0114-KDIP4-2.4012.93.2021.2.MMa

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.93.2021.2.MMa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2021 r. (data wpływu 17 lutego 2021 r.) uzupełnionym w dniu 16 kwietnia 2021 r. (data wpływu 16 kwietnia 2021 r.) na wezwanie Organu z dnia 9 kwietnia 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług opieki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług opieki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Spółka komandytowa (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będzie świadczyć usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami niepełnosprawnymi. Zgodnie ze wskazanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej, tj. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z). Usługi opieki nie są czynnościami jednorodnymi, lecz w praktyce składają się z szeregu poszczególnych czynności, które w zależności od potrzeb, stanu zdrowia i okoliczności mogą przybierać różną formę.

Najczęściej w ramach usług opiekuńczych wykonywane są następujące czynności: pomoc przy myciu, czesaniu, goleniu, kąpieli, pomoc przy czynnościach związanych z utrzymywaniem higieny ciała (przykładowo kremowanie, mycie, zmiana pampersów etc.); oklepywanie i masaż ciała; pomoc przy wstawaniu i kładzeniu się; pomoc przy przemieszczaniu się po mieszkaniu; pranie i zmiana bielizny osobistej; pranie i zmiana bielizny pościelowej; pranie i zmiana odzieży; pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu; pomoc przy przygotowywaniu posiłków; pomoc przy spożywaniu posiłków; pomoc przy robieniu zakupów; towarzyszenie w trakcie spacerów, wizyt towarzyskich, grach towarzyskich; towarzyszenie w trakcie wizyt w placówkach użyteczności społecznej, takich jak fryzjer, urzędy państwowe, kościół; organizowanie i towarzyszenie przy wizytach u lekarza, terapeutów, masażystów etc.; pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w trakcie wizyt w urzędach; rozmowy, wspólne czytanie książek i prasy, czuwanie przy łóżku podopiecznego pod nieobecność członków rodziny.

Poszczególne czynności wykonywane są w różnych porach dnia, w zależności od potrzeb i stanu zdrowia osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Celem świadczonych usług będzie utrzymanie podopiecznego w dobrej kondycji psychofizycznej, umożliwienie mu pozostanie we własnym domu pomimo podeszłego wieku, czy występujących schorzeń.

Wnioskodawca planuje prowadzić działalność w oparciu i następujący schemat:

1. Wnioskodawca będzie zawierał umowę z inną polską spółką lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą (Kontrahentem), której przedmiotem będzie świadczenie opisanych wyżej usług opieki i pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego osoby starszej i/lub niepełnosprawnej.

2. Kontrahent, z którym zostanie zawarta umowa o świadczenie ww. usług będzie zawierał umowy z osobami fizycznymi, zamieszkałymi w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej zainteresowanymi korzystaniem z usług opieki i pomocy prowadzeniu gospodarstwa domowego osoby starszej i/lub niepełnosprawnej (w zależności od stanu zdrowia z samym podopiecznym lub jego opiekunem), a Wnioskodawca będzie podwykonawcą Kontrahenta przy świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych.

3. Wnioskodawca nie będzie stroną żadnej umowy z osobą fizyczną, nad którą będzie sprawowana opieka.

4. Wnioskodawca będzie wykonywał usługę w miejscu zamieszkania osoby fizycznej, przy pomocy własnego personelu, posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku.

5. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wnioskodawca wystawi na rzecz kontrahenta fakturę za świadczenie usługi opiekuńczej.

6. Wnioskodawca nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z osobą fizyczną, która będzie ostatecznym odbiorca usługi.

7. W żadnym przypadku przedmiotem umowy między Wnioskodawcą, a Kontrahentem nie będzie świadczenie usług pośrednictwa.

Wnioskodawca figuruje w rejestrze VAT ze statusem "zwolniony". Aktualnie wnioskodawca nie wykonuje działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, co skutkowałoby obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca wyjaśnia, że status Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT związany jest z tym, że nabywa on usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, od kontrahentów z innych państw członkowskich, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca (import usług).

Usługi objęte zakresem pytania przedstawionego we wniosku nie stanowią usług w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, usług określonych w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz usług ściśle związanych z ww. usługami o których stanowi przepis art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT.

Przedmiotem usług opisanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku (art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT).

Ustawa o VAT definiuje zakres usług opieki poprzez określenie, jakich osób usługi te dotyczą. W szczególności ustawa nie odnosi się do żadnej definicji "usług opieki" zawartej w innych przepisach. We treści złożonego wniosku w sposób szczegółowy opisano jakie czynności będą wchodziły w codzienny zakres świadczonej usługi. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą wykonywane w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, nad którymi sprawowana będzie opieka. Jak zaznaczono w treści wniosku, Wnioskodawca będzie działał w charakterze podwykonawcy innego przedsiębiorcy, który będzie stroną umowy o świadczenie usług opieki nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania tej osoby, zawartej bezpośrednio z tą osobą, ewentualnie z jej opiekunem prawnym.

Przedmiotem pytania zawartego we wniosku o wydanie interpretacji jest możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podst. art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT usług opieki nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania tej osoby, świadczonych przez Wnioskodawcę działającego jako podwykonawca innego przedsiębiorcy. Wnioskodawca nie będzie stroną umowy zawartej z osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku lub ewentualnie z jej opiekunem prawnym.

Wnioskodawca nie będzie działał jako:

a.

regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, rodzinny dom pomocy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej,

b.

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewodę: - domy pomocy społecznej prowadzony przez podmiot posiadający zezwolenie wojewody, - placówka opiekuńczo-wychowawcza i ośrodek adopcyjno-opiekuńczy,

c.

placówka specjalistycznego poradnictwa,

d.

inna niż wymienione w lit. a-c placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisana do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

e.

specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wnioskodawca nadmienia, że ustawa o VAT, ani żaden inny przepis prawa nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie możliwości świadczenia usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania. W szczególności przepisy prawa nie ograniczają możliwości wykonywania tego rodzaju działalności poprzez konieczność działania w określonej formie organizacyjno-prawnej, jak również nie przewidują obowiązku uzyskania zezwolenia na jej wykonywanie, czy wpisu do jakiegokolwiek rejestru. Nie jest to działalność regulowana lub koncesjonowana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisane usługi świadczone przez Wnioskodawcę, polegające na sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania takich osób, które świadczone będą na rzecz innego podatnika, którego podwykonawcą będzie Wnioskodawca, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie przez spółkę usług w charakterze podwykonawcy, polegających na opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, będzie korzystało ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1 a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W ocenie Wnioskodawcy, w niniejszym przypadku zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania opisanych we wniosku usług, które zostało przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Stosownie do brzmienia tego przepisu zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Zwolnienie ustanowione w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, ale ustawodawca znacznie większy nacisk kładzie na charakter świadczenia niż status świadczącego czy też status odbiorcy usługi.

Regulacja ta przewiduje zwolnienie od podatku dla określonych w niej usług po spełnieniu następujących warunków:

1)

przedmiotem świadczenia są usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku;

2)

usługi te są wykonywane w miejscu zamieszkania tych osób;

3)

świadczącymi są podmioty inne niż wymienione w art.

43 ust. 1 pkt 22.

Wnioskodawca oraz jego kontrahent nie mają statusu podmiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. W związku z powyższym, mając na uwadze treść przywołanych przepisów, stwierdzić należy, że świadczenie przedmiotowych usług przez wszystkie podmioty, które nie zostały wymienione w pkt 22, bez względu na ich formę prawną, formalne kwalifikacje itp., zostanie objęte zwolnieniem.

Biorąc zatem pod uwagę opis sprawy oraz wskazany wyżej stan prawny należy stwierdzić, że jeśli usługi polegające na opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku wykonywane będą w domu podopiecznego, będą one korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Nadmienić należy, iż ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej usług opiekuńczych, w związku z czym należy sięgnąć do potocznego (słownikowego) rozumienia tego pojęcia. Zgodnie zaś ze słownikiem PWN (www.sjp.pwn.pl) "opieka" definiowana jest jako "dbanie o kogoś, o coś". Konsekwentnie, usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku to usługi polegające na dbaniu o wymienione powyżej osoby.

W tym kontekście usługi opiekuńcze świadczone przez Spółkę, na które składa się szereg drobnych czynności, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku, tak aby mogły samodzielnie funkcjonować we własnym domu polegają na dbaniu o te osoby, co tym samym wypełnia słownikową definicję usług opiekuńczych, a zatem usługi winny korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania ze zwolnienia jest okoliczność, że Wnioskodawca będzie działał w charakterze podwykonawcy, gdyż zwolnienie ma charakter wyłącznie przedmiotowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawiera umowę z inną polską Spółką lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Kontrahent, z którym zostanie zawarta umowa o świadczenie ww. usług będzie zawierał umowy z osobami fizycznymi, zamieszkałymi w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej zainteresowanymi korzystaniem z usług opieki i pomocy prowadzeniu gospodarstwa domowego osoby starszej i/lub niepełnosprawnej (w zależności od stanu zdrowia z samym podopiecznym lub jego opiekunem), a Wnioskodawca będzie podwykonawcą Kontrahenta przy świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych. Wnioskodawca nie będzie stroną żadnej umowy z osobą fizyczną, nad którą będzie sprawowana opieka.

W kontekście powyżej przedstawionych okoliczności sprawy, w szczególności z uwagi na fakt, że Wnioskodawca zawiera umowę z inną polską Spółką lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą należy przyjąć ogólne zasady opodatkowania przewidziane dla usług polegających na opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku, które wykonywane będą w domu podopiecznego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od podatku.

Zastosowanie zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy rozpatrywać ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

a.

regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

b.

wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:

* domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,

* placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

c.

placówki specjalistycznego poradnictwa,

d.

inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

e.

specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Natomiast, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy, zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Jak stanowi art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będzie świadczyć usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami niepełnosprawnymi, zgodnie ze wskazanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej, tj. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z). Usługi opieki nie są czynnościami jednorodnymi, lecz w praktyce składają się z szeregu poszczególnych czynności, które w zależności od potrzeb, stanu zdrowia i okoliczności mogą przybierać różną formę. Najczęściej w ramach usług opiekuńczych wykonywane są następujące czynności: pomoc przy myciu, czesaniu, goleniu, kąpieli, pomoc przy czynnościach związanych z utrzymywaniem higieny ciała (przykładowo kremowanie, mycie, zmiana pampersów etc.); oklepywanie i masaż ciała; pomoc przy wstawaniu i kładzeniu się; pomoc przy przemieszczaniu się po mieszkaniu; pranie i zmiana bielizny osobistej; pranie i zmiana bielizny pościelowej; pranie i zmiana odzieży; pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu; pomoc przy przygotowywaniu posiłków; pomoc przy spożywaniu posiłków; pomoc przy robieniu zakupów; towarzyszenie w trakcie spacerów, wizyt towarzyskich, grach towarzyskich; towarzyszenie w trakcie wizyt w placówkach użyteczności społecznej, takich jak fryzjer, urzędy państwowe, kościół; organizowanie i towarzyszenie przy wizytach u lekarza, terapeutów, masażystów etc.; pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w trakcie wizyt w urzędach; rozmowy, wspólne czytanie książek i prasy, czuwanie przy łóżku podopiecznego pod nieobecność członków rodziny. Poszczególne czynności wykonywane są w różnych porach dnia, w zależności od potrzeb i stanu zdrowia osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Celem świadczonych usług będzie utrzymanie podopiecznego w dobrej kondycji psychofizycznej, umożliwienie mu pozostania we własnym domu pomimo podeszłego wieku, czy występujących schorzeń.

Wnioskodawca będzie zawierał umowę z inną polską spółką lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą (Kontrahentem), której przedmiotem będzie świadczenie opisanych wyżej usług opieki i pomocy prowadzeniu gospodarstwa domowego osoby starszej i/lub niepełnosprawnej. Kontrahent, z którym zostanie zawarta umowa o świadczenie ww. usług będzie zawierał umowy z osobami fizycznymi, zamieszkałymi w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej zainteresowanymi korzystaniem z usług opieki i pomocy prowadzeniu gospodarstwa domowego osoby starszej i/lub niepełnosprawnej (w zależności od stanu zdrowia z samym podopiecznym lub jego opiekunem), a Wnioskodawca będzie podwykonawcą Kontrahenta przy świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych. Wnioskodawca nie będzie stroną żadnej umowy z osobą fizyczną, nad którą będzie sprawowana opieka. Wnioskodawca będzie wykonywał usługę w miejscu zamieszkania osoby fizycznej, przy pomocy własnego personelu, posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wnioskodawca wystawi na rzecz kontrahenta fakturę za świadczenie usługi opiekuńczej. Wnioskodawca nie będzie dokonywał żadnych rozliczeń z osobą fizyczną, która będzie ostatecznym odbiorca usługi. W żadnym przypadku przedmiotem umowy między Wnioskodawcą, a Kontrahentem nie będzie świadczenie usług pośrednictwa. Wnioskodawca figuruje w rejestrze VAT ze statusem "zwolniony". Aktualnie wnioskodawca nie wykonuje działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, co skutkowałoby obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca wyjaśnia, że status Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT związany jest z tym, że nabywa on usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, od kontrahentów z innych państw członkowskich, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca (import usług).

Usługi objęte zakresem pytania przedstawionego we wniosku nie stanowią usług w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, usług określonych w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz usług ściśle związanych z ww. usługami o których stanowi przepis art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Przedmiotem usług opisanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku (art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT). Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą wykonywane w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku, nad którymi sprawowana będzie opieka. Jak zaznaczono w treści wniosku Wnioskodawca będzie działał w charakterze podwykonawcy innego przedsiębiorcy, który będzie stroną umowy o świadczenie usług opieki nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania tej osoby, zawartej bezpośrednio z tą osobą, ewentualnie z jej opiekunem prawnym. Wnioskodawca nie będzie działał jako

a)

regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, rodzinny dom pomocy, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej,

b)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewodę: - domy pomocy społecznej prowadzony przez podmiot posiadający zezwolenie wojewody, - placówka opiekuńczo-wychowawcza i ośrodek adopcyjno-opiekuńczy,

c)

placówka specjalistycznego poradnictwa,

d)

inna niż wymienione w lit. a-c placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisana do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

e)

specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy opisane usługi świadczone przez Wnioskodawcę, polegające na sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania takich osób, które świadczone będą na rzecz innego podatnika, którego podwykonawcą będzie Wnioskodawca, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.

Wskazać należy, że analizując możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez dany podmiot usług w zakresie świadczenia usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania - należy w pierwszej kolejności zbadać, czy w sprawie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, ponieważ w przypadku zastosowania zwolnienia w oparciu o ww. przepis brak jest podstaw do dalszego badania spełnienia bądź nie warunków określonych w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy, ponieważ odnosi się on do usług świadczonych przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy.

Analizując powołany wyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy zauważyć należy, iż warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. (usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, usług określonych w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, będącego ściśle określonym podmiotem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienie nie ma zastosowania.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nie posiada statusu podmiotu wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, w związku z tym świadczone przez niego usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy, ponieważ nie została spełniona przesłanka podmiotowa określona w tym przepisie, na podstawie której możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku.

Odnosząc się natomiast do kwestii zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy, należy wskazać, że powyższym zwolnieniem są objęte usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania.

Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia "opieka". Zatem przy dokonywaniu interpretacji ww. przepisu, należy posłużyć się wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z definicją zawartą we "Współczesnym słowniku języka polskiego" (Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r. tom II str. 1119), "opieka" oznacza "troskliwe zajmowanie się kimś, dbanie o kogoś, zaspokajanie czyichś potrzeb; strzeżenie, pilnowanie kogoś lub czegoś; dozór, piecza, kuratela (...)".

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca będzie występował w charakterze podwykonawcy Kontrahenta, który będzie zawierał umowy o świadczenie usług na rzecz osób fizycznych. W przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że zamierza świadczyć usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania. Wskazać przy tym należy, że istotny jest charakter i cel świadczonej usługi, a nie fakt jej świadczenia w charakterze podwykonawcy. O zastosowaniu zwolnienia od podatku dla świadczonych usług nie może bowiem przesądzać rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl