Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 maja 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP4-2.4012.72.2020.5.MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 12 lutego 2020 r. (data wpływu 12 lutego 2020 r.), uzupełnionym w dniu 17 kwietnia 2020 r. (data wpływu 17 kwietnia 2020 r.) oraz uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2020 r. (data wpływu 23 kwietnia 2020 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 9 kwietnia 2020 r., a także uzupełnionym w dniu 7 maja 2020 r. (data wpływu 7 maja 2020 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 6 maja 2020 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawidłowości dokumentowania czynności zrealizowanych przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę na rzecz E. - jest nieprawidłowe,

* zastosowania przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę stawki podatku VAT w wysokości 0% dla czynności dokonanych na rzecz E. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania czynności zrealizowanych przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę na rzecz E. oraz zastosowania przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę stawki podatku VAT w wysokości 0% dla czynności dokonanych na rzecz E.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r., złożonym w dniu 17 kwietnia 2020 r. (data wpływu 17 kwietnia 2020 r.) oraz pismem z dnia 23 kwietnia 2020 r., złożonym w dniu 23 kwietnia 2020 r. (data wpływu 23 kwietnia 2020 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 9 kwietnia 2020 r., skutecznie doręczone w dniu 11 kwietnia 2020 r. Ponadto, wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 maja 2020 r., złożonym w dniu 7 maja 2020 r. (data wpływu 7 maja 2020 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 6 maja 2020 r., skutecznie doręczone w dniu 7 maja 2020 r.

We wniosku złożonym przez: * Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

A. Sp. z o.o.

* Zainteresowanych niebędących stroną postępowania:

B. Sp. z o.o.

C. Sp. z o.o.

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Firmy A. Sp. z o.o. oraz spółka D. założyły konsorcjum reprezentowane na zewnątrz przez Korporację Wschód Sp. z o.o. - Lidera konsorcjum w celu wyprodukowania i dostarczenia dla E. (dalej E.) z siedzibą (...), (...) jednostek nadzoru, które będą następnie użytkowane w różnych krajach Unii Europejskiej.

E. na podstawie Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich, załączonego do Traktatu, podpisanego w Brukseli 8 kwietnia 1965 r. (OJ nr 152 13 czerwca 1967), jest podmiotem zwolnionym ze wszelkich obciążeń podatkowych, w tym od podatku od towarów i usług.

Oprócz obu konsorcjantów w realizacji zadania inwestycyjnego będą uczestniczyć także podwykonawcy i poddostawcy.

Umowa konsorcjum i umowa z podwykonawcami precyzyjnie określa podział obowiązków oraz kwotę wynagrodzenia przypadającego na każdego z konsorcjantów oraz podwykonawców i poddostawców z tytułu wykonania swojego zadania w ramach przedmiotowego kontraktu.

Obaj konsorcjanci, podwykonawcy i poddostawcy są podatnikami VAT w kraju, w którym są rezydentami.

Z E. podpisze umowę wyłącznie Lider konsorcjum. Umowa konsorcjalna i umowy z podwykonawcami i poddostawcami będą przewidywały, że każdy z Członków konsorcjum, podwykonawcy i poddostawcy pozostają właścicielami swojej części przedmiotu umowy do chwili odbioru całego przedmiotu umowy przez Końcowego Użytkownika.

Każdy z konsorcjantów, podwykonawców i poddostawców udziela również we własnym zakresie gwarancji na swoją część przedmiotu umowy.

Faktury zbiorcze i specyfikacje, stanowiące załącznik Nr 1 do tych faktur, będą określały wartość współwłasności przedmiotu umowy, przypadające na każdego konsorcjantów, podwykonawców i poddostawców.

Przewiduje się następujący sposób rozliczeń: każdy z Członków konsorcjum oraz każdy z podwykonawców i poddostawców, oprócz Lidera konsorcjum wystawia fakturę w Euro (waluta kontraktu) na swoją część przedmiotu umowy, adresowaną bezpośrednio na Zamawiającego i przesyła ją do Lidera.

Lider konsorcjum wystawia na podstawie tych faktur cząstkowych fakturę zbiorczą, uwzględniając również swoją część przedmiotu umowy. Wszystkie faktury są fakturami z zerową stawką VAT.

Zamawiający otrzymuje tylko fakturę zbiorczą od Lidera konsorcjum wraz z załącznikiem (specyfikacją), wskazującym jaka część faktury przypada na każdy z podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

Każdy z Członków konsorcjum otrzyma od E. certyfikat, potwierdzający zwolnienie podmiotowe dostaw i usług, realizowanych dla tej instytucji. Lider i Członek konsorcjum, podwykonawcy i poddostawcy w przychodach podatkowych ewidencji sprzedaży VAT uwzględnią tylko swoją część przedmiotu umowy wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji.

Opisane zdarzenie jest zdarzeniem przyszłym.

Tut. Organ wezwał Wnioskodawcę o wskazanie:

1.

jaką konkretnie rolę (funkcję) w ramach opisanego we wniosku zadania inwestycyjnego pełnią poszczególni Zainteresowani niebędący stroną postępowania, tj. D., B. Sp. z o.o., F. Sp.o.o., G. S.A., C. Sp. z o.o., tak aby z opisu sprawy jednoznacznie wynikało jakich konkretnie skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy złożony wniosek w odniesieniu do poszczególnych Zainteresowanych niebędących stroną postępowania,

2.

kim są poszczególne podmioty biorące udział w zadaniu inwestycyjnym będącym przedmiotem wniosku, tj. Lider konsorcjum, członkowie konsorcjum, podwykonawcy, poddostawcy,

3.

jakie podmioty założyły konsorcjum reprezentowane na zewnątrz przez Lidera,

4.

pomiędzy jakimi podmiotami została zawarta umowa nazwana we wniosku "umową z podwykonawcami",

5.

na czym konkretnie polega oraz w jaki sposób jest realizowane zadanie inwestycyjne będące przedmiotem wniosku - należy szczegółowo opisać czego dotyczy przedmiotowe zadanie inwestycyjne, do dokonania jakich czynności zobowiązane jest konsorcjum, co dokładnie jest przedmiotem konsorcjum,

6.

na jakich zasadach Lider konsorcjum oraz członkowie konsorcjum, uczestniczą w zadaniu inwestycyjnym będącym przedmiotem wniosku (jaką pełnią rolę w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym),

7.

na jakich zasadach podwykonawcy i poddostawcy, uczestniczą w zadaniu inwestycyjnym będącym przedmiotem wniosku (jaką pełnią rolę w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym),

8.

do wykonania jakich konkretnie czynności na podstawie umowy konsorcjum zobowiązani są Lider konsorcjum oraz członkowie konsorcjum,

9.

do wykonania jakich konkretnie czynności na podstawie "umowy z podwykonawcami" zobowiązani są podwykonawcy oraz poddostawcy,

10.

na czyją rzecz - każdy z podmiotów biorących udział w zadaniu inwersyjnym, tj. Lider konsorcjum, członkowie konsorcjum, podwykonawcy, poddostawcy - wykonuje poszczególne czynności,

11.

na czyją rzecz członkowie konsorcjum, podwykonawcy oraz poddostawcy przenoszą prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, w szczególności należy wskazać czy podmioty te przenoszą prawo do rozporządzania towarem na Lidera konsorcjum czy bezpośrednio na zamawiającego,

12.

w jaki sposób - zgodnie z umową konsorcjum oraz "umową z podwykonawcami" - są wystawiane faktury dokumentujące czynności wykonane w ramach zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem wniosku przez poszczególne podmioty,

13.

który z podmiotów (ewentualnie czy wszyscy) ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość dostarczanego przedmiotu zamówienia, kto odpowiada w zakresie obowiązków reklamacyjnych, gwarancyjnych.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Organu Wnioskodawca wskazał, że:

"Ad IV. 1)

We wniosku wyraźnie zostały określone role (funkcje) każdego z wymienionych podmiotów, tj.

* Konsorcjum:

* A. Sp. z o.o. - Lider konsorcjum - odpowiedzialny za całość projektu, koordynator, integrator

* D. - Członek konsorcjum - odpowiedzialny za system optoelektroniczny (firma została wykreślona z listy zainteresowanych, ponieważ jest podatnikiem innego kraju Unii Europejskiej).

* Podwykonawcy i poddostawcy:

* B. Sp. z o.o. - podwykonawca, producent zabudowy;

* G. S.A. - poddostawca, producent map elektronicznych (firma została wykreślona z listy zainteresowanych);

* F. Sp. z o.o. - poddostawca, autoryzowany (...) (firma została wykreślona z listy zainteresowanych);

* C. Sp. z o.o. - poddostawca, producent sejsmicznych detektorów ruchu.

Skutki podatkowe:

A. wystawia fakturę zbiorczą ze stawką VAT "0". D. jako podmiot z Bułgarii wystawia fakturę cząstkową ze stawką VAT "0", co nie wymaga interpretacji i w związku z tym firma D. została wykreślona z listy podmiotów zainteresowanych. Interpretacji wymaga wystawienie przez poddostawcę (C. Sp. z o.o.) i podwykonawcę (B. Sp. z o.o.) faktur cząstkowych, ze stawką VAT "0". Interpretacji wymaga także (w zakresie podatku dochodowego) uznanie, że faktura zbiorcza nie jest przychodem Korporacji Wschód, a stanowi sumę przychodów wszystkich uczestniczących podmiotów, które wystawiają faktury cząstkowe.

Ad. IV.2)

Odpowiedź identyczna, jak w Ad. IV. 1)

Ad. IV.3)

W pierwszym zdaniu opisu zdarzenia przyszłego wniosku jest napisane, że konsorcjum składa się z 2 podmiotów: Korporacji Wschód Sp. z o.o. - Lidera konsorcjum i D. - Członka konsorcjum.

Ad. IV.4)

Nigdzie we wniosku nie jest napisane, że zostały zawarte umowy z podwykonawcami i poddostawcami. Umowy dopiero zostaną zawarte po uzyskaniu interpretacji indywidualnej. Od niej zależy treść tych umów. Umowy zostaną zawarte pomiędzy A. i podwykonawcą - firmą B. Sp. z o.o. oraz poddostawcą - firmą C. Sp. z o.o.

Ad. IV.5)

W pierwszym zdaniu opisu zdarzenia przyszłego wniosku jest napisane: "...w celu wyprodukowania i dostarczenia dla E. - European Border and Coast Guard Agency (dalej E.) z siedzibą (...), (...) jednostek nadzoru, które będą następnie użytkowane w różnych krajach Unii Europejskiej

Ad. IV.6)

Odpowiedź taka jak w Ad. IV. 1) z tym, że jest jeden Członek konsorcjum.

Ad. IV.7)

Firma B. Sp. z o.o. jest podwykonawcą, a firma C. Sp. z o.o. poddostawcą. Odpowiedź taka, jak w Ad. IV. 1).

Ad. IV.8)

I członek konsorcjum (nie członkowie) - odpowiedź taka, jak w Ad. IV. 1)

Ad. IV.9)

Odpowiedź taka, jak w Ad. IV. 1)

Ad. IV.10)

Tak jak opisano we wniosku każdy z podmiotów wykonuje poszczególne czynności na rzecz E.

Ad. IV.11)

Tak jak opisano we wniosku każdy z podmiotów przenosi prawo do rozporządzania towarem jako właściciel na E.

Ad. IV.12)

Tak jak dokładnie opisano we wniosku. Członek konsorcjum, podwykonawca i poddostawca wyszczególnieni w niniejszym wniosku wystawiają faktury cząstkowe ze stawką VAT 0% na E. W fakturach tych jako płatnik jest wskazany Lider konsorcjum. Lider konsorcjum tworzy fakturę zbiorczą, uwzględniając w niej oprócz faktur cząstkowych również swoją część zadania inwestycyjnego. Po otrzymaniu od E. zapłaty za fakturę zbiorczą realizuje całą zapłatę podmiotom za ich faktury cząstkowe.

Ad. IV.13)

Każdy za swoją część, tak jak to zostało opisane we wniosku.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że produkt jest dostarczany w miejsce wskazane przez Lidera konsorcjum i instalowany w pojeździe. Odbiorcą produktu jest E. Podwykonawca/poddostawca wystawia cząstkową fakturę VAT ze stawką 0% na E., wskazując w niej Lidera jako płatnika i przesyłają do Lidera. Lider tworzy fakturę zbiorczą i wysyła ją do E. Po otrzymaniu z E. środków, całość kwot należnych Członkowi konsorcjum, podwykonawcy i poddostawcy Lider przesyła do wystawcy faktury bez prawa do jakichkolwiek potrąceń. Lider uwzględnia w swojej księgowości wyłącznie przychody związane ze swoją częścią udziału w inwestycji.

Jednocześnie, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w przypadku podmiotów gospodarczych, których usługi korzystają ze zwolnienia z podatku VAT (np. firmy ubezpieczeniowe) inne podmioty, tj. płatnicy VATu zobowiązane są do wystawiania im faktur obejmujących VAT w obowiązującej stawce, a podmioty te nie mają prawa do odliczenia tego podatku. W takim przypadku VAT stanowi koszt dla podmiotów zwolnionych z VATu i nie ma podstaw do wystawienia takiemu podmiotowi faktury bez uwzględnienia obowiązującej stawki VAT.

Jednakże w przypadku E. sytuacja jest specyficzna albowiem jest to podmiot, który korzysta z tzw. "immunitetu z VAT". E. w oparciu o Protokół w sprawie przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich, stanowiący załącznik do Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., korzysta z pełnego zwolnienia podmiotowego z VAT.

E. uzyskując "immunitet VAT" wymaga, aby wszystkie podmioty świadczące usługi na rzecz E. wystawiały na rzecz E. faktury VAT ze wskazaniem stawki VAT 0%. E. posiada Certyfikat o zwolnieniu E. z VATu i Akcyzy na terenie całej Unii Europejskiej.

Na podstawie obowiązujących przepisów oraz statusu E. żaden podmiot świadczący usługi na rzecz E. nie może mu wystawić faktury obejmującej VAT.

Ponadto Tut. Organ wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku poprzez:

I.

wyczerpujące przedstawienie zdarzenia przyszłego, do którego ma się odnieść tut. Organ tak aby zawierało wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów, których interpretacji oczekują Zainteresowani poprzez:

1.

wskazanie co konkretnie stanowi przedmiot zamówienia (kontraktu), jakie elementy są dostarczane przez Lidera, podwykonawcę i poddostawcę,

2.

wskazanie jaką część zadania inwestycyjnego wykonuje Wnioskodawca na rzecz E.? Do wykonania jakich czynności jest zobowiązany na podstawie zawartej umowy? czy Lider przenosi prawo do rozporządzania towarem w postaci specjalnych przewoźnych jednostek nadzoru?

3.

precyzyjne wskazanie czy B. Sp. z o.o. - podwykonawca, producent zabudowy dokonuje wyłącznie dostawy zabudowy specjalnych przewoźnych jednostek nadzoru czy też dokonuje tej dostawy wraz z montażem? Należy wskazać kto i gdzie montuje tą zabudowę,

4.

precyzyjne wskazanie czy C. Sp. z o.o. - poddostawca, producent sejsmicznych detektorów ruchu realizując swoją część przedmiotu zamówienia dokonuje wyłącznie dostawy towaru w postaci sejsmicznych detektorów ruchu czy też dostawy wraz z montażem. Należy wskazać kto i gdzie montuje ww. towary,

5.

wskazanie czy E. jest instytucją Unii Europejskiej lub organem utworzonym przez Unię Europejską, do którego ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864)4, z późn. zm.),

6.

wskazanie czy E. posiada przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, jeżeli tak należy wskazać:

a.

czy towary/usługi dostarczone przez Lidera, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do Lidera, będą dostarczane na rzecz tego przedstawicielstwa,

b.

czy towary/usługi dostarczone przez podwykonawcę, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do podwykonawcy, będą dostarczane na rzecz tego przedstawicielstwa,

c.

czy towary/usługi dostarczone przez poddostawcę, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do poddostawcy, będą dostarczane na rzecz tego przedstawicielstwa,

7.

wskazanie czy towary/usługi dostarczone przez Lidera, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do Lidera, będą wykorzystywane przez E. do celów służbowych E.,

8.

wskazanie czy towary/usługi dostarczone przez podwykonawcę, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do podwykonawcy, będą wykorzystywane przez E. do celów służbowych E.,

9.

wskazanie czy towary/usługi dostarczone przez poddostawcę, w ramach realizacji części przedmiotu zamówienia przypisanej do poddostawcy, będą wykorzystywane przez E. do celów służbowych E.,

10.

wskazanie E. nabędzie towary/usługi będące przedmiotem zamówienia na własny użytek, czy też E. odsprzedaje nabyte towary/usługi,

11.

wskazanie czy Lider, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.),

12.

wskazanie świadectwo zwolnienia z podatku VAT będzie potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium E. posiada przedstawicielstwo,

13.

wskazanie czy Lider, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać zamówienie dotyczące towarów/usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo zwolnienia z podatku VAT,

14.

wskazanie czy podwykonawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.),

15.

wskazanie czy świadectwo zwolnienia z podatku VAT będzie potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium E. posiada przedstawicielstwo,

16.

wskazanie czy podwykonawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać zamówienie dotyczące towarów/usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo zwolnienia z podatku VAT,

17.

wskazanie czy poddostawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.),

18.

wskazanie czy świadectwo zwolnienia z podatku VAT będzie potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium E. posiada przedstawicielstwo,

19.

wskazanie czy poddostawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie posiadać zamówienie dotyczące towarów/usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo zwolnienia z podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. A.I.1)

A. jako Lider Konsorcjum razem z podmiotem prawa bułgarskiego firmą D. wygrała przetarg ogłoszony przez E. dotyczący zamówienia i dostawy 30 przewoźnych jednostek nadzoru. W ramach realizowanego zamówienia Konsorcjum jest zobowiązane do przygotowania przedmiotu zamówienia w postaci stworzenia na bazie pojazdu bazowego przewoźnej jednostki nadzoru. Zamówienie realizowane jest przez Członka konsorcjum D. i Wnioskodawcę Korporację Wschód oraz jej podwykonawcę i poddostawców (w tym nie zgłoszonych jako podmioty zainteresowane).

W załączeniu Wnioskodawca przedstawia szczegółowe warunki przetargu, ogłoszonego przez E. w formie wyciągu z oryginalnego ogłoszenia o przetargu w postaci wydruku oraz informuję, że Konsorcjum A.- D. wygrało i uzyskało zamówienie w zakresie (...), czyli jednej z trzech części przetargu.

Części współwłasności są przypisane następująco:

* Lider konsorcjum odpowiada i otrzymuje wynagrodzenie za obsługę przetargu i kontraktu, dostawę i instalację map elektronicznych, koordynację procesu produkcyjnego, zapewnienie i kontrolę jakości i terminów dostaw, dostawę okablowania specjalistycznego, organizację procesu badań produktu przez akredytowane laboratorium zewnętrzne, przygotowanie dokumentacji technicznej i szkoleniowej, przeprowadzenie szkoleń użytkowników, instruktorów i służb serwisowych, dostawę towaru do Zamawiającego, rozdysponowanie zapłaty otrzymanej od Zamawiającego na każdy z podmiotów uczestniczących w zadaniu inwestycyjnym, obsługę serwisową swojej części przedmiotu zamówienia, zawarcie umów z Członkiem konsorcjum, podwykonawcą i poddostawcami (w tym nie występującymi jako Strony zainteresowane niniejszą interpretacją);

* Podwykonawca B. dostarcza, montuje, udziela gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny na wyspecyfikowane w ich ofercie stanowiącej zał. Nr 2 do niniejszego wyjaśnienia produkty i usługi, wszystkie te elementy są montowane w zakładzie B. i dostarczane bezpośrednio na miejsce wskazane we E., przy czym przy odbiorze Wnioskodawca uczestniczy w całej procedurze wyłącznie jako akceptant. Podmiotem uprawnionym do ostatecznego odbioru przedmiotu dostawy jest E.

* Poddostawca C. dostarcza sejsmiczne detektory ruchu nie wymagające montażu, ponieważ działają autonomicznie, przeprowadza pomiary ich skuteczności, udziela na nie gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny bezpośrednio do odbiorcy, to jest E.

Ad. A.I.2)

Część zadania wykonywanego przez Wnioskodawcę jest taka, jak w pkt Ad. A.I.1) Lider konsorcjum nie przenosi prawa na E., a każdy z wykonawców w swoim zakresie przenosi prawo do rozporządzania swoją częścią współwłasności, które to części stanowią współwłasność zaimplementowaną w produkcie pod nazwą "przewoźna jednostka nadzoru".

Ad. A.1.3)

Odpowiedź taka, jak w Ad. A. 1.1)

Ad. A.I.4)

Odpowiedź taka, jak w Ad. 1.1.1)

Ad. A.I.5)

E. jest Europejską (...). E. w oparciu o Protokół w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich stanowiący załącznik do Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. korzysta z pełnego zwolnienia podmiotowego z VAT.

Ad. A.I.6)

E. posiada swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej z tym, że Kwatera Główna znajduje się pod adresem E. (...)

a. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany na rzecz Zamawiającego w Polsce, a po procedurze odbioru już jako własność E. będzie na koszt Lidera dostarczony do wyznaczonych przez E. miejsc ich użytkowania w celu ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej do kilku krajów - członków Unii Europejskiej, tak jak to zostało opisane we wniosku;

b. Odbiorcą towarów i usług jest Zamawiający, a nie jego przedstawicielstwa;

c. Identycznie jak w ppkt b).

Ad. A.I.7)

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez Lidera będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych.

Ad. A.I.8)

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez podwykonawcę będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych.

Ad. A.I.9)

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez poddostawców będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych.

Ad. A.I.10)

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. będzie przeznaczona na własny użytek E. lub jego przedstawicielstw w krajach Unii Europejskiej.

Ad. A.I.11)

Zarówno Lider i Członek konsorcjum, jak i podwykonawca i poddostawcy będą posiadać taki certyfikat.

Ad. A.I.12)

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terytorium Polski, jak również dostawy będą dokonywane na terytorium Polski, E. dostarczy zainteresowanym podmiotom potwierdzony certyfikat odnoszący się do podmiotowego zwolnienia z VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi.

Ad. A.I.13)

Zamówienie wraz ze specyfikacją stanowiącą jego integralną część zostało już udzielone w postaci podpisanej z E. umowy ramowej, a zakres obowiązków wynikających z tej specyfikacji został przydzielony konkretnemu podwykonawcy i poddostawcom. Nie zostały jedynie podpisane umowy pomiędzy Liderem, podwykonawcą i poddostawcami wyłącznie ze względu na przeciągający się proces procedowania interpretacji indywidualnej.

Ad. A.I.14)

Podobnie jak w pkt Ad. A.I.13)

Ad. A.1.15)

Podobnie jak w pkt Ad. A.1.12)

Ad. A.I.16)

Podobnie jak w pkt Ad. A.1.13)

Ad. A.I.17); 18) i 19)

Podobnie jak w przypadku Lidera i podwykonawcy.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że działając jako Lider zamierza realizować przedmiot opisanego w niniejszym piśmie zamówienia publicznego wspólnie z Członkiem konsorcjum, podwykonawcą oraz poddostawcami. Wszelkie działania w ramach realizowanego zamówienia będą podejmowane przez poszczególne zobowiązane do tego podmioty, tj. każdy z zaangażowanych podmiotów będzie realizował zmówienie we własnym zakresie i dostarczał je bezpośrednio do E., co ostatecznie złoży się na całość przedmiotu zamówienia. Przedmiot umowy jako całość ostatecznie stanowi przewoźną jednostkę nadzoru. Zamówienia realizowane są etapami i E. decyduje, ile przewoźnych jednostek nadzoru zamawia jednocześnie. Zamówienie E. może opiewać na jedną lub więcej jednostek nadzoru. Lider i Członek konsorcjum, jak również podwykonawca i poddostawcy realizują swoje zadania po otrzymaniu zamówienia od E.

Ostatecznym odbiorcą przewoźnej jednostki nadzoru jest E. E. jest stroną jednak wyłącznie umowy z Liderem, ale jest poinformowana o fakcie wykorzystania podwykonawcy i poddostawców przy realizacji przedmiotu umowy, jak również zna treść umowy konsorcjum, a odpowiedzialność Lidera i Członka konsorcjum jest solidarna wobec E.

Umowa konsorcjum i umowa z podwykonawcą precyzyjnie określa podział obowiązków oraz kwotę wynagrodzenia przypadającego na każdego z konsorcjantów oraz podwykonawcę i poddostawców z tytułu wykonania swojego zadania w ramach przedmiotowego kontraktu. Obaj konsorcjanci, podwykonawca i poddostawcy są podatnikami VAT w kraju, w którym są rezydentami. Umowa konsorcjalna i umowy z podwykonawcą i poddostawcami będą przewidywały, że każdy z Członków konsorcjum, podwykonawca i poddostawcy pozostają właścicielami swojej części przedmiotu umowy do chwili odbioru całego przedmiotu umowy przez Końcowego Użytkownika. Każdy z konsorcjantów, podwykonawca i poddostawcy udzielają również we własnym zakresie gwarancji na swoją część przedmiotu umowy.

Wniosek o interpretację został złożony celem potwierdzenia przyjętych rozliczeń w zakresie realizowanego zamówienia. Wnioskodawca chce uzyskać potwierdzenie czy analizowany przez niego scenariusz jest poprawny.

Każdy z Członków konsorcjum, podwykonawca i poddostawcy, oprócz Lidera konsorcjum wystawia fakturę w Euro (waluta kontraktu) na swoją część przedmiotu umowy, adresowaną bezpośrednio na Zamawiającego, ale wskazującą Lidera Konsorcjum jako płatnika i przesyła ją do Lidera. Lider konsorcjum wystawia na podstawie tych faktur cząstkowych fakturę zbiorczą, uwzględniając również swoją część przedmiotu umowy. Wszystkie faktury są fakturami z zerową stawką VAT. Zamawiający otrzymuje tylko fakturę zbiorczą od Lidera konsorcjum wraz z załącznikiem (specyfikacją), wskazującym jaka część faktury przypada na każdy z podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 maja 2020 r.):

1. Czy obaj Członkowie konsorcjum, będą postępowali prawidłowo, wystawiając faktury cząstkowe VAT ze stawką "0" bezpośrednio na Zamawiającego na swoją część przedmiotu kontraktu, gdzie oryginał dokumentu pozostanie u Lidera konsorcjum, Zamawiający otrzyma tylko fakturę zbiorczą a Członek konsorcjum otrzyma płatność wyłącznie za pośrednictwem Lidera Konsorcjum?

2. Czy podwykonawca i poddostawcy będą postępowali prawidłowo wystawiając faktury cząstkowe VAT ze stawką "0" bezpośrednio na Zamawiającego na swoją część przedmiotu kontraktu, gdzie oryginał dokumentu pozostanie u Lidera konsorcjum, Zamawiający otrzyma tylko fakturę zbiorczą a podwykonawca i poddostawcy otrzymają środki za pośrednictwem Lidera?

3. Czy Lider będzie postępował prawidłowo, księgując fakturę zbiorczą, uwzględniając w przychodach podatkowych i ewidencji sprzedaży VAT jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji, pomimo, że faktura zbiorcza będzie opiewała na całość przedmiotu kontraktu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle obowiązującego stanu prawnego, postępowanie opisane w zapytaniu o wydaniu interpretacji będzie prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Nr IPPP3/443-348/14-3/18/S/k.c. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie podobnego zapytania, ale dotycząca wyłącznie relacji pomiędzy konsorcjantami bez podwykonawców i poddostawców potwierdziła prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy.

Ponieważ jednak relacje pomiędzy uczestniczącymi w realizacji zadania inwestycyjnego podmiotami będą identyczne, tj. żaden z konsorcjantów, podwykonawców, ani poddostawców nie przekaże na rzecz któregokolwiek z uczestników projektu prawa własności na swoją część współwłasności, a jedynym ostatecznym odbiorcą będzie E., zwolniony z podatków od towarów i usług, to również w tym przypadku postępowanie takie zdaniem Wnioskodawcy powinno zostać uznane za prawidłowe.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Organu o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%, wskazano, że Wnioskodawca uznaje, że według jego stanowiska zastosowanie stawki VAT 0% przez każdy z podmiotów jest prawidłowe.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z przyjętym stanowiskiem wnioskodawcy opartym na wcześniej już wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 24 stycznia 2018 r. interpretacji indywidualnej Nr IPPP3/443-348/14-3/18/S/k.c. w sprawie podobnego zapytania, przyjęte stanowisko będzie prawidłowe, tj.

1. W przypadku konsorcjantów dopuszczalne będzie wystawienie przez Członka konsorcjum faktury ze stawką VAT "0" na podstawie określonego stanu faktycznego, albowiem Członek konsorcjum nie będzie przenosił własności realizowanych zadań na Lidera (Wnioskodawcę), a ostatecznym odbiorcą i podmiotem, na który zostanie przeniesiona własność przedmiotu zamówienia będzie E. jako ostateczny odbiorca. Skoro zatem drugi Członek konsorcjum przekaże swoją część zamówienia bezpośrednio do E., jak również udzieli gwarancji na zrealizowaną przez siebie część zamówienia bezpośrednio do E., a E. jako agencja Unii Europejskiej jest podmiotem podmiotowo zwolnionym z VAT to uznać należy, iż wystawienie faktury ze stawką VAT "0" przez Członka konsorcjum w zastosowanym schemacie jest prawidłowe.

2. W przypadku podwykonawcy i poddostawców dopuszczalne będzie wystawienie przez podwykonawcę lub odpowiednio przez poddostawców faktury ze stawką VAT "0" na podstawie określonego stanu faktycznego albowiem taki poddostawca lub podwykonawcy na podstawie umowy zawartej z Liderem konsorcjum nie będzie przenosił własności realizowanych zadań na Lidera (Wnioskodawcę), a ostatecznym odbiorcą i podmiotem na który zostanie przeniesiona własność przedmiotu zamówienia będzie E. jako ostateczny odbiorca. Skoro zatem podwykonawca/poddostawcy przekaże swoją część zamówienia bezpośrednio do E., jak również udzieli gwarancji na zrealizowaną przez siebie część zamówienia bezpośrednio do E., a E. jako agencja Unii Europejskiej jest podmiotem podmiotowo zwolnionym z VAT to uznać należy, iż wystawienie faktury ze stawką VAT "0" przez takiego poddostawcę/podwykonawców w zastosowanym schemacie jest prawidłowe.

3. W ocenie Wnioskodawcy Lider działając jedynie jako pośrednik pomiędzy Członkiem konsorcjum, podwykonawcą i poddostawcami będzie działał prawidłowo księgując fakturę zbiorczą, uwzględniając w przychodach podatkowych i ewidencji sprzedaży VAT jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji, albowiem Lider konsorcjum nie jest dostawcą a jedynie reprezentantem dla Członka konsorcjum oraz podwykonawcy i poddostawców w zakresie realizowanego zamówienia. Całość zamówienia jest realizowana przez poszczególne podmioty bezpośrednio do E.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

* prawidłowości dokumentowania czynności zrealizowanych przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę na rzecz E. jest nieprawidłowe,

* zastosowania przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę stawki podatku VAT w wysokości 0% dla czynności dokonanych na rzecz E. jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2.

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3.

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4.

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że firmy A. Sp. z o.o. oraz spółka D. założyły konsorcjum reprezentowane na zewnątrz przez Korporację Wschód Sp. z o.o. - Lidera konsorcjum w celu wyprodukowania i dostarczenia dla E. - (...) (E.) z siedzibą w (...) (...) jednostek nadzoru, które będą następnie użytkowane w różnych krajach Unii Europejskiej.

W ramach realizowanego zamówienia Konsorcjum jest zobowiązane do przygotowania przedmiotu zamówienia w postaci stworzenia na bazie pojazdu bazowego przewoźnej jednostki nadzoru. Zamówienie realizowane jest przez Członka konsorcjum D. i Wnioskodawcę Korporację Wschód oraz jej podwykonawcę i poddostawców.

Lider konsorcjum odpowiada i otrzymuje wynagrodzenie za obsługę przetargu i kontraktu, dostawę i instalację map elektronicznych, koordynację procesu produkcyjnego, zapewnienie i kontrolę jakości i terminów dostaw, dostawę okablowania specjalistycznego, organizację procesu badań produktu przez akredytowane laboratorium zewnętrzne, przygotowanie dokumentacji technicznej i szkoleniowej, przeprowadzenie szkoleń użytkowników, instruktorów i służb serwisowych, dostawę towaru do Zamawiającego, rozdysponowanie zapłaty otrzymanej od Zamawiającego na każdy z podmiotów uczestniczących w zadaniu inwestycyjnym, obsługę serwisową swojej części przedmiotu zamówienia, zawarcie umów z Członkiem konsorcjum, podwykonawcą i poddostawcami.

Podwykonawca B. dostarcza, montuje, udziela gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny na wyspecyfikowane w ich ofercie produkty i usługi, wszystkie te elementy są montowane w zakładzie B. i dostarczane bezpośrednio na miejsce wskazane przez E., przy czym przy odbiorze Wnioskodawca uczestniczy w całej procedurze wyłącznie jako akceptant. Podmiotem uprawnionym do ostatecznego odbioru przedmiotu dostawy jest E.

Poddostawca C. dostarcza sejsmiczne detektory ruchu niewymagające montażu, ponieważ działają autonomicznie, przeprowadza pomiary ich skuteczności, udziela na nie gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny bezpośrednio do odbiorcy, to jest E.

Lider konsorcjum nie przenosi prawa na E., a każdy z wykonawców w swoim zakresie przenosi prawo do rozporządzania swoją częścią współwłasności, które to części stanowią współwłasność zaimplementowaną w produkcie pod nazwą "przewoźna jednostka nadzoru".

E. na podstawie Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich, załączonego do Traktatu, podpisanego w Brukseli 8 kwietnia 1965 r. (OJ nr 152 13 czerwca 1967), jest podmiotem zwolnionym ze wszelkich obciążeń podatkowych, w tym od podatku od towarów i usług.

Oprócz obu konsorcjantów w realizacji zadania inwestycyjnego będą uczestniczyć także podwykonawcy i poddostawcy. Umowa konsorcjum i umowa z podwykonawcami precyzyjnie określa podział obowiązków oraz kwotę wynagrodzenia przypadającego na każdego z konsorcjantów oraz podwykonawców i poddostawców z tytułu wykonania swojego zadania w ramach przedmiotowego kontraktu. Obaj konsorcjanci, podwykonawcy i poddostawcy są podatnikami VAT w kraju, w którym są rezydentami. Z E. podpisze umowę wyłącznie Lider konsorcjum. Umowa konsorcjalna i umowy z podwykonawcami i poddostawcami będą przewidywały, że każdy z Członków konsorcjum, podwykonawcy i poddostawcy pozostają właścicielami swojej części przedmiotu umowy do chwili odbioru całego przedmiotu umowy przez Końcowego Użytkownika. Każdy z konsorcjantów, podwykonawców i poddostawców udziela również we własnym zakresie gwarancji na swoją część przedmiotu umowy.

Faktury zbiorcze i specyfikacje, stanowiące załącznik Nr 1 do tych faktur, będą określały wartość współwłasności przedmiotu umowy, przypadające na każdego konsorcjantów, podwykonawców i poddostawców. Każdy z Członków konsorcjum oraz każdy z podwykonawców i poddostawców, oprócz Lidera konsorcjum wystawia fakturę w Euro (waluta kontraktu) na swoją część przedmiotu umowy, adresowaną bezpośrednio na Zamawiającego i przesyła ją do Lidera. Lider konsorcjum wystawia na podstawie tych faktur cząstkowych fakturę zbiorczą, uwzględniając również swoją część przedmiotu umowy.

Zamawiający otrzymuje tylko fakturę zbiorczą od Lidera konsorcjum wraz z załącznikiem (specyfikacją), wskazującym jaka część faktury przypada na każdy z podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. Każdy z Członków konsorcjum otrzyma od E. certyfikat, potwierdzający zwolnienie podmiotowe dostaw i usług, realizowanych dla tej instytucji. Lider i Członek konsorcjum, podwykonawcy i poddostawcy w przychodach podatkowych ewidencji sprzedaży VAT uwzględnią tylko swoją część przedmiotu umowy wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji.

Lider konsorcjum (A. Sp. z o.o.) jest odpowiedzialny za całość projektu, koordynator, integrator. Członek konsorcjum jest odpowiedzialny za system optoelektroniczny. Podwykonawca to producent zabudowy. Poddostawca to producent sejsmicznych detektorów ruchu.

Umowy zostaną zawarte pomiędzy A. i podwykonawcą - firmą B. Sp. z o.o. oraz poddostawcą - firmą C. Sp. z o.o.

Każdy z podmiotów przenosi prawo do rozporządzania towarem jako właściciel na E.

Członek konsorcjum, podwykonawca i poddostawcą wystawiają faktury cząstkowe ze stawką VAT 0% na E. W fakturach tych jako płatnik jest wskazany Lider konsorcjum. Lider konsorcjum tworzy fakturę zbiorczą, uwzględniając w niej oprócz faktur cząstkowych również swoją część zadania inwestycyjnego. Po otrzymaniu od E. zapłaty za fakturę zbiorczą realizuje całą zapłatę podmiotom za ich faktury cząstkowe.

Każdy z podmiotów ponosi odpowiedzialność za prawidłowość dostarczanego przedmiotu zamówienia za swoją część oraz odpowiada w zakresie obowiązków reklamacyjnych, gwarancyjnych za swoją część.

Produkt jest dostarczany w miejsce wskazane przez Lidera konsorcjum i instalowany w pojeździe.

E. jest Europejską (...). E. w oparciu o Protokół w sprawie przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich stanowiący załącznik do Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. korzysta z pełnego zwolnienia podmiotowego z VAT.

E. posiada swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej z tym, że Kwatera Główna znajduje się w (...).

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany na rzecz Zamawiającego w Polsce, a po procedurze odbioru już jako własność E. będzie na koszt Lidera dostarczony do wyznaczonych przez E. miejsc ich użytkowania w celu ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej do kilku krajów - członków Unii Europejskiej. Odbiorcą towarów i usług jest Zamawiający, a nie jego przedstawicielstwa.

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez Lidera będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych.

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez podwykonawcę będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych.

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez poddostawców będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych.

Całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. będzie przeznaczona na własny użytek E. lub jego przedstawicielstw w krajach Unii Europejskiej.

Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, zarówno Lider, jak i podwykonawca i poddostawcy będą posiadać certyfikat, tj. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będą posiadać wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terytorium Polski, jak również dostawy będą dokonywane na terytorium Polski, E. dostarczy zainteresowanym podmiotom potwierdzony certyfikat odnoszący się do podmiotowego zwolnienia z VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi.

Zamówienie wraz ze specyfikacją stanowiącą jego integralną część zostało już udzielone w postaci podpisanej z E. umowy ramowej, a zakres obowiązków wynikających z tej specyfikacji został przydzielony konkretnemu podwykonawcy i poddostawcom.

Wątpliwości dotyczą między innymi ustalenia, czy Lider będzie postępował prawidłowo, księgując fakturę zbiorczą, uwzględniając w ewidencji sprzedaży VAT jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji, pomimo, że faktura zbiorcza będzie opiewała na całość przedmiotu kontraktu oraz ustalenie, czy podwykonawca i poddostawca będą postępowali prawidłowo wystawiając faktury cząstkowe VAT bezpośrednio na Zamawiającego na swoją część przedmiotu kontraktu, gdzie oryginał dokumentu pozostanie u Lidera konsorcjum, Zamawiający otrzyma tylko fakturę zbiorczą, podwykonawca i poddostawca otrzymają środki za pośrednictwem Lidera.

Odnosząc się do niniejszych wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (...). Jednocześnie z powołanego powyżej art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą między innymi sprzedaż, zaś zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumienie się między innymi odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z okoliczności sprawy, w ramach realizowanego zamówienia Konsorcjum jest zobowiązane do przygotowania przedmiotu zamówienia w postaci stworzenia na bazie pojazdu bazowego przewoźnej jednostki nadzoru. Zamówienie realizowane jest przez członka konsorcjum oraz Wnioskodawcę, a także podwykonawcę i poddostawców.

Lider konsorcjum odpowiada i otrzymuje wynagrodzenie za obsługę przetargu i kontraktu, dostawę i instalację map elektronicznych, koordynację procesu produkcyjnego, zapewnienie i kontrolę jakości i terminów dostaw, dostawę okablowania specjalistycznego, organizację procesu badań produktu przez akredytowane laboratorium zewnętrzne, przygotowanie dokumentacji technicznej i szkoleniowej, przeprowadzenie szkoleń użytkowników, instruktorów i służb serwisowych, dostawę towaru do Zamawiającego, rozdysponowanie zapłaty otrzymanej od Zamawiającego na każdy z podmiotów uczestniczących w zadaniu inwestycyjnym, obsługę serwisową swojej części przedmiotu zamówienia, zawarcie umów z Członkiem konsorcjum, podwykonawcą i poddostawcami. Podwykonawca dostarcza, montuje, udziela gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny na wyspecyfikowane w ich ofercie produkty i usługi (wszystkie te elementy są montowane w zakładzie podwykonawcy i dostarczane bezpośrednio na miejsce wskazane przez E.). Podmiotem uprawnionym do ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia jest E. Poddostawca dostarcza sejsmiczne detektory ruchu nie wymagające montażu, ponieważ działają autonomicznie, przeprowadza pomiary ich skuteczności, udziela na nie gwarancji i zapewnia serwis gwarancyjny bezpośrednio do odbiorcy, to jest E.

Przy czym, jak wskazano we wniosku, każdy z podmiotów, tj. Lider, poddostawca oraz podwykonawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jako właściciel oraz dokonuje świadczenia na rzecz E. Lider konsorcjum nie przenosi prawa do rozporządzania towarem w postaci specjalnych przewoźnych jednostek nadzoru na E. Każdy z wykonawców w swoim zakresie przenosi prawo do rozporządzania swoją częścią współwłasności, które to części stanowią współwłasność zaimplementowaną w produkcie pod nazwą "przewoźna jednostka nadzoru". Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terytorium Polski, jak również dostawy będą dokonywane na terytorium Polski.

Jednocześnie z okoliczności sprawy wynika, że umowa konsorcjalna i umowy z podwykonawcami i poddostawcami będą przewidywały, że każdy z Członków konsorcjum, podwykonawcy i poddostawcy pozostają właścicielami swojej części przedmiotu umowy do chwili odbioru całego przedmiotu umowy przez E. Lider, poddostawca i podwykonawca udzielają we własnym zakresie gwarancji na swoją część przedmiotu umowy. Każdy z podmiotów ponosi odpowiedzialność za prawidłowość dostarczanego przedmiotu zamówienia za swoją część oraz odpowiada w zakresie obowiązków reklamacyjnych, gwarancyjnych za swoją część.

Zatem mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku każdy z podmiotów realizujących na rzecz E. część przedmiotu zamówienia, tj. Lider (A.), podwykonawca (B.) oraz poddostawca (C.) dokonując dostawy towarów/świadczenia usług na terytorium kraju jest zobowiązany do udokumentowania tej czynności poprzez wystawienie faktury, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy czym, wskazać należy, że faktura wystawiona przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę powinna dokumentować jedynie część przedmiotu zamówienia realizowaną przez te podmioty. Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika bowiem, że w analizowanym przypadku dochodzi do trzech odrębnych dostaw towarów/świadczenia usług realizowanych przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę na rzecz E. (jak wskazano w opisie sprawy każdy z tych podmiotów tj., Lider, poddostawca oraz podwykonawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jako właściciel oraz świadczy usługi bezpośrednio na rzecz E.). W konsekwencji Lider, podwykonawca oraz poddostawca zobowiązany jest do udokumentowania wykonanej przez siebie czynności wystawiając odrębną fakturę, tj. faktura wystawiona przez Lidera powinna obejmować wyłącznie część przedmiotu zamówienia, która dotyczy Lidera, faktura wystawiona przez poddostawcę powinna obejmować wyłącznie część przedmiotu zamówienia, która dotyczy poddostawcy, natomiast faktura wystawiona przez podwykonawcę powinna obejmować wyłącznie część przedmiotu zamówienia, która dotyczy podwykonawcy.

Zatem stwierdzić należy, że w przedmiotowym przypadku wystawiana przez Lidera (Korporację Wschód) faktura winna dokumentować jedynie część przedmiotu zamówienia obejmującą dostawę dokonaną przez Lidera, nie zaś całość przedmiotu kontraktu. Wskazać bowiem należy, że z zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 2 pkt 22 ustawy podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju. Oznacza to, że nie jest dopuszczalne wystawienie przez Lidera faktury, która dokumentuje dostawę/świadczenie usług zrealizowaną przez poddostawcę oraz podwykonawcę na rzecz Zamawiającego (E.). Jak wskazano powyżej, faktury wystawiane przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę powinny obejmować wyłącznie część przedmiotu zamówienia (dostawę towarów dokonaną na rzecz Zamawiającego bądź świadczenie usług wykonane na jego rzecz), która dotyczy odpowiednio Lidera, podwykonawcy oraz poddostawcy.

W analizowanym przypadku, jak wskazano we wniosku, podwykonawca oraz poddostawca nie przenoszą prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na Lidera oraz nie świadczą na jego rzecz usług, lecz bezpośrednio na rzecz Zamawiającego. Zatem stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie Lider nie jest uprawniony do wystawienia faktury zbiorczej na rzecz E. dokumentującej całość przedmiotu zamówienia, gdyż Lider przenosi na rzecz E. jedynie swoją część przedmiotu zamówienia.

Zatem za nieprawidłowy należy uznać sposób rozliczeń przedstawiony we wniosku, zgodnie z którym podwykonawca oraz poddostawca wystawia fakturę na swoją część przedmiotu umowy, adresowaną bezpośrednio na Zamawiającego i przesyła ją do Lidera, zaś Lider wystawia na podstawie tych faktur cząstkowych fakturę zbiorczą, uwzględniając również swoją część przedmiotu umowy. Zamawiający natomiast otrzymuje tylko fakturę zbiorczą od Lidera konsorcjum wraz z załącznikiem (specyfikacją), wskazującym jaka część faktury przypada na każdy z podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. Za nieprawidłowe należy także uznać postępowanie, zgodnie z którym podwykonawca i poddostawca będą wystawiać faktury cząstkowe VAT bezpośrednio na Zamawiającego na swoją część przedmiotu kontraktu, przy czym oryginał dokumentu pozostanie u Lidera konsorcjum a Zamawiający otrzyma tylko fakturę zbiorczą.

Tym samym biorąc pod uwagę całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, stanowi odrębnie część przedmiotu zamówienia zrealizowana przez Lidera, odrębnie część przedmiotu zamówienia zrealizowana przez podwykonawcę oraz odrębnie część przedmiotu zamówienia zrealizowana przez poddostawcę. Przy czym, jak ustalono powyżej, Lider, podwykonawca oraz poddostawca zobowiązany jest do udokumentowania dokonanej dostawy/świadczenia usług wystawiając odrębną fakturę, tj. faktura wystawiona przez Lidera powinna obejmować wyłącznie części przedmiotu zamówienia, która dotyczy Lidera, faktura wystawiona przez poddostawcę powinna obejmować wyłącznie części przedmiotu zamówienia, która dotyczy poddostawcy, natomiast faktura wystawiona przez podwykonawcę powinna obejmować wyłącznie części przedmiotu zamówienia, która dotyczy podwykonawcy. Zatem wskazać należy, że Lider (A.) w ewidencji sprzedaży VAT winien uwzględniać jedynie swoją część przedmiotu zamówienia. Faktura wystawiona przez Lidera na rzecz Zamawiającego (E.) nie powinna obejmować całości przedmiotu kontraktu.

Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że Lider (A.) księgując fakturę zbiorczą, uwzględniając w ewidencji sprzedaży VAT jedynie swoją część przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną w załączonej do faktury specyfikacji, pomimo, że faktura zbiorcza będzie opiewała na całość przedmiotu kontraktu, postępuje prawidłowo.

Jednocześnie wskazać należy, że podwykonawca i poddostawca powinni wystawiać faktury bezpośrednio na Zamawiającego na swoją część przedmiotu kontraktu, nie zaś jak wskazuje Wnioskodawca, oryginał dokumentu pozostawić u Lidera konsorcjum. Zamawiający powinien otrzymać faktury wystawione odpowiednio przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę. Lider natomiast, jak ustalono powyżej, nie jest uprawniony do wystawienia faktury zbiorczej na rzecz Zamawiającego dokumentującej całość przedmiotu zamówienia. W konsekwencji, w analizowanym przypadku Zamawiający nie otrzymuje faktury zbiorczej.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości dokumentowania dostaw towarów/świadczenia usług zrealizowanych przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę na rzecz E. należało uznać je za nieprawidłowe.

Ponadto, ze złożonego wniosku oraz jego uzupełnień wynika, że przedmiotem wątpliwości jest ustalenie, czy Lider konsorcjum, podwykonawca poddostawca będą postępowali prawidłowo, wystawiając faktury cząstkowe ze stawką "0" bezpośrednio na Zamawiającego na swoją część przedmiotu kontraktu.

Odnosząc się do niniejszych wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zauważyć jednak należy, że stosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast wychodzenie poza wykładnię literalną jest niedopuszczalne. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji jedynie, gdy charakter czynności świadczonych przez niego w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania stawki obniżonej czy zwolnienia od podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia w okresie, o którym mowa w art. 146aa, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020 r. poz. 527), zwanego dalej rozporządzeniem, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864)4, z późn. zm.), zwanych dalej "instytucjami lub organami Unii Europejskiej", posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji lub organów.

W myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia, przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

1.

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 - wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "świadectwem", dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;

2.

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 - wypełnione odpowiednio świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku do Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 817 i 818), dla tych towarów i usług;

3.

zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone odpowiednio w pkt 1 i 2.

Stosownie do § 8 ust. 6 rozporządzenia, w przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Zgodnie z § 8 ust. 7 rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 6, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4 przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku do dostaw towarów zrealizowanych przez Lidera, poddostawcę oraz podwykonawcę zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku VAT w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

W przedmiotowej sprawie, jak wskazuje Wnioskodawca, nabywca towarów, tj. E. jest Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. E. w oparciu o Protokół w sprawie przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich stanowiący załącznik do Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. Siedzibą E. jest Warszawa. Jednocześnie E. posiada swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Ponadto, jak wskazano we wniosku, całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez Lidera będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych, całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez podwykonawcę będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych oraz całość przedmiotu zamówienia dostarczanego do E. przez poddostawców będzie użytkowana wyłącznie do celów służbowych.

Jednocześnie, w odpowiedzi na wezwanie o wskazanie czy Lider, podwykonawca oraz poddostawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będą posiadać wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), Wnioskodawca wskazał, że zarówno Lider, jak i podwykonawca i poddostawca będą posiadać taki certyfikat.

Ponadto, odpowiadając na wezwanie o wskazanie czy Lider podwykonawca oraz poddostawca, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będą posiadać zamówienie dotyczące towarów/usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo zwolnienia z podatku VAT, Wnioskodawca wskazał, że zamówienie wraz ze specyfikacją stanowiącą jego integralną część zostało już udzielone w postaci podpisanej z E. umowy ramowej. Przy czym, z uzupełnienia wniosku wynika, że przedmiotowe wskazanie dotyczy również podwykonawcy oraz poddostawcy.

Zatem stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku zostały spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT. Tym samym dla dostawy towarów dostarczanych przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę na rzecz Zamawiającego, tj. E. zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania przez Lidera, podwykonawcę oraz poddostawcę stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostaw towarów/świadczenia usług dokonanych na rzecz E. należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej IPPP3/443-348/14-3/18/S/k.c. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 24 stycznia 2018 r. wskazać należy, że w identycznym stanie prawnym i identycznym stanie faktycznym rozstrzygnięcia powinny być tożsame. Jednakże stan faktyczny, w oparciu o które zostało wydane niniejsze rozstrzygnięcie jest odmienny od zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem rozpatrywanej sprawy. Przede wszystkim wskazać należy, że interpretacja indywidualna IPPP3/443-348/14-3/18/S/k.c. dotyczyła sytuacji, w której czynności wykonywane były przez poszczególne podmioty w związku z zawartą umową konsorcjum, natomiast w analizowanej sprawie przedmiotem rozstrzygnięcia jest sposób dokumentowania czynności wykonanych przez Lidera konsorcjum, podwykonawcę oraz poddostawcę na rzecz Zamawiającego, przy czym podmioty te nie łączy umowa konsorcjum. Zatem powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna nie dotyczy sprawy rozstrzyganej na gruncie identycznego stanu faktycznego. Tym samym powołana interpretacja indywidualna nie może stanowić poparcia stanowiska Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza interpretacja indywidualna rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14f § 2b pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi - w odpowiedniej części - wyłącznie w przypadku uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej.

W związku z powyższym, nienależna opłata w kwocie 120 zł, uiszczona w dniu 15 kwietnia 2020 r., zostanie zwrócona - stosownie do art. 14f § 2a pkt 3 Ordynacji podatkowej - na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Ponadto tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja indywidualna rozstrzyga wyłącznie w odniesieniu do podmiotów składających niniejszy wniosek wspólny, tj. A. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o., nie wywołuje natomiast skutków dla pozostałych podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia opisanego w przedmiotowym wniosku.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl