prawa odliczenia podatku naliczonego w związku z przedmiotowym nabyciem. Spółka ma zatem niewątpliwy interes prawny w uzyskaniu interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług.

Pan A.T. i Pani E.T. nie prowadzili działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości, w szczególności nie korzystali z biura nieruchomości.

Pan A.T. i Pani E.T. nie dokonywali wcześniej (oprócz wskazanej we wniosku) sprzedaży nieruchomości.

Pan A.T. i Pani E.T. nie posiadają innych nieruchomości, które zamierzaliby sprzedać.

W związku z informacją wskazaną w opisie sprawy, że 15 lutego 2024 r. Pan A.T. i Pani E.T. podpisali umowę przedwstępną sprzedaży z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawcy wskazują:

a) Strony umowy przedwstępnej zgodnie oświadczyły, że umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem wydania przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ostatecznej i prawomocnej decyzji w przedmiocie wyrażenia, na podstawie art. 2b ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.), zgody na zbycie przez E.T. i A.T. - całych przysługujących im udziałów w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 1, o powierzchni (...) ha - przed upływem 5 lat od jej nabycia, lub wydania przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ostatecznej i prawomocnej decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego uzyskania wyżej opisanej zgody - z uwagi na jej bezprzedmiotowość,

b)

zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej na stronie kupującej ciąży obowiązek zapłaty ceny sprzedaży w łącznej kwocie (...) zł. Z kolei na Panu A.T. i Pani E.T. ciąży obowiązek wystąpienia do właściwego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji dotyczącej opodatkowana podatkiem od towarów i usług, tak w części bądź całości, sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w szczególności, czy sprzedaż ta ma być opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT, czy też nie, a także obowiązek wydania przedmiotowej nieruchomości stronie kupującej w terminie najpóźniej do dnia 31 lipca 2024 r. Ponadto obie strony zgodnie oświadczyły, że umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r.,

c)

w ramach ww. umowy przedwstępnej Pan A.T. i Pani E.T. nie udzielili ani nie zamierzają udzielić jakichkolwiek pełnomocnictw dla kupującego,

d)

po zawarciu ww. umowy przedwstępnej strona kupująca na nieruchomości nie dokonuje/nie będzie dokonywać inwestycji infrastrukturalnych, które zwiększą jej atrakcyjność jak, np. uzbrojenie terenu w media, ogrodzenie,

e)

nabywca nie poniesie/nie będzie ponosić jakichkolwiek nakładów finansowych związanych z działką od momentu podpisania umowy przedwstępnej do zawarcia umowy finalnej,

f)

poza zawartą przedwstępną umową sprzedaży nieruchomości Pan A.T. i Pani E.T. nie zamierzają udzielić kupującemu jakichkolwiek pełnomocnictw.

Nie były/nie będą do momentu sprzedaży budynku mieszkalnego lub jego części ponoszone wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Nabywana nieruchomość zabudowana będzie służyć (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Pytania

1) Czy sprzedaż opisanej nieruchomości (zabudowanej działki gruntu numer 1) będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2) Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, tj. sprzedaż opisanej nieruchomości będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to czy będzie opodatkowana według stawki 8%, czy też sprzedaż opisanej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 albo 10a ustawy o podatku od towarów i usług?

3) Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2 będzie twierdząca, tj. sprzedaż opisanej nieruchomości będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, korzystającą jednak ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, to czy będzie możliwa rezygnacja ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na zasadzie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile będą spełnione warunki określone w tym przepisie i opodatkowanie sprzedaży podatkiem od towarów i usług według stawki 8%?

4) Czy jeśli sprzedaż opisanej nieruchomości (zabudowanej działki gruntu numer 1) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to nabywcy ((...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...)) będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego?

Stanowisko Zainteresowanych w sprawie

Ad 1)

Zdaniem Wnioskodawców, sprzedaż opisanej nieruchomości (zabudowanej działki gruntu numer 1) nie będzie stanowiła czynność podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Planowana sprzedaż nieruchomości spełnia zatem definicję dostawy towarów na gruncie VAT.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów - w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jak wynika z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i jako podatnik VAT dokonuje tej dostawy.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Należy stwierdzić, ze każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest ustalenie czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych czy majątek nabyty został i faktycznie był wykorzystany z przeznaczeniem do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kolei aby uznać dany majątek za prywatny istotny jest sposób jego wykorzystania i charakter działań podejmowanych w odniesieniu do niego w całym okresie posiadania przez dany podmiot. Aby majątek uznać za prywatny musi być on w całym okresie posiadania wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej wyłącznie do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wynika z opisu, na gruncie niniejszej sprawy, przedmiotowa nieruchomość nie była nigdy wykorzystywana przez sprzedających w działalności gospodarczej, ani dla celów gospodarstwa rolnego. Wnioskodawcy nie ponosili wydatków na ulepszenie nieruchomości. Również okoliczności nabycia nieruchomości (dziedziczenie i nabycie udziałów w nieruchomości od pozostałych członków rodziny) oznacza, że majątek w postaci nieruchomości stanowi majątek prywatny, niezwiązany z działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT, a w konsekwencji ani E.T., ani A.T. w planowanej sprzedaży nie będą występowali jako podatnik VAT, a planowana sprzedaż z perspektywy VAT nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

Ad 2)

Zdaniem Wnioskodawców, jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, tj. sprzedaż opisanej nieruchomości będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to sprzedaż opisanej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeśli w ocenie Organu interpretującego planowana sprzedaż nieruchomości stanowić będzie podlegającą opodatkowaniu VAT dostawę towarów, należy w dalszej kolejności ustalić zasady opodatkowania tej dostawy, w szczególności możliwość podlegania zwolnieniu z opodatkowania.

Co do zasady na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (obecnie 8%), stosuje się do dostawy obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie jednak z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku ud towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak przy tym stanowi art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego nieruchomość jest zabudowana drewnianym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej. Data wybudowania budynku to rok 1860. Zdaniem Wnioskodawców sprzedaż budynku nie następuje zatem w ramach pierwszego zasiedlenia nieruchomości, od którego upłynął już okres dłuższy niż dwa lata. Jednocześnie jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, sprzedający nie ponosili wydatków na ulepszenie.

Wnioskodawcy uważają zatem, że jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, tj. sprzedaż opisanej nieruchomości będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to sprzedaż opisanej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Ostatecznie, gdyby Organ interpretujący nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawców odnośnie możliwości zastosowania zwolnienia na wskazanej podstawie, to powinno znaleźć zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług: zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie zwolnienie obejmie zarówno budynek, jak i działkę, gdyż na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Ad 3)

Zdaniem Wnioskodawców, jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2 będzie twierdząca, tj. sprzedaż opisanej nieruchomości będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, korzystającą jednak ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, to będzie możliwa rezygnacja ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na zasadzie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile będą spełnione warunki określone w tym przepisie i opodatkowania sprzedaży podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

Jak stanowi art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą:

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b)

w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Elementy oświadczenia wskazuje art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zarówno E.T., jak i A.T. są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Sprzedaż nastąpi na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Zatem podstawowe warunki podmiotowe umożliwiające rezygnację ze zwolnienia i wybór opodatkowania są spełnione. W takim przypadku sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (obecnie 8%), stosuje się do dostawy obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ad 4)

Zdaniem Wnioskodawców, jeśli sprzedaż opisanej nieruchomości (zabudowanej działki gruntu numer 1) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to nabywcy ((...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...)) będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług "W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124".

Jak wskazano w powyższym uzupełnieniu nabywana nieruchomość zabudowana będzie służyć (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem nabywcy będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej ustawą:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Towarem jest także udział w prawie własności. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r.s. 1 z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE":

Państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1)

określone udziały w nieruchomości,

2)

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3)

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

W oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości gruntowych (działek, udziałów w działkach), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Nie jest działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Natomiast czerpanie dochodów z ciągłego wykorzystywania składnika majątku, charakteryzujące się powtarzalnością lub długim okresem trwania wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej.

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE:

"Podatnikiem" jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

"Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Jednocześnie, w art. 12 ust. 1 lit. b powołanej Dyrektywy 2006/112/WE Rady wskazano, że:

Państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności dostawy terenu budowlanego.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Dyrektywy 2006/112/WE Rady:

"Teren budowlany" to każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie.

W myśl art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady:

Opodatkowaniu VAT podlegają następujące transakcje: odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze; (...).

Z przytoczonych regulacji wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być każda osoba, która okazjonalnie dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

Wobec tego, właściwe jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników podatku VAT w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej. W tym kontekście, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych, okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej działalności gospodarczej. Jednakże każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy jest uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż nieruchomości jest sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, była przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10).

Z ww. orzeczenia wynika m.in., że osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 112, zmienionej dyrektywą 2006/138/WE, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeśli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby.

Ponadto, Trybunał orzekł, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Podobnie okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej sama z siebie, nie jest decydująca. Nie ma takiego charakteru również długość okresu, w jakim te transakcje następowały, ani wysokość osiągniętych z nich przychodów. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Trybunał wyjaśnił, że inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy. Przykładowo podane zostały działania polegające na uzbrojeniu terenu albo na działaniach marketingowych. Działania takie nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działki, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Państwa wątpliwości w pierwszej kolejności dotyczą ustalenia, czy sprzedaż zabudowanej działki gruntu numer 1 będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Analiza przedstawionego opisu sprawy, obowiązujących przepisów oraz tez wynikających z powołanego orzecznictwa prowadzi do wniosku, że w stosunku do sprzedaży zabudowanej działki gruntu numer 1 w sensie prawnym brak jest przesłanek pozwalających uznać każdego z małżonków T. za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika taka aktywność małżonków T., która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Z okoliczności sprawy wynika, że A. i E. małżonkowie T. właścicielami działki gruntu numer 1. A.T. jest właścicielem w udziale 7/30 części oraz A. i E. małżonkowie T. właścicielami w udziale 23/30 części na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. A.T. nabył przypadający na niego udział 7/30 części w drodze nabycia spadku. Z kolei udział 23/30 części w nieruchomości A. i E. małżonkowie T. nabyli na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej na podstawie umowy sprzedaży w październiku 2023 r.

Działka gruntu nr 1 zabudowana jest drewnianym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej.

Małżonkowie T. mają zamiar sprzedać zabudowaną działkę gruntu nr 1. 15 lutego 2024 r. małżonkowie T. zawarli z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) umowę przedwstępną sprzedaży. Strony umowy przedwstępnej zgodnie oświadczyły, że umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem wydania przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ostatecznej i prawomocnej decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez E.T. i A.T. - całych przysługujących im udziałów w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 1.

Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej na stronie kupującej ciąży obowiązek zapłaty ceny sprzedaży. Z kolei na Panu A.T. i Pani E.T. ciąży obowiązek wystąpienia do właściwego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji dotyczącej opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a także obowiązek wydania przedmiotowej nieruchomości stronie kupującej w terminie najpóźniej do dnia 31 lipca 2024 r. Ponadto obie strony zgodnie oświadczyły, że umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r.

W ramach ww. umowy przedwstępnej Pan A.T. i Pani E.T. nie udzielili ani nie zamierzają udzielić jakichkolwiek pełnomocnictw dla kupującego. Poza zawartą przedwstępną umową sprzedaży nieruchomości Pan A.T. i Pani E.T. nie zamierzają udzielić kupującemu jakichkolwiek pełnomocnictw.

Po zawarciu ww. umowy przedwstępnej strona kupująca nie dokonuje/nie będzie dokonywać na nieruchomości inwestycji infrastrukturalnych, które zwiększą jej atrakcyjność jak, np. uzbrojenie terenu w media, ogrodzenie. Nabywca nie poniesie/nie będzie ponosić jakichkolwiek nakładów finansowych związanych z działką od momentu podpisania umowy przedwstępnej do zawarcia umowy finalnej.

Nieruchomość nie była nigdy wykorzystywana przez małżonków w działalności gospodarczej, ani dla celów gospodarstwa rolnego. Nie była również udostępniana odpłatnie, ani nieodpłatnie innym osobom. Małżonkowie nie ponosili wydatków na ulepszenie tej nieruchomości. Żadne z małżonków nie miało też prawa odliczenia żadnego podatku naliczonego związanego z tą nieruchomością.

Małżonkowie T. nie prowadzili działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości, w szczególności nie korzystali z biura nieruchomości. Nie dokonywali wcześniej (oprócz wskazanej we wniosku) sprzedaży nieruchomości oraz nie posiadają innych nieruchomości, które zamierzaliby sprzedać.

Tym samym, w odniesieniu do sprzedaży zabudowanej działki gruntu numer 1 nie wystąpił ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że sprzedaż działki wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Małżonkowie T. nie podjęli takich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców.

Dokonując sprzedaży zabudowanej działki gruntu numer 1, małżonkowie T. będą korzystać z przysługującego prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Brak tego statusu pozbawia każdego z małżonków T. cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, w zakresie sprzedaży udziałów w działce, a dostawę - cech czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

W związku z tym, dokonując sprzedaży udziałów w przedmiotowej działce małżonkowie T. będą korzystać z przysługującego im prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, sprzedaż przez małżonków T. zabudowanej działki gruntu numer 1 nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Ponieważ Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe, odstępuję od udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 2, 3 i 4, ponieważ oczekiwali Państwo tej odpowiedzi w sytuacji uznania stanowiska w pytaniu nr 1 za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Państwa wniosek wypełnia znamiona wniosku wspólnego, gdyż przedstawiony we wniosku problem dotyczy sfery opodatkowania lub ewentualnego opodatkowania zainteresowanych uczestniczących w tym samym zdarzeniu przyszłym pomimo uznania, że z tytułu transakcji sprzedaży działki każdy ze sprzedających nie wystąpi w charakterze podatnika podatku VAT. Dodatkowo oczekiwali Państwo odpowiedzi na pytanie nr 4 dotyczące prawa nabywcy ((...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...)) do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem działki nr 1 jedynie w sytuacji uznania sprzedających małżonków za podatników podatku VAT z tytułu tej transakcji i opodatkowania tej dostawy właściwą stawka podatku VAT. W wydanej interpretacji uznałem, że każdy z małżonków z tytułu dostawy działki nr 1 nie będzie działał jako podatnik podatku VAT, zatem transakcja sprzedaży na rzecz nabywcy ((...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...)) nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu i w związku z powyższym odstąpiłem od odpowiedzi na pytanie nr 4 zadane w złożonym wniosku a odnoszące się do skutków w podatku VAT dla nabywcy ((...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...)).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Pan A.T. (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), (...), (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP:/KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl