0114-KDIP4-2.4012.663.2020.2.MMA

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP4-2.4012.663.2020.2.MMA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2020 r. (data wpływu 28 grudnia 2020 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 kwietnia 2021 r. (data wpływu 8 kwietnia 2021 r.) na wezwanie Organu z dnia 16 lutego 2021 r. (doręczonym w dniu 29 marca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania otrzymanej dotacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2020 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania otrzymanej dotacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka A. sp. z o.o. z siedzibą w (...) (dalej SPÓŁKA A. lub Partner) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej podatek VAT). SPÓŁKA A prowadzi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) a w ramach swojej działalności, na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Zgodnie z Aktem Założycielskim - Umową podstawowym celem SPÓŁKA A jest tworzenie korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez

* eksploatację i zarządzanie infrastrukturą "Spółka A";

* wynajem pomieszczeń dla przedsiębiorców;

* udział w realizacji projektów pobudzających i wspierających rozwój przedsiębiorczości

* wykonywanie usług pobudzających i wspierających rozwój przedsiębiorczości. w tym doradztwa, analiz, opinii i ekspertyz;

* komercjalizację wiedzy.

SPÓŁKA A. zawarł z gminą miejską umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Platforma startowa dla nowych pomysłów - " (...)" (dalej Projekt). Przy czym gmina jest Liderem projektu (dalej Gmina lub Lider) natomiast SPÓŁKA A. występuje jako Partner Projektu (jeden z kilku partnerów). Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś. priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1. 1 Platformy startowe dla nowych pomysłów poddziałanie 1. 1. 1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Wydatki na realizację Projektu ogółem wynieść mają 23 660 900,00 zł. Dofinansowanie całego Projektu ze środków publicznych (dalej dotacja) ma pokryć wydatki kwalifikowane w kwocie 21 752 045,00 zł i będzie pochodzić ze środków z Unii Europejskiej (85% dofinansowania) oraz dotacji z budżetu krajowego (15% dofinansowania).

Projekt wdrażany jest przez Lidera Projektu we współpracy i z udziałem w przedsięwzięciu 9 podmiotów będących Partnerami Projektu w tym przez Spółka A. sp. z o.o. Partnerzy Projektu mają różną formę organizacyjno-prawną (w tym: publiczna uczelnia wyższa, spółki z o.o. spółka akcyjna, sp. jawna, sp. partnerska, stowarzyszenie). Niezależnie jednak od formy organizacyjno-prawnej, wszyscy Partnerzy Projektu są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. Projekt ma być realizowany do września 2023 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu Lider wraz z Partnerami zapewnią indywidualne programy inkubacji obejmujące usługi podstawowe świadczone na rzecz startupów. Wsparcie doradcze, szkolenia i warsztaty oraz usługi specjalistyczne, w zależności od potrzeb nowo powstałego startupu. Działania te kierowane są do podmiotów, które zostaną zarejestrowane w Polsce Wschodniej, charakteryzujących się działalnością innowacyjną. Dzięki Projektowi w województwie podlaskim utworzonych ma zostać 270 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przy czym co najmniej 200 z nich w ramach programu inkubacji (2 etap realizacji Projektu do którego będzie przeprowadzany nabór spółek spośród uprzednio powstałych podmiotów) rozwinie swoje pomysły biznesowe do poziomu gotowości do wdrożenia na rynek (tzw....) i otrzyma rekomendację do kolejnego poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Korzyści z udziału w Projekcie będą zatem czerpali ostateczni beneficjenci, którzy otrzymają wystawione przez Lidera Projektu zaświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej de minimis.

Niezależnie od powyższego korzyści odnieść ma także region, w którym realizowany jest Projekt.

Zgodnie bowiem z określonym we wniosku o dofinansowanie celem Projektu jest "stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów. Rozwój makroregionalnego ekosystemu startupowego przyczyni się do złagodzenia negatywnego trendu odpływu z województwa zdolnych studentów i absolwentów uczelni. Zwiększy liczbę innowacyjnych przedsiębiorstw zakładanych na terenie Polski Wschodniej. Doświadczenia nabyte dzięki realizacji projektu pozwolą rozwinąć potencjał 2 technoparków (Wnioskodawcy i Partnera) i dzięki temu wzbogacić ich ofertę usług proinnowacyjnych i wzmocnić kompetencje personelu (...)".

W ramach całego Projektu zaplanowano 3 kategorie (grupy) zadań, mianowicie:

1. Przeprowadzenie naboru i ocena innowacyjnych wniosków - w ramach tego zadania przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne. Będą organizowane wydarzenia startupowe. Wydarzenia te zawierać będą komponent edukacyjny i informacyjny, obejmujący takie zagadnienia jak m.in. zasady funkcjonowania Platformy startowej, przebiegu i efektów inkubacji, zasad prowadzenia przedsiębiorstwa. W ramach tego zadania przewiduje się także przeprowadzenie przez panel ekspertów ocen formalnych i merytorycznych zgłoszonych pomysłów. Szczegółowo na temat tego zadania - zob. opis pod niniejszym wyliczeniem.

2. Indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup - w zależności od zapotrzebowania i stopnia zaawansowania danego pomysłu biznesowego, a także preferencji branżowych przewidziano realizację na rzecz przedsiębiorstw startup. które zostały zakwalifikowane do 2 etapu Projektu różnego rodzaju wsparcia (o których szczegółowo mowa jest w dalszej części opisu).

3. Koszty pośrednie - w ramach udziału w przedsięwzięciu Partnerów przewidziano, że koszty pośrednie zostaną podzielone wg nich proporcjonalnie, zgodnie z zaangażowaniem w realizację danych działań; zostaną one przeznaczona na pokrycie wydatków, zgodnie z wytycznymi Projektu.

W efekcie realizowanego Projektu nastąpić ma indywidualne wsparcie rozwoju Innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup. W zależności od zapotrzebowania i stopnia zaawansowania danego pomysłu biznesowego, a także preferencji branżowych na rzecz przedsiębiorstw startup, które zostały zakwalifikowane do 2 etapu Projektu realizowane są różne rodzaje wsparcia, obejmujące takie świadczenia jak:

a)

podstawowe usługi inkubacji (tj. obsługa księgowa i/lub prawna, doradztwo podatkowe i wsparcie marketingowe);

b)

specjalistyczne usługi związane z opracowaniem produktu (w tym doradztwo IT/ICT, warsztaty ze strategii ochrony IP oraz pozyskiwania finansowania, wsparcie w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości).

Każdy inkubowany podmiot przez cały okres inkubacji ma zapewnione wsparcie przez dedykowanego managera inkubacji. Managerowie inkubacji odpowiedzialni są za przygotowanie dla każdej spółki "szytego na miarę" indywidualnego programu inkubacji.

W programie tym znajdą się świadczenia podstawowe oraz zaprojektowane w oparciu o indywidualny program inkubacji świadczenia specjalistyczne, niezbędne dla osiągnięcia zweryfikowanego rynkowo (...). W ramach tego zadania planuje się także udział w międzynarodowych wydarzeniach startupowych. W odniesieniu do tego, wskazać należy, że Wnioskodawca (zgodnie z § 4 ust. 5 zawartej z Liderem Projektu) bierze udział wyłącznie w realizacji następujących zadań i świadczeń:

1.

zapewnienia koordynatora lokalnego, którego zadania polegają na m.in. - prowadzeniu rekrutacji uczestników Projektu, wsparciu realizowanych w ośrodku działań informacyjno-promocyjnych Projektu, wsparcie pomysłodawców w wypełnianiu kwestionariuszy zgłoszeniowych do Projektu organizacja spotkań integracyjnych i networkingowych dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie oraz nadzór organizacyjny nad realizacją procesów inkubacyjnych odbywających się w siedzibie Partnera;

2.

zapewnienia eksperta, który zostanie zaangażowany do oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych, w szczególności złożonych przez pomysłodawców zainteresowanych inkubacją swoich pomysłów w...;

3.

zapewnienia eksperta, który zostanie zaangażowany do pomocy nad rozwijaniem pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup realizujących proces inkubacji w siedzibie Partnera;

4.

podjęcia działań ukierunkowanych na promocję Projektu i pozyskanie, z grona społeczności subregionu (...), potencjalnych pomysłodawców zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie;

5.

wsparcia działań edukacyjnych związanych z informowaniem społeczności subregionu... o zaletach postaw przedsiębiorczych;

6.

udzielenia pomocy w znalezieniu mentorów branżowych, którzy będą wspierać uczestników Projektu w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów. Praca mentorów będzie bezpłatna, jednak będą nim mogły zostać pokryte koszty związane z udziałem w spotkaniach z uczestnikami Projektu;

7.

realizacji wymaganych czynności sprawozdawczych dotyczących Projektu;

8.

zapewnienia przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy;

9.

współpracy z Kierownikiem Projektu w zakresie:

a.

zapewnienia bieżących kontaktów i efektywnej komunikacji pomiędzy Liderem a Partnerem;

b.

współpracy dla zapewnienia realizacji Projektu zgodnie z przyjętą koncepcją;

c.

raportowania o postępach w realizacji Projektu w określonym przez Lidera zakresie i formie;

d.

umożliwienia Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej uczestnictwa w wybranych przez te instytucje wydarzeniach organizowanych przez Partnera.

Zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu (przedmiotowa umowa została zawarta przez Lidera Projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości), koszty Wnioskodawcy (SPÓŁKA A.) finansowane dotacją mogą dotyczyć:

LP.

Nazwa kosztu

Opis kosztu w danej kategorii / podkategoria kosztów

1

Dodatkowe usługi eksperckie i doradcze związane z oceną innowacyjnych pomysłów - PP...

Dodatkowe usługi eksperckie i doradcze związane z oceną innowacyjnych pomysłów w zależności od zapotrzebowania i specyfiki pomysłów biznesowych - Partner Spółka A Sp. z o.o. Założono 50 godzin pracy eksperta w cenie 74 zł/godz.

2

Organizacja dedykowanych wy darzeń startupowych - PP...

Organizacja dedykowanych wydarzeń startupowych - Partner Spółka A. Sp. z o.o. W ramach kosztów założono kwotę na dodatkowe organizacje wydarzeń w subregionie..., zatrudnienie osób do wystąpienia podczas spotkań, zakupy i wykonanie lokalnych materiałów graficznych i reklamowych, zakup mediów reklamowych.

3

Wynagrodzenie Koordynatora lokalnego subregion... -

PP...

Wynagrodzenie Koordynatora lokalnego subregion... - PP... 1 etat 5180 zł brutto wraz z pochodnymi pracodawcy x 57 miesięcy. Wynagrodzenie określone na podstawie polityki płacowej Partnera.

4

Komitet Sterujący - 2 Parki (w tym przedstawiciel SPÓŁKA A

Komitet Sterujący 1000 brutto wraz z pochodnymi pracodawcy x 57 miesięcy x 2 osoby będące przedstawicielami Parków (...,...,)

5

Wynagrodzenie ekspertów - PP...

Wynagrodzenie eksperta... - 135 godzin x 74 zł/godz. Wynagrodzenie określone na podstawie polityki płacowej Partnera.

6

Obsługa księgowa

Obsługa księgowa projektu po stronie każdego z Partnerów. W zależności od

zadań i zakresu przewidziano 1000 zł brutto lub 800 zł brutto, w okresie w

zależności od Partnera od 54 do 57 miesięcy.

Natomiast w odniesieniu do nabywania przez Wnioskodawcę towarów lub usług mogą to być jedynie nabycia:

* w zakresie zakupów związanych z kosztem "Organizacja dedykowanych wydarzeń startupowych" (poz. 2 w ww. tabeli), w tym wykonania lokalnych materiałów graficznych i reklamowych, zakupu mediów reklamowych;

* ewentualnie w zakresie zakupów eksperckich, o których mowa w poz. 1 ww. tabeli - o ile będą one świadczone przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wyłącznie w ww. zakresie Wnioskodawca będzie otrzymywał faktury dokumentujące zakupy.

Istotne jest przy tym, że zgodnie z przedmiotową umową partnerstwa "Lider nie może dokonać zakupu towarów lub usług związanych z Projektem od Partnera oraz Partner nie może dokonać zakupu towarów lub usług związanych z Projektem od Lidera lub innego Partnera" (zapis § 4 ust. 6). Postanowienie to jest konsekwencją warunków określonych umową o dofinansowanie Projektu. Oznacza to, że Partnerzy Projektu, w tym SPÓŁKA A współuczestniczą z Liderem w realizacji Projektu w związku z czym nie mogą i nie pełnią roli podwykonawców Lidera. Pomiędzy Liderem a Partnerami, w tym SPÓŁKA A nie będą zachodziły transakcje handlowe (sprzedaży i zakupu), a zatem SPÓŁKA A nie będzie mógł i nie będzie wystawiał Liderowi (Gminie) faktur za zrealizowane w ramach Projektu czynności (usługi).

Tak więc tylko dotacja pozostająca do dyspozycji SPÓŁKA A. będzie stanowiła jego przychód. SPÓŁKA A. jako Partner będzie zobowiązany do przedkładania Liderowi cząstkowych wniosków o płatność zawierających zestawienie kosztów poniesionych w ramach Projektu wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie. W odniesieniu do rozliczania wydatków Partnera Projektu (SPÓŁKA A.) Lider będzie pełnił rolę pośrednika w przekazywaniu dotacji z PARP.

Na tle wskazanych wyżej zadań w ramach Projektu i związanych z nimi kosztów istotne jest, że w przypadku gdyby Wnioskodawca nie otrzymał dotacji to nie realizowałby Projektu wyłącznie w zakresie:

* określonym w § 5 ust. 2 pkt 6 umowy partnerskiej, tj. zakupu usług zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych Projektu; w tym zakresie zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł (zaznaczając, że VAT w przypadku zakupu takich usług jest kosztem niekwalifikowalnym Projektu i zostanie pokryty przez Partnera);

* prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji księgowych związanych z Projektem, uwzględniając podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane. Partner także zapewnia, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

* części zadań określonych w Projekcie do wykonania przez Koordynatora lokalnego, m.in. prowadzenia rekrutacji uczestników projektu, wsparcia pomysłodawców w wypełnianiu kwestionariuszy zgłoszeniowych do projektu, organizacji spotkań integracyjnych i networkingowych dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, nadzór organizacyjny nad realizacją procesów inkubacyjnych odbywających się w siedzibie Partnera.

W pozostałym zakresie SPÓŁKA A realizowałby zadania, ponieważ wpisują się one w zadania statutowe SPÓŁKA A, który jest w sensie własnościowym spółką komunalną. I tak, niezależnie od otrzymania albo nieotrzymania dofinansowania Wnioskodawca realizowałby zadania związane z określonymi we wniosku o dofinansowanie poniższymi kwestiami:

a.

bezpłatnego udostępnienia sal spotkań biznesowych, sali konferencyjnej i sali czynnej 24 h (istnieje możliwość korzystania z projektorów multimedialnych, kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych, dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz korzystania ze sprzętu komputerowego), pod warunkiem, że firma zostanie ulokowana w (...);

b.

udziału przedstawiciela SPÓŁKA A w Komitecie sterującym - poz. 4 tabeli, z uwagi na fakt, że ma być to osoba wykonująca, niezależnie od realizacji Projektu, obowiązki zawodowe/służbowe w SPÓŁKA A. wpisujące się przedmiotowo/ zakresowo w zadania związane z realizacja Projektu;

c.

udziałem eksperta, o którym mowa w poz. 5 tabeli - z uwagi na taki. że ma być to osoba wykonująca, niezależnie od realizacji Projektu, obowiązki zawodowe/służbowe w SPÓŁKA A wpisujące się przedmiotowo/zakresowo w zadania związane z realizacja Projektu.

Przepływy finansowe w odniesieniu do otrzymywanej na realizację Projektu dotacji będą przedstawiały się w następujący sposób:

a.

forma finansowania przekazywanego SPÓŁKA A będzie mieć charakter zaliczki lub refundacji (§ 11 ust. 1 umowy partnerskiej);

b.

środki z PARP będą wpływać na konto Gminy (Lidera Projektu) po czym w odniesieniu do Partnera/ów - będą przekazywane w stosownej wysokości (w ramach tzw. budżetu Partnera) - na wyodrębnione konto SPÓŁKA A (§ 11 ust. 2 i 4 umowy partnerskiej);

c. SPÓŁKA A zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków projektowych (§ 11 ust. 11 umowy partnerskiej) - przy czym zasady uproszczone dotyczą wydatków na wynagrodzenie tzw. personelu Partnera, o którym mowa pod lit. d) oraz w § 5 ust. 2 pkt 1), 2), 3), 5) umowy oraz przedstawiciela Partnera; d. wartość procentowa kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową wynosi 15% wartości bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów personelu Projektu Partnera (tj. osób wymienionych w poniżej cytowanym § 5 ust. 2 pkt 1), 2), 3), 5) umowy oraz przedstawiciela Komitetu Sterującego).

SPÓŁKA A jako Partner Projektu, zgodnie z zawartą z Liderem umową partnerską ponosić wymienione w umowie partnerskiej kategorie kosztów, które determinują wysokość otrzymywanego przez SPÓŁKA A dofinansowania Umowa ta określa także zasady pokrywania tychże kosztów.

W tym zakresie z postanowień § 5 ust. 2-6 oraz § 8 ust. 4 umowy partnerskiej wynika m.in., że:

1. Koordynator lokalny otrzyma dodatek specjalny lub refundację części wynagrodzenia na okres realizacji Projektu, tj. 57 miesięcy;

2.

koszt wynagrodzenia ekspertów, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 i 3) umowy (poz. 1 i 5 w ww. tabeli) wynosi 74 zł / za godzinę pracy eksperta;

3.

za udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego, przedstawiciel Partnera otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto. W trakcie realizacji Projektu zaplanowano 57 spotkań Komitetu Sterującego Zasady udziału w Komitecie Sterującym określono w § 8;

4. Koszt wynagrodzenia obsługi księgowej Projektu Partnera wynosi 60 000 zł (1.000 zł x 60 miesięcy);

5. Na zakup usług zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych Projektu zaplanowano kwotę w wysokości 50 000 zł zaznaczając, że VAT w przypadku zakupu takich usług jest kosztem niekwalifikowalnym Projektu i zostanie pokryty przez Partnera;

6. Koszty wynagrodzenia osób wymienionych powyżej w pkt 2 umowy pokrywane są z budżetu Projektu Partnera niezależnie od formy ich zatrudnienia z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy są wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Partner nie wystawia faktur Liderowi, przedstawia jedynie miesięczne koszty wynagrodzenia ww. osób. Tylko takie koszty mogą stanowić kwotę, jaka zostanie przydzielona Partnerowi w ramach realizacji Projektu;

7. Koszty funkcjonowania Komitetu Sterującego (poz. 4 ww. tabeli) dotyczą realizacji przez to gremium następujących zadań - zatwierdzanie pomysłów biznesowych rekomendowanych do przyjęcia do Platformy Startowej w wyniku przeprowadzonej oceny przez panele ekspertów (zatwierdzanie listy rankingowej oraz rankingowej listy rezerwowej utworzonych przez Kierownika Projektu, rekomendacja do Projektu Przedsiębiorstw typu startup); - analiza informacji dotyczących stanu realizacji projektu przedstawianych przez Kierownika Projektu; - interpretacja ustaleń zawartych w dokumentacji projektu - rekomendowanie Przedsiębiorstw typu startup do poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej - PO PW (spośród Przedsiębiorstw typu startup, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Platformy startowej); - rozpatrywanie wniosków składanych przez Kierownika Projektu; - podejmowanie decyzji o konieczności podjęcia działań zapobiegawczych lub naprawczych (w przypadku identyfikacji wysokiego ryzyka dla realizacji projektu); - rozstrzyganie sporów związanych z realizacją projektu.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że osoby wchodzące w skład tzw. personelu Partnera Projektu są zatrudnione przez SPÓŁKA A w następujących formach:

* koordynator lokalny - na podstawie umowy o pracę;

* ekspert zaangażowany do oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych - na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania;

* ekspert zaangażowany do pomocy nad rozwijaniem pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup - na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania;

* przedstawiciel Partnera w Komitecie Sterującym - na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania;

* osoba dokonująca obsługi księgowej - na podstawie umowy o pracę.

Z powyższego wynika, że należne SPÓŁKA A dofinansowanie części realizowanego przez niego Projektu wynika z:

1.

kalkulowanych stawek wynagrodzeń miesięcznych lub godzinowych (wymienionych w § 5 ust. 2 pkt 1-5 umowy partnerskiej).

2.

stawki kwotowej za zakup zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych (wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 6 umowy partnerskiej).

Otrzymane przez SPÓŁKA A dofinansowanie umożliwi realizację zadań wymienionych w § 4 ust. 5 umowy partnerskiej (powołano je wcześniej), które jak już wskazano - nie stanowią w większości skonkretyzowanych usług na rzecz podmiotów trzecich.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą poniesionych przez Lidera i Partnera wydatków kwalifikowanych (na podstawie prawidłowych dokumentów księgowych) oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność (§ 11 ust. 14 umowy partnerskiej). Partner zobowiązany jest do składania Liderowi informacji i dokumentacji (zgodnie z wytycznymi Lidera określonymi w umowie) niezbędnej do przygotowania przez Lidera wniosków o płatności nie rzadziej niż raz na kwartał zgodnie z terminami ustalonymi przez Lidera Umowa stanowi także, że Lider może wstrzymać wypłatę dofinansowania Partnerowi w przypadkach:

1.

braku złożenia odpowiedniej Listy sprawdzającej przed wszczęciem właściwej procedury określającej sposób wyboru wykonawcy, jeżeli w złożonym wniosku o płatność zostały ujęte wydatki dotyczące tego postępowania;

2.

wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową (w szczególności w przypadku stwierdzenia rozbieżności między realizowanymi działaniami a zapisami wniosku o dofinansowanie) oraz wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości lub stwierdzenia nieprawidłowości;

3.

niezłożenia przez Partnera na wezwanie Lidera lub Instytucji Pośredniczącej informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu lub wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, nieusunięcia braków lub błędów w dokumentacji związanej z realizacją Projektu;

4.

stwierdzenia braku postępu w realizacji Projektu;

5.

powzięcia przez Lidera lub Instytucję Pośredniczącą informacji od organów ochrony prawa lub kontroli o trwających czynnościach lub toczącym się postępowaniu karnym mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Projektu lub Umowy;

6.

niezachowania warunków rozliczenia pobranych transz zaliczki określonych w niniejszej Umowie;

7.

do czasu wykonania zaleceń wynikających z ostatecznej informacji pokontrolnej z kontroli Projektu;

8.

innych przypadkach działania na szkodę Partnerstwa i realizacji Projektu.

W odniesieniu do ustalonej odpowiedzialności Partnera, w tym w związku z ewentualnym niewykonaniem zadań lub nieosiągnięcia wskaźników przez Wnioskodawcę, umowa partnerska stanowi jak poniżej:

A. § 3 ust. 5 umowy Lider ponosi wobec Instytucji Pośredniczącej pełną odpowiedzialność za realizację Projektu;

B. § 3 ust. 6 umowy Partner ponosi pełną odpowiedzialność względem Lidera za realizację Projektu w zakresie przypisanym Partnerowi);

C. § 23 umowy:

1. W przypadku rozwiązania Umowy Lider i Partner zobowiązani są do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania na rachunek bankowy Lidera i Partnera do dnia zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

2. W przypadku braku zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie, o którym mowa w ust. 1. Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych Koszty czynności zmierzających do odzyskania dofinansowania obciążają solidarnie Lidera i Partnera.

3. W przypadku:

1.

wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;

2.

wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych;

3.

pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości - stosuje się art. 207 ustawy o finansach publicznych.

4. Lider i Partner zobowiązują się do zwrotu środków również w przypadku wystąpienia w Projekcie sytuacji wskazanych w ust. 3 wynikających z działania lub zaniechania podmiotów, którym Lider i Partner powierzyli realizację Projektu lub jego część.

5. Zwrot środków następuje w podziale na część dotyczącą płatności i dotacji celowej, zgodnie z informacją przekazaną Liderowi przez Instytucję Pośredniczącą, a także zgodnie z zakresem informacji zawartym w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. W przypadku, gdy zwrot środków nie zawiera niezbędnych informacji. Lider i Partner zobowiązani są do udzielenia stosownych wyjaśnień Instytucji Pośredniczącej, na jej żądanie.

6. Lider lub Partner nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Pośredniczącej lub nie będzie uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.

7. Lider, po uprzednim otrzymaniu informacji od Partnera, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania instytucji Pośredniczącej o wystąpieniu siły wyższej, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki miała na przebieg realizacji Projektu.

D. § 24 umowy:

1. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą braku realizacji 100% jednego lub obu zakładanych w danym roku wartości wskaźników Projektu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć w kolejnym roku kwotę wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na koszty kadry zarządzającej w Projekcie. Instytucja Pośrednicząca ustala kwotę pomniejszenia proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia wartości tych wskaźników.

2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że w wyniku realizacji Projektu nie osiągnięto wartości wskaźników produktu. Instytucja Pośrednicząca pomniejsza dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania ostatniej transzy dofinansowania następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji gdy kwota ostatniej transzy dofinansowania jest niższa od kwoty dofinansowania wynikającej z pomniejszenia dofinansowania odsetki nalicza się odpowiednio od poprzednich transz dofinansowania.

3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że w wyniku realizacji Projektu nie osiągnięto wartości wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej, zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania ostatniej transzy dofinansowania następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji gdy kwota ostatniej transzy jest niższa od kwoty dofinansowania wynikającej z pomniejszenia dofinansowania odsetki nalicza się odpowiednio od poprzednich transz dofinansowania.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie mają zastosowania do wskaźników informacyjnych, tj. wskaźników, które mają charakter informacyjny dla instytucji odpowiedzialnych za realizację Programu Operacyjnego, a poziom realizacji ich wartości docelowych nie stanowi przedmiotu rozliczenia Projektu.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Otrzymywane przez Wnioskodawcę dofinansowanie (za pośrednictwem Lidera Projektu) jest przeznaczone na finansowanie wyłącznie zadań przypisanych Wnioskodawcy jako Partnerowi Projektu. Jest to tylko część kosztów Projektu "Platforma startowa dla nowych pomysłów -...". Stanowi ona ok. 2,3% kosztów całości przedmiotowego Projektu. Budżet całego Projektu wynosi 23 660 840,00 złotych (w tym dofinansowanie 21 752 045,00 złotych), w tym budżet Projektu Spółka A wynosi 539 345,00 zł (w tym dofinansowanie 530 045,00 zł).

Wnioskodawca, w odniesieniu do przewidzianych w Projekcie zadań, które polegają na wykonywaniu przez niego czynności na rzecz ostatecznych beneficjentów (a nie są to wszystkie z zaplanowanych do realizacji przez Wnioskodawcę czynności realizuje je po cenie "zerowej". Warto zwrócić uwagę, że nawet w sytuacji obniżenia dofinansowania Wnioskodawcy, nie będzie to miało żadnego wpływu na ilość i poziom wyświadczonych usług (bezpłatnie), zgodnie z umową. Reasumując niezależnie od ostatecznie przyznanego dofinansowania status uczestników projektu nie ulegnie zmianie. Wiąże się to z tym. że wysokość przyznanej dotacji nie ma wpływu, a w szczególności bezpośredniego, na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach projektu. Przyznana dotacja ma charakter kosztowy i służy pokryciu kosztów realizacji projektu. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę pozostają nieodpłatne dla uczestników projektu niezależnie od wysokości przyznanej dotacji, a nawet tego, czy dotacja ostatecznie w ogóle zostanie przyznana (szerzej na ten temat zob. Wyrok NSA z dnia 2 lipca 2020 r. I FSK 1600/19 LEX nr 3055926).

Podstawowym, ogólnym efektem Projektu ma być, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: "Stworzenie warunków sprzyjających zakładaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych startupów w Polsce Wschodniej. W szczególności co najmniej 200 z 270 pomysłów biznesowych objętych programem inkubacji przekształconych zostanie w produkty/usługi, gotowe do wejścia na rynek i otrzyma rekomendację do poddziałania 1.1.2 POPW". We wniosku o dofinansowanie Projektu wskazano, że dzięki Projektowi w województwie podlaskim, utworzonych ma zostać 270 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy czym co najmniej 200 z nich w ramach programu inkubacji (2 etap realizacji Projektu, do którego będzie przeprowadzany nabór spółek spośród uprzednio powstałych podmiotów) rozwinie swoje pomysły biznesowe do poziomu gotowości do wdrożenia na rynek (tzw. (...)) i otrzyma rekomendację do kolejnego poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W efekcie realizowanego Projektu nastąpić ma indywidualne wsparcie rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup. W zależności od zapotrzebowania i stopnia zaawansowania danego pomysłu biznesowego, a także preferencji branżowych przewidziano realizację na rzecz przedsiębiorstw startup, które zostały zakwalifikowane do 2 etapu Projektu różnych rodzajów wsparcia, obejmującego takie świadczenia usług jak:

a)

podstawowych usług inkubacji (tj. obsługa księgowa i/lub prawna, doradztwo podatkowe) i wsparcie marketingowe);

b)

specjalistyczne usługi związane z opracowaniem produktu (w tym doradztwo IT/ICT, warsztaty ze strategii ochrony IP oraz pozyskiwania finansowania, wsparcie w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości).

Każdy inkubowany podmiot przez cały okres inkubacji będzie wspierany przez dedykowanego managera inkubacji. Managerowie inkubacji odpowiedzialni będą za przygotowanie dla każdej spółki "szytego na miarę" indywidualnego programu inkubacji. W programie tym znajdą się świadczenia podstawowe i zaprojektowane w oparciu o indywidualny program inkubacji usługi specjalistyczne, niezbędne dla osiągnięcia zweryfikowanego rynkowo (...). W ramach tego zadania planuje się także udział w międzynarodowych wydarzeniach startupowych.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: "Lider wraz z Partnerami zapewnią indywidualne programy inkubacji obejmujące usługi podstawowe świadczone na rzecz startupów, wsparcie doradcze, szkolenia i warsztaty oraz usługi specjalistyczne, w zależności od potrzeb nowo powstałego startupu. Działania te kierowane są do podmiotów, które zostaną zarejestrowane w Polsce Wschodniej, charakteryzujących się działalnością innowacyjną". Korzyści z udziału w Projekcie będą zatem czerpali ostateczni beneficjenci, którzy otrzymają wystawione przez Lidera Projektu zaświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej de minimis.

Niezależnie od powyższego korzyści odnieść ma także region, w którym realizowany jest Projekt. Zgodnie bowiem z określonym we wniosku o dofinansowanie celem Projektu jest: "stworzenie na obszarze woj. podlaskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów. Rozwój makroregionalnego ekosystemu startupowego przyczyni się do złagodzenia negatywnego trendu odpływu z województwa zdolnych studentów i absolwentów uczelni. Zwiększy liczbę innowacyjnych przedsiębiorstw zakładanych na terenie Polski Wschodniej. Doświadczenia nabyte dzięki realizacji projektu pozwolą rozwinąć potencjał 2 technoparków (Wnioskodawcy i Partnera) i dzięki temu wzbogacić ich ofertę usług proinnowacyjnych i wzmocnić kompetencje personelu (...)."

Zgodnie z ustaleniami umowy o dofinansowanie oraz umową partnerską zawartą przez SPÓŁKA A

z Liderem Projektu, a także wynikającymi ze specyfikacji rodzajowej kosztów będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie Projektu (w tym zakresie wyszczególnienie znajduje się w tabeli zawartej poniżej), Wnioskodawca będzie nabywcą towarów lub usług:

* w zakresie zakupów związanych z kosztem: "Organizacja dedykowanych wydarzeń startupowych" (poz. 2 w tabeli), w tym wykonania lokalnych materiałów graficznych i reklamowych, zakupu mediów reklamowych;

* ewentualnie w zakresie zakupów eksperckich, o których mowa w poz. 1 tabeli - o ile będą one świadczone przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W tym też i wyłącznie w ww. zakresie Wnioskodawca będzie otrzymywał faktury dokumentujące zakupy.

Wnioskodawca przeznaczy zatem otrzymane dofinansowanie wyłącznie na ww. rodzaje kosztów.

W przypadku gdyby Wnioskodawca nie otrzymał refundacji nie realizowałby Projektu wyłącznie w zakresie:

* określonym w § 5 ust. 2 pkt 6 umowy partnerskiej, tj. zakupu usług zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych Projektu; w tym zakresie zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł (zaznaczając, że VAT w przypadku zakupu takich usług jest kosztem niekwalifikowalnym Projektu i zostanie pokryty przez Partnera);

* prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji księgowych związanych z Projektem, uwzględniając podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane. Partner także zapewnia, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

* części zadań określonych w Projekcie do wykonania przez Koordynatora lokalnego, m.in. prowadzenia rekrutacji uczestników projektu, wsparcia pomysłodawców w wypełnianiu kwestionariuszy zgłoszeniowych do projektu, organizacji spotkań integracyjnych i networkingowych dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, nadzór organizacyjny nad realizacją procesów inkubacyjnych odbywających się w siedzibie Partnera.

W pozostałym zakresie, SPÓŁKA A realizowałby zadania, ponieważ wpisują się one w zadania statutowe SPÓŁKA A, który jest w sensie własnościowym spółką komunalną. 1 tak. niezależnie od otrzymania albo nieotrzymania dofinansowania Wnioskodawca realizowałby zadania związane z określonymi we wniosku o dofinansowanie poniższymi kwestiami:

* bezpłatnego udostępnienia sal spotkań biznesowych, sali konferencyjnej i sali czynnej 24 h (istnieje możliwość korzystania z projektorów multimedialnych, kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych, dostępu do szerokopasmowego internetu oraz korzystania ze sprzętu komputerowego), pod warunkiem, że firma zostanie ulokowana w....

* udziału przedstawiciela SPÓŁKA A w Komitecie sterującym - poz. 4 tabeli z uwagi na fakt, że ma być to osoba wykonująca, niezależnie od realizacji Projektu, obowiązki zawodowe/służbowe w SPÓŁKA A wpisujące się przedmiotowo/zakresowo w zadania związane z realizacja Projektu;

* udziałem eksperta, o którym mowa w poz. 5 tabeli zawartej w odp. na pyt. 6., z uwagi na fakt, że ma być to osoba wykonująca, niezależnie od realizacji Projektu, obowiązki zawodowe/służbowe w SPÓŁKA A wpisujące się przedmiotowo/zakresowo w zadania związane z realizacją Projektu.

Zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Liderem:

* § 3 ust. 5: "Lider ponosi wobec Instytucji Pośredniczącej pełną odpowiedzialność za realizację Projektu";

* § 3 ust. 6: "Partner ponosi pełną odpowiedzialność względem Lidera za realizację Projektu w zakresie przypisanym Partnerowi");

* § 23: "I. W przypadku rozwiązania Umowy Lider i Partner zobowiązani są do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania na rachunek bankowy Lidera i Partnera do dnia zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

W przypadku braku zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania dofinansowania obciążają solidarnie Lidera i Partnera.

W przypadku:

1.

wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;

2.

wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych;

3.

pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości - stosuje się art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Lider i Partner zobowiązują się do zwrotu środków również w przypadku wystąpienia w Projekcie sytuacji wskazanych w ust. 3 wynikających z działania lub zaniechania podmiotów, którym Lider i Partner powierzyli realizację Projektu lub jego części.

Zwrot środków następuje w podziale na część dotyczącą płatności i dotacji celowej, zgodnie z informacją przekazaną Liderowi przez Instytucję Pośredniczącą, a także zgodnie z zakresem informacji zawartym w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. W przypadku, gdy zwrot środków nie zawiera niezbędnych informacji, Lider i Partner zobowiązani są do udzielenia stosownych wyjaśnień Instytucji Pośredniczącej, na jej żądanie.

Lider lub Partner nie będzie odpowiedzialny wobec Instytucji Pośredniczącej lub nie będzie uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.

Lider, po uprzednim otrzymaniu informacji od Partnera, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Instytucji Pośredniczącej o wystąpieniu siły wyższej, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki miała na przebieg realizacji Projektu";

Natomiast zgodnie z § 24: umowy partnerskiej:

1. "W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą braku realizacji 100% jednego lub obu zakładanych w danym roku wartości wskaźników Projektu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć w kolejnym roku kwotę wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na koszty kadry zarządzającej w Projekcie. Instytucja Pośrednicząca ustala kwotę pomniejszenia proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia wartości tych wskaźników.

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że w wyniku realizacji Projektu nie osiągnięto wartości wskaźników produktu, Instytucja Pośrednicząca pomniejsza dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej, zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania ostatniej transzy dofinansowania następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji gdy kwota ostatniej transzy dofinansowania jest niższa od kwoty dofinansowania wynikającej z pomniejszenia dofinansowania odsetki nalicza się odpowiednio od poprzednich transz dofinansowania.

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że w wyniku realizacji Projektu nie osiągnięto wartości wskaźników rezultatu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników. W przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności końcowej, zwrot środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania ostatniej transzy dofinansowania następuje w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji gdy kwota ostatniej transzy jest niższa od kwoty dofinansowania wynikającej z pomniejszenia dofinansowania odsetki nalicza się odpowiednio od poprzednich transz dofinansowania.

Postanowienia ust. 1-3 nie mają zastosowania do wskaźników informacyjnych, tj. wskaźników, które mają charakter informacyjny dla instytucji odpowiedzialnych za realizację Programu Operacyjnego, a poziom realizacji ich wartości docelowych nie stanowi przedmiotu rozliczenia Projektu."

Z powyższego wynika, że w przypadku niezrealizowania Projektu, Wnioskodawca z dużym prawdopodobieństwem będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych kwot dofinansowania. Zgodnie z założeniami Projektu przedsiębiorstwa nie ponoszą opłat w związku z uczestnictwem w procesie inkubacji.

Udział przedsiębiorstw typu startup w procesie inkubacji jest darmowy. W odniesieniu do dowolności reguluje to umowa inkubacji w ramach projektu, tj.:

" § 8 WYPOWIEDZENIE/ROZWIĄZANIE UMOWY

Lider może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (liczonego w dniach kalendarzowych) przed upływem okresu, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, z ważnych powodów, tj.:

* na podstawie porozumienia Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy;

* w przypadku rozwiązania Umowy o dofinansowanie udzielone Liderowi Projektu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;

* braku podstaw do dalszego wykonywania Umowy;

* wystąpią okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie;

* stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przekazywanych przez Przedsiębiorstwo typu startup danych, zapewnień lub niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Przedsiębiorstwo typu startup Umowy;

* stwierdzenia nie zrealizowania w indywidualnym programie inkubacji założonych kamieni milowych;

* zaprzestania działalności przez Przedsiębiorstwo typu startup;

* wobec Przedsiębiorstwa typu startup został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, Przedsiębiorstwo typu startup pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu, Przedsiębiorstwa typu startup zawiesiło swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.

Lider może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym przed upływem okresu, na który została zawarta na podstawie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji opisanej w § 2 ust. 4, a także w przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez Przedsiębiorstwo typu startup wynikających z Umowy. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, Lider wezwie Przedsiębiorstwo typu startup do należytego wykonywania Umowy oraz usunięcia w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych stwierdzonych uchybień przy wykonywaniu Umowy. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu lub gdy z istoty naruszenia wynika, że uchybienia nie mogą być usunięte, Lider będzie uprawniony do rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na który została zawarta bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz obciążenia Przedsiębiorstwa typu startup karą umowną w wysokości określonej w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy wraz z odsetkami naliczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia podpisania niniejszej Umowy.

Lider dopuszcza możliwość rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem stron, bez konieczności poniesienia przez Przedsiębiorstwo typu startup kary umownej w wysokości określonej w § 5 ust. 3 niniejszej, w przypadku negatywnego zwalidowania koncepcji biznesowej rozwijanej przez Przedsiębiorstwo typu startup. Inaczej mówiąc, rozwiązanie umowy w przedmiotowej formie (za porozumieniem stron/bez nałożenia kary finansowej) może nastąpić jedynie w przypadku jasnych sygnałów z rynku, że rozwijany Pomysł biznesowy nie ma szans powodzenia/sukcesu. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, zostanie poprzedzone dogłębną analizą dokonaną przez przedstawiciela Lidera, a decyzja w tym zakresie zostanie podjęta przez Komitet Sterujący. Taka forma rozwiązania niniejszej Umowy będzie możliwa jedynie w przypadku zmian wynikających z aspektów rynkowo-biznesowych, a nie zaniedbań leżących po stronie Przedsiębiorstwa typu startup, wynikających z niedbałości i braku realizacji postanowień Umowy lub indywidualnego programu inkubacji.

Oświadczenie o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu Umowy powinno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności." Całość otrzymanego dofinansowania będzie wykorzystana na realizację Projektu. Nie ma możliwości przekazania uczestnikom projektu dotacji w formie pieniężnej, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie pośrednikiem przekazującym część dofinansowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w wymienionym stanie faktycznym otrzymywana przez Spółka A sp. z o.o. jako Partnera Projektu kwota dofinansowania (dotacja) na pokrycie wydatków kwalifikowanych stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Otrzymane przez Spółka A sp. z o.o. jako Partnera Projektu dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych nie będzie stanowiło obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm. dalej: ustawa o VAT) w art. 5 ust. 1 pkt 1 stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Zgodnie z definicjami zawartymi - odpowiednio - w art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT

a.

przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel;

b.

przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również;

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z przytoczonych przepisów wynika, że o świadczeniu usługi w rozumieniu ustawy o VAT może być mowa tylko wówczas, gdy usługa jest skonkretyzowana w zakresie jej przedmiotu i odbiorcy, tzn. dane konkretne (oznaczone) świadczenie realizowane jest na rzecz konkretnego podmiotu (konsumenta, odbiorcy). To oznacza, ze świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT o ile wykonywane jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Odnośnie zaś wymienionego w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT warunku odpłatności świadczenia uznać trzeba, że pomiędzy czynnością świadczenia (w postaci dostawy towarów lub świadczenia usług) a płatnością musi zachodzić bezpośredni związek tego rodzaju, że możliwe jest stwierdzenie, ze płatność następuje w zamian za realizację świadczenia.

Zgodnie z dyspozycją art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Stąd też dla uznania, że dana dotacja (subwencja lub inna dopłata) podlega opodatkowaniu konieczne jest wykazanie jej bezpośredniego związku z ceną.

Mając na uwadze powyższe przesłanki i odnosząc je do przedstawionego opisu stanu faktycznego, należy zauważyć, że dotacja/dofinansowanie Projektu, którą Wnioskodawca - Partner Projektu pozyskiwać przeznaczona jest na realizację zadań Projektu, a ściślej - na współrealizację Projektu w części przypisanej Wnioskodawcy. Wszystkie wskazane w opisie stanu faktycznego zadania są związane z obsługą i koordynacją działań, czy realizacją zadań, które skutkować mają wykonaniem Projektu jako takiego. Przedmiotem dofinansowania jest Projekt jako przedsięwzięcie, co potwierdza definicja zawarta w art. 5 pkt 9 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.). Dofinansowanie (dotacja) przyznawana na realizację Projektu ma charakter celowy - stanowi bowiem ogólną kwotę na pokrycie wszystkich kosztów realizacji Projektu, niezależnie od faktu bieżącego jej podziału wewnętrznego pomiędzy Lidera i Partnerów Projektu. Powiązanie pomiędzy dotacją a ceną usługi (jej brakiem) dla beneficjenta, które rodziłoby konieczność zwiększenia obrotu dla celów opodatkowania VAT, zachodziłoby wówczas jeśli dotacja byłaby kalkulowana jednostkowo oraz przekazywana z określeniem szczegółowego przeznaczenia (tzw. dotacja przedmiotowa). W opisanym przypadku niemożliwe jest ustalenie takiej kalkulacji, m.in. z tego względu, że w ramach kosztów Projektu przewidziane są działania skierowane do nieokreślonego kręgu adresatów (takie jak np. akcje informacyjno-promocyjne), bądź też działania związane stricte z obsługą administracyjno-finansową Projektu. Gdyby chcieć dokonać kalkulacji należałoby co najmniej tego rodzaju koszty wyłączyć z obliczeń, co jednak me jest zasadne ze względów, o których mowa niżej.

W rozpoznawanym przypadku przesądzającym argumentem nie może być fakt nieodpłatności świadczeń dla nowopowstałych przedsiębiorców (startupów). Uzyskiwane bowiem przez Wnioskodawcę dofinansowanie pokrywa koszty współrealizacji Projektu, a nie dostarczanie konkretnych usług. Dotacja stanowi w istocie pokrycie kosztów poniesionych w związku z zarządzaniem projektem i realizacją usług objętych projektem.

Takie stanowisko znajduje także potwierdzenie w określeniu finansowania Projektu, mianowicie:

* kwota dofinansowania ustalona jest dla całego Projektu i stanowić ma pokrycie wydatków kwalifikowanych (kosztów);

* składowe źródeł dofinansowania (środki krajowe oraz środki UE) mają charakter ilościowy, tj. procentowy w stosunku do określonych kwotowo kosztów Projektu.

Podnieść także trzeba, że także ewentualne obniżenie dofinansowania, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym, związane jest z nieosiągnięciem wskaźników Projektu (zob. powoływany § 24 umowy), a nie z brakiem realizacji konkretnych usług. Zatem możliwa jest sytuacja, w której jakkolwiek nastąpi wykonanie wszystkich usług przewidzianych w Projekcie, to nastąpi obniżenie dofinansowania. Warunkiem uznania realizacji Projektu jest uzyskanie zakładanych wskaźników, a nie wykonanie przewidzianych w Projekcie zadań (w postaci usług). Nie bez znaczenia przy tym jest fakt, że określone w Projekcie wskaźniki rezultatu tylko częściowo określone są ilościowo (liczba startupów) a i wówczas stanowią jedynie wyznaczone minimum - co znaczy, że w ramach Projektu może być zrealizowana wyższa liczba, tyle tylko, że nie powoduje to roszczenia o zwiększenie dofinansowania. Poza tym występuje jakościowe określenie wskaźników (rozwinięcie pomysłów do określonego stanu - gotowości wdrożenia).

Powyższe okoliczności ewidentnie wskazują, ze w opisanym przypadku pomiędzy otrzymywanym przez Wnioskodawcę dofinansowaniem a brakiem odpłatności dla przedsiębiorców nie występuje powiązanie, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - w myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie nie będące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu. Powołane przepisy wskazują, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do "grona" usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w rozumieniu art. 7 ustawy.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Zatem każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

* w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

* świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy jej wykonaniem a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną czynność w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjmuje się, że odpłatność ma miejsce wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie jakkolwiek musi być wyrażone w pieniądzu, to jednak nie musi być w tej formie dokonane. Należy podkreślić, że na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje to, czy kwota uzyskanego wynagrodzenia (cena) została skalkulowana tak, że stanowi tylko koszt wytworzenia towaru lub wykonania usługi, czy została powiększona także o zysk sprzedającego. Skoro przepisy nie określają formy zapłaty za świadczoną usługę należy uznać, że zobowiązanie usługobiorcy może mieć postać świadczenia nie tylko określonej sumy pieniędzy, ale także świadczenie innej usługi (usługi wzajemnej). Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Ponadto, aby dana czynność (świadczenie) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a świadczeniem wzajemnym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.

Odpłatność określana jest przez strony umowy i jeśli strony ustalą zapłatę wówczas wykonane świadczenie staje się odpłatne. W przypadku istnienia świadczenia wzajemnego otrzymanego przez świadczącego usługę, należy uznać czynności wykonywane w ramach zawartej umowy za odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 1 ustawy podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ponadto stwierdzić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy. Stosownie do tego przepisu, podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Na podstawie art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1.

stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2.

udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3.

otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Powołany przepis art. 29a ust. 1 ustawy określa zasadę ogólną odnoszącą się do podstawy opodatkowania. W myśl tej zasady ogólnej, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

Należy zauważyć, że powyższa regulacja jest odpowiednikiem art. 73 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady. Przepis art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady stanowi, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Należy uznać, że opodatkowanie subwencji (dotacji) stanowi wyjątek od zasad ogólnych wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie subwencje (dotacje) stanowią element podstawy opodatkowania. Jedynie takie, które są subwencjami (dotacjami) związanymi bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług. Wyjątek ten należy interpretować w sposób ścisły. Wykładnia ścisła prowadzi do wniosku, że tylko subwencje bezpośrednio wpływające na cenę transakcji podlegają opodatkowaniu. Natomiast inne subwencje (dotacje) nie wchodzą tym samym do podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu.

Istotnym zatem dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy jest wyjaśnienie pojęcia "dotacja bezpośrednio związana z ceną". W tym celu odwołać się należy do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności wyroki w sprawach C-184/00 (Office des products wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-353/00 (Keeping Newcastle Warm Ltd.v. Commisioners od Customs and Excise, w skrócie KNW).

W wyroku C-184/00 Trybunał stwierdził, że pojęcie subwencji (dotacji) bezpośrednio związanych z ceną należy interpretować jako obejmujące wyłącznie subwencje, które stanowią całość lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, a które są wypłacane przez podmiot trzeci w stosunku do sprzedawcy lub świadczącego. Trybunał argumentował, że w celu ustalenia, czy dotacja stanowi wynagrodzenie, cena towarów i usług musi, co do zasady, być ustalana nie później, niż w momencie zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. Zobowiązanie do zapłaty dotacji dokonane przez osobę, która jej udziela, rodzi korelat, jakim jest prawo beneficjenta do jej otrzymania, ponieważ dokonał on dostawy podlegającej opodatkowaniu. Ten związek pomiędzy dotacją a ceną musi być jednoznacznie widoczny na podstawie indywidualnej analizy okoliczności stanowiących podstawę wypłaty tego wynagrodzenia. Z drugiej strony nie jest konieczne, aby cena towarów lub usług bądź część tej ceny została ustalona. Wystarczy, by możliwe było jej ustalenie. Cena, jaką płaci nabywca, musi być ustalana w taki sposób, że zmniejsza się ona w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi, co zatem stanowi element ustalenia ceny, jakiej żąda ten ostatni. Trybunał w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania wskazał sądowi odsyłającemu szereg wskazówek, stwierdzając, że sąd krajowy musi zbadać obiektywnie, czy fakt, że dotacja jest wypłacana sprzedawcy lub świadczącemu pozwala mu sprzedawać towary lub świadczyć usługi po cenie niższej, niż musiałby on żądać w braku takiej dotacji. Nie jest konieczne, by dotacja odpowiadała bezpośrednio zmniejszeniu ceny dostarczanych towarów, wystarczy, by relacja pomiędzy zmniejszeniem ceny a dotacją, która może być wyrażona ryczałtowo, była istotna.

W wyroku C-353/00 Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej. Orzeczenie to dotyczyło dopłat wypłacanych firmie zajmującej się usługami związanymi z doradztwem w dziedzinie energetyki.

Związek dotacji z ceną nie został szczegółowo przeanalizowany w tym wyroku. Szersze uwagi na ten temat znalazły się natomiast w opinii rzecznika generalnego oraz pisemnym stanowisku rządu Wielkiej Brytanii, które zaaprobował Trybunał. Jak wskazuje rzecznik, dotacje mogą mieć różną formę i charakter. Zwykle przez dotacje (subwencje) rozumie się sumy wypłacane danemu podmiotowi z funduszy publicznych w interesie ogólnym. W praktyce dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu) albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają VAT.

"Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza VAT.

Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można - i należy - potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT".

W sytuacji zatem, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi - tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawowy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) podlegają opodatkowaniu, czy też nie podlegają opodatkowaniu istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy.

Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Związane jest to z tym, że podstawa opodatkowania stanowi wartość faktycznie uzyskaną przez sprzedawcę z tytułu danej opodatkowanej czynności. Należy jednocześnie wskazać, że nie ma tu znaczenia status podmiotu wypłacającego dofinansowanie ani pochodzenie środków, z których to dofinansowanie jest wypłacane.

Z treści powołanych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Nie ma przy tym znaczenia, od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę - czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest, aby było to wynagrodzenie za daną konkretną usługę lub za daną konkretną dostawę.

Należy zauważyć, że otrzymanie dofinansowania (dotacji, dopłaty) nie stanowi samo w sobie żadnej czynności, ani też zdarzenia opodatkowanego. Dotacje (dopłaty) podlegają bowiem opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Dotacje, które stanowią dopłatę do ceny sprzedawanych towarów, czy świadczonych usług, są ściśle związane z daną usługą, czy towarem i podlegają opodatkowaniu.

Koniecznym zatem dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy jest wyjaśnienie pojęcia "subwencja bezpośrednio związana z ceną".

Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można - i należy - potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT.

Jak wskazano powyżej kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest stwierdzenie, że dotacja przekazywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł z gminą miejską umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Platforma startowa dla nowych pomysłów -...". Przy czym gmina jest Liderem projektu natomiast SPÓŁKA A występuje jako Partner Projektu (jeden z kilku partnerów). Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt wdrażany jest przez Lidera Projektu we współpracy i z udziałem w przedsięwzięciu 9 podmiotów będących Partnerami Projektu w tym przez Spółka A sp. z o.o. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu Lider wraz z Partnerami zapewnią indywidualne programy inkubacji obejmujące usługi podstawowe świadczone na rzecz startupów. wsparcie doradcze, szkolenia i warsztaty oraz usługi specjalistyczne, w zależności od potrzeb nowo powstałego startupu. Działania te kierowane są do podmiotów, które zostaną zarejestrowane w Polsce Wschodniej, charakteryzujących się działalnością innowacyjną. Dzięki Projektowi w województwie podlaskim utworzonych ma zostać 270 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy czym co najmniej 200 z nich w ramach programu inkubacji (2 etap realizacji Projektu do którego będzie przeprowadzany nabór spółek spośród uprzednio powstałych podmiotów) rozwinie swoje pomysły biznesowe do poziomu gotowości do wdrożenia na rynek (tzw. (...)) i otrzyma rekomendację do kolejnego poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Korzyści z udziału w Projekcie będą zatem czerpali ostateczni beneficjenci, którzy otrzymają wystawione przez Lidera Projektu zaświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej de minimis. Niezależnie od powyższego korzyści odnieść ma także region, w którym realizowany jest Projekt.

Wnioskodawca (zgodnie z § 4 ust. 5 zawartej z Liderem Projektu) bierze udział wyłącznie w realizacji następujących zadań i świadczeń:

1.

zapewnienia koordynatora lokalnego, którego zadania polegają na m.in. - prowadzeniu rekrutacji uczestników Projektu, wsparciu realizowanych w ośrodku działań informacyjno-promocyjnych Projektu, wsparcie pomysłodawców w wypełnianiu kwestionariuszy zgłoszeniowych do Projektu organizacja spotkań integracyjnych i networkingowych dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie oraz nadzór organizacyjny nad realizacją procesów inkubacyjnych odbywających się w siedzibie Partnera;

2.

zapewnienia eksperta, który zostanie zaangażowany do oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych, w szczególności złożonych przez pomysłodawców zainteresowanych inkubacją swoich pomysłów w...;

3.

zapewnienia eksperta, który zostanie zaangażowany do pomocy nad rozwijaniem pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu startup realizujących proces inkubacji w siedzibie Partnera;

4.

podjęcia działań ukierunkowanych na promocję Projektu i pozyskanie, z grona społeczności subregionu..., potencjalnych pomysłodawców zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie;

5.

wsparcia działań edukacyjnych związanych z informowaniem społeczności subregionu... o zaletach postaw przedsiębiorczych;

6.

udzielenia pomocy w znalezieniu mentorów branżowych, którzy będą wspierać uczestników Projektu w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów Praca mentorów będzie bezpłatna, jednak będą im mogły zostać pokryte koszty związane z udziałem w spotkaniach z uczestnikami Projektu;

7.

realizacji wymaganych czynności sprawozdawczych dotyczących Projektu;

8.

zapewnienia przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy;

9.

współpracy z Kierownikiem Projektu w zakresie:

a.

zapewnienia bieżących kontaktów i efektywnej komunikacji pomiędzy Liderem a Partnerem;

b.

współpracy dla zapewnienia realizacji Projektu zgodnie z przyjętą koncepcją;

c.

raportowania o postępach w realizacji Projektu w określonym przez Lidera zakresie i formie;

d.

umożliwienia Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej uczestnictwa w wybranych przez te instytucje wydarzeniach organizowanych przez Partnera.

Natomiast w odniesieniu do nabywania przez Wnioskodawcę towarów lub usług mogą to być jedynie nabycia:

* w zakresie zakupów związanych z kosztem "Organizacja dedykowanych wydarzeń startupowych" (poz. 2 w ww. tabeli), w tym wykonania lokalnych materiałów graficznych i reklamowych, zakupu mediów reklamowych;

* ewentualnie w zakresie zakupów eksperckich, o których mowa w poz. 1 ww. tabeli - o ile będą one świadczone przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wyłącznie w ww. zakresie Wnioskodawca będzie otrzymywał faktury dokumentujące zakupy.

Na tle wskazanych wyżej zadań w ramach Projektu i związanych z nimi kosztów istotne jest, że w przypadku gdyby Wnioskodawca nie otrzymał dotacji to nie realizowałby Projektu wyłącznie w zakresie:

* określonym w § 5 ust. 2 pkt 6 umowy partnerskiej, tj. zakupu usług zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych Projektu; w tym zakresie zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł (zaznaczając, że VAT w przypadku zakupu takich usług jest kosztem niekwalifikowalnym Projektu i zostanie pokryty przez Partnera);

* prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji księgowych związanych z Projektem, uwzględniając podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane. Partner także zapewnia, że środki są księgowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

* części zadań określonych w Projekcie do wykonania przez Koordynatora lokalnego, m.in. prowadzenia rekrutacji uczestników projektu, wsparcia pomysłodawców w wypełnianiu kwestionariuszy zgłoszeniowych do projektu, organizacji spotkań integracyjnych i networkingowych dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, nadzór organizacyjny nad realizacją procesów inkubacyjnych odbywających się w siedzibie Partnera.

W pozostałym zakresie SPÓŁKA A realizowałby zadania, ponieważ wpisują się one w zadania statutowe SPÓŁKA A, który jest w sensie własnościowym spółką komunalną. I tak, niezależnie od otrzymania albo nieotrzymania dofinansowania Wnioskodawca realizowałby zadania związane z określonymi we wniosku o dofinansowanie poniższymi kwestiami:

a.

bezpłatnego udostępnienia sal spotkań biznesowych, sali konferencyjnej i sali czynnej 24 h (istnieje możliwość korzystania z projektorów multimedialnych, kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych, dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz korzystania ze sprzętu komputerowego), pod warunkiem, że firma zostanie ulokowana w...;

b.

udziału przedstawiciela SPÓŁKA A w Komitecie sterującym - poz. 4 tabeli, z uwagi na fakt, że ma być to osoba wykonująca, niezależnie od realizacji Projektu, obowiązki zawodowe/służbowe w SPÓŁKA A wpisujące się przedmiotowo/ zakresowo w zadania związane z realizacja Projektu;

c.

udziałem eksperta, o którym mowa w poz. 5 tabeli - z uwagi na taki. że ma być to osoba wykonująca, niezależnie od realizacji Projektu, obowiązki zawodowe/służbowe w SPÓŁKA A wpisujące się przedmiotowo/zakresowo w zadania związane z realizacja Projektu.

Otrzymane przez SPÓŁKA A dofinansowanie umożliwi realizację zadań wymienionych w § 4 ust. 5 umowy partnerskiej (powołano je wcześniej), które jak już wskazano - nie stanowią w większości skonkretyzowanych usług na rzecz podmiotów trzecich.

Otrzymywane przez Wnioskodawcę dofinansowanie (za pośrednictwem Lidera Projektu) jest przeznaczone na finansowanie wyłącznie zadań przypisanych Wnioskodawcy jako Partnerowi Projektu.

Całość otrzymanego dofinansowania będzie wykorzystana na realizację Projektu. Nie ma możliwości przekazania uczestnikom projektu dotacji w formie pieniężnej, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie pośrednikiem przekazującym część dofinansowania.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stwierdzenia, czy w wymienionym stanie faktycznym otrzymywana przez Spółka A sp. z o.o. jako Partnera Projektu kwota dofinansowania (dotacja) na pokrycie wydatków kwalifikowanych stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której wystąpią skonkretyzowane świadczenia w zamian za określone wynagrodzenie. Analiza przedstawionego opisu sprawy, treści cytowanych przepisów prawa podatkowego oraz orzecznictwa TSUE prowadzi bowiem do stwierdzenia, że przekazywane Wnioskodawcy środki finansowe na realizację przedmiotowego projektu stanowią dotację, która ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Przedmiotowy projekt jest konkretnym zadaniem, wyodrębnionym z ogólnej działalności Wnioskodawcy i - jak wskazano w treści wniosku - dotacja wypłacana jest w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności i przeznaczona jest na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Partnera projektu.

Zatem otrzymywane przez Wnioskodawcę środki finansowe stanowiące dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją ww. projektu należy uznać za mające bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych w ramach projektu, gdyż dzięki dofinansowaniu uczestnicy projektu biorą w nim bezpłatny udział, a w normalnych warunkach rynkowych musieliby zapłacić cenę za usługi wykonywane w ramach projektu co najmniej równej wydatkom związanym z ich organizacją i przeprowadzeniem, lub nie doszłoby do realizacji projektu w takim zakresie.

Ponadto w tym miejscu należy podkreślić, że to, na co Wnioskodawca przeznacza przedmiotową dotację, tj. na sfinansowanie zakupów (pokrycie kosztów) jest sprawą drugorzędną, bowiem zwykle tak jest, że środki uzyskane przez podmiot świadczący usługi są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem danej usługi. Istotne w przedmiotowej sprawie jest to, że wykonanie usług w takiej formie jest zależne od otrzymania dotacji, co przeczy tezie, że nie stanowi ona dopłaty do świadczonych usług.

W związku z powyższym otrzymywana dotacja w istocie w sposób zindywidualizowany i policzalny związana jest z wartością danego świadczenia, a więc jego ceną, ustaloną w tym przypadku, na poziomie poniesionych kosztów, bowiem możliwe jest zidentyfikowanie ekonomicznej i bezpośredniej zależności pomiędzy dotacją, a ostateczną wartością (ceną) wykonanej usługi.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić zatem należy, że przedmiotowa dotacja stanowiąca pokrycie ceny świadczonych usług, jest dotacją bezpośrednio wpływającą na ich wartość jako wynagrodzenie od podmiotu trzeciego za świadczone usługi i stanowi podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, a tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W opisanym zdarzeniu przyszłym nie ma znaczenia okoliczność, że Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia od uczestników projektu (jak wskazał Wnioskodawca udział przedsiębiorstw typu startup w procesie inkubacji jest darmowy, Wnioskodawca nie nakłada na inkubowane przedsiębiorstwa typu startup żadnych opłat związanych z uczestnictwem w procesie inkubacji), a od osoby trzeciej, tj. pochodzi ono ze środków lidera. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą w całości podstawę opodatkowania jest stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak już powyżej wskazano, projekt jest konkretnym zadaniem, wyodrębnionym z ogólnej działalności Wnioskodawcy i z zasad dofinansowania wynika, że nie jest ono udzielane na ogólne koszty funkcjonowania Wnioskodawcy. Zatem otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty, stanowiące dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją ww. projektu, należy uznać za w całości mające bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych w ramach projektu.

Podsumowując, otrzymane przez Wnioskodawcę jako partnera projektu dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu, stanowić będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl